[Download] Tải Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN)

Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN)
Nội dung Text: Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN)

Download


Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN) File Docx, PDF về máy

Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN)

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 23/CK­TNCN
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số  
  156/2013/TT­BTC ngày
  6/11/2013 của Bộ Tài chính)

  BẢN CAM KẾT
   
  Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)
  ………………………………………..

  1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………

  2. Mã số thuế:
  3.  Số   CMND/hộ   chiếu   :………………..   Ngày   cấp:   …………..   Nơi 
  cấp: …………….
  4. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………
  6. Nơi làm việc chính (nếu có):………………………………………………
  Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá (*)  
  …………..  triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….………). 
  Tôi đề nghị ……………………………..……..… (Tên tổ chức, cá nhân trả  
  thu nhập)  …………..…………………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 
  10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.
  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
  về những số liệu đã khai./.
  …., ngày …… tháng …… năm……….
             CÁ NHÂN CAM KẾT
               (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:
  ­ Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 108.000.000 triệu đồng.
  ­ Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc: 
  108.000.000  43.200.000  Tổng số người 
  Số tiền khai = + x
  đồng đồng phụ thuộc
  VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì 
  Số tiền  108.000.000  43.200.000  194.400.000 
  = + x 2 =
  khai đồng đồng đồng

Download tài liệu Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 23/CK-TNCN) File Docx, PDF về máy