[Download] Tải Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC)

Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC)
Nội dung Text: Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC)

Download


Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC) được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC) File Word, PDF về máy

Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC)

 1.             Mẫu: BK01/AC
  (Ban hành kèm theo Thông tư
   số 39/2014/TT­BTC  ngày 
  31/3/2014 của Bộ Tài chính)

  Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi 

  BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
  CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ
  (Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

  1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………
  2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………….
  3. Các loại hóa đơn chưa sử dụng: …………………………………………………………..

  Ký hiệu 
  STT Tên loại hóa đơn Ký hiệu mẫu Số lượng Từ số đến số
  hóa đơn
  1 Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT2/001 AA/14T 100,000 1 100,000

  ………, ngày………tháng………năm………
                                                                                             NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu: BK01/AC) File Word, PDF về máy