Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN)

Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN)
Nội dung Text: Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN)


Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN) tập hợp: chi phí đầu tư XDCB (TK 241), chi phí bán hàng (TK 641), chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN) File Docx, PDF về máy

Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN)

 1.   Đơn vị:…………………… Mẫu số S04b5­DN
    Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC 
   Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  Bảng kê số 5
  Tập hợp: ­ Chi phí đầu tư XDCB (TK 241)
             ­ Chi phí bán hàng (TK 641)
    ­ Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)
  Tháng …… năm ……

  Các 
  TK 
  Các  phản 
  Cộng chi phí thực tế 
  TK ánh ở 
  trong tháng
  ghi Có các 
  Số TT 154 214 335 338 356 611 621 622 627 631 NKCT 
  Các
  TK   152 153 241 334 khác
  ghi Nợ 242 3 623
  NKCT  NKCT 
  5 NKCT …
  2 số 1 số 2
  A B 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 14 15 16 18 19 20 21
  0
  1 TK 2411 ­ Mua sắm 
  TSCĐ
  2 TK 2412 ­ Xây dựng 
  cơ bản
  3 Hạng mục
  4 ­ Chi phí xây lắp
  5 ­ Chi phí thiết bị
  6 ­ Chi phí khác
  7 Hạng mục:
  8 ………………………..
  9 TK 2413 ­ Sửa chữa 
  lớn TSCĐ
  10 TK 641–Chi phí bán 
  hàng
  11 ­ Chi phí nhân viên
  12 ­ Chi phí vật liệu, bao 

  13 ­ Chi phí dụng cụ, 
  đồ dùng

 2. 14 ­ Chi phí khấu hao 
  TSCĐ

  A B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  15 ­ Chi phí dịch vụ 
  mua ngoài
  16 ­ Chi phí bằng tiền 
  khác
  17 TK 642 ­ Chi phí 
  quản lý doanh 
  nghiệp
  18 ­ Chi phí nhân viên 
  quản lý
  19 ­ Chi phí vật liệu quản 

  20 ­ Chi phí đồ dùng 
  văn phòng
  21 ­ Chi phí khấu hao 
  TSCĐ
  22 ­ Thuế, phí và lệ phí
  23 ­ Chi phí dự phòng
  24 ­ Chi phí dịch vụ 
  mua ngoài
  25 ­ Chi phí bằng tiền 
  khác
  Cộng

  Ngày….. tháng…. năm …….

  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc 
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Bảng kê số 5 (Mẫu số: S04b5-DN) File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button