[Download] Tải Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN)

Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN)
Nội dung Text: Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN)

Download


Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN) Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN) File Docx, PDF về máy

Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN)

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/CK­TNCN
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số  
  92/2015/TT­BTC ngày
  15/6/2015 của Bộ Tài chính)

  BẢN CAM KẾT
  (Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN) 

  Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)
  ………………………………………..

  1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………

  2. Mã số thuế:
  3.   Số   CMND/hộ   chiếu   :………………..   Ngày   cấp:   …………..   Nơi 
  cấp: …………….
  4. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………
  5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………………
  Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ  có thu nhập duy nhất tại…….
  (tên tổ  chức, cá nhân trả  thu nhập)……nhưng  ước tính tổng thu nhập không 
  quá…..(*)…..   triệu   đồng  (ghi   bằng   chữ………………………………………….………) 
  nên không đến mức phải nộp thuế TNCN. 
  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
  về những số liệu đã khai./.

  …., ngày …… tháng …… năm……….
             CÁ NHÂN CAM KẾT
               (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong 
  năm:
  VD: 
  ­ Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12  
  tháng = 108 triệu đồng.
  ­ Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 
  10 tháng: 
  108  3,6  144 triệu 
  10 
  Số tiền khai = triệu  + triệu  x = đồng
  tháng
  đồng đồng

Download tài liệu Mẫu Bản cam kết (Mẫu số: 02/CK-TNCN) File Docx, PDF về máy