[Download] Tải Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN)

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN)
Nội dung Text: Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN)

Download


Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN) được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN) File Word, PDF về máy

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN)

 1. Đơn vị báo cáo: ………………… Mẫu số B09 ­ DNSN
  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT­BTC ngày  
  Địa chỉ: ……………………………
  26/8/2016 của Bộ Tài chính)

  BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  Năm …
  I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
  1. Hình thức sở hữu vốn.
  2. Lĩnh vực kinh doanh.
  3. Ngành nghề kinh doanh.
  II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
  1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày…./…./…. kết thúc vào ngày…./…./….).
  2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
  III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
  Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
  IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính
  Đơn vị tính:……..
  1. Tiền và tương đương tiền Cuối năm Đầu năm
  ­ Tiền mặt … …
  ­ Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn … …
  ­ Tương đương tiền … …
  Cộng … …
  2. Các khoản phải thu Cuối năm Đầu năm
  (Chi tiết theo yêu cầu quản lý): … …
  Cộng … …
  3. Hàng tồn kho: Cuối năm Đầu năm
  ­ Hàng đang đi trên đường; … …
  ­ Nguyên liệu, vật liệu; … …
  ­ Công cụ, dụng cụ; … …
  ­ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; … …
  ­ Thành phẩm; hàng hóa; … …
  ­ Hàng gửi đi bán … …
  Cộng … …

  4. Thuế và các  Đầu năm Số phải nộp trong  Số đã thực nộp trong  Cuối năm
  khoản phải nộp nhà   năm năm
  nước
  (Chi tiết cho từng  … … … …
  loại thuế) 
  … … … …
  Cộng

 2. 5. Phải trả khác Cuối năm Đầu năm
  (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)
  Cộng … …

  6. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình
  V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Đơn vị tính: …………….
  1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm nay Năm trước
  ­ Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ … …
  ­ Các khoản giảm trừ doanh thu … …
  2. Chi phí quản lý kinh doanh Năm nay Năm trước
  ­ Chi phí bán hàng … …
  ­ Chi phí quản lý doanh nghiệp … …
  3. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác  Năm nay Năm trước
  ­ Lãi/lỗ hoạt động tài chính … …
  ­ Lãi/lỗ hoạt động khác … …

  VI. Những thông tin khác mà doanh nghiệp cần thuyết minh

  Lập, ngày … tháng … năm …
  NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng
  ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Download tài liệu Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DNSN) File Word, PDF về máy