[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng

Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa được sử dụng để thống kê về trị giá nhập khẩu trực tiếp, mặt hàng nhập khẩu trực tiếp chia theo nước xuất xứ,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng

 1. Biểu số: 01­CS/NKHH BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHẬP  Đơn vị nhận báo cáo: 
  KHẨU HÀNG HÓA Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có 
  Ngày nhận báo cáo: 
  hoạt động xuất khẩu hàng hóa)
  Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo
  (Tháng)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………
  …………………………………………………
  Ngành sản xuất công nghiệp chính………………………………………… 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện  Cộng dồn  Dự tính tháng tiếp theo
  tháng báo  từ đầu năm 
  cáo đến cuối 
  tháng báo 
  cáo
  Lượng Giá trị  Lượng Giá trị  Lượng Giá trị 
  (1000  (1000  (1000 USD)
  USD) USD)
  A B 1 2 3 4 5 6
  TỔNG TRỊ GIÁ (CIF) = I + 
  II
  I. Trị giá nhập khẩu trực 
  tiếp
  Chia theo nước xuất xứ
  …………..
  …………..
  Mặt hàng nhập khẩu trực tiếp 
  chia theo nước xuất xứ
  …………….
  ……….
  II. Trị giá ủy thác nhập 
  khẩu
  Mặt hàng ủy thác nhập khẩu

  …, ngày… tháng… năm…..

 2. Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng File Word, PDF về máy