[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông

Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông được sử dụng để thống kê tổng doanh thu thuần, sản lượng viễn thông,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông

 1. Biểu số: 01­CS/BCVT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BƯU  Đơn vị nhận báo cáo: 
  CHÍNH, CHUYỂN PHÁT, VIỄN  Cục Thống kê tỉnh, TP
  THÔNG
  Ngày nhận báo cáo: 
  Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo (Áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt 
  động bưu chính, chuyển phát, viễn 
  thông)
  (Tháng)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất công nghiệp chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Tên chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Thực hiện  Cộng dồn từ đầu  Dự tính 
  tháng báo  năm đến cuối  tháng tiếp 
  cáo tháng báo cáo theo
  A B C 1 2 3
  I. Tổng doanh thu thuần 01 Triệu đồng
  1. Bưu chính 02 ”
  2. Chuyển phát 03 ”
  3. Viễn thông 04 ”
   

  II. Sản lượng viễn thông 05
  1. Thuê bao điện thoại phát triển mới Thuê bao
  06
  Thuê bao cố định “
  07

  Thuê bao di động 08
  2. Tổng số thuê bao điện thoại  “ X X
  đến  09
  cuối kỳ báo cáo
  Thuê bao cố định “ X X
  10
  Thuê bao di động “ X X
  11
  3. Thuê bao Internet phát triển mới “
  12
  Thuê bao Internet băng rộng  “
  (xDSL) 13

 2. Thuê bao Internet gián tiếp “
  14

  Thuê bao Internet trực tiếp 15
  4. Thuê bao Internet đến cuối kỳ báo  “
  16
  cáo
  Thuê bao Internet băng rộng  “ X x
  (xDSL) 17
  Thuê bao Internet gián tiếp “ X X
  18
  Thuê bao Internet trực tiếp “ X X
  19

  …, ngày… tháng… năm…..
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp

  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông File Word, PDF về máy