[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động chung – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động chung

Mẫu Báo cáo hoạt động chung
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động chung

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động chung được sử dụng phổ biến cho phù hợp với nội dung công việc mình cần báo cáo. Báo cáo chia thành các phần rõ ràng, tiêu đề báo cáo, phần nội dung của báo cáo, xác nhận của cấp trên… Mẫu báo cáo được dùng khi báo cáo kết quả công việc, báo cáo thành tích cá nhân, báo cáo kết quả thử việc… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động chung – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động chung File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động chung

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động chung

 1. TÊN CƠ QUAN                                   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ………………………                                     Đ
    ộc lập ­ Tự do     ­ Hạnh phúc 

  Số ____/BC                                                                   Ngày …. tháng …. năm 20…

  BÁO CÁO

  Về ………………………. (1)

  Kính gửi:………………………. (2)                           

   …………………. ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………     

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………     

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Đề nghị ……………………………………………………………………………………………………………………….

  Trân trọng kính chào./.

                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

  Nơi nhận:                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  ­ ……………………….. ;

  ­ ……………………….. ;

  ­ Lưu: VT.

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động chung File Docx, PDF về máy