[Download] Tải Mẫu Báo cáo doanh thu tháng – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo doanh thu tháng

Mẫu Báo cáo doanh thu tháng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo doanh thu tháng

Download


Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng cho phép bạn trình bày doanh thu bán hàng của từng sản phẩm được bán thông qua các nhân viên bán hàng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo doanh thu tháng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo doanh thu tháng File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo doanh thu tháng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo doanh thu tháng

 1. BÁO CÁO BÁN HÀNG CHI TIẾT
  Chọn năm: 2018

  Tháng Số lượng Doanh thu
  Jan 11,639 57,104,000
  Feb 10,820 52,961,000
  Mar 10,081 52,986,000
  Apr 12,000 59,708,000
  May 12,067 58,143,000
  Jun 11,928 63,067,000
  Jul 10,138 56,031,000
  Aug 9,226 48,711,000
  Sep 10,318 52,306,000
  Oct 10,358 57,098,000
  Nov 11,122 55,827,000
  Dec 10,666 58,210,000
  Tháng Số lượng Doanh thu

 2. BÁO CÁO BÁN HÀNG CHI TIẾT
  Chọn năm: 2017

  Hàng hóa Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
  Dầu 20,068 16,010 18,382 20,130 20,166 20,756 17,540
  Dịch vụ hàn, cắt – – – – – – 8,610
  Khí đốt 16,960 20,280 17,080 20,080 23,280 20,000 18,760
  Khí y tế 10,890 12,150 2,985 9,450 6,915 21,615 11,175
  Xăng 7,905 9,495 13,200 10,110 12,150 – –
  Tổng 55,823 57,935 51,647 59,770 62,511 62,371 56,085

  Chọn năm: 2018

  Hàng hóa Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
  Dầu 19,724 18,506 16,616 20,418 20,748 19,862 16,756
  Dịch vụ hàn, cắt – – – – – 9,450 18,675
  Khí đốt 17,160 17,520 15,640 19,880 19,200 21,200 20,600
  Khí y tế – 15,915 20,730 12,240 – – –
  Xăng 20,220 1,020 – 7,170 18,195 12,555 –
  Tổng 57,104 52,961 52,986 59,708 58,143 63,067 56,031

 3. ÀNG CHI TIẾT

  Aug Sep Oct Nov Dec Tổng cộng
  21,028 19,186 18,930 19,790 20,552 232,538
  16,740 18,495 2,970 – – 46,815
  20,720 19,600 20,640 19,520 18,240 235,160
  – – – 10,920 15,450 101,550
  – – 16,965 8,250 5,100 83,175
  58,488 57,281 59,505 58,480 59,342 699,238

  Aug Sep Oct Nov Dec Tổng cộng
  15,316 17,456 16,688 19,012 17,520 218,622
  17,595 14,880 – – – 60,600
  15,800 17,600 16,320 20,120 19,360 220,400
  – – – 4,290 21,330 74,505
  – 2,370 24,090 12,405 – 98,025
  48,711 52,306 57,098 55,827 58,210 672,152

 4. BÁO CÁO BÁN HÀNG CHI TIẾT
  Chọn năm: 2017

  Nhân viên Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
  Hùng 11,646 14,089 12,654 13,858 17,078 16,178 13,409 15,317 15,756
  Linh 13,382 13,428 14,667 17,039 16,388 15,975 15,836 13,707 13,750
  Uyên 15,569 16,490 11,585 13,596 14,837 13,480 14,828 14,623 15,607
  Xuân 15,226 13,928 12,741 15,277 14,208 16,738 12,012 14,841 12,168
  Grand Total 55,823 57,935 51,647 59,770 62,511 62,371 56,085 58,488 57,281

 5. IẾT

  Oct Nov Dec Tổng cộng
  15,313 14,621 13,200 173
  16,506 14,891 14,483 180
  14,384 13,723 14,752 173
  13,302 15,245 16,907 173
  59,505 58,480 59,342 699

 6. BÁO CÁO BÁN HÀNG CHI TIẾT
  Chọn năm: 2017

  Nhân viên  Hàng hóa   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun 
   Hùng   11,646   14,089   12,654   13,858   17,078   16,178 
   Dầu   5,586   4,234   4,194   3,848   6,488   5,478 
   Dịch vụ hàn, cắt   ­     ­     ­     ­     ­     ­   
   Khí đốt   1,560   5,520   4,080   5,960   7,440   5,120 
   Khí y tế   ­     960   2,985   ­     705   5,580 
   Xăng   4,500   3,375   1,395   4,050   2,445   ­   
   Linh   13,382   13,428   14,667   17,039   16,388   15,975 
   Dầu   4,762   3,148   6,542   6,994   4,408   5,170 
   Dịch vụ hàn, cắt   ­     ­     ­     ­     ­     ­   
   Khí đốt   3,280   4,160   4,120   4,720   6,640   7,040 
   Khí y tế   1,935   ­     ­     ­     ­     3,765 
   Xăng   3,405   6,120   4,005   5,325   5,340   ­   
   Uyên   15,569   16,490   11,585   13,596   14,837   13,480 
   Dầu   5,714   4,960   4,060   4,006   5,822   4,790 
   Dịch vụ hàn, cắt   ­     ­     ­     ­     ­     ­   
   Khí đốt   5,760   5,440   4,120   4,400   4,440   3,680 
   Khí y tế   4,095   6,090   ­     5,190   4,575   5,010 
   Xăng   ­     ­     3,405   ­     ­     ­   
   Xuân   15,226   13,928   12,741   15,277   14,208   16,738 
   Dầu   4,006   3,668   3,586   5,282   3,448   5,318 
   Dịch vụ hàn, cắt   ­     ­     ­     ­     ­     ­   
   Khí đốt   6,360   5,160   4,760   5,000   4,760   4,160 
   Khí y tế   4,860   5,100   ­     4,260   1,635   7,260 
   Xăng   ­     ­     4,395   735   4,365   ­   
  Grand Total  55,823   57,935   51,647   59,770   62,511   62,371 

 7. CHI TIẾT

   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec 
   13,409   15,317   15,756   15,313   14,621   13,200 
   5,184   6,192   5,266   4,968   6,446   3,980 
   ­     5,445   6,210   2,970   ­     ­   
   3,680   3,680   4,280   5,080   4,320   5,080 
   4,545   ­     ­     ­     ­     4,140 
   ­     ­     ­     2,295   3,855   ­   
   15,836   13,707   13,750   16,506   14,891   14,483 
   4,936   4,042   4,650   5,776   3,856   6,458 
   ­     3,585   4,620   ­     ­     ­   
   5,440   6,080   4,480   5,480   6,640   3,600 
   5,460   ­     ­     ­     4,425 
   ­     ­     ­     5,250   4,395   ­   
   14,828   14,623   15,607   14,384   13,723   14,752 
   4,588   4,108   4,842   3,964   4,438   5,452 
   4,800   5,115   4,005   ­     ­     ­   
   5,440   5,400   6,760   5,200   5,160   4,200 
   ­     ­     ­     ­     4,125   ­   
   ­     ­     ­     5,220   ­     5,100 
   12,012   14,841   12,168   13,302   15,245   16,907 
   2,832   6,686   4,428   4,222   5,050   4,662 
   3,810   2,595   3,660   ­     ­     ­   
   4,200   5,560   4,080   4,880   3,400   5,360 
   1,170   ­     ­     ­     6,795   6,885 
   ­     ­     ­     4,200   ­     ­   
   56,085   58,488   57,281   59,505   58,480   59,342 

 8. BÁO CÁO BÁN HÀNG CHI TIẾT
  Chọn năm: 2018

  Nhân viên bán hàng Doanh thu dự kiến
  Hùng 431,655,000
  Linh 430,712,000
  Uyên 431,982,000
  Xuân 419,808,000
  Grand Total 1,714,157,000

Download tài liệu Mẫu Báo cáo doanh thu tháng File Docx, PDF về máy