[Download] Tải Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số

Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo “Mẫu cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số” là bản cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, bản cam kết thực hiện quy chế chuyên môn. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số

 1. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC………… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG …………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN CAM KẾT
  Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn;
  Không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số
   từ năm học 20…­20…
  **************
   
              Kính gửi: Phòng GD&ĐT, Công đoàn giáo dục;
                                 Nhà trường, công đoàn trường………….
   
              Tên tôi là:………………………………; sinh năm:…………..
              Đơn vị công tác:……………………………………………….
              Nhiệm vụ được giao:…………………………………………..
   
              Sau khi được quán triệt Chỉ thị năm học của tỉnh, huyện, ngành giáo dục, công 
  đoàn giáo dục các cấp; kế  hoạch nhiệm vụ  năm học, chương trình công tác của nhà 
  trường, công đoàn năm học 20…­20…; được quán triệt tiếp tục thi đua thực hiện các  
  cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phát động năm học 20…­20…. Tôi xin  
  cam kết thực hiện các nội dung sau:
  1­ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ  trương đường lối của Đảng, chính sách, Pháp  
  luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm những điều cán bộ, công chức, viên chức không 
  được làm. Không tham gia sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy và chất  
  gây nghiện mà pháp luật cấm; không tham gia vào các tệ  nạn xã hội như: hút, chích,  
  cờ  bạc, chọi gà, tín dụng đen, mê tín…; Thực hiện tốt pháp lệnh dân số; Không sinh 
  con thứ 3 trở lên; Thực hiện tốt an toàn giao thông, trật tự an toàn trường học.
  2­ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  nhà trường, công đoàn giao; nghiêm túc chấp hành 
  nội quy của trường, Quy chế chuyên môn. Phục tùng sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp  
  quản lý, các tổ chức đoàn thể.

 2.           3­Không dạy thêm trái quy định (Ở  nhà hoặc bất kỳ  địa điểm nào khác), thực 
  hiện nghiêm túc Quyết định …………….. của ủy ban nhân dân …..; không gây phiền  
  hà cho học sinh, phụ huynh và nhân dân. Thân thiện, gần gũi với học sinh.
              4­ Tích cực học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới phương pháp dạy học,  
  lấy học sinh làm trung tâm giáo dục. Không sử dụng bạo lực, xúc phạm học sinh. Ứng  
  xử với học sinh, đồng nghiệp và nhân dân mô phạm.
  5­ Tham gia hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đợt ủng hộ 
  xây dựng quỹ mang tính nhân đạo từ thiện. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham 
  nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Chống các biểu hiện tiêu cực trong các hoạt 
  động giáo dục. Tự  phê bình và phê bình thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc, 
  không gửi đơn thư vượt cấp, nặc danh, mạo danh.
              6­ Cùng với đồng nghiệp trong đơn vị  xây dựng khối đoàn kết thống nhất, 
  tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống.
              Trên đây là 6 nội dung bản thân tôi cam kết thực hiện từ  năm học 20…­20….  
  Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm và chịu các hình thức kỷ  luật của trường, của 
  ngành.
   
                                                                          ………., ngày…….tháng …….năm 20…
                                                                                                   Người viết cam kết
   
   
   
   
   

  XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
  CHỦTỊCH HIỆU TRƯỞNG

   

Download tài liệu Mẫu bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số File Word, PDF về máy