[Download] Tải Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu

Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu
Nội dung Text: Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu

Download


Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, là giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ hoàn thuế. Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu yêu cầu điền rõ các nội dung về hợp đồng nhập khẩu cũng như tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu File Docx, PDF về máy

Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu

 1. Mẫu số: 01­4/ĐNHT
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 
  156/2013/TT­BTC ngày 
  6/11/2013 của Bộ Tài chính)

  BẢNG KÊ HỒ SƠ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
  (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ………. ngày ….. tháng ….. năm …….)
  [01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ …………. đến ……………..

  [02] Tên người nộp thuế: (Tên doanh nghiệp) ………………………………..

       [03] Mã số thuế:

  [04] Tên đại lý thuế: …………………………………………………………………………………………………..

       [05] Mã số thuế:

  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

  Hợp đồng nhập khẩu Tờ khai hàng hoá nhập khẩu
  Ghi 
  Trị giá Tờ Ngày đăng  Trị giá chú
  STT ký
  Số Ngày khai
  Ngoại  Đồng Việt  Ngoại  Đồng Việt 
  tệ Nam số tệ Nam

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã 
  khai./.

  ………………., ngày …… tháng …..năm ………..

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Họ và tên: …………………… ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Chứng chỉ hành nghề số: ……… (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

  Ghi chú:
  ­ Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  ­ Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu.
  ­ Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam”  
  ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có  
  ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này)

Download tài liệu Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu File Docx, PDF về máy