[Download] Tải Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN)

Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN)
Nội dung Text: Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN)

Download


Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN) File Docx, PDF về máy

Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN)

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số:  21b/XN­TNCN
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư  
  số 156/2013/TT­BTC ngày
  6/11/2013 của Bộ Tài chính)
  BẢN KÊ KHAI
  VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG
  Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………..
  Họ và tên người nộp thuế: …….……………..……………………………………………………………………………………….
  … 

  Mã số thuế (nếu có):…….………………………………………………………………………………………………………………………………….
  … 
  Số   CMND/Hộ   chiếu:  …..……………………………………….…    Ngày   cấp:  ……………………
  ………………….

  Nơi   cấp:  ………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………….. 

  Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số 
  điều của Luật  thuế  TNCN  và các  văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế 
  TNCN về  việc chính quyền xã (phường) xác nhận thực tế  đang nuôi dưỡng 
  người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh chị 
  em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để  được tính giảm trừ  cho người phụ 
  thuộc.
  Tôi kê khai người sau đây không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi  
  dưỡng: 
  Ngày 
  Họ và tên  Quan hệ với 
  tháng  Số CMND  Địa chỉ cư trú của 
  STT người phụ  người làm 
  năm  /Hộ chiếu người phụ thuộc
  thuộc đơn
  sinh
  1
  2

  Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự  thật và chịu trách 
  nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
  ……,ngày ………. tháng …….… năm  ………..
  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (Ký và ghi rõ họ tên)
  XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú):
  UBND  ………………………………………………………  xác   nhận   người   được   kê   khai   trong 
  biểu   (nêu   trên)   không   nơi   nương   tựa,   đang   sống   tại   xã   (phường)  
  ………………………………………………./.

 2. …,ngày ………. tháng …… năm  ………
  TM. UBND………………………….……….
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  Ghi chú: 
  Xác nhận của UBND phường, xã: trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiều người phụ thuộc  
  ở  nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ  thuộc sống, đối tượng nộp thuế  
  phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường, xã nơi đó xác nhận. 
  Ví dụ: Ông B có 3 người phụ  thuộc (không nơi nương tựa và ông B đang trực tiếp nuôi  
  dưỡng) đang sống tại 3 địa điểm khác; trong đó có 02 người ở xã K, 01 người ở xã M. Ông A sẽ phải  
  lập 02 bản khai theo mẫu số 21b/XN­TNCN; 01 bản đề nghị UBND xã K xác nhận cho 02 người phụ  
  thuộc sống ở xã K, 01 bản đề nghị UBND xã M xác nhận cho 01 người sống ở xã M.

  2

Download tài liệu Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN) File Docx, PDF về máy