Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 – Phản ứng oxi hóa – khử – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 12:20

23 (4) A: 2 ; B: 2; C: không; D: 1 (5) A = 2e ; B = 2e (6) A: liên kết ion B: liên kết cộng hóa trị có cực C: liên kết cộng hóa trị không cực (7) A: Cl 2 B: HCl (8) S = C = S 91: HF>HCl>HBr>HI 92: giảm dần 93 (1-Đ, 2-Đ, 3-S, 4-S, 5-Đ) 94. SO 2 < H 2 O < CaO < Na 2 O 95. A4 hoặc A3; B2; C1 hoặc C5 96. CD; 97B; 98D; 99B; 100D; 101 : A3, B2, C1; 102C; 103D; 104B; 105C; 106C; 107B; 108E; 109C; 110E; 111B; 112A; 113E; 114 (1-Đ, 2-S, 3-S, 4-Đ); 115B; 116D; 117A; 118B; 119B; 120C; 121C; 122B; 123B; 124A; 125B; 126E; 127B; 128B; 129D; 130B; 131A; 132B; 133D; 134A; 135B; 136A TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III PHẢN ỨNG OXI HÓAKHỬ CÂU 137 . Chọn định nghĩa đúng của phản ứng oxi hóakhử A. Phản ứng oxi hóakhửphản ứng có nguyên tử chất oxi hóa B. Phản ứng oxi hóakhửphản ứng trong đó tất cả các nguyên tử tham gia phản ứng đều thay đổi số oxi hóa C. Phản ứng oxi hóakhửphản ứng trong đó nguyên tử hoặc ion này nhường electron cho nguyên tử hoặc ion khác D. Phản ứng oxi hóakhửphản ứng trong đó chất oxi hóa nhường electron cho chất khử E. Phản ứng oxi hóa khửphản ứng có kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố CÂU 138 . Chọn định nghĩa đúng nhất của số oxi hóa A. Số oxi hóa là số điện tích xuất hiện ở nguyên tử trong phân tử khi có sự chuyển dịch electron B. Số oxi hóa là số electron trao đổi trong phản ứng oxi hóakhử C. Số oxi hóahóa trị của nguyên tố trong hợp chất 24 D. Số oxi hóa là điện tích của nguyên tử trong phân tử nếu giả định rằng các cặp electron chung chuyển hẳn về nguyên tử đó có độ âm điện lớn hơn E. Số oxi hóa là số điện tích xuất hiện ở nguyên tử trong phân tử khi electron chuyển từ nguyên tố âm điện lớn sang nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn CÂU 139 . Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử? A. BeCl 2 + H 2 SO 4 = BaSO 4 ↓ + 2HCl B. 2Na + Cl 2 = 2NaCl C. NaCl + AgNO 3 = NaNO 3 + AgCl ↓ D. CaCO 3 = CaO + CO 2 E. SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4 CÂU 140 . Trong phản ứng sau đây 4P + 3KOH + 3H 2 O = 3KH 2 PO 2 + PH 3 A. P là chất khử B. P là chất oxi hóa C. P vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa D. P không phải là chất oxi hóa hay khử CÂU 141. Xét phản ứng CuO + H 2 = Cu + H 2 O Chất oxi hóa là chất nào? A. CuO B. H 2 C. Cu D. H 2 O CÂU 142 . Xét phản ứng 10 FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4 = 5Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O Chất nào đóng vai trò làm môi trường A. K 2 SO 4 B. H 2 SO 4 C. H 2 O D. MnSO 4 CÂU 143 . Chọn phản ứng thuộc loại oxi hóakhử 25 HNO 3 + NaOH = NaNO 3 + H 2 O A. B. N 2 O 5 + H 2 O = 2HNO 3 C. 2HNO 3 + 3H 2 S = 3S + 2NO + 4H 2 O D. 2Fe(OH) 3 Fe 2 O 3 + 3H 2 O o t CÂU 144 . Trong phản ứng 3NO 2 + H 2 O = 2HNO 3 + NO Chất NO 2 là chất gì? A. Chất oxi hóa B. Chất khử C. Chất oxi hóa và chất khử D. Không phải là chất oxi hóa hoặc chất khử CÂU 145 . Trong phản ứng 3NO 2 + H 2 O = 2HNO 3 + NO Chọn sản phẩm của sự oxi hóa? A. HNO 3 B. NO C. HNO 3 và NO CÂU 146 . Trong phản ứng Fe 2 O 3 + 3CO = 2Fe + 3CO 2 Chất nào có tính khử A. Fe 2 O 3 B. CO C. Không có chất khử CÂU 147 . Phản ứng nào trong số các phản ứng sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóakhử A. Phản ứng hóa hợp B. Phản ứng phân tích C. Phản ứng thế D. Phản ứng thủy phân Đề bài chung cho các câu 148, 149, 150 Xét các phản ứng sau I. CaC 2 + 2H 2 O = C 2 H 2 + Ca(OH) 2 II. K + H 2 O = KOH + H 2 CH 2 = CH 2 + H 2 O HO-CH 2 -CH2-H ⎯→⎯ +H III. C 2 H 5 Cl + H 2 O C 2 H 5 OH + HCl ⎯⎯→⎯ −OH IV. NaH + H 2 O = NaOH + H 2 V. VI. 2Na 2 O 2 + 2H 2 O = 4NaOH + O 2 26 VII. 2F 2 + 2H 2 O = 4HF + O 2 CÂU 148 . Xét xem phản ứng nào H 2 O đóng vai trò chất khử A. III và IV B. VI và VII C. I và II D. II và V E. I và III CÂU 149 . Xét xem phản ứng nào H 2 O đóng vai trò chất oxi hóa A. I và IV B. I và VI C. II và V D. III và VI E. IV và VII CÂU 150 . Xét xem phản ứng nào H 2 O không đóng vai trò chất oxi hóa hay chất khử A. II, V và VI B. V, VI và VII C. II, VI và VII D. I, III và IV CÂU 151 . Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH 3 đóng vai trò chất oxi hóa A. 2NH 3 + 2Na = 2NaNH 2 + H 2 B. 2NH 3 + 3Cl 2 = N 2 + 6HCl C. 2NH 3 + H 2 O 2 + MnSO 4 = MnO 2 + (NH 4 ) 2 SO 4 + 2H 2 O D. 4NH 3 + 5O 2 = 4NO + 6H 2 O CÂU 152 . Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng A. Trong một phản ứng oxi hóa – khử, quá trình oxi hóa và quá trình khử bao giờ cũng diễn ra đồng thời B. Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VII, VI, V (các phi kim) có tính oxi hóa là chủ yếu C. Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố phân nhóm chính nhóm I, II, III (các kim loại) có tính khử là chủ yếu D. Một nguyên tố ở trạng thái oxi hóa trung gian (giữa trạng thái oxi hóa cao nhất và trạng thái oxi hóa thấp nhất của nó) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử E. Một chất có tính oxi hóa gặp một chất có tính khử nhất thiết phải xảy ra phản ứng oxi hóakhử 27 CÂU 153 . Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng và vào chữ S nếu câu đó là sai 1. Chất nhường electron là chất khử 2. Sự khử là sự nhường electron 3. Chất thu electron là chất oxi hóa 4. Sự oxi hóa là sự thu electron 5. Số electron do chất khử nhường ra luôn luôn bằng với số electron do chất oxi hóa thu vào Đ S Đ S Đ S Đ S Đ S CÂU 154 . Cho phản ứng Mn + O 2 + HCl -1 → Mn +2 Cl 2 + Cl 2 0 + H 2 O Chọn chất và quá trình tương ứng ở cột II điền vào chỗ trống ở cột I cho phù hợp CỘT I A. Chất oxi hóa………………… B. Chất khử……………………. C. Sự oxi hóa………………… . D. Sự khử……………………… CỘT II 1. Cl 2. Mn +2 3. Cl 0 4. Mn +4 5. Cl e = Cl 0 6. Mn +4 + 2e = Mn +2 Hãy cân bằng phương trình trên ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III Câu 137 CE; 138D; 139B; 140C; 141A; 142B; 143C; 144C; 145A; 146B; 147C; 148B; 149C; 150D; 151A; 152E; 153 (1-Đ, 2-S, 3-Đ, 4-S, 5-S) 154 (A4, B1, C5, D6, MnO 2 + 4HCl = MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O ) TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VII – NHÓM HALOGEN CÂU 155 . Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thường, clo ở trạng thái vật lí nào? A. Rắn B. Lỏng C. Khí CÂU 156 . Đơn chất clo có công thức phân tử nào sau đây? A. Cl B. Cl 2 C. Cl 3 CÂU 157 . Clo tác dụng bới kim loại cho sản phẩm gì là chính? 28 A. Clorua kim loại với kim loại có hóa trị thấp B. Clorua kim loại với kim loại có hóa trị cao C. Hợp kim giữa clo và kim loại CÂU 158 . Kim loại nào sau đây tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng loại muối clorua kim loại A. Fe B. Zn C. Cu CÂU 159 . Cho biết các chất tạo thành khí cho axit clohiđric tác dụng với clorua vôi CaOCl 2 A. Cl 2 + CaCl 2 + H 2 O B. CaCl 2 + HCl C. CaCl 2 + H 2 O CÂU 160 . Hỗn hợp khí clo và khí hiđro xảy ra phản ứng mạnh trong điều kiện nào? A. Bình chứa hỗn hợp khí đặt trong bóng tổi B. Bình chứa hỗn hợp khí, để trong bóng râm C. Bình chứa hỗn hợp khí được chiếu sáng trực tiếp CÂU 161 . Đưa natri đang nóng chảy vào bình clo thì phản ứng xảy ra như thế nào? A. Natri tiếp tục cháy B. Natri không cháy nữa C. Natri tiếp tục cháy mạnh CÂU 162 . Bột sắt nóng cháy trong clo theo phản ứng nào? A. 32 2 3 FeClClFe =+ B. Fe + Cl 2 = FeCl 2 C. Fe + 3Cl = FeCl 3 CÂU 163 . Nước clo dùng để tẩy uế nơi có khí H 2 S hoặc NH 3 vì lí do nào: A. Cl 2 tác dụng với H 2 S và NH 3 tạo thành chất không mùi B. Clo là chất có mùi hắc khử được 2 mùi trên C. Clo có tính sát trùng CÂU 164 . Phản ứng nào chứng tỏ Clo có tính tẩy uế A. 3Cl 2 + 2NH 3 = 6HCl + N 2 B. Cl 2 + H 2 O = 2HCl + ½ O 2 C. Cl 2 + H 2 = 2HCl CÂU 165 . Khi cho axit HCl loãng tác dụng với Fe tạo thành 29 A. FeCl 2 + H 2 B. FeCl 3 + H 2 C. FeCl 2 + H 2 + O 2 CÂU 166 . Sắt tác dụng với chất nào dưới đây để cho muối sắt III clorua A. HCl B. Cl 2 C. NaCl CÂU 167 . Axit clohiđric tác dụng với Zn cho sản phẩm nào? A. ZnSO 4 và H 2 B. ZnCl 2 và H 2 C. ZnCl 2 và H 2 O CÂU 168 . Nhỏ HCl vào dung dịch AgNO 3 ta quan sát thấy gì? A. Khí hiđro bay ra B. Kết tủa trắng đục của bạc clorua C. Bạc óng ánh hiện ra CÂU 169 . AgNO 3 là thuốc thử của axit nào sau đây? A. H 2 SO 4 B. HNO 3 C. HCl CÂU 170 . Khoang tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng và vào chữ S nếu câu đó sai 1. Khí hidro clorua có mùi dễ thở, nhẹ hơn không khí 2. Khí hidro clorua tan nhiều trong nước 3. Thuốc thử để nhận ra axit HCl là dung dịch AgNO 3 4. Axit clohidric không làm đổi màu quỳ tím Đ S Đ S Đ S Đ S CÂU 171 . Xác định trạng thái của hidroclorua ở nhiệt độ thường A. Khí B. Lỏng C. Dung dịch CÂU 172 . Xác định trạng thái của axit clohidric ở nhiệt độ thường A. Khí B. Lỏng C. Dung dịch CÂU 173 . Axit clorơ có công thức HClO 2 , cho biết công thức của axit hipoclorơ A. HCl 30 B. HClO C. HClO 4 D. HClO 3 CÂU 174 . Trong phòng thí nghiệm để điều chế clo người ta dùng MnO 2 như là chất gì? A. Chất xúc tác B. Chất oxi hóa C. Chất khử CÂU 175 . Phân tử clo (Cl 2 ) đóng vai trò gì trong phản ứng với H 2 O? A. Chất khử B. Chất oxi hóa C. Chất khử và chất oxi hóa CÂU 176 . Hợp chất của clo và hidro được gọi là A. Hidroclorua ở trạng thái khí B. Axit clohiđric nếu ở trạng thái dung dịch trong nước C. Cả 2 câu trên đều đúng CÂU 177 . Khí hidroclorua có thể được điều chế bằng cách cho muối ăn tác dụng với A. Xút B. Axit sunfuric đậm đặc C. Nước D. H 2 SO 4 loãng CÂU 178 . Muốn điều chế axit clohidric từ khí hidroclorua ta có thể dùng phương pháp nào sau đây? A. Cho khí này hòa tan trong nước B. Oxi hóa khí này bằng MnO 2 C. Oxi hóa khí này bằng KMnO 4 D. Cho khí này tác dụng với axit sunfuric loãng E. Cho khí này tác dụng với axit clohidric loãng CÂU 179 . Khi phương trình sau đây đã được cân bằng: MnO 2 + HCl → MnCl 2 + H 2 O + Cl 2 Tính số mol H 2 O sinh ra A. 1 31 B. 2 C. 8 D. 6 CÂU 180 . Trong 4 hỗn hợp dưới đây, hỗn hợp nào là nước Javen A. NaCl + NaClO + H 2 O B. NaCl + NaClO 2 + H 2 O C. NaCl + NaClO 3 + H 2 O D. NaCl + HClO + H 2 O CÂU 181 . Hidroclorua là A. Một chất khí tan nhiều trong nước B. Một chất khí khó hòa tan trong nước C. Một chất lỏng ở nhiệt độ thường CÂU 182 . Khi điện phân dung dịch bão hòa muối ăn trong nước (có vách ngăn xốp) ta thấy gì? A. Khí clo bay ra ở anot, oxi bay ra ở catot B. Khí clo bay ra ở anot, hidro bay ra ở catot C. Khí clo bay ra ở anot, natri tụ tại catot D. Nước Javen được tạo thành CÂU 183 . Axit nào mạnh nhất trong số các axit sau: A. HCl B. HBr C. HI D. HF CÂU 184 . Ta có phản ứng: Cl 2 + H 2 O = HCl + HClO HClO = HCl + O Khí clo ẩm có tính tẩy trắng vì A. Oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh B. Cl + có tính oxi hóa mạnh C. HCl và oxi nguyên tử đều có tác dụng phá hủy màu D. Cl 2 tẩy màu CÂU 185 . “Axit HClO không bền, dưới tác dụng của ánh sáng HClO bị phân hủy tạo thành oxi, vì thế mà nói rằng clo có tính phi kim mạnh hơn oxi” Hãy nhận định câu trên Đ S CÂU 186 . Cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với 58.5g Natri clorua, đun nóng. Hòa tan khí tạo thành vào 146g nước. Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được 32 A. 25% B. 20% C. 0.2% Hãy cho biết đáp số nào đúng? CÂU 187 . Nhận ra gốc clorua trong dung dịch bằng 1. Cu(NO 3 ) 2 2. Ba(NO 3 ) 2 3. AgNO 3 4. Na 2 SO 4 CÂU 188 . Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau KClO 3 A + B ⎯⎯→⎯ 0 ,txt A + KMnO 4 + H 2 SO 4 → C + D+ E + F C + KOH G + H + F ⎯→⎯ 0 t C + KOH → G + K + F CÂU 189 . Với 3 chất: khí clo, bột Fe và dung dịch HCl. Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ FeCl 3 Fe FeCl 2 CÂU 190 . Điền vào chỗ trống bằng từ thích hợp: (1) (3) (2) Cho 2 phản ứng Br 2 + 2NaI = 2NaBr + I 2 Cl 2 + 2NaBr = 2NaCl + Br 2 Phản ứng trên chứng tỏ rằng clo hoạt động hóa học………… brôm, brôm hoạt động hóa học……….iốt. Hãy cho biết đáp số đúng của các bài tập sau CÂU 191 . Cho 10g đioxit mangan tác dụng với axit clohidric dư đun nóng. Tính thể tích khí thoát ra (Mn = 55) A. 2.6l B. 5.2l C. 1.53l CÂU 192 . Trong bài tập 191 trên đây có tính khối lượng mangan clorua tạo thành A. 8.4g B. 14.5g C. 12.2g […]… 191A; 192B; 193C; 194B; 195C; 196A; 197N; 198C; 199B; 200C; 201A; 202B; 203C; 204C; 205A; 206C; 207A; 208B TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V OXI, LƯU HUỲNH LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC CÂU 209 Câu trả lời nào đúng khi nói về lí tính của oxi A Oxxi là một chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí B Oxi hòa tan rất nhiều trong nước nên nhờ đó mà sinh vật sống được trong nước … C 25g ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV Câu 155C; 156B; 157B; 158B; 159A; 160C; 161C; 162A; 163A; 164A; 165A; 166B; 167B; 168B; 169C; 170 (1-S, 2- , 3- , 4-S); 171A; 172C; 173B; 174B; 175C; 176C; 177B; 178A; 179B; 180A; 181A; 182B; 183C; 184B; 185S; 186B; 187C 188 (A:KCl; B: O2; C:Cl2; D:K2SO4; E:MnSO4; F:H2O; G:KCl; H:KClO3; K:KClO) phương trình đã hoàn thành 0 ,t 2KClO3 ⎯xt⎯→ 2KCl + 3O2 ⎯ 10 KCl + 2KMnO4… với vách ngăn xốp Cho biết khối lượng xút sinh ra A 393g B 684g C 191g CÂU 195 Trong bài tập 194 trên ta hứng ở catot được A 392 lit oxi B 191 lit clo C 191 lit hidro CÂU 196 Khí clo oxi hóa dung dịch hidro sunfua H2S cho một lớp lưu huỳnh trắng hơi vàng và hidroclorua Tính thể tích clo cần để oxi hóa 1 lít H2S A 1 lít B 2 lít C 0.5 lít CÂU 197 Cho một lượng dư axit clohidric tác dụng với 6.54g kẽm (Zn… hidro thu được (đktc) là bao nhiêu? A 0.514 lít B 10. 28 lít C 5.14 lít CÂU 199 Trong bài tập 198 trên đây tính thể tích khí hidroclorua ở đktc đã dùng A 5.14 lít B 10. 28 lít C 1.028 lít 34 CÂU 200 Hòa tan 58.5g NaCl vào nước để được 0.5 lít dung dịch NaCl Dung dịch này có nồng độ mol/l A 1M B 0.5M C 0.2M D 0.4M CÂU 201 Cho axit H2SO4 dư tác dụng với 100 g NaCl Tính thể tích khí hidroclorua thu được A… 3.8 lít C 4.48 lít CÂU 202 Người ta dùng xút để trung hòa 10cm3 dung dịch axit clohidric chất muối thu được cân nặng 23.4g Tính khối lượng hidroclorua chứa trong 1 lít dung dịch A 14.6 kg B 1.46 kg C 146 kg CÂU 203 Trong bài tập 202 trên tính thể tích hidroclorua (ở đktc) chứa trong một lít dung dịch A 0.86 lít B 89.6 lít C 896 lít CÂU 204 Nhỏ 100 cm3 dung dịch axit HCl có chứa 36.5g HCl trong 1 lít . 135B; 136A TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ CÂU 137 . Chọn định nghĩa đúng của phản ứng oxi hóa – khử A. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có. chất oxi hóa B. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó tất cả các nguyên tử tham gia phản ứng đều thay đổi số oxi hóa C. Phản ứng oxi hóa – khử là phản

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 – Phản ứng oxi hóa – khử – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 – Phản ứng oxi hóa – khử, Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 – Phản ứng oxi hóa – khử, Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 – Phản ứng oxi hóa – khử

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 – Phản ứng oxi hóa – khử . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button