[Download] Tải Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN)

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN)
Nội dung Text: Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN)

Download


Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN) File Word, PDF về máy

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN)

 1. Đơn vị báo cáo:……………………….                                         Mẫu số B 09 – DN
  Địa chỉ:…………………………………..   (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC
            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  Năm ….(1)

  I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

  1. Hình thức sở hữu vốn.

  2. Lĩnh vực kinh doanh.

  3. Ngành nghề kinh doanh.

  4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

  5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài  
  chính.

  6. Cấu trúc doanh nghiệp
  ­ Danh sách các công ty con;
  ­ Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
  ­ Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

  7. Tuyên bố  về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, 
  nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp  
  nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh…)

  II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

  1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày…./…./…. kết thúc vào ngày …./…./…).

  2. Đơn vị  tiền tệ  sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự  thay đổi đơn vị  tiền tệ  trong kế 
  toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

  III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

  1. Chế độ kế toán áp dụng

  2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

 2. IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

  1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường  
  hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển 
  đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

  2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán. 

  3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

  4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

  5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  a) Chứng khoán kinh doanh;
  b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  c) Các khoản cho vay;
  d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết; 
  đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

  6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

  7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  ­ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
  ­ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; 
  ­ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
  ­ Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

  9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

  11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

  12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

  13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

  14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

 3. 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

  16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

  17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

  18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

  19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  ­ Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu 
  chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  ­ Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  ­ Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  ­ Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

  20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  ­ Doanh thu bán hàng; 
  ­ Doanh thu cung cấp dịch vụ; 
  ­ Doanh thu hoạt động tài chính;
  ­ Doanh thu hợp đồng xây dựng.
  ­ Thu nhập khác

  21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

  22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

  23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

  24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

  25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi  
  phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

  26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

  V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả 
  định hoạt động liên tục)

  1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

  2. Nguyên tắc xác định giá trị  từng loại tài sản và nợ  phải trả  (theo giá trị  thuần có thể  thực 
  hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành…)

 4. 3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  ­ Các khoản dự phòng;
  ­ Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế 
  toán – nếu có).

  VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

  Đơn vị tính:……
  1. Tiền  Cuối năm Đầu năm
  ­ Tiền mặt … …
  ­ Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn … …
  ­ Tiền đang chuyển … …
                                                 Cộng … …

  2. Các khoản đầu tư tài chính  Cuối năm Đầu năm
  Giá    Giá trị    Dự Giá    Giá trị    Dự
   gốc    hợp lý   gốc    hợp lý phòng
  phòng   …          …        …
  a) Chứng khoán kinh doanh   …          …        …   …          …        …
  ­ Tổng giá trị cổ phiếu;    …          …        …   …          …        …
  (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá     …          …        …   …          …        …
  trị cổ phiếu trở lên)   …          …        …   …          …        …
    …          …        …   …          …        …
  ­ Tổng giá trị trái phiếu;   …          …        …   …          …        …
  (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ  10% trên tổng    …          …        …   …          …        …
  giá trị trái phiếu trở lên)    …          …        …
  ­ Các khoản đầu tư khác;
  ­ Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu,  
  trái phiếu:
     + Về số lượng
     + Về giá trị Đầu năm
  Cuối năm Giá gốc       Giá trị 
  b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Giá gốc       Giá trị                      ghi sổ
  b1) Ngắn hạn                     ghi sổ   …                  …        
    …                  …         …                  …        
  ­ Tiền gửi có kỳ hạn   …                  …         …                  …        
  ­ Trái phiếu   …                  …         …                  …        
  ­ Các khoản đầu tư khác   …                  …         …                  …        
  b2) Dài hạn   …                  …         …                  …        
  ­ Tiền gửi có kỳ hạn   …                  …         …                  …        
    …                  …         …                  …        
  ­ Trái phiếu
    …                  …      
  ­ Các khoản đầu tư khác
  Đầu năm
  c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng  Cuối năm Giá     Dự     Giá trị 
  khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền  Giá         Dự          Giá  gốc   phòng   hợp lý
  trị    …          …        …

 5. biểu quyết) gốc     phòng     hợp    …          …        …
  ­ Đầu tư vào công ty con  lý   …          …        …
    …          …        …   
  ­ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;   …          …        …
  ­ Đầu tư vào đơn vị khác;   …          …        …
    
  ­ Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
  ­ Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
  ­ Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

  3. Phải thu của khách hàng Cuối năm Đầu năm

  a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
  ­ Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 
  10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
  ­ Các khoản phải thu khách hàng khách
  b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn 
  hạn)

  c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết 
  từng đối tượng)

  4. Phải thu khác Cuối năm Đầu năm
  Giá          Dự Giá          Dự
  a) Ngắn hạn  trị         phòng  trị         phòng
  ­ Phải thu về cổ phần hoá;  …             …  …             …
  ­ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;  …             …  …             …
  ­ Phải thu người lao động;  …             …  …             …
   …             …  …             …
  ­ Ký cược, ký quỹ;
   …             …  …             …
  ­ Cho mượn;  …             …  …             …
  ­ Các khoản chi hộ;  …             …  …             …
  ­ Phải thu khác.    

  b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)
  Cộng … …

  5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản   Cuối năm Đầu năm
  thiếu)    Số           Giá     Số           Giá 
  lượng         trị lượng         trị

  a) Tiền;
  b) Hàng tồn kho;
  c) TSCĐ;
  d) Tài sản khác.

 6. 6. Nợ xấu Cuối năm Đầu năm
  Giá         Giá   trị  Giá    Giá trị       đối
  đối gốc    có thể    tượng 
  gốc         có   thể  nợ
  ­ Tổng giá  trị  các  khoản phải thu, cho vay quá hạn  tượng nợ           thu hồi
  thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả  năng            thu hồi …           …             …
  thu hồi; …           …             . …           …             …
  (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản  .. …           …             …
  nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu   …           …             …
  …           …             …
  khoản nợ  phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 
  …           …             …
  10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn); …           …             …
  ­  Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả  …           …             …
  chậm… phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng  …           …             …
  không được ghi nhận doanh thu;  …           …             …
  ­ Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. …           …             …
  …           …             .
  ..

  …           …             .
  ..
                                    Cộng       …        …

  7. Hàng tồn kho: Cuối năm Đầu năm
  ­ Hàng đang đi trên đường; Giá          Dự Giá          Dự
  ­ Nguyên liệu, vật liệu;  gốc       phòng  gốc       phòng
  ­ Công cụ, dụng cụ;   …            …   …            …
    …            …   …            …
  ­ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
    …            …   …            …
  ­ Thành phẩm;   …            …   …            …
  ­ Hàng hóa;   …            …   …            …
  ­ Hàng gửi bán;   …            …   …            …
  ­ Hàng hóa kho bảo thuế.
  ­ Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm  
  cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
  ­ Giá trị  hàng tồn kho dùng để  thế  chấp, cầm cố  bảo đảm các khoản nợ  phải trả  tại thời 
  điểm cuối kỳ;
  ­ Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

  Cuối năm Đầu năm
  8. Tài sản dở dang dài hạn Giá       Giá trị Giá       Giá trị
  a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn  gốc       có thể   gốc       có thể 
  (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn               thu hồi              thu hồi
  thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông   …            …         …            …       
   …            …  …            …
  thường)

 7.                                   Cộng … …
  b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công  Cuối năm Đầu năm
  trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)
  ­ Mua sắm; … …
  ­ XDCB; … …
  ­ Sửa chữa. … …
                                    Cộng … …

  9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
  Nhà cửa,  Máy  Phương  TSCĐ 
  Khoản mục vật kiến  móc,  tiện vận  … hữu hình  Tổng 
  trúc thiết bị tải, truyền  khác cộng
  dẫn
  Nguyên giá
  Số dư đầu năm
  ­ Mua trong năm
  ­ Đầu tư XDCB hoàn thành
  ­ Tăng khác
  ­ Chuyển sang bất động sản đầu tư
  ­ Thanh lý, nhượng bán
  ­ Giảm khác
  Số dư cuối năm
  Giá trị hao mòn lũy kế
  Số dư đầu năm
  ­ Khấu hao trong năm
  ­ Tăng khác
  ­ Chuyển sang bất động sản đầu tư
  ­ Thanh lý, nhượng bán
  ­ Giảm khác
  Số dư cuối năm
  Giá trị còn lại
  ­ Tại ngày đầu năm
  ­ Tại ngày cuối năm          

    ­ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
    ­ Nguyên giá TSCĐ cuối năm  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
    ­ Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
    ­ Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
    ­ Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

  10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:
  Quyền sử  Quyền phát  Bản quyền,  TSCĐ vô  Tổng 
  Khoản mục dụng đất hành bằng sáng chế … hình khác cộng
  Nguyên giá
  Số dư đầu năm

 8. ­ Mua trong năm
  ­ Tạo ra từ nội bộ DN
  ­ Tăng do hợp nhất kinh doanh
  ­ Tăng khác
  ­ Thanh lý, nhượng bán
  ­ Giảm khác
  Số dư cuối năm
  Giá trị hao mòn lũy kế
  Số dư đầu năm
  ­ Khấu hao trong năm
  ­ Tăng khác
  ­ Thanh lý, nhượng bán
  ­ Giảm khác
  Số dư cuối năm
  Giá trị còn lại
  ­ Tại ngày đầu năm
  ­ Tại ngày cuối năm          

    ­ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
    ­ Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
    ­ Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

  11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:
  Nhà cửa,  Máy  Phương tiện  TSCĐ  Tài sản 
  Khoản mục vật kiến  móc,  vận tải,  … hữu hình  cố định  Tổng 
  trúc thiết  truyền  khác vô  cộng
  bị dẫn hình
  Nguyên giá
  Số dư đầu năm
  ­ Thuê tài chính trong năm
  ­ Mua lại TSCĐ thuê tài 
  chính
  ­ Tăng khác
  ­ Trả lại TSCĐ thuê tài chính
  ­ Giảm khác
  Số dư cuối năm
  Giá trị hao mòn lũy kế
  Số dư đầu năm
  ­ Khấu hao trong năm
  ­ Mua lại TSCĐ thuê tài 
  chính 
  ­ Tăng khác
  ­ Trả lại TSCĐ thuê tài chính (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
  ­ Giảm khác
  (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
  Số dư cuối năm
  Giá trị còn lại
  ­ Tại ngày đầu năm
  ­ Tại ngày cuối năm          

 9. * Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
  * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
  * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

  12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:
  Số Tăng Giảm Số
  Khoản mục đầu năm trong năm trong năm cuối năm

  a) Bất động sản đầu tư cho thuê
  Nguyên giá
  ­ Quyền sử dụng đất 
  ­ Nhà
  ­ Nhà và quyền sử dụng đất
  ­ Cơ sở hạ tầng
  Giá trị hao mòn lũy kế
  ­ Quyền sử dụng đất 
  ­ Nhà
  ­ Nhà và quyền sử dụng đất
  ­ Cơ sở hạ tầng
  Giá trị còn lại
  ­ Quyền sử dụng đất 
  ­ Nhà
  ­ Nhà và quyền sử dụng đất
  ­ Cơ sở hạ tầng

  b) Bất động sản đầu tư năm giữ 
  chờ tăng giá
  Nguyên giá
  ­ Quyền sử dụng đất 
  ­ Nhà
  ­ Nhà và quyền sử dụng đất
  ­ Cơ sở hạ tầng
  Tổn thất do suy giảm giá trị
  ­ Quyền sử dụng đất 
  ­ Nhà
  ­ Nhà và quyền sử dụng đất
  ­ Cơ sở hạ tầng
  Giá trị còn lại
  ­ Quyền sử dụng đất 
  ­ Nhà
  ­ Nhà và quyền sử dụng đất

 10. ­ Cơ sở hạ tầng
   
   ­ Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
    ­ Nguyên giá BĐSĐT  đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
    ­ Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

  13. Chi phí trả trước Cuối  Đầu 
  năm  năm
  a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) … …
  ­ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
  ­ Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
  ­ Chi phí đi vay;
  ­ Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

  b) Dài hạn
  ­ Chi phí thành lập doanh nghiệp
  ­ Chi phí mua bảo hiểm;
  ­ Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

                                               Cộng … …

  14. Tài sản khác Cuối  Đầu 
  năm  năm
  a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) … …

  b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

                                               Cộng … …

  15. Vay và nợ  Cuối năm Trong năm       Đầu năm
  thuê tài chính  Giá           Số có  Tăng  Giá           Số có 
   trị        khả năng Giảm   trị        khả năng
                   trả nợ                  trả nợ
  a) Vay ngắn hạn   …            …   …            …

  b) Vay dài hạn (Chi tiết theo    …            …   …            …
  kỳ hạn)
  Cộng

  c) Các khoản nợ thuê tài chính
  Năm nay Năm trước

 11. Thời hạn Tổng khoản  Trả tiền Trả nợ Tổng khoản  Trả tiền  Trả nợ 
  thanh toán   lãi thuê  gốc thanh toán  lãi thuê gốc
  tiền thuê tài  tiền thuê tài 
  chính chính
  Từ 1 năm 
  trở 
  xuống
  Trên 1 
  năm đến 
  5 năm
  Trên 5 
  năm

  d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán Cuối năm Đầu năm
  Gốc            Lãi Gốc            Lãi

  ­ Vay;   …             …   …            …
  ­ Nợ thuê tài chính;   …             …   …            …
  ­ Lý do chưa thanh toán
                                               Cộng … …

  đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

  16. Phải trả người bán Cuối năm Đầu năm

  Giá               Số  có khả  Giá        Số có khả năng
  a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn năng  Trị                trả nợ
  ­ Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10%   Trị                trả nợ  …                    …
  trở lên trên tổng số phải trả;   …                    …
  ­ Phải trả cho các đối tượng khác
    …                    …
    …                    …
  b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi    …                    …
  tiết tương tự ngắn hạn)   …                    …

                                               Cộng … …

  c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán 
  ­ Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở  lên 
  trên tổng số quá hạn;
  ­ Các đối tượng khác

 12.        

                                               Cộng … …

  c) Phải trả  người bán là các  bên liên quan 
  (chi tiết cho từng đối tượng)

  17. Thuế và các  Đầu năm Số phải nộp trong  Số đã thực nộp  Cuối năm
  khoản phải  năm trong năm
  nộp nhà nước

  a) Phải nộp (chi  … … … …
  tiết theo từng  … … … …
  loại thuế)
  Cộng … … … …

  b) Phải thu (chi 
  tiết theo từng 
  loại thuế)

                     Cộng                                            …             … … …

  18. Chi phí phải trả   Cuối  Đầu 
  năm năm

  a) Ngắn hạn
  ­ Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép; … …
  ­ Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;      … …
  ­ Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã  … …
  bán;                                       … …
  ­ Các khoản trích trước khác;

  b) Dài hạn 
  ­ Lãi vay 
  ­ Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

 13. Cộng

                 19. Phải trả khác Cuối  Đầu 
  năm năm

  a) Ngắn hạn          …          …
  ­ Tài sản thừa chờ giải quyết;          …          …
  ­ Kinh phí công đoàn;           …          …
  ­ Bảo hiểm xã hội;          …          …
  ­ Bảo hiểm y tế;          …          …
  ­ Bảo hiểm thất nghiệp;          …          …
  ­ Phải trả về cổ phần hoá;          …          …
  ­ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;          …          …
  ­ Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
  ­ Các khoản phải trả, phải nộp khác.
                                                 Cộng

  b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)
  ­ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  ­ Các khoản phải trả, phải nộp khác

  c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa 
  thanh toán nợ quá hạn)

                 20. Doanh thu chưa thực hiện Cuối  Đầu 
  năm năm

  a) Ngắn hạn … …
  ­ Doanh thu nhận trước; … …
  ­ Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; … …
  ­ Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. … …
                                                 Cộng … …
  … …
  b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn) … …
  … …
  c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết 
  từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

  21. Trái phiếu phát hành

 14. 21.1.   Trái   phiếu   thường   (chi   tiết   theo   từng   Cuối năm Đầu năm
  loại) Giá trị        Lãi su ất     K ỳ  Giá tr ị   Lãi su ất    Kỳ hạn
  hạn

  a) Trái phiếu phát hành   …           …        …   …            …        …
  ­ Loại phát hành theo mệnh giá;   …           …        …   …            …        …
  ­ Loại phát hành có chiết khấu;   …          …       …   …           …       …
  ­ Loại phát hành có phụ trội.
                                               Cộng … …

  b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên 
  liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)
                                               Cộng … …

  21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

  a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
  ­ Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Lãi suất chiết khấu dùng để  xác định giá trị  phần nợ  gốc của từng loại trái phiếu chuyển 
  đổi;
  ­ Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

  b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
  ­ Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Lãi suất chiết khấu dùng để  xác định giá trị  phần nợ  gốc của từng loại trái phiếu chuyển 
  đổi;
  ­ Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

  c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
  ­ Số  lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ  phiếu trong kỳ; Số  lượng cổ  phiếu 
  phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
  ­ Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

 15. d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
  ­ Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; 
  ­ Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

  e.  Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
  ­ Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  ­ Lãi suất chiết khấu dùng để  xác định giá trị  phần nợ  gốc của từng loại trái phiếu chuyển 
  đổi;
  ­ Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

  g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

  22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
  ­ Mệnh giá;
  ­ Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
  ­ Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ  bản khác trong hợp đồng  
  phát hành);
  ­ Giá trị đã mua lại trong kỳ;
  ­ Các thuyết minh khác.

  23. Dự phòng phải trả Cuối  Đầu 
  năm năm

  a) Ngắn hạn … …
  ­ Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; … …
  ­ Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; … …
  ­ Dự phòng tái cơ cấu; … …
  ­ Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn  … …
  nguyên môi trường…) … …
                                                 Cộng … …
  b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn) … …

  24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

  a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Cuối năm Đầu năm

  ­ Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế 
  thu nhập hoãn lại

 16. ­ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch  … …
  tạm thời được khấu trừ

  ­ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế  … …
  chưa sử dụng

  ­ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính  … …
  thuế chưa sử dụng

  ­ Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả … …

   Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  … …

  b­ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối năm Đầu năm 

  ­ Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu  … …
  nhập hoãn lại phải trả
  ­ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản  … …
  chênh lệch tạm thời chịu thuế
  ­ Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại … …

  25. Vốn chủ sở hữu

  a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

  Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

  Vốn  Thặng  Quyền  Vốn  Chênh  Chênh  LNST  Các  Cộng
  góp của  dư vốn  chọn  khác  lệch  lệch  thuế chưa  khoả
  chủ sở  cổ  chuyển  của  đánh  tỷ giá  phân phối  n 
  hữu phần đổi trái  chủ sở  giá lại  và các  mục 
  phiếu hữu  tài sản  quỹ khác

  A 1 2 3 4 5 6 7 8

  Số dư đầu năm trước
  ­ Tăng vốn trong   
     năm trước
  ­ Lãi trong
     năm trước
  ­ Tăng khác

 17. ­ Giảm vốn trong
     năm trước
  ­ Lỗ trong năm
     trước
  ­ Giảm khác
  Số dư đầu năm nay

  ­ Tăng vốn trong
     năm nay
  ­ Lãi trong năm nay
  ­ Tăng khác
  ­ Giảm vốn trong
     năm nay
  ­ Lỗ trong năm nay
  ­ Giảm khác
  Số dư cuối năm nay

  b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu Cuối năm Đầu năm

  ­ Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) … …
  ­ Vốn góp của các đối tượng khác … …

                                                 Cộng … …

  c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ  Năm nay Năm trước
  tức, chia lợi nhuận

  ­ Vốn đầu tư của chủ sở hữu … …
  + Vốn góp đầu năm … …
  + Vốn góp tăng trong năm … …
  + Vốn góp giảm trong năm … …
  + Vốn góp cuối năm … …
  ­ Cổ tức, lợi nhuận đã chia … …

  d) Cổ phiếu Cuối năm Đầu năm

 18. ­ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành … …
  ­ Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng … …
  + Cổ phiếu phổ thông … …
  + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) … …
  ­ Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) … …
  + Cổ phiếu phổ thông … …
  + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) … …
  ­ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành … …
  + Cổ phiếu phổ thông … …
  + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) … …
       * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :…………………………

   đ) Cổ tức
   ­ Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
   + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:……………..
   + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:………………
   ­ Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:…….

  e)  Các quỹ của doanh nghiệp: 
  ­ Quỹ đầu tư phát triển;
  ­ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
  ­ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

  g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định 
  của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

  26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản  Năm nay Năm trước

  Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong  … …
  trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định 
  nào?…).

  27. Chênh lệch tỷ giá Năm nay Năm trước

  ­ Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ  … …
  sang VND

  ­ Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ  … …
  nguyên nhân)

 19. 28. Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước

  ­ Nguồn kinh phí được cấp trong năm … …

  ­ Chi sự nghiệp (…) (…)

  ­ Nguồn kinh phí còn lại cuối năm … …

  29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán Cuối năm Đầu năm

  a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai  … …
  của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các 
  thời hạn … …
  ­ Từ 1 năm trở xuống; … …
  ­ Trên 1 năm đến 5 năm; … …
  ­ Trên 5 năm;

  b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, ch ủng loại, quy  
  cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ. 
  ­ Vật tư  hàng hoá nhận giữ  hộ, gia công, nhận  ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi  
  tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ. 
  ­ Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh  
  chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá; 

  c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính  
  theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế 
  Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

  d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị 
  tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

  đ) Nợ  khó đòi đã xử  lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị  (theo nguyên tệ  và  
  VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, 
  nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

  e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

  30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

 20. VII. Thông tin bổ  sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả  hoạt động  
  kinh doanh                                    
  Đơn vị tính:………….
  Năm nay Năm trước

  1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ … …
  … …
  a) Doanh thu … …
  ­ Doanh thu bán hàng;
  ­ Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  ­ Doanh thu hợp đồng xây dựng;
  + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
  + Tổng doanh thu luỹ  kế  của hợp đồng xây dựng được ghi  … …
  nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.
  Cộng

  b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối 
  tượng).

  c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số 
  tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để  so  
  sánh sự  khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương  
  pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm 
  lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh  
  thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

  2. Các khoản giảm trừ doanh thu  … …
   Trong đó:
  ­ Chiết khấu thương mại; … …
  ­ Giảm giá hàng bán; … …
  ­ Hàng bán bị trả lại. … …

  3. Giá vốn hàng bán Năm  Năm 
  nay trước

  ­ Giá vốn của hàng hóa đã bán; … …
  ­ Giá vốn của thành phẩm đã bán; … …
  Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản  … …
  đã bán bao gồm: … …
  + Hạng mục chi phí trích trước; … …
  + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; … …

Download tài liệu Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm (Mẫu số: B09-DN) File Word, PDF về máy