[Download] Tải Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí

Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí
Nội dung Text: Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí

Download


Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí bao gồm thông tin về người công tác, chi phí công tác, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên quan, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí File Word, PDF về máy

Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí

 1. BẢNG THANH TOÁN TIỀN KHOÁN CÔNG TÁC PHÍ
  Đơn vị: ……………………………… Tháng ….… năm 202…

  Chức danh
  TT Họ và tên công việc đảm  Số tiền Xác nhận Ghi chú
  nhận
  (1) (2) (3) (6) (7) (8)

  Cộng

  Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

          
  (Ban, phòng, đơn vị trình)  Phê duyệt
  Người lập Trưởng ban, phòng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Download tài liệu Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí File Word, PDF về máy