[Download] Tải Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn – Tải về File Word, PDF

“Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn” được ký vào đầu năm học, đưa ra chi tiết về trách nhiệm của Ban giám hiệu và trách nhiệm của Công đoàn về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới. Mời các bạn tham khảm!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM
  GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
  TRƯỜNG …………………………………………………….        
  NĂM HỌC ….. ­ …..

  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học ….. ­ ….., phấn đấu đạt các danh hiệu  
  thi đua. Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. BCH Công đoàn và BGH nhà trường 
  nhất trí ký cam kết trách nhiệm giữa  BGH Và BCH Công Đoàn thực hiện tốt các 
  nội dung sau:
  I. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:
  ­ Phát huy và giữ  vững vai trò của nhà trường trong quản lý giáo dục.  Phổ 
  biến công khai kịp thời các chế độ chính sách mới ban hành, thực hiện tốt các chế 
  độ hiện hành.
  ­ Tạo điều kiện để  BCH Công đoàn tham gia các nội dung có liên quan đến 
  quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV­NV; Cử  đại diện của BCH Công 
  đoàn  tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng, phân phối quỹ phúc lợi, kỷ luật,  
  tuyển dụng và các hội đồng khác có liên quan đến nghĩa vụ  và quyền lợi CBGV­
  NV; được tham gia góp ý quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia góp ý đề bạt cán bộ dự 
  nguồn, quản lý, tham gia các hội đồng khác.
  ­ Tổ  chức học tập phổ  biến kịp thời các nghị  quyết, chỉ  thị  của Đảng, pháp  
  luật của Nhà nước.  Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vững vàng về  chuyên môn, tâm 
  huyết với nghề nghiệp. Tổ chức tập huấn BD soạn giáo án vi tính, giáo án điện tử, 
  sử  dụng đèn chiếu Projector, tập huấn viết SKKN. Bồi dưỡng chuyên môn qua  
  sinh hoạt chuyên môn tổ, cấp trường.
  ­ Nắm vững chuyên môn của cán bộ giáo viên, nhân viên để phân công nhiệm  
  vụ cho phù hợp. Đề  ra kế hoạch năm học sát thực tế, có nhiều biện pháp chỉ đạo 
  thường xuyên và kịp thời;
  ­ Xây dựng nề nếp làm việc khoa học. Đôn đốc khen thưởng kịp thời sau mỗi  
  đợi thi đua;
  ­ Tạo mọi điều kiện về  cơ  sở  vật chất, kinh phí cho cán bộ  giáo viên, nhân  
  viên, các tổ nhóm chuyên môn, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
  ­ Thực hiện tốt dân chủ hoá, công khai, công bằng, hợp lý trong nhà trường;
  ­ Có kế  hoạch chỉ  đạo cụ  thể, đôn đốc, nhắc nhở, động viên anh chị  em kịp 
  thời khi phân công nhiệm vụ;
  ­ Thực hiện đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý;
  ­ Xây dựng tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên thành một khối đoàn kết nhất 
  trí hết lòng vì sự nghiệp giáo dục học sinh.

  1

 2. ­ Phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức tốt lễ kỉ niệm các ngày lễ lớn; và các  
  cuộc vận động lớn như: Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động: “Học tập và làm  
  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,”Mỗi thầy cô giáo là một  tấm gương đạo  
  đức, học tập và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ  cương, tình thương, trách nhiệm” và 
  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,
  ­ Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tham gia quy chế dân chủ, thu chi nội bộ,  
  xây dựng đơn vị có đời sống văn hoá tốt, nội quy cơ quan.
  ­ Trực tiếp chỉ đạo ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” hoạt động đúng quy định, đạt  
  kết quả. Luôn quan tâm lãnh đạo ban nữ công nhà trường hoạt động có hiệu quả.
  ­ Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tham gia khi đề bạt cán bộ quản lí, bố trí  
  đội ngũ. Cử đại diện BCH Công đoàn tham gia đóng góp ý kiến và cùng quán triệt 
  nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và hoạt động Công đoàn. 
  ­ Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tổ chức góp ý xây dựng Đảng, thực hiện 
  điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động của BCH Công đoàn. 
  ­ Tạo điều kiện cung cấp, trang bị phương tiện làm việc BCH Công đoàn và 
  thực hiện đúng các chế độ chính sách cho cán bộ Công đoàn.
  ­ Phối hợp cùng BCH Công đoàn chuẩn bị  nội dung và tổ  chức tốt các cuộc 
  họp liên tịch giữa BGH và BCH Công đoàn hàng tháng. 
  II. Trách nhiệm của BCH Công đoàn:
  ­ Nắm được mọi chủ  trương, chính sách của Đảng, các quy định của ngành 
  đối với CBGV­NV, đặc biệt là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với CB,GV,NV 
  công tác tại đơn vị mình  nhằm giúp đoàn viên biết được về quyền lợi và nghĩa vụ 
  của mình; Thường xuyên chỉ đạo ban TTND tổ chức  giám sát việc thực hiện chế 
  độ chính sách và các nội dung khác có liên quan đến quyền và lợi ích của CBGV­
  NV. 
  ­ Vận động CBGV­NV tiếp tục học nâng chuẩn, tự hoc, tự bồi dưỡng về ứng  
  dụng CNTT, học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; khen thưởng CBGV­NV có 
  thành tích xuất sắc trong phong trào tự học.
  ­ Vận động 100% CBGV­NV hưởng  ứng và tích cực tham gia các hoạt động 
  chào mừng các ngày lễ lớn. 
  ­ Nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp của nhà trường đề ra;
  ­ Động viên đoàn viên phát huy quyền dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm 
  hoàn thành tốt công việc được giao;
  ­ Lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các đoàn viên để cùng BGH bàn  
  bạc giải quyết, tạo điều kiện cho đoàn viên yên tâm công tác;
  ­ Kiến nghị  và thực hiện đầy đủ  chính sách cũng như  quyền lợi chính trị  và 
  kinh tế của đoàn viên;
  ­ Tạo điều kiện để mỗi đoàn viên phát huy quyền làm chủ, thực hiện dân chủ 
  hoá trong trường học và giáo dục học sinh;

  2

 3. ­ Phát động phong trào thi đua hai tốt ” Dạy tốt­ học tốt” và không ngừng đổi  
  mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS; Vận động 
  đòan viên viết SKKN tại trường và áp dụng thành công SKKN, tổ chức nhân điển  
  hình tiên tiến, nêu gương tốt để cùng nhau học tập. 
  ­ BCH Công đoàn luôn vận động CBGV­ NV thực hiện tốt các cuộc vận 
  động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,”Mỗi thầy cô giáo  
  là một   tấm gương đạo đức, học tập và  sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ  cương, tình  
  thương,   trách   nhiệm” và   phong   trào   thi   đua “Xây   dựng   trường   học   thân   thiện,  
  học sinh tích cực”,
  ­ BCH Công đoàn tổ chức đối thoại giữa BCH Công đoàn với thủ trưởng đúng 
  quy định của cấp trên để giải quyết những vướng mắc mà ý kiến đoàn viên đã đề 
  nghị. Cùng với BGH tổ chức hội nghị CBCCVC đúng hướng dẫn.
  ­ Vận động tốt CBGV­NV đóng góp các khoản đạt chỉ tiêu do cấp trên đề ra.
  ­ Củng cố ban nữ công, tổ nữ công, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ 
  không sinh con thứ  3; chỉ  đạo ban nữ  công không ngừng nâng cao năng lực hoạt 
  động. Tổ  chức bồi dưỡng thêm kiến thức cán bộ  nữ  công để  nâng cao năng lực 
  hoạt động.
  ­ Giới thiệu đoàn viên xuất sắc cho Đảng xét cho học cảm tình Đảng và kết  
  nạp Đảng.
  ­ Tổ chức thực hiện tốt điều lệ công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động BCH  
  Công đoàn.
  ­ Chuẩn bị tốt nội dung và cùng Hiệu trưởng tổ chức họp liên tịch hàng tháng. 
  Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ Đảng nhà trường và Hiệu trưởng về 
  những chủ trương lớn của đơn vị và đóng góp ý kiến cho hoạt động Công đoàn.
  Trên đây, là những điều cam kết trách nhiệm giữa BGH và BCH Công đoàn 
  trường ……………………… Để thực hiện tốt các nội dung cam kết trên, chúng tôi kêu 
  gọi toàn thể  các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao tinh thần trách 
  nhiệm, phát huy quyền làm chủ chính mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học ….. ­ 
  ….. do BGH đề ra./. 

                                                                       …………….., ngày ….. tháng ….. năm ………
        T/M BCH CÔNG ĐOÀN                               T/M BAN GIÁM HIỆU
           Chủ tịch Công Đoàn                                              Hiệu trưởng

                                         

  3

Download tài liệu Mẫu bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn File Word, PDF về máy