[Download] Tải Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN)

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN)
Nội dung Text: Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN)

Download


Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN) dạng đầy đủ được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN) File Word, PDF về máy

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN)

 1. Đơn vị báo cáo:………………….                                              Mẫu số B 01a – DN
  Địa chỉ:………………………….       (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC
            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
  (Dạng đầy đủ)
  Quý…. năm …
  Tại ngày… tháng… năm…
   Đơn vị tính:………….
  TÀI SẢN Mã Thuyết  Số  Số 
  số minh cuối quý đầu năm
  1 2 3 4 5

  a ­ TÀI SẢN NGẮN HẠN  100
  (100)=110+120+130+140+150
  I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
    1.Tiền  111
     … (*)

                          Lập, ngày … tháng … năm …
  Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
     

  ­ Số chứng chỉ hành nghề;
  ­ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
  Ghi chú: 
       (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân 
  đối kế toán năm ­ Mẫu số B01­DN.
  Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên 
  và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ 
  hành nghề.

Download tài liệu Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số: B01a-DN) File Word, PDF về máy