[Download] Tải Mẫu Báo cáo doanh thu công ty – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo doanh thu công ty

Mẫu Báo cáo doanh thu công ty
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo doanh thu công ty

Download


Mẫu Báo cáo doanh thu công ty là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo doanh thu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin người báo cáo, hoạt động bán hàng, nhận xét đề xuất,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo doanh thu công ty – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo doanh thu công ty File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo doanh thu công ty

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo doanh thu công ty

 1. CÔNG TY …. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­
  Số: ……. ….……, ngày…tháng…năm…
  BÁO CÁO DOANH THU
  Kính gửi: – Trưởng phòng ……………………………  
             – Giám đốc Công ty ……………………..
  Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………….
  Chức vụ:……………………….………… Bộ phận:………………………………….
  Hôm nay, ngày……tháng……năm…..  tôi lập báo cáo doanh thu trong  tháng… /…. của …. chi  
  nhánh như sau:
  1.Hoạt động bán lẻ
  Tổng đơn bán  

  Doanh thu trước chiết khấu  

  Doanh thu sau chiết khấu  

  Lợi nhuận  
  2.Hoạt động bán online

    Số đơn  

  Tổng Phí vận chuyển  

    Giá trị  

    Số đơn  

  Đơn thành công Doanh thu  

    Phí vận chuyển  

    Phí thu của khác  

    Chênh phí  

  Đơn thất bại/ chuyển hoàn Số đơn  

    Doanh thu  

    Phí vận chuyển  

    Phí thu của khác  

 2.   Chênh phí  
  3. Nhận xét – đánh giá
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Đề xuất, kiến nghị
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  QUẢN LÝ CHI NHÁNH NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo doanh thu công ty File Word, PDF về máy