[Download] Tải Mẫu bản kiểm điểm đảng viên – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên
Nội dung Text: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Download


Tài liệu tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản kiểm điểm đảng viên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản kiểm điểm đảng viên File Word, PDF về máy

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

 1. Đảng bộ cơ quan ………………                                                 Đảng cộng sản việt 
  nam

  Chi bộ ……………….. 

  …………., ngày ….. tháng ……. năm 200….

  Bản tự kiểm điểm

  Đánh giá chất lượng đảng viên năm 200…..

  Tên tôi là : ………………………………

  Chức vụ :  ………………………………….

  Sinh hoạt ở Chi bộ :  …………………………………………………………….

  I. Đảng viên tự kiểm điểm:

  1. Về tư tưởng chính trị :

  ­ Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng 
  chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật 
  của Nhà nước. 

  ­ Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường 
  lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  ­ Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính 
  sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

  ­ Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành 
  mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

  ­ Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê 
  bình và tự phê bình.

 2. ­  Chấp hành  tốt và thực  hành  tiết  kiệm  trong các hoạt động công tác thường 
  xuyên, không và luôn chống lãng phí. Không vi phạm những điều đảng viên không 
  được làm.

  ­ Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có 
  ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng

  ­ Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , tôn trọng và phát 
  huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng 
  cơ sở, gương mẫu thực hiên nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được công nhận là gia 
  đình văn hoá mới.

  3.  Về thực hiện nhiệm vụ được giao :

  ­ ………………………………………………………………………………………..

  ­ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong 
  công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của phòng. Tích cực học tập nâng 
  cao trình độ chuyên môn, vi tính.

  ­ …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  4. Về tổ chức kỷ luật :

  ­ Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ 
  luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức

  – Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định 
  thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị

  5. Tự phân loại :

  Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ …….

  Người làm kiểm điểm

 3. II. ý kiến nhận xét và kết quả bỏ phiếu của chi bộ:

  1.         ý kiến nhận xét :

  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………
  …………

  2. Kết quả bỏ phiếu xếp loại đảng viên của chi bộ:

  ……………………………………………………………………………………………
  …………

  T/M chi bộ

  Bí thư

  Cấp uỷ cơ sơ quyết định kết quả

  đánh giá chất lượng đảng viên

  Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định (phân loại, biểu dương khen thưởng dảng viên 
  xuất sắc hay đề nghị kỷ luật dảng viên vi phạm nếu có)

  …………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………

  T/M Dảng uỷ ………………………..

Download tài liệu Mẫu bản kiểm điểm đảng viên File Word, PDF về máy