[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch

Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch nhằm thống kê doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch

 1. Biểu số: 01­CS/LTDL BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG LƯU  Đơn vị nhận báo cáo: 
  TRÚ, ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH Cục Thống kê tỉnh, TP 

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có 
  Ngày nhận báo cáo: 
  hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống, du 
  Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo
  lịch)
  (Tháng)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất công nghiệp chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện  Cộng dồn từ  Dự tính 
  tháng báo cáo đầu năm đến  tháng tiếp 
  cuối tháng báo  theo
  cáo
  A B 1 2 3
  I. Dịch vụ lưu trú

  1. Doanh thu thuần 01 Triệu đồng
  Chia ra:
  02 ”
  ­ Doanh thu từ khách quốc tế
  ­ Doanh thu từ khách trong nước 03 ”
  2. Số lượt khách phục vụ 04 Lượt khách
  2.1. Lượt khách ngủ qua đêm 05 Lượt khách
  Chia ra: ­ Lượt khách quốc tế 06 ”
  ­ Lượt khách trong nước 07 ”
  2.2. Lượt khách trong ngày 08 Lượt khách
  Chia ra: ­ Lượt khách quốc tế 09 ”

  ­ Lượt khách trong nước 10 ”
  3. Ngày khách phục vụ (chỉ tính khách có ngủ  11 Ngày khách
  qua đêm)
  Chia ra: ­ Ngày khách quốc tế 12 ”

  ­ Ngày khách trong nước 13 ”
  II. Doanh thu thuần dịch vụ ăn uống 14 Triệu đồng

 2. III. Dịch vụ lữ hành và hoạt  15
  động hỗ trợ du 

  lịch

  1. Doanh thu thuần 16 Triệu đồng
  Trong đó: các khoản chi hộ khách 17 Triệu đồng
  Chia ra:
  18 ”
  ­ Doanh thu từ khách quốc tế

  ­ Doanh thu từ khách trong nước 19 ”
  ­ Doanh thu từ khách Việt Nam đi ra nước ngoài 20 ”
  2. Lượt khách du lịch theo tour 21 Lượt khách
  Chia ra: ­ Lượt khách quốc tế 22 ”

  ­ Lượt khách trong nước 23 ”
  ­ Lượt khách Việt Nam đi ra nước ngoài 24 ”
  3. Ngày khách du lịch theo tour 25 Ngày khách
  Chia ra: ­ Ngày khách quốc tế 26 ”

  ­ Ngày khách trong nước 27 ”
  ­ Ngày khách Việt Nam đi ra nước ngoài 28 ”

  …, ngày… tháng… năm…..
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp

  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch File Docx, PDF về máy