[Download] Tải Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý

Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý

Download


Nhà quản trị doanh nghiệp nhỏ có thể theo dõi doanh số bán hàng theo từng quý trong năm cũng như dự báo tình hình kinh doanh khi sử dụng biểu mẫu Báo cáo doanh thu theo quý được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý

 1. BAO CAO DOANH THU QUY
  ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣
  HIÊN TOAN BÔ CAC MUC KHA
  ̀ ́

  TRÊN MÔ ̃I SAN ̉ ̉
  TÔNG DOANH THU
  PHÂM ̉

  ₫ 500,000,000

  ₫ 400,000,000

  ₫ 300,000,000

  ₫ 200,000,000

  ₫ 100,000,000

  ₫ 0

  Row 5 Row 6 Row 7 Row 8 Row 9 TỔNG CỘNG

 2. Row 5 Row 6 Row 7 Row 8 Row 9 TỔNG CỘNG

  SẢN PHẨM QUÝ 1 QUÝ 2 QUÝ 3 QUÝ 4 TỔNG CỘNG
  Khung 83,200,000 93,600,000 104,000,000 104,000,000 Err:508
  Phanh Đia, Tr ̃ ươć 6,115,200 5,197,920 6,726,720 7,644,000 Err:508
  ̣ ̣
  Bô kep Phanh, Tr ươć 4,160,000 3,536,000 4,576,000 5,200,000 Err:508
  Phanh Đia, Sau ̃ 8,320,000 7,072,000 9,152,000 10,400,000 Err:508
  ̣ ̣
  Bô kep Phanh, Sau 6,115,200 5,197,920 6,726,720 7,644,000 Err:508
  Yên xe 4,888,000 4,154,800 665,600 6,110,000 Err:508
  Phuôc xe ̣ 2,080,000 1,768,000 2,288,000 2,600,000 Err:508
  Dây cap Phanh ́ 6,240,000 5,304,000 6,864,000 7,800,000 Err:508
  Cân sang sô
  ̀ ́ 5,200,000 4,420,000 5,720,000 6,500,000 Err:508
  Banh răng Sau
  ́ 8,320,000 7,072,000 9,152,000 10,400,000 Err:508
  Banh răng Tr
  ́ ươć 4,160,000 3,536,000 4,576,000 5,200,000 Err:508
  Cân Điêu khiên
  ̀ ̀ ̉ 39,416,000 33,503,600 71,656,000 69,326,400 Err:508
  Cân Phanh
  ̀ 11,315,200 9,617,920 12,446,720 14,144,000 Err:508
  Ghê ngôi ́ ̀ 4,160,000 3,536,000 4,576,000 5,200,000 Err:508
  ̣ ̣
  Bô kep Cân Điêu khiên ̀ ̀ ̉ 1,248,000 1,060,800 1,372,800 1,560,000 Err:508
  Tui yên xe
  ́ 50,190,400 42,661,840 83,200,000 62,738,000 Err:508
  Căm xe 4,846,400 4,119,440 5,331,040 6,058,000 Err:508
  Vanh banh xe
  ̀ ́ 7,363,200 6,258,720 8,099,520 9,204,000 Err:508
  Banh xe
  ́ 8,798,400 7,478,640 9,678,240 10,998,000 Err:508
  Tay phanh 46,217,600 39,284,960 50,839,360 57,772,000 Err:508
  Băng keo tăng ma sat́ 32,248,320 27,411,072 35,473,152 40,310,400 Err:508
  Đêm ̣ 624,000 530,400 686,400 780,000 Err:508
  Dây xich ́ 4,326,400 3,677,440 4,759,040 5,408,000 Err:508
  ̣ ̣ ́
  Bô trât banh 7,404,800 6,294,080 8,145,280 9,256,000 Err:508
  ̣
  Truc banh xe Nha nhanh
  ́ ̉ 5,366,400 4,561,440 5,903,040 6,708,000 Err:508
  ̣
  Truc banh xe Tiêu chuân
  ́ ̉ 8,611,200 7,319,520 9,472,320 10,764,000 Err:508
  Chân ga 7,675,200 6,523,920 8,442,720 9,594,000 Err:508
  Chăn xich ́ ́ 6,739,200 5,728,320 7,413,120 8,424,000 Err:508
  Kinh
  ́ 1,809,600 1,538,160 1,990,560 2,262,000 Err:508

Download tài liệu Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý File Docx, PDF về máy