[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi được sử dụng để thống kê về phương tiện vận tải, doanh thu và sản lượng vận tải hành khách, doanh thu và sản lượng vận tải hàng hóa,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/VTKB BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VẬN  Đơn vị nhận báo cáo: 
  TẢI, KHO BÃI Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có 
  Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/3 năm sau
  hoạt động vận tải, kho bãi )
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  A. Phương tiện vận tải có đến 31/12

  Hành khách Hàng hóa
  Chia theo 
  Loại  Số lượng  Tổng trọng  Loại  Số lượng  Tổng trọng 
  ngành đường
  phương  (Chiếc) tải (Chỗ) phương  (Chiếc) tải (Tấn)
  tiện tiện
  Đường sắt Toa tàu  Toa tàu hàng
  khách
  Đường bộ Ôtô 9 chỗ  Ôtô 5 tấn 
  trở lên trở lên
  Đường bộ Ôtô dưới  Ôtô dưới 
  9  5 
  chỗ tấn
  Đường ven biển và viễn  Tàu khách Tàu hàng
  dương

  Đường thủy nội địa Tàu khách Tàu hàng
  Đường hàng không Máy bay  Máy bay 
  chở khách chở hàng

  B. Doanh thu và sản lượng vận tải hành khách
  Tổng sản  Trong đó:  Thuế GTGT xuất khẩu phát sinh phải nộp 
  Doanh thu  lượng Ngoài nước (Triệu đồng)
  Chia theo 
  thuần  Luân  Luân 
  ngành  Mã số Vận  Vận 
  (Triệu  chuyển  chuyển 
  đường chuyển  chuyển 
  đồng) (1000  (1000 
  (1000 Hk) (1000 Hk)
  Hk.Km) Hk.Km)
  A B 1 2 3 4 5 6
  Tổng số 01

 2. Đường sắt 02

  Đường bộ 03
  Đường ven biển  và  04
  viễn 
  dương
  Đường thủy nội địa 05

  Đường hàng không 06

  C. Doanh thu và sản lượng vận tải hàng hóa

  Tổng sản  Trong đó: 
  Thuế GTGT xuất khẩu phát sinh phải nộp
  Doanh thu  lượng Ngoài nước
  Chia theo 
  thuần  Luân  Luân 
  ngành  Mã số Vận  Vận 
  (Triệu  chuyển  chuyển 
  đường chuyển  chuyển 
  đồng) (1000  (1000 
  (1000 T) (1000 T)
  T.Km) T.Km)

  A B 1 2 3 4 5 6

  Tổng số 07
  Đường sắt 08

  Đường bộ 09
  Đường ven biển và viễn  10
  dương
  Đường thủy nội địa 11

  Đường hàng không 12

  D. Hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ cho vận tải khác
  Kho  Kho 
  Mã 
  Đơn vị tính Tổng số ngoại  đông  Kho khác
  số
  quan lạnh
  1 = 2 + 3 + 
  A B C 2 3 4
  4
  1. Số lượng kho có đến 31/12 13 Chiếc
  2. Tổng diện tích kho dùng cho kinh doanh có  14 m2
  đến 31/12
  3. Doanh thu thuần dịch vụ kho  15 Triệu đồng
  bãi
  4. Dịch vụ hỗ trợ cho vận tải khác 16 Triệu đồng

 3. 17 Triệu đồng
  5. Thuế VAT, XK phải nộp

  E. Hoạt động bốc xếp
  Doanh  Đường  Đường  Cảng  Cảng  Cảng  Thuế 
  thu  sắt (1000  bộ (1000  Sông  Biển  Hàng  VAT, 
  thuần  TTQ) TTQ) (1000  (1000  không  XK 
  (Triệu  TTQ) TTQ) (1000  (Triệu 
  đồng) TTQ) đồng)
  Hàng hóa bốc xếp thông qua  18
  cảng
  Chia ra: ­ Bốc xếp hàng xuất  19
  khẩu
  ­ Bốc xếp hàng nhập  20
  khẩu

  ­ Bốc xếp hàng nội địa 21
  Trong tổng số: Bốc xếp hàng  22
  container

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm File Docx, PDF về máy