[Download] Tải Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT)

Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT)
Nội dung Text: Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT)

Download


Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2920 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT) File Docx, PDF về máy

Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT)

 1. Mẫu số: BK05-ĐK-TCT
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2920 của Bộ Tài chính)
  BẢNG KÊ
  Các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí
  (Kèm theo tờ khai mẫu số )
  Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………

  Mã số thuế (nếu có):
  STT Tên Nhà Quốc tịch Mã số Số hợp Ngày hợp Giá trị hợp Địa điểm Thời gian thực hiện
  thầu, nhà thuế của đồng đồng đồng thực hiện hợp đồng
  đầu tư nhà thầu, hợp đồng
  dầu khí nhà đầu
  Quận/huyện Tỉnh/ thành
  tư dầu khí
  phố
  tại Việt
  Nam (nếu
  có)
  1
  2

  ………., ngày … /…/……
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 
  NGƯỜI NỘP THUẾ
  Họ và tên: …………………………..
  Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
  Chứng chỉ hành nghề số …………………

Download tài liệu Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Mẫu số: BK05-ĐK-TCT) File Docx, PDF về máy