[Download] Tải Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN)

Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN)
Nội dung Text: Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN)

Download


Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN) File Docx, PDF về máy

Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN)

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số:  21a/XN­TNCN
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư  
  số 156/2013/TT­BTC ngày
  6/11/2013 của Bộ Tài chính)
  BẢN KÊ KHAI
  VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG
  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (UBND) xã (phường) ……………………………………………

  Họ và tên người nộp thuế: …….……………..……………………………………………………………………………………….
  … 

  Mã số thuế (nếu có):…….………………………………………………………………………………………………………………………………….
  … 
  Số   CMND/Hộ   chiếu:  …..……………………………………….…    Ngày   cấp:  ……………………
  ………………….

  Nơi   cấp:  ………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………….. 

  Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số 
  điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN 
  về  việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ 
  thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị  em ruột,  
  cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
  Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi: 
  Ngày, 
  Số 
  Họ và tên  tháng,  Quan hệ với  Địa chỉ thường trú của 
  STT CMND 
  người phụ thuộc năm  người khai người phụ thuộc
  /Hộ chiếu
  sinh
  1
  2

  Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự  thật và chịu trách 
  nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
          ….., ngày …… tháng ……năm  ….
  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (ký, ghi rõ họ tên)

  XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):
  UBND   xã   (phường)…………………………………………  xác   nhận   người   được   kê   khai 
  trong   biểu   (nêu   trên)   hiện   đang   sống   cùng   ông   (bà)  ………………………tại   địa   chỉ 
  ………………   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………….. ./.

 2. …., ngày …… tháng …… năm  ……
  TM. UBND………………………….……….
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21a/XN-TNCN) File Docx, PDF về máy