[Download] Tải Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy
Nội dung Text: Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Download


Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy là một trong những thành phần của hồ sơ hủy hóa đơn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Dưới đây là mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy File Docx, PDF về máy

Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

 1. (Tên doanh nghiệp) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  …, ngày … tháng … năm …

  BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN CẦN HỦY

  Hôm nay, vào hồi …..ngày……………………….Tại văn phòng công ty   ……..   (Tên   doanh  
  nghiệp), chúng tôi gồm có:
  Ông/Bà:  .. Chức vụ: …………………………  Phòng/Ban:  
   
  Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ………………………… Phòng/Ban: ……………………………
  Cùng nhau kiểm kê số hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy, có số liệu như sau:

  ST Mẫu số  Ký hiệu 
  Tên loại hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
  T hóa đơn hóa đơn

  Công tác kiểm kê kết thúc vào hồi ….. cùng ngày. 
  Biên bản được lập và đọc cho mọi người có mặt cùng nghe và thống nhất ký vào biên bản 
  này.

  NGƯỜI LẬP HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy File Docx, PDF về máy