Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Tài liệu Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – Quy định chung doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 10:20

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai CHƯƠNG 01: QUY ĐỊNH CHUNGA. QUY ĐỊNH CHO TẤT CẢ NGƯỜI LAO ĐỘNGI./ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC ATVSLĐ1./ Mục đícha./ Vị trí của người lao động trong sản xuất:Quá trình sản xuất là quá trình lao động với trình độ và năng lực nhất định sử dụng công cụ, thiết bị, tác động vào đối tượng lao động để tạo ra những sản phẩm có ích cho sự tiêu dùng xã hội. Trong ba yếu tố hợp thành quá trình sản xuất ấy, yếu tố lao động có vị trí quyết định nhất. Nếu không có lao động thì sản xuất không thể diễn ra, không thể tồn tại.b./ Những nhân tố tác động ảnh hưởng đến sức khoẻ và thân thể của người lao động:Lao động là yếu tố quyết định, nhưng trong quá trình lao động sản xuất thường xuyên tồn tại và phát sinh các yếu tố bất lợi có thể gây tác động đến thân thể và sức khoẻ người lao động.Trước hết, lao động sản xuất kể cả lao động chân tay và lao động trí óc, đều bị hao tổn về sức lực, thần kinh trí tuệ, đây là sự hao phí lao động cần thiết để sáng tạo ra sản phẩm mới. Sự hao phí lao động đó phải bù đắp để tái sản xuất sức lao động.Bên cạnh hao phí cần thiết đó, người lao động còn bị nhiều yếu tố có thể gây tác động vào cơ thể gây nguy hiểm và có hại như tác động bởi dòng điện, bởi nhiệt độ, bởi bụi, chất độc, chất nổ, tiếng ồn Các yếu tố đó phát sinh và tồn tại trong quá trình sản xuất do những thiếu sót về tổ chức kỹ thuật, về tổ chức lao động hoặc do sự vô ý, cẩu thả của người lao động. Những tác động đó có thể gây ra tai nạn lao động (TNLĐ), gây nhiễm độc, bệnh nghề nghiệp, làm giảm sức khoẻ, hoặc thiệt hại tính mạng người lao động.c./ Mục đích của an toàn lao động, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ):Bảo đảm sự toàn vẹn thân thể của người lao động không bị tai nạn lao động, không bị bệnh nghề nghiệp và tác hại nghề nghiệp.Giảm tiêu hao sức khoẻ, nâng cao ngày công giờ công lao động và duy trì sức khoẻ lâu dài, làm việc có năng suất lao động cao.2./ Ý nghĩa:Thực hiện công tác AT-VSLĐ có ý nghĩa chính trị, xã hội và mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt như sau:a./ Ý nghĩa về chính trị:Thực hiện công tác AT-VSLĐ thực hiện bản chất ưu việt của chế độ XHCN, biểu hiện tính Đảng, tính giai cấp rõ rệt. Chế độ XHCN quý trong lao động, coi người lao động là vốn quý nhất của xã hội. Chỉ có Đảng của giai cấp Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 1 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai công nhân mới quan tâm bảo vệ, giữ gìn tính mạng sức khoẻ của người lao động, chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân có trình độ tay nghề cao nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị to lớn là xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội.b./ Ý nghĩa xã hội:AT-VSLĐ vừa là yêu cầu cần thiết của sản xuất, vừa là quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người lao động, là biểu hiện thiết thực nhất chăm lo đến đời sống, hạnh phúc của họ.AT-VSLĐ tốt đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, đội ngũ giai cấp công nhân có điều kiện phát triển toàn diện về trí lực thể lực. Mọi người lao động có sức khoẻ sẽ làm việc có hiệu quả cao, làm chủ bản thân. Làm chủ khoa học kỹ thuật,…TNLĐ không xảy ra, sức khoẻ được bảo đảm thì Nhà nước, Xã hội và gia đình không phải chịu những tổn thất do phải nuôi dưỡng, điều trị và do đó hạnh phúc gia đình được đảm bảo.c./ Lợi ích về kinh tế:Tạo ra các điều kiện lao động tốt tức là đảm bảo cho người lao động không bị tác động bởi các yếu tố có hại trong sản xuất, giữ gìn được sức khoẻ và khả năng lao động của họ, do đó người lao động làm việc được liên tục được năng xuất cao.Bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động đúng theo quy phạm, quy trình và chỉ tiêu sẽ bảo đảm cho máy móc thiết bị nhà xưởng sử dụng được lâu dài, không bị sự cố hư hỏng, bảo vệ được tài sản cố định và do đó cũng tránh được TNLĐ đáng tiếc xảy ra. Mỗi khi TNLĐ xảy ra dù nhẹ, cũng gây thiệt hại đáng kể. Nếu TNLĐ chết người thì thiệt hài khó lòng tính hết được.II./ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH VỀ AT-VSLĐ:1./ Người sử dụng lao động:a./ Nghĩa vụ:Theo các quy định của Nhà nước hiện hành, để đảm bảo an toàn lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ: 7nghĩa vụ- Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải lập kế hoạch, biện pháp AT-VSLĐ và cải thiện điều kiện lao động.- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước;- Cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn và vệ sinh viên;Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 2 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai – Xây dựng nội quy, quy trình ATLĐ, VSLĐ phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước;- Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động;- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn chế độ quy định; – Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi Doanh nghiệp hoạt động.b./ Quyền hạn:Quyền hạn của người sử dụng lao động được quy định: 03 quyền- Buộc người lao động phải chấp hành các quy định, nội quy, biện pháp ATLĐ, VSLĐ;- Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện ATLĐ, VSLĐ;- Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra viên lao động về ATLĐ, VSLĐ nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định đó.2./ Người lao động:a./ Nghĩa vụ:Nghĩa vụ của người lao động được quy định tại Điều 15 Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995: 3 nghĩa vụ- Chấp hành các quy định, nội quy về ATLĐ, VSLĐ có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;- Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường;- Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả TNLĐ khi có lệnh của người sử dụng lao động.b./ Quyền hạn: Quyền của người lao động được quy định tại Điều 15 Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995: 3 quyền- Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp ATLĐ, VSLĐ.- Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra TNLĐ, đe doạ nghiêm trọng tính mạng, sức khoẻ của mình và phải báo ngay Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 3 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai với nguời phụ trách trực tiếp, từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục; – Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về ATLĐ, VSLĐ trong hợp đồng, thỏa ước lao động.III./ CÁCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU NGƯỜI BỊ NẠN KHI CÓ TAI NẠN, SỰ CỐ:1./ Các nguy cơ thường gây TNLĐ và nhiệm vụ cấp cứua./ Các nguy cơ chính thường gặp TNLĐ:TNLĐ do điện cao thế phóng.TNLĐ do ngã cao.TNLĐ do bị điện hạ thế giật.b./ Nhiệm vụ công tác cấp cứu:+ Loại bỏ nguyên nhân gây tai nạn:Ví dụ: Điện giật: cắt nguồn điện.- Quần áo bắt lửa: dập tắt lửa.- Vùi lấp: đào bới, …+ Xử lý theo trình tự: Duy trì sự sống bằng các biện pháp: Khai thông đường dẫn khí (móc họng lấy dị vật) Thổi ngạt Ép tim ngoài lồng ngực nếu ngừng tim Cầm máu chống sốc Ngăn ngừa tình trạng nặng thêm: Băng bó vết thương. Bất động và cố định các xương bị gãy. Đặt nạn nhân ở tư thế thích hợp. Giúp cho bình phục: An ủi động viên. Tìm cách làm giảm đau. Hạn chế việc di chuyển nạn nhân. Chống nóng hoặc ủ ấm. Vận chuyển:Sắp xếp đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, bệnh viện nơi gần nhất hoặc về nhà tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của vết thương. Vận chuyển nạn nhân trong tư thế thích hợp.2./ Cấp cứu người bị điện giật:Điện giật gây ảnh hưởng đến tim và nhanh chóng gây tử vong. Khi bị sốc nạn nhân có thể bị tổn thương thêm nếu ngã từ giàn giáo, thang hay từ trên cao xuống.Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 4 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Có 02 bước để cứu người bị tai nạn điện:- Tách nạn nhân ra khỏi mạch điện- Cấp cứu nạn nhân tại chỗa./ Cách tách người bị điện giật ra khỏi mạch điện:+ Trường hợp cắt được mạch điện:Cách tốt nhất là cắt điện bằng những thiết bị đóng, cắt gần nhất như: công tắc điện, cầu chì, hoặc rút phích cắm, cầu dao, máy cắt, khi cắt cần lưu ý:- Nếu mạch điện bị cắt cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế.- Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó rơi xuống.+ Trường hợp không cắt được mạch điện:Trong trường hợp này cần phân biệt người bị nạn đang bị chạm vào điện hạ áp hay điện cao áp để áp dụng các cách sau:- Nếu là điện hạ áp: thì người cứu phải đứng trên bàn, ghế hoặc tấm gỗ khô, đi dép hoặc đi ủng cao su, đeo găng cao su để dùng tay kéo nạn nhân tách ra khỏi mạch điện. Nếu không có các phương tiện trên có thể dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô gạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra. Cũng có thể dùng kìm cách điện, búa, rìu cán bằng gỗ để cắt đứt dây điện đang gây tai nạn. Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào người nạn nhân vì như vậy người đi cứu cũng bị điện giật.- Nếu mạch điện cao áp: tốt nhất người cứu phải có ủng và găng cách điện. Dùng sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. Có thể dùng sợi dây kim loại tiếp đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch để đường dây bị cắt điện rồi tách người ra khỏi mạch điện.b./ Cứu chữa nạn nhân sau khi đã tách khỏi mạch điện:Ngay sau khi nạn nhân được tách khỏi mạch điện phải căn cứ vào các hiện tượng sau đây để xử lý cho thích hợp:+ Nạn nhân chưa mất tri giác:Khi người bị điện giật chưa mất tri giác, chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim còn đập, thở yếu thì phải để nạn nhân ra chỗ thoáng khí yên tĩnh chăm sóc cho hồi tĩnh. Sau đó đi mời y, bác sỹ hoặc nhẹ nhàng đưa đến cơ quan y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc.+ Nạn nhân mất tri giác:Khi người bị nạn mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh (nếu trời rét thì đặt nơi kín gió), nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra, cho nạn nhân ngửi amoniăc, nước tiểu, ma sát toàn thân cho nóng lên và cho người đi mời y bác sỹ đến để chăm sóc.Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 5 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai + Nạn nhân đã tắt thở:Nếu người bị nạn không còn thở, tim ngừng đập, toàn thân co giật giống như chết thì phải đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra. Nếu lưỡi bị thụt vào thì kéo ra. Tiến hành làm hô hấp nhân tạo và hà hơi thổi ngạt ngay. Phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi.3./ Cấp cứu bỏng nhiệt Nếu quần áo của 01 người nào đó bắt lửa thì cách tốt nhất để dập lửa là lăn tròn người đó trên sàn hoặc cuộn chăn.Trong mọi trường hợp không nên cố gắng cởi bỏ quần áo của nạn nhân. Trong trường hợp bỏng nặng, bệnh nhân dễ bị sốc do đó cần chuẩn bị các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa sốc.a./ Bỏng nhẹ không gây rộp da: (độ I) Vùng da bị bỏng đỏ, đau rát, khó chịu Xử lý: ngâm ngay phần da bị bỏng vào trong nước mát. Nếu có điều kiện dùng khăn lau sạch bọc nước đá chườm lạnh lên phần da bị bỏng khoảng 10-15 phút là ổn.b./ Bỏng gây rộp da: (bỏng độ II)Vùng da bị bỏng mọng nước, da ẩm ướt, đỏ và đau Xử lý: như bỏng độ I, không được chọc nốt phỏng, đặt khăn sạch lên vùng bị bỏng, chườm lạnh để giảm đau. Rửa vết bỏng bằng nước đun sôi để nguội, chấm thật khô, phủ gạc sạch lên vết bỏng, không được bôi bất cứ loại dầu mỡ gì và chuyển đến cơ quan y tế. 3 c./ Bỏng sâu (độ III)4 Bỏng sâu làm trơ thịt đỏ ra. Xử lý: dùng gạc đậy lên vùng da bị bỏng, băng nhẹ nhàng, cho nạn nhân uống nhiều nước pha muối. Chuyển ngay nạn nhân đi bệnh viện.4./ Cấp cứu nạn nhân bị thương chảy máu:Đặt nạn nhân nằm ngửa đầu hơi thấp, kê cao vị trí bị thương.Cởi hoặc cắt để lộ vết thương.Dùng gạc, băng phủ kín vết thương.Băng ép lên trên gạc để cầm máu.Nếu tổn thương động mạch (máu đỏ tươi, phun thành tia) phải đặt garo hoặc ép tạm thời trên đường đi của động mạch.5./ Cấp cứu nạn nhân bị gãy xương:a. Cách nhận biết người bị gãy xương:Đau ở chổ gãy, sưng to và bầm tímTài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 6 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Cử động hạn chế hoặc không cử động được.Có thể chỉ bị gãy biến dạng so với bên lành.Có thể đầu xương gãy nhô lên.b. Nguyên tắc bất động:Cấm co kéo chổ gãy xương, để nguyên hiện trạng đó nằm bất động.Nẹp phải cứng, đủ độ dài để bất động, ít nhất bằng xương bị gãy.Nẹp phải sạch sẽ, bên trong quấn bông, bên ngoài quấn vải mềm (chú ý đầu nẹp), đặt bong vào vị trí các đầu xương gồ ghề.Nẹp phải buộc chắn chắn vào phần trên và phần dưới vị trí bị gãy trước.Trường hợp không có nẹp ta dùng que cứng, cành cây, hoặc quyển báo, bìa catong cứng.Không được chuyển nạn nhân khi chưa cố địnhNếu bị gãy hở phải xử lý vết thương xong mới được cố định.6./ Vận chuyển nạn nhân:a./ Quy định chung:Nạn nhân phải được sơ cứu xong.Phải vận chuyển nạn nhân êm ái nhẹ nhàng.Nạn nhân bị thương nặng, bị choáng không được vận chuyển, phải gọi xe cấp cứu đến ngay.b./ Sử dụng cáng cứu thương:Cáng thương gồm: cáng bạt, võng, cánh cửa, váng gỗ hoặc có thể dùng chõng tre.+ Đặt nạn nhân lên cáng:Không đặt tay vào vết thương.Nạn nhân bị gãy cột sống, vở đầu, gãy chân, vét thương lồng ngực phải có ít nhất 3 người nhất lên cáng (01 người đỡ đầu và lưng; đỡ thân; nâng chi dưới).Chi dưới gãy thì một tay đỡ phần trên, một tay đỡ phần chi dưới chỗ gãyTheo hiệu lệnh 1,2,3 cùng nhấc lên, rồi cùng đặt lên cáng.+ Tư thế nạn nhân nằm trên cáng:Thường nằm thẳng, hai tay buôn xuôi, chân duỗi thẳng.Bệnh nhân chảy máu nặng, choáng đầu nằm hơi thấp.Vết thương sọ não, hàm mặt, bị mê man nằm đầu nghiêng sang một bên, đầu kê gối.Vết thương lồng ngực để nạn nhân nửa nằm nửa ngồi hoặc kê đầu và vai cao lên.+ Khiêng cáng:Hai hoặc bốn người.Phải giữ cáng thường xuyên thăng bằng, cấm đi đều bước làm cáng lắc lư.Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 7 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Khi lên dốc người đi trước cầm tay cáng, người đi sau nâng cáng lên cho thăng bằng. Khi xuống dốc người đi trước nâng cáng lên, người đi sau hạ cáng xuống cho thăng bằng.7./ Các phương pháp hô hấp:a./ Phương pháp hô hấp nhân tạo:Tuỳ thuộc vào số người tham gia cứu chữa, có 02 cách thức thực hiện:+ Đặt nạn nhân nằm sấp: (khi chỉ có 01 người cứu)Đặt nạn nhân nằm sấp, một tay gối vào đầu, một tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi, moi sớt rãi trong mồm và kéo lưỡi (nếu lưỡi thụt vào). Người làm hô hấp ngồi trên lưng nạn nhân, 2 đầu gối quỳ xuống kẹp vào 2 bên hông nạn nhân, 2 bàn tay để vào 2 bên cạnh sườn, 2 ngón tay cái để sát sống lưng, ấn tay đếm nhẩm “1-2-3” rồi lại từ từ thả tay, thẳng người đếm nhẩm “4-5-6”. Cứ làm như vậy 12 lần/phút, đều đều theo nhịp thở của mình, làm cho đến khi nạn nhân thở được hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi. + Đặt nạn nhân nằm ngữa: (khi có 02 người cứu)Đặt nạn nhân nằm ngửa, dưới thắt lưng đặt gối mềm hoặc quần, áo vo tròn lại, để đầu hơi ngửa, kéo mồm há ra, moi rớt rãi trong mồm và kéo lưỡi ra và một người ngồi bên cạnh giữ lưỡi. Nếu mồm mím chặt thì lấy que cứng (không sắc) để cậy ra. Người cứu ngồi phía đầu, cách đầu 20÷30 cm, 2 tay cầm lấy 2 tay nạn nhân (chỗ gần khuỷu), từ từ đưa lên phía trên đầu sao cho hai bàn tay nạn nhân gần chạm vào nhau. Sau (2÷3) giây nhẹ nhàng đưa tay nạn nhân gập lại và lấy sức mình ép 2 tay nạn nhân lên ngực. Sau (2÷3) giây lặp lại các động tác trên. cố gắng làm từ (16÷18) lần trong một phút. Làm thật đều và đếm “1-2-3” cho lúc hít vào và “4-5-6” cho lúc thở ra. Làm liên tục cho đến khi nạn nhân tự thở được bình thường hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi. Phương pháp này không khí đưa vào phổi được nhiều hơn phương pháp nằm sấp, nhưng phải có hai người.b./ Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực:Để nạn nhân nằm ngửa, nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra, đặt đầu nạn nhân hơi ngửa ra phía sau. Người cứu đứng (hoặc quỳ) bên cạnh nạn nhân, đặt chéo hai bàn tay lên ngực trái (vị trí của tim) rồi dùng sức mạnh của cả thân người ấn nhanh, mạnh, làm lồng ngực nạn nhân bị nén xuống (3÷4) cm. Sau khoảng 1/3 giây thì buông tay ra để lồng ngực nạn nhân trở lại bình thường. Làm như vậy khoảng 60 lần/phút. Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 8 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Đồng thời với động tác ép tim, phải có người thứ hai để hà hơi. Tốt nhất có miếng gạc đặt lên mồm nạn nhân, người cứu ngồi bên cạnh đầu, lấy một tay bịt mũi nạn nhân, một tay giữ cho mồm nạn nhân há ra (nếu thấy lưỡi bị tụt vào thì kéo ra), hít thật mạnh để lấy nhiều không khí vào phổi rồi ghé sát mồm vào mồm nạn nhân mà thổi cho lồng ngực phồng lên (hoặc bịt mồm để thổi vào mũi khi không thổi vào mồm được). Hà hơi cho nạn nhân từ (14 ÷ 16) lần/phút. Điều quan trọng là kết hợp 02 động tác nhịp nhàng với nhau, nếu không động tác này sẽ phản với động tác kia. Cách phối hợp đó là: cứ thổi ngạt 1 lần thì làm động tác xoa bóp (ép) tim 4 nhịp (phù hợp với mỗi nhịp thở khoảng 4 giây và mỗi nhịp đập của tim là 1 giây). Làm liên tục cho đến khi nạn nhân tự thở được hoặc có ý kiến của y, bác sỹ mới thôi.Lưu ý: Nếu chỉ có 1 người cứu thì có thể làm như sau: Lần lượt thay đổi các động tác, cứ (2÷3) lần thổi ngạt thì lại chuyển sang (4÷6) lần ấn vào lồng ngực.Nên nhớ rằng, việc cấp cứu người bị tai nạn điện giật là một công việc khẩn cấp, càng nhanh chóng càng tốt, tuỳ theo hoàn cảnh mà chủ động dùng phương pháp cấp cứu cho thích hợp. Phải hết sức bình tĩnh và kiên trì để cứu. Chỉ được phép cho là nạn nhân đã chết rồi khi thấy bị vỡ sọ, bị cháy toàn thân. ngoài ra phải coi như nạn nhân chưa chết.IV./ CÔNG DỤNG, CÁCH BẢO QUẢN CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN, DỤNG CỤ LÀM VIỆC:1./ Phương tiện bảo vệ cá nhân:a./ Yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân:Phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm độc hại khi các thiết bị kỹ thuật an toàn-vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết các yếu tố nguy hiểm độc hại. Trang bị PTBVCN đầy đủ để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.PTBVCN trang bị cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động nhưng dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác.b./ Các loại phương tiện bảo vệ cá nhân:Phương tiện bảo vệ đầu: mũ chống chấn thương sọ não, lưới họăc mũ vải bao tóc,…Phương tiện bảo vệ thị giác và mặt: kính mắt, mặt nạ, …Phương tiện bảo vệ thính giác: nút tai, bịt tai, …Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp: khẩu trang, mặt nạ phòng độc,…Phương tiện bảo vệ tay, chân: giày, ủng, bít tất,…Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 9 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Phương tiện bảo vệ thân thể: áo quần, yếm choàng chống nóng, chống rét, chống tia phóng xạ, …Phương tiện chống ngã cao: dây an toàn, …Phương tiện chống điện giật, điện từ trường: găng tay cách điện, ủng cách điện, …Phương tiện chống chết đuối: phao cá nhân, …Các loại phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khác.Lưu ý: Các PTBVCN trên được sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước quy định.c./ Điều kiện được trang bị PTBVCN:Người lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một số trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây thì được trang bị PTBVCN:+ Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu như: nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, áp suất, tiếng ồn, ánh sáng quá chói, tia phóng xạ, điện áp cao, điện từ trường, … hoặc các yếu tố vật lý có hại khác.+ Tiếp xúc với hoá chất độc như: hơi khí độc, bụi độc, các sản phẩm có chì, thuỷ ngân, mangan, bazơ, axít, xăng, dầu mỡ hoặc các chất độc khác.+ Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu như:- Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh.- Phân, nước, rác, cống rãnh hôi thối.- Các yếu tố sinh học đọc hại khác.+ Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động hoặc làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra tai nạn lao động như: làm việc trên cao, làm việc trên sông nước, … hoặc điều kiện nguy hiểm độc hại khác.d./ Sử dụng và bảo quản PTBVCN:Người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật để loại trừ hoặc hạn chế tối đa các tác hại của yếu tố nguy hiểm, độc hại đến mức có thể được, cải thiện điều kiện lao động trước khi thực hiện biện pháp trang bị PTBVCN.Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công việc cụ thể tại cơ sở mình, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở thì quyết định thời hạn sử dụng cho phù hợp với tính chất công việc và chất lượng của PTBVCN.PTBVCN cho công việc nào, chỉ dùng cho công việc ấy, nhất thiết không thể dùng lẫn lộn những dụng cụ chỉ có tác dụng nhất định (không thể dùng ủng để đi mưa, găng tay thường dùng chống axít, …). Các PTBVCN chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao như găng tay cách điện, ủng cách điện, mặt nạ phòng độc, dây an toàn, … Người sử dụng lao động cùng người lao động kiểm tra để đảm bảo chất lượng trước khi cấp mới Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 10 […]… người lao động nhằm mục đích bảo vệ cho người lao động không bị tai nạn lao động khi thực hiện một công việc nào đó Dụng cụ an toàn là những dụng cụ như: găng cách điện, Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 11 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai ủng cách điện, sào cách điện, ghế cách điện, thảm cách điện, nón an toàn, bút thử điện, … Dụng cụ đo lường: dùng để đo đạc các… quy định đối với sào tiếp địa k./ Sào thử đồng vị pha: Sào thử đồng vị pha là loại sào chuyên dùng, có độ cách điện, có đồng hồ chỉ thị phù hợp với điện thế nơi công tác để giúp ta xác định đồng vị pha ở các điểm giao liên giữa 02 tuyến dây Chế độ bảo quản như quy định đối với sào tiếp địa Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 14 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai V./ QUY. .. cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà nước quy định Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu đưa vào sử dụng những Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 15 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai… cứu tài sản Khi đám cháy đã được dập tắt thì lực lượng chữa cháy tại chỗ có trách nhiệm bảo vệ các tài sản và thu dọn khu vực cháy 3./ Quy trình sử dụng bình CO2 và bình bột chữa cháy: a./ Bình chữa cháy CO2 (MT): (xách tay và xe đẩy) + Tính năng: Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 16 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Chất chữa cháy trong bình là khí CO 2 ở -7 90C được… đó theo quy định hiện hành của Công ty 2./ Công dụng, cách bảo quản một số trang cụ an toàn và PTBVCN thông dụng: PTBVCN, dụng cụ an toàn, dụng cụ làm việc là những công cụ lao động cần thiết trong quá trình lao động sản xuất nhằm giảm tiêu hao sức khỏe cho người lao động, ngăn ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động Dụng cụ an toàn: là những dụng cụ trang bị cho người lao động nhằm… cao áp, hạ áp (không cho biết giá trị điện áp) Khi đường dây còn mang điện thiết bị sẽ chỉ hiển thị bằng đèn sáng hoặc còi kêu hoặc chỉ thị cả hai cùng một lúc Khi sử dụng nó được gắn vào sào thao tác, sau đó kiểm tra hoạt động của đầu thử điện bằng cách thử cảm ứng điện hạ thế (không cần tiếp xúc với phần có điện) Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 13 Công ty TNHH MTV… giúp tăng cường độ cách điện cho công nhân khi công tác, chúng được chế tạo đặc biệt có độ cách điện thích hợp với từng cấp điện thế Găng, ủng trước khi sử dụng phải kiểm tra bằng cách cuộn tròn từ ống đến các đầu ngón tay, đầu ủng hoặc dùng dụng cụ thử găng ủng để bơm hơi vào để xem có bị xì hơi không Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 12 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng… nạp lại khí Ở mỗi bình chữa cháy cần thiết phải dán tem ghi rõ ngày tháng năm kiểm tra, tình trạng hoạt động của bình + Bảo quản: Các bình phải để ở những nơi khô ráo, dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng và có giá trị đỡ chắc chắn Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 17 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, không để nơi có nhiệt… súng bột khô phải luôn ở vị trí đóng Sau mỗi lần chữa cháy nên dùng súng phun hết lượng bột khô trong bình, sau đó rửa, lau chùi sạch, chuẩn bị cho việc nạp thuốc lần sau –––––––––––––––––––– Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 19 … ý: Khi sử dụng ngoài trời phải đứng trước chiều gió + Kiểm tra: Cần thiết phải kiểm tra chất lượng ít nhất 01 lần/quý Kiểm tra bên ngoài như vòi, loa phun, tay cầm, … Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao độngQuy định chung 18 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Đối với bình sử dụng lâu năm, cần kiểm tra vỏ bình bằng cách thử áp lực Kiểm tra lượng bột bằng cách xem trị số của đồng hồ đo áp . … Người sử dụng lao động cùng người lao động kiểm tra để đảm bảo chất lượng trước khi cấp mới Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – Quy định. xuống. Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – Quy định chung – 4 – Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Có 02 bước để cứu người bị tai nạn điện:-

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – Quy định chung doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – Quy định chung doc, Tài liệu Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – Quy định chung doc, Tài liệu Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – Quy định chung doc

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động – Quy định chung doc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button