Tài LiệuTài Liệu Ngoại Ngữ

[Download] Tài liệu tự học tiếng Thái lan doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 18:20

TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 11 Bài 1 : Phụ âm tiếng Thái 1. Trong tiếng Thái lan có 1 số chữ phụ âm biểu thị các âm không có trong tiếng Việt. Đó là các trường hợp sau đây : – Phát âm như âm “Ch” của – ]iếng Việt nhưng luồng hơi bật ra mạnh hơn, được hiển thị bằng 3 chữ : ฉ ( Phát âm với thanh hỏi) : Ch’ỏ ช( Phát âm với thanh bằng) : Ch’o ณ( Phát âm với thanh bằng) : Ch’o – Phát âm như âm “Ph” trong tiếng Việt. Trước khi phát âm thì hai môi đặt vào nhau, sau đó cho luồn hơi bật ra giữa hai môi. Âm này được hiển thị bằng 3 chữ: ผ ( Phát âm với thanh hỏi) : Ph’ỏ พ ( Phát âm với thanh bằng) : Ph’o ภ ( Phát âm với thanh hỏi) : Ph’o – Phát âm như âm “V” trong tiếng Việt nhưng 2 môi đặt chạm vào nhau & sau đó cho luồng hơi lách qua kẽ hở của 2 môi. Âm này được hiển thị bằng 1 chữ duy nhất đó là : ว ( Phát âm với thanh bằng ) : Wo – Phát âm gần giống âm “D” của tiếng Việt nhưng lưỡi lùi về phía sau hơn. Được hiển thị bằng 2 chữ đó là : ย ( Phát âm với thanh hỏi) : Jo ญ ( Phát âm với thanh hỏi) : Jo 2. Bảng chử cái phụ âm của tiếng Thái lan – Để cho dể nhớ, người sáng lập ra tiếng Thái lan đã ghép sẵn từng chữ cái phụ âm đi cùng với từ có nghĩa mà chính chữ cái này có mặt trong đó. – Ngoài ra, không giống như trong tiếng Việt, trong tiếng Thái lan có thể 1 chử cái phát âm ra giống nhau nhưng hiển thị bằng nhiều phụ âm khác nhau, Ví dụ : chữ “Kh” hiễn thị bằng 4 chữ : ข, ฃ, ค, ฅ. Vì vậy, cách gắn với từ có nghĩa còn giúp cho người học biết rõ nên dùng chữ “Kh” nào trong 4 chữ “Kh” trên – Ở đây, cách phiên âm ra chữ Quốc ngữ chỉ nhằm mục đích giúp người học có thể phát âm ra dể dàng hơn. Chữ cái Đi với từ Đọc là Nghĩa của từ ก ( Co ) ไก ( Cày) Co cày ไก : Con gà ข ( Khỏ ) ไข ( Khày) Khỏ khày ไข : Trứng ฃ ( Khỏ ) ฃวด ( Khuột) Khỏ khuột ฃวด : Chai, lọ ค ( Kho ) ควาย ( Khoai) Kho khoai ควาย : Con trâu ฅ ( Kho ) คน ( Khôn ) Kho khôn คน : Người ฆ ( Kho ) ระฆัง ( Rắ khăng ) Kho rắ khăng ระฆัง : Cái chuông ง ( Ngo ) งู ( Ngu ) Ngo ngu งู : Con rắn TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 22 จ ( Cho ) จาน ( Chan ) Cho chan จาน : Cái dĩa ฉ ( Ch’ỏ) ฉิ่ง ( Ch’ìng ) Ch’ỏ Ch’ìng ฉิ่ง : Cái chập cheng ช ( Ch’o) ชาง ( Ch’áng ) Ch’o Ch’áng ชาง : Con voi ซ ( Xò ) โซ ( Xô ) Xò Xô โซ : Dây xích ฌ (Ch’o) เฌอ ( Ch’ơ ) Ch’o Ch’ơ เฌอ : Cây si ญ ( Jo ) หญิง ( jỉng ) Jo Jỉng หญิง : Gái, con gái ฎ ( Đo ) ชฎา ( Ch’ắ đa ) Đo ch’ắ đa ชฎา : Tên 1 loại mũ ฏ ( To ) ปฏัก ( Pạ tặc ) To pạ tặc ปฏัก : Cái lao ฐ ( Thỏ ) ฐาน ( Thản ) Thỏ thản ฐาน : Tên 1 loại bệ ฑ ( Tho ) มณโฑ ( Môn thô ) Tho môn thô มณโฑ : Tên 1 nhân vật trong tuyền thuyết ฒ ( Tho) ผูเฒา ( Ph’ u thau ) Tho phu thau ผูเฒา : Người già ณ ( No ) เณร ( Nên ) No nên เณร : Chú tiểu ด ( Đo ) เด็ก ( Đệc ) Đo đệc เด็ก : Trẻ con ต ( To ) เตา ( Tàu ) To tàu เตา : Con rùa ถ ( Thỏ ) ถุง ( Thủng ) Thỏ thủng ถุง : Cái bao ท ( Tho ) ทหาร (Tha hán) Tho tha hán ทหาร : Bộ đội ธ ( Tho ) ธง ( Thông ) Tho thông ธง : Lá cờ น ( No ) หนู ( Nủ ) No nủ หนู : Con chuột บ ( Bo ) ใบไม ( Bay mái) Bo bay mái ใบไม : Lá cây ป ( Po ) ปลา ( Pla ) Po PLa ปลา : Con cá ผ ( Ph’ỏ) ผึ้ง ( Ph’ưng ) Ph’ỏ ph’ưng ผึ้ง : Con ong ฝ ( Phỏ ) ฝา ( Phả ) Phỏ phả ฝา : Cái vung พ ( Ph’o) พาน ( Phan ) Ph’o ph’an พาน : Vật dung dựng hoa quả trên bàn thờ ฟ ( Pho ) ฟน ( Phăn ) Pho phăn ฟน : Răng ภ (Ph’o) สําเภา ( Xẳm phau ) Ph’o xẳm phau สําเภา : Thuyền buồm ม ( Mo ) มา ( Má ) Mo má มา : Con ngựa ย ( Jo ) ยักษ ( Jắc ) Jo jắc ยักษ : Con quỷ ร ( Ro ) เรือ ( Rưa ) Ro rưa เรือ : Tàu, thuyền ล ( Lo ) ลิง ( Ling ) Lo ling ลิง : Con khỉ ว ( Wo ) แหวน ( wẻn ) Wo wẻn แหวน : Cái nhẫn ศ ( Xỏ ) ศาลา ( Xả la ) Xỏ xà la ศาลา : 1 kiểu nhà phổ biến ở Thái ษ ( Xỏ ) ฤาษี ( Rứ xỉ ) Xỏ rứ xỉ ฤาษี : Pháp sư TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 33 ส ( Xỏ ) เสือ ( Xửa ) Xỏ xửa เสือ : Con hổ ห ( Hỏ ) หีบ ( Hịp ) Hỏ hịp หีบ : Cái hòm ฬ ( Lo ) จุฬา ( Chụ la ) Lo chụ la จุฬา : Tên 1 loại diều อ ( O ) อาง ( Àng ) O àng อาง : dụng cụ đựng nước ฮ ( Ho ) นกฮูก ( Nốk húc ) Ho nốk húc นกฮูก : Con cú mèo 3. Cách viết các phụ âm trong tiếng Thái Cách viết bảng phụ âm được đánh theo hướng mủi tên trình tự các chử cái như sau : ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 44 ฉ ช ซ ณ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 55 ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 66 ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 77 4. Luyện tập  Tập phát âm bảng chử cái phụ âm  Học thuộc long bảng chử cái phụ âm theo cách đọc của Thái lan & học thuộc ý nghĩa của các từ  Tập viết theo đúng quy tắc viết theo bảng hướng dẩn  Đọc các chử cái từng nhóm sau ข ฃ ค ฅ ฎ ด ณ น ซ ศ ษ ส ฏ ต ฝ ฟ ญ ย ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ ล ฬ ฉ ช ฌ ผ พ ภ ห ฮ 5. Bài thoại มิน สวัสดีครับ Min Sa woặt đi khrắp มายูรี สวัสดีคะ Mayuri Sa woặt đi khà มิน ผมชื่อมินครับ ผมเปนคนเวียดนามครับ Min Phổm chư Min Khrắp Phổm pên khôn Việt nam khrắp มายูรี คุณพูดภาษาไทยไดไหมคะ Mayuri Khun phút pha xả Thai đai máy khrắp มิน ผมพูดไดนิดหนอยครับ ผมกําลังเรียนอยูกับอาจารยเญินที่ประเทศเวียดนามครับ คุณชื่ออะไรครับ Min Phổm phút đai nít nòi khrắp Phổm căm lăng riên dù cặp achan Nhân thi Prạthết Việt nam khrắp Khun chư ạ ray khrắp มายูรี ดิฉันชื่อมายูรีคะ ยินดีที่ไดรูจักคะ Mayuri Đị chắn chư Mayuri khà Jin đi thi đai rú chạc khà มิน เชนเดียวกันครับ ขอโทษครับ คุณมาจากที่ไหนครับ Min Chên điêu căn khrắp Khun ma chạc thi náy khrắp มายูรี ดิฉันมาจากญี่ปุนคะ ขอโทษคะ ดิฉันขอตัวไปกอนนะคะ สวัสดีคะ Mayuri Đị chắc ma chạc Japan khà Khỏ thốt khà Đị chắc khỏ tua pay còn ná khà Sa woặt đi khà มิน สวัสดีครับ โอกาสหนาพบกันใหมนะครับ Min Sa woặt đi khrắp Ô cạt na^ phốp căn mày nắ khrắp TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 88  Từ vựng : มิน, มายูรี : Tên riêng Min, Mayuri สวัสดี : Xin chào Sa woặt đi ครับ : Dạ, vâng, ạ ( dùng ở cuối câu dành cho nam giới ) Khrắp คะ : Dạ, vâng, ạ ( dùng ở cuối câu dành cho nữ giới ) Khà ผม : Tôi, mình, tớ ( dùng ở cuối câu dành cho nam giới ) Phổm ดิฉัน : Tôi, mình, tớ ( dùng ở cuối câu dành cho nữ giới ) Đị chắn ชื่อ : Tên เปน : Là Chư Pên คน : Người คุณ : Ông, bà, anh, chị Khôn Khun ( Đại từ ngôi thứ 2 ) เวียดนาม : Việt nam ญี่ปุน : Nhật bản Việt nam Ji pùn ไทย : Thái lan พูด : Nói Thay Phút ไดไหม : Được không ได : Được Đai mảy Đai ภาษา : Tiếng ( Ngôn ngữ ) นิดหนอย : 1 chút, 1 ít Ph’a xả Nít nòi กําลัง : Đang อยู : ở Căm lăng Jù กับ : Với อาจารย : Thầy giáo, cô giáo Cặp AChan อาจารยเญิน : Thầy Nhân ที่ : Ở AChan Dơn Thi TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 99 ประเทศ : Nước, đất nước อะไร : Là gì, cái gì Prạ Thết Ạ Ray ยินดี : Hân hạnh รูจัก : Quen biết Jin đi Rú chạc เชนเดียวกัน : Cũng vậy ( Me too ) ขอโทษ : Xin lỗi Chên điêu căn Khỏ thốt มา : Đến จาก : từ, chổ ( chỉ địa điểm ) Ma Chạc ที่ไหน : Ở đâu ไปกอน : đi trước Thi náy Pay còn โอกาสหนา : Cơ hội khác พบกันใหม : Gặp lại sau Ô cạt ná Phốp căn mày TTààii lliiệệuu ttựự hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii llaann –– MMrr.. MMiinn –– 00998844..119977..551122 FFaacceebbooookk hhọọcc ttiiếếnngg TThhááii OOnnlliinnee :: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 1100 Bài 2 : Các chữ nguyên âm 1. Trong tiếng Thái lan gồm có 9 nguyên âm đơn, mà các chữ biễu thị nguyên âm này được sắp xếptheo sự đối lập ngắn dài như sau –ะ ––าา –– ิ ิ –– ี ี –– ุ ุ –– ู ู เเ––ะะ เเ–– แแ––ะะ แแ–– –– ึ ึ –– ื ื เเ––อะอะ เเ––ออ โโ––ะะ โโ–– เเ––าะาะ ––ออ Chú thích : Dấu  là vị trí của Phụ âm đầu ( trong từ ) 2. Cách phát âm –ะ : Là nguyên âm a ngắn như âm ă trong ăn, ắt, ặt của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ặ nhưng ngắn hơn ––าา : Là nguyên âm a dài, phát âm như âm a của tiếng Việt –– ิ ิ : Là nguyên âm i ngắn như âm i trong inh, ích của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ị nhưng ngắn hơn – ี : Là nguyên âm i dài, phát âm như âm i của tiếng Việt –– ึ ึ: Là nguyên âm ư ngắn như âm ư trong ứt, ức của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ự nhưng ngắn hơn –– ื ื: Là nguyên âm ư dài, phát âm như âm ư của tiếng Việt –– ุ ุ : Là nguyên âm u ngắn như âm u trong ung úc, ùng ục của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ụ nhưng ngắn hơn –– ู ู : Là nguyên âm u dài, phát âm như âm u của tiếng Việt เเ––ะะ : Là nguyên âm ê ngắn như âm ê trong ênh ếch của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ệ nhưng ngắn hơn เเ–– : Là nguyên âm e dài, phát âm như âm ê của tiếng Việt แแ––ะะ : Là nguyên âm e ngắn như âm e trong lẹ, nhẹ của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ẹ nhưng ngắn hơn แแ–– : Là nguyên âm e dài, phát âm như âm e của tiếng Việt โโ––ะะ: Là nguyên âm ô ngắn như âm ô trong ông ốc, ồng ộc của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ộ nhưng ngắn hơn โโ–– : Là nguyên âm ô dài, phát âm như âm ô của tiếng Việt […]… chóng Ríp Facebook học tiếng Thái Online : www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 15 Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512 กลับ : Trở về, trở lại Clặp วันหลัง บาน : Mua Ban : Ngày khác, ngày sau Woăn lẳng ก็ได : Cũng được Ko đai Facebook học tiếng Thái Online : www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 16 Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512… Facebook học tiếng Thái Online : www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 11 có Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512 เ–อ “ xạ rạ ơ 4 Quy tắc viết các chữ nguyên âm Các chữ nguyên âm được viết trình tự theo hướng mủi tên như sau : –ะ –ิ –ุ เ–ะ แ–ะ –า –ี –ู เ– แ– Facebook học tiếng Thái Online : www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 12 Tài liệu tự học tiếng. .. Facebook học tiếng Thái Online : www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 17 Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512 ขะ ขัม ขัน ขัง ขับ ขัด คะ คัม คัน คัง คับ คัด กา กาม กาน กาง กาบ ขา ขาม ขาน ขาง ขาบ คา คาม คาน คาง คาบ กิ กิม กิน กิง กิบ กิด ขิ ขิม ขิน ขิง ขิบ ขิด คิ คิม คิน คิง คิบ คิก ขัก คัก กาด กาก กาว กาย ขาด ขาก ขาว ขาย คาด คาก คาว คาย กิก ขิก Facebook học tiếng Thái. . .Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512 เ–าะ : Là nguyên âm o ngắn như âm o trong ong óc, òng ọc của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ọ nhưng ngắn hơn –อ : Là nguyên âm o dài, phát âm như âm o của tiếng Việt เ–อะ : Là nguyên âm ơ ngắn như âm ơ trong mợ, vợ của tiếng Việt, phát âm gần giống như âm ợ nhưng ngắn hơn เ–อ : Là nguyên âm ơ dài, phát âm như âm ơ của tiếng Việt… อาจู บิดาปะอา อาปากา อาตีตาปู ปะอา จะปา ปูนา ตาดูปู อาตีปู ตีดีดี ตาดี กะบี บาบู อาดูอีกา ตาดูอา จะตีมืออา b Đọc và dịch đoạn văn sau đây : Facebook học tiếng Thái Online : www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 13 Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512 นาตาสี บีดาพามาลี มานาตาสี นาตาสีมีปูนา มีอีกา อีกาดูปู อีกาตาดี มาลีจะปาอีกา มาลีจะตีปู บีดาดุมาลี มาลีมีกะรียาดี … pay hong Sạmụt căn mảy khrắp มายูรี ขอโทษจริงๆคะ ดีฉันตองรีบกลับบานคะ Mayuri Khỏ thốt ching ching khà Đi chắn tong ríp clặp ban khà Facebook học tiếng Thái Online : www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 14 Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512 มิน ไมเปนไรครับ วันหลังก็ไดครับ Min May pên ray khrắp Woăn lẳng co đai khrắp มายูรี สวัสดีคะ Mayuri Sa woặt đi khà… www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 16 Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512 Bài 3 : Các chữ phụ âm cuối – Các dấu ghi thanh điệu 1 Các chữ phụ âm cuối Trong tiếng Thái lan có 8 phụ âm đứng cuối làm chức năng phụ âm sau đó là các phụ âm : m, n, ng, p, t, c(k), w, j Mỗi âm này được hiển thị bằng các chữ sau :   ม Ví dụ : กาม đọc là Cam Âm n được biểu thị bằng 6… âm được viết trình tự theo hướng mủi tên như sau : –ะ –ิ –ุ เ–ะ แ–ะ –า –ี –ู เ– แ– Facebook học tiếng Thái Online : www.facebook.com/hoctiengthaionline-เรียนภาษาไทยออนไลน/ 12 Tài liệu tự học tiếng Thái lan – Mr Min – 0984.197.512 –ึ เ–อะ โ–ะ เ–าะ –ื เ– อ โ– –อ 5 Luyện tập – Tập đọc các nguyên âm theo bảng chử cái trên – Ghép các chử cái phụ âm ก จ ด ต บ ป อ vào từng chử nguyên âm trên rồi đọc 6 Bài . wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//hhooccttiieennggtthhaaiioonnlliinnee–เรียนภาษาไทยออนไลนเรียนภาษาไทยออนไลน// 11 Bài 1 : Phụ âm tiếng Thái 1. Trong tiếng Thái lan có 1 số chữ phụ âm biểu thị các âm không có trong tiếng Việt. Đó là các trường hợp. thanh hỏi) : Jo 2. Bảng chử cái phụ âm của tiếng Thái lan – Để cho dể nhớ, người sáng lập ra tiếng Thái lan đã ghép sẵn từng chữ cái phụ âm đi cùng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu tự học tiếng Thái lan doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu tự học tiếng Thái lan doc, Tài liệu tự học tiếng Thái lan doc, Tài liệu tự học tiếng Thái lan doc

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu tự học tiếng Thái lan doc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button