Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy

Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy


Mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ thông kê, báo cáo định kỳ công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy với cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy. Dưới đây là Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy

 1. (TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  …………………….. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­
  Số: ……………….. …, ngày … tháng … năm …

  BÁO CÁO
  VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PCCC 

          Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………. 
  (Cơ quan Công an cấp xã/cấp huyện quản lý trên địa bàn)

  ­ Căn cứ  Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ  
  nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Luật Phòng  
  cháy và chữa cháy năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ  nghĩa Việt Nam thông  
  qua ngày 22/11/2013;
  ­ Căn cứ Thông tư số 52/2014/TT­BCA ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an về quản lý, bảo  
  quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
  ­ Căn cứ  tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC của doanh nghiệp trong năm
  ……………………nay:

  (Tên doanh nghiệp)……………………………………………thực hiện công tác thống kê, báo cáo đến Quý cơ 
  quan về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC của doanh nghiệp 
  trong năm …….. với các nội dung sau:

  1. Số lượng, chất lượng, chủng loại phương tiện PCCC đã trang bị tại doanh nghiệp 

  Vị trí bố trí, lắp  Chất lượng hoạt 
  STT Tên, loại phương tiện PCCC Số lượng đ ặt động

  1

  2

  3

  ….

  2. Cách thức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng 
  (Doanh nghiệp trình bày cụ  thể  cách thức bảo quản, bảo dưỡng đối với từng loại phương tiện  
  PCCC có tại doanh nghiệp theo đúng quy định)

 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCCC 
  (Doanh nghiệp trình bày cụ thể về thực trạng trong công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương  
  tiện PCCC tại doanh nghiệp mình)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Kết quả thực hiện kết luận kiến nghị thanh tra, kiểm tra của cơ quan C ảnh sát phòng cháy  
  và chữa cháy 
  (Doanh nghiệp sẽ báo cáo kết quả đạt được khi thực hiện công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng  
  phương tiện PCCC theo kết luận kiến nghị, kiểm tra của cơ quan Cảnh sát PCCC)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5. Kiến nghị  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng  
  phương tiện PCCC
  (Doanh nghiệp sẽ trình bày cụ thể những kiến nghị giải pháp để  nâng cao hiệu quả  trong công tác  
  quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại doanh nghiệp mình)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
  CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG 
  ĐẦU CƠ SỞ
   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy

Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy


Mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ thông kê, báo cáo định kỳ công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy với cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy. Dưới đây là Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy

 1. (TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  …………………….. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­
  Số: ……………….. …, ngày … tháng … năm …

  BÁO CÁO
  VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PCCC 

          Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………. 
  (Cơ quan Công an cấp xã/cấp huyện quản lý trên địa bàn)

  ­ Căn cứ  Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ  
  nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Luật Phòng  
  cháy và chữa cháy năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ  nghĩa Việt Nam thông  
  qua ngày 22/11/2013;
  ­ Căn cứ Thông tư số 52/2014/TT­BCA ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an về quản lý, bảo  
  quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
  ­ Căn cứ  tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC của doanh nghiệp trong năm
  ……………………nay:

  (Tên doanh nghiệp)……………………………………………thực hiện công tác thống kê, báo cáo đến Quý cơ 
  quan về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC của doanh nghiệp 
  trong năm …….. với các nội dung sau:

  1. Số lượng, chất lượng, chủng loại phương tiện PCCC đã trang bị tại doanh nghiệp 

  Vị trí bố trí, lắp  Chất lượng hoạt 
  STT Tên, loại phương tiện PCCC Số lượng đ ặt động

  1

  2

  3

  ….

  2. Cách thức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng 
  (Doanh nghiệp trình bày cụ  thể  cách thức bảo quản, bảo dưỡng đối với từng loại phương tiện  
  PCCC có tại doanh nghiệp theo đúng quy định)

 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCCC 
  (Doanh nghiệp trình bày cụ thể về thực trạng trong công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương  
  tiện PCCC tại doanh nghiệp mình)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Kết quả thực hiện kết luận kiến nghị thanh tra, kiểm tra của cơ quan C ảnh sát phòng cháy  
  và chữa cháy 
  (Doanh nghiệp sẽ báo cáo kết quả đạt được khi thực hiện công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng  
  phương tiện PCCC theo kết luận kiến nghị, kiểm tra của cơ quan Cảnh sát PCCC)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5. Kiến nghị  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng  
  phương tiện PCCC
  (Doanh nghiệp sẽ trình bày cụ thể những kiến nghị giải pháp để  nâng cao hiệu quả  trong công tác  
  quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại doanh nghiệp mình)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
  CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG 
  ĐẦU CƠ SỞ
   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button