[Download] Tải Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT)

Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT)
Nội dung Text: Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT)

Download


Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT) áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT) File Word, PDF về máy

Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT)

 1. Đơn vị báo cáo:…………………. Mẫu số B01/CDHĐ – DNKLT
  Địa chỉ:…………………………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  Tại ngày … tháng … năm …(1)
  (Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

  Đơn vị tính:………….
  Số  Số
  Mã Thuyết  cuối  đầu 
  TÀI SẢN số minh năm  năm 
  (3) (3)
  1 2 3 4 5

  A ­ TÀI SẢN 100

  I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
  1. Tiền  111
  2. Các khoản tương đương tiền 112

  II. Đầu tư tài chính  120
  1. Chứng khoán kinh doanh 121
  2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122
  3. Đầu tư vào công ty con  123
  4. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 124
  5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 125

  III. Các khoản phải thu 130
  1. Phải thu của khách hàng  131
  2. Trả trước cho người bán  132
  3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133
  4. Phải thu nội bộ  134
  5. Phải thu về cho vay 135
  6. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 136
  7. Phải thu khác 137
  8. Tài sản thiếu chờ xử lý 138

  IV. Hàng tồn kho 140

  V. Tài sản cố định 150
  1. Tài sản cố định hữu hình 151

 2. 2. Tài sản cố định thuê tài chính 152
  3. Tài sản cố định vô hình 153

  VI. Bất động sản đầu tư 160
  (…) (…)
  VII. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 170

  VIII. Tài sản khác 180
  1. Chi phí trả trước  181
  2. Thuế GTGT được khấu trừ 182
  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 183
  4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 184
  5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 185
  6. Tài sản khác 186

  C ­ NỢ PHẢI TRẢ 300

  1. Phải trả người bán  311
  2. Người mua trả tiền trước  312
  3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313
  4. Phải trả người lao động 314
  5. Chi phí phải trả  315
  6. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
  7. Phải trả nội bộ khác 316
  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317
  9. Doanh thu chưa thực hiện  318
  10. Phải trả khác 319
  11. Vay và nợ thuê tài chính  320
  12. Trái phiếu chuyển đổi 339
  13. Cổ phiếu ưu đãi 340
  14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  341
  15. Dự phòng phải trả  321
  16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  322
  17. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343
  18. Quỹ bình ổn giá 323
  19. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324

  C ­ VỐN CHỦ SỞ HỮU 400

  I. Vốn chủ sở hữu 410
  1. Vốn góp của chủ sở hữu 411
      ­ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a

 3.     ­ Cổ phiếu ưu đãi 411b
  2. Thặng dư vốn cổ phần 412
  3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
  4. Vốn khác của chủ sở hữu  414
  5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 (…) (…)
  6. Quỹ đầu tư phát triển 418
  7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
  8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
  9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421
       ­ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a
       ­ LNST chưa phân phối kỳ này 421b
  10. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422

  II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
    1. Nguồn kinh phí  431
    2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440

  Ghi chú:
  (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã  
  số” chỉ tiêu.
  (2) Số  liệu trong các chỉ  tiêu có dấu (*) được ghi bằng số  âm dưới hình thức ghi trong  
  ngoặc đơn (…).
  (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ  kế  toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số  cuối năm“ có  
  thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“. 
  (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị  dịch vụ  kế  toán phải ghi rõ Số  chứng chỉ  hành  
  nghề,  tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số  
  chứng chỉ hành nghề.

Download tài liệu Mẫu Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B01/CDHĐ-DNKLT) File Word, PDF về máy