[Download] Tải Mẫu Bảng kê nhập xuất – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bảng kê nhập xuất

Mẫu Bảng kê nhập xuất
Nội dung Text: Mẫu Bảng kê nhập xuất

Download


Bảng kê nhập xuất kho hàng hóa dùng để kê khai hàng hóa nhập xuất kho hàng ngày và được tổng hợp theo từng tháng và tổng hợp toàn bộ cho cả năm. Dưới đây là mẫu Bảng kê nhập xuất mới nhất được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng kê nhập xuất – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng kê nhập xuất File Docx, PDF về máy

Mẫu Bảng kê nhập xuất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng kê nhập xuất

 1. ày/ nghiệp bánMã 
  doanh 
  thángNg doanh 
  nghiệp
  ày/ nghi ệp bánMã 
   bán 
  thángNg doanh 
  hàngTên 
  ày/ nghiệp bánMã 
  doanh 
  thángNg doanh 
  nghiệp
  Tên đơn vị:  ABC ày/ nghiệp bánMã 
   bán 
  Địa chỉ: DEF thángNg doanh 
  hàngTên 
  MST:  …. ày/ nghiệp bánMã 
  doanh 
  thángNg doanh 
  nghiệp

  BẢNG
  ày/ nghi ệp bánMã 
   bán 
  thángNg doanh 
  hàngTên 
  ày/ nghiệp bánMã 
  doanh 
  thángNg doanh 
  nghiệp
  ày/ nghi ệp bánMã 
   bán 
  Từ ng
  thángNg doanh 
  hàngTên 
  Chứng từ ày/ nghiệp bánMã  Tài khoản
  doanh 
  thángNg doanh  Mã số 
  Số   nghiệp Địa chỉ
  Phiếu  ày/ nghi ệp bánMã  thuế
  Hóa   bán  Nợ Có
  nhập thángNg doanh 
  Đơn hàngTên 
  ày/ nghi ệp bánMã 
  01 02 03 04 doanh 
  05 06 07 08 09
  thángNg doanh 
  TỔNG HỢ P NHẬP XUẤT VẬT TƯ nghiệp
  ày/ nghiệp bánMã 
  PN1301­01 57 1/1/2013 331thanhdoan  bán  152 1111
  PN1301­02 3087 thángNg doanh 
  1/7/2013 331thanhtam 152 1111
  hàngTên 
  ày/
  PN1301­03 1834 1/17/2013 nghi ệp bánMã 
  331tantruongthinh 152 331
  doanh 
  PN1301­03 1834 1/17/2013 doanh 
  thángNg 331tantruongthinh 152 331
  nghiệp
  PN1301­03 1834 1/17/2013
  ày/ nghiệp bánMã 
  331tantruongthinh 152 1111
   bán 
  PN1301­04 1879 1/25/2013 doanh 
  thángNg 331ductung 152 331
  hàngTên 
  PN1301­05 1938 1/26/2013
  ày/ 331ductung
  nghi ệp bánMã  152 1111
  PN1301­06 59992 1/27/2013 331nhuquynh doanh  152 331
  thángNg doanh 
  PN1301­07 2008 1/28/2013 331ductung nghiệp 152 1111
  ày/ nghiệp bánMã 
  PN1301­08 2057 1/29/2013 331ductung  bán  152 1111
  thángNg doanh 
  PX1301­01 154001 1/8/2013 nghiệp bánMã  hàngTên  154001 152
  ày/
  PX1301­01 154001 1/8/2013 doanh  154001 152
  thángNg doanh 
  PX1301­01 154001 1/8/2013 nghiệp 154001 152
  ày/ nghiệp bánMã 
  PX1301­01 154001 1/8/2013  bán  154001 152
  doanh 
  PX1301­01 154001 thángNg
  1/8/2013 hàngTên  154001 152
  ày/ nghi ệp bánMã 
  PX1301­01 154001 1/8/2013 doanh  154001 152
  thángNg
  PX1301­02 154002 1/25/2013 doanh  154002 152
  nghiệp
  ày/
  PX1301­02 154002 1/25/2013 nghi ệp bánMã  154002 152
   bán 
  thángNg
  PX1301­02 154002 1/25/2013 doanh  154002 152
  hàngTên 
  PX1301­02 154002 1/25/2013
  ày/ nghiệp bánMã  154002 152
  doanh 
  PX1301­02 154002 1/25/2013
  thángNg doanh  154002 152
  nghiệp
  PX1301­02 154002 1/25/2013
  ày/ nghi ệp bánMã  154002 152
   bán 
  PX1301­03 154003 1/31/2013
  thángNg doanh  621 152
  hàngTên 
  PX1301­03 154003 1/31/2013
  ày/ nghiệp bánMã  621 152
  doanh 
  PX1301­03 154003 1/31/2013
  thángNg doanh  621 152
  PX1301­03 154003 1/31/2013 nghiệp bánMã  nghiệp 621 152
  ày/  bán 
  PX1301­03 154003 1/31/2013 doanh  621 152
  thángNg hàngTên 
  PX1301­03 154003 1/31/2013 nghiệp bánMã  621 152
  ày/
  PX1301­03 154003 1/31/2013 doanh  621 152
  thángNg doanh 
  PX1301­03 154003 1/31/2013 nghiệp 621 152
  ày/ nghi ệp bánMã 
   bán 
  thángNg doanh 
  hàngTên 
  ày/ nghiệp bánMã 
  doanh 
  thángNg doanh 
  nghiệp
  ày/ nghi ệp bánMã 
   bán 
  thángNg doanh 
  hàngTên 
  ày/ nghiệp bánMã 
  doanh 
  thángNg doanh 
  nghiệp
  ày/ nghi ệp bánMã 
   bán 
  thángNg doanh 
  hàngTên 
  ày/ nghiệp bánMã 

Download tài liệu Mẫu Bảng kê nhập xuất File Docx, PDF về máy