[Download] Tải Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ

Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ – Tải về File Word, PDF

Tài liệu tham khảo “Mẫu bản cam kết chỉnh sửa luận văn thạc sĩ” được sử dụng khi luận văn thạc sĩ còn nhiều sai sót, cần chỉnh sửa lại, người làm luận văn cam kết với nhà trường sẽ chỉnh sửa lại những thiếu xót này. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN CAM KẾT ĐàCHỈNH SỬA, HOÀN THIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ

  Kính gửi: Hội đồng đánh giá luận văn

  Họ và tên học viên: ………………………………………………………….……………………
  Chuyên ngành:…….…………………………………………………………, Khóa: …..…….
  Tên đề tài luận văn: ………………………………………………………….….…..
  Người hướng dẫn: ……………………………………………………………………
  Ngày bảo vệ luận văn:  …….………………………….…………………………….
  Theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, tôi đã chỉnh sửa, hoàn  
  thiện các nội dung như sau:
  1) ……………………………………………………………………….…………………
  ……………………………………………………………….……………………………
  …………………………………………………………….………………………………
  2) ……………………………………………………….…………………………………
  ………………………………………………………….…………………………………
  …………………………………………………………….………………………………
  3) ……………………………………………………….…………………………………
  ………………………………………………………….…………………………………
  …………………………………………………………….………………………………

                …………, ngày …… tháng …  năm 20…
   Xác nhận của Hội đồng đánh giá luận văn                                  Học viên
                        (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký tên, ghi rõ họ tên)

                      ……………………..    …………………………..

Download tài liệu Mẫu bản cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn Thạc sĩ File Word, PDF về máy