[Download] Tải Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe – Tải về File Word, PDF

Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe
Nội dung Text: Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Download


Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe File Word, PDF về máy

Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

 1. Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG, TRUNG TÂM…….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:……./……….. ………ngày……tháng….năm….

  BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE

  Kính gửi : Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang

  Tiếp theo công văn số:………….ngày……….
  ……………………………………………………………………………………..

  Trường, (Trung Tâm)…………đã báo cáo quý Sở khai giảng và đăng ký sát hạch
  các lờp đào tạo lái xe Khoá : ………………………. Nay khoá học đã hoàn thành chương
  trình học tập và xin tổ chức sát hạch, bao gồm :

  Số Khóa-lớp Hạng Số lượng Số học sinh Ngày Ghi
  TT dự sát hạch
  GPLX học sinh vào sát hạch chú
  học

 2. Hệ đào tạp mới

  1

  2

  Hệ đào tạo nâng
  hạng

  (Có danh sách học sinh các khóa kèm theo)

  Trường (Trung Tâm)……………đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang xét
  duyệt và tổ chức kỳ sát hạch cho học sinh các lớp trên

  Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  -Như trên (Ký tên, đóng dấu)

  -Lưu….

Download tài liệu Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe File Word, PDF về máy