[Download] Tải Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN)

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN)
Nội dung Text: Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN)

Download


Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN) File Word, PDF về máy

Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN)

 1. Đơn vị báo cáo: …………….             Mẫu số B 09a ­ DN
  Địa chỉ: …………………………  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC
                Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
  Quý … năm …

  I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
  1. Hình thức sở hữu vốn.
  2. Lĩnh vực kinh doanh.
  3. Ngành nghề kinh doanh.
  4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có  ảnh hưởng 
  đến Báo cáo tài chính.
  II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
  1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày …/…/… kết thúc vào ngày …/…/…).
  2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
  III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
  1. Chế độ kế toán áp dụng.
  2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 
  3. Hình thức kế toán áp dụng.
  IV. Các chính sách kế toán áp dụng
  Doanh nghiệp phải công bố việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính  
  năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế  toán như  nhau. Trường hợp có thay đổi thì 
  phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó.
  VI. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ
  1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế 
  toán giữa niên độ.
  2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả,  
  nguồn vốn chủ  sở  hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố  không bình 
  thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.
  3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ  sở  hữu và giá trị  luỹ  kế  tính đến 
  ngày lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương  ứng mang tính so  
  sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.
  4. Tính chất và giá trị  của những thay đổi trong các  ước tính kế  toán đã được báo cáo  
  trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ  kế  toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các  
  ước tính kế  toán đã được báo cáo trong các niên độ  trước, nếu những thay đổi này có  ảnh  
  hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

 2. 5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả  các chứng khoán nợ  và chứng khoán 
  vốn.
  6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu  
  đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).
  7. Trình bày doanh thu và kết quả  kinh doanh bộ  phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc 
  khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).
  8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên  
  độ chưa được phản ánh trong  Báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
  9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ 
  ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất. 
  10. Các thông tin khác.
  Lập, ngày … tháng … năm …
  Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
   

  ­ Số chứng chỉ hành nghề;
  ­ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
  Ghi chú: 
  Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề,  
  tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng  
  chỉ hành nghề.
       (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số của báo cáo này như các chỉ tiêu của Báo cáo lưu 
  chuyển tiền tệ năm ­ Mẫu B03 –DN

Download tài liệu Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số: B09a-DN) File Word, PDF về máy