[Download] Tải Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
Nội dung Text: Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

Download


Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định được dùng để phản ánh số khấu hao tài sản cố định phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng tài sản cố định hàng tháng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định File Docx, PDF về máy

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

 1. Đơn vị:…………………..
  Mẫu số 06­TSCĐ
  Bộ phận………………… (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                                                                                                                                                           S ố:………..
  BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ
  Tháng…….năm……

  Tỷ lệ          N TK 627  TK 623  TK 641  TK 642  TK 241  TK 242  TK 335  …
  khấu  ơi sử  – Chi  Chi phí  Chi phí  Chi phí  XDCB  Chi phí  Chi phí 
  SốTT Chỉ tiêu hao (%)  dụng phí  sử  bán  quản lý  dở  trả  phải 
  hoặc  sản  dụng  hàng Doanh  dang trước  trả
  thời  xuất  máy thi  nghiệp dài hạn
  gian sử  chung công
  dụng
  Toàn  Phân  Phân  Phân  Phân 
  DN xưởng  xưởng  xưởng  xưởng 
  (sản  (sản  (sản  (sản 
  phẩm) phẩm) phẩm) phẩm)
  Nguyên 
  giá 
  TSCĐ
  A B 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 …

  1 I. Số khấu hao 
  trích tháng 
  trước
  2 II. Số KH 
  TSCĐ tăng 
  trong tháng
  ­

 2. 3 III. Số KH 
  TSCĐ giảm 
  trong tháng
  ­

  4 IV. Số KH 
  trích tháng  này 
  (I + II ­ III)
  Cộng x

  Ngày ….. tháng …. năm …

  Người lập bảng Kế toán trưởng

  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định File Docx, PDF về máy