[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp được sử dụng để thống kê về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho sản phẩm công nghiệp, doanh thu thuần hoạt động sản xuất công nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng

 1. Biểu số: 01­CS/SXCN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  Đơn vị nhận báo cáo: 
  CÔNG NGHIỆP Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động 
  Ngày nhận báo cáo: 
  sản xuất công nghiệp)
  Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo
  (Tháng)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất công nghiệp chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  1. Sản xuất, tiêu thụ, tồn kho sản phẩm:
  Tên sản  Mã sản  Đơn vị tính  Tồn kho  Sản phẩm  Tiêu thụ  Dự tính  Sản phẩm sản xuất 
  phẩm phẩm sản phẩm đầu tháng  sản xuất  trong tháng  sản phẩm  của tháng tiếp theo 
  báo cáo trong tháng  báo cáo sản xuất  cùng kỳ năm trước
  báo cáo tháng tiếp 
  theo
  Số lượng  Giá trị 
  sản  sản 
  phẩm phẩm 
  (Triệu 
  đồng)
  A B C 1 2 3 4 5 6
  (Theo DMSP 
  từng ngành)
  ………..
  2. Doanh thu thuần hoạt động sản xuất công nghiệp

  Đơn vị tính: triệu đồng
  Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện  Cộng dồn từ đầu  Dự tính thực 
  tháng báo cáo năm đến cuối  hiện tháng 
  tháng báo cáo tiếp theo
  A B 1 2 3
  1. Doanh thu thuần của hoạt động sản  01
  xuất công nghiệp
  2. Thuế và các khoản phải nộp nhà  02

 2. nước
  3. Số ngày hoạt động trong tháng của doanh nghiệp…………………….…..
  4. Tình hình sản xuất trong tháng (Ghi tóm tắt khó khăn, thuận lợi)…………
  Ghi chú: Nếu  doanh  nghiệp có nhiều cơ  sở sản xuất công nghiệp hạch toán riêng, hoạt động trên 
  cùng địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ thực hiện 1 biểu 
  01­CS/SXCN. Nếu doanh nghiệp có các cơ sở có hoạt động công nghiệp, hạch toán riêng đóng ở 
  tỉnh, thành phố khác với trụ sở chính của DN, quy định:
  (1)  Văn  phòng  chủ  quản  của  doanh  nghiệp  thực  hiện  1  biểu,  ghi  toàn  bộ  kết quả  hoạt  động  sản 
  xuất  của  các  cơ  sở  hoạt  động  công  nghiệp  đóng  trên  địa  bàn tỉnh, thành phố sở tại.
  (2) Mỗi cơ sở đóng ở tỉnh, thành phố khác thực hiện 1 biểu, ghi kết quả hoạt động sản xuất của 
  cơ sở hoạt động công nghiệp và gửi cho cơ quan thống kê trên địa bàn.

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp

  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng File Docx, PDF về máy