Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Tài liệu SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) pdf – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 06:17

TÀI LIỆU SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) 1 Mục lục I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN . 3 II. BẢNG SO SÁNH DANH MỤC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS/IFRS) 3 III. BẢNG SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA VAS IAS/IFRS 5 23 34 2 SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN – Chuẩn mực kế toán: gồm những nguyên tắc phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán lập báo cáo tài chính (Điều 8, Luật Kế toán năm 2003 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003). – Chuẩn mực kế toán Việt Nam (viết tắt là VAS): Tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2001, Bộ Tài chính là cơ quan ban hành Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm các chuẩn mực kế toán. Cho đến thời điểm này Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành được 26 Chuẩn mực. Chuẩn mực kế tóan Việt Nam được ban hành dựa trên Chuẩn mực kế toán quốc tế phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế tại Việt Nam. – Chuẩn mực kế toán quốc tế (viết tắt là IAS/IFRS): là một Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm 08 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 30 chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) do Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế (gọi tắt là IASB)- tiền thân là Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (gọi tắt là IASC) ban hành. II. BẢNG SO SÁNH DANH MỤC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS/IFRS) IFRS/IAS VAS Số chuẩn mực Diễn giải Số chuẩn mực Diễn giải Chuẩn mực chung VAS 01 Chuẩn mực chung IFRS 1 Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế lần đầu tiên Không có chuẩn mực tương ứng IFRS 2 Giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu Không có chuẩn mực tương ứng IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh VAS 11 Hợp nhất kinh doanh IFRS 4 Hợp đồng bảo hiểm VAS 19 Hợp đồng bảo hiểm IFRS 5 Tài sản dài hạn giữ để bán hoạt động bị ngừng lại Không có chuẩn mực tương ứng IFRS 6 Thăm dò đánh giá các tài nguyên khoáng sản Không có chuẩn mực tương ứng IFRS 7 Công cụ tài chính: Công bố Không có chuẩn mực tương ứng IFRS 8 Bộ phận hoạt động VAS 28 Báo cáo bộ phận (Dựa trên IAS 14- báo cáo bộ phận- IAS này đã được 3 thay thế bằng IFRS 8) IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính VAS 21 Trình bày báo cáo tài chính IAS 2 Hàng tồn kho VAS 02 Hàng tồn kho IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ IAS 8 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán các sai sót VAS 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán các sai sót IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm VAS 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm IAS 11 Hợp đồng xây dựng VAS 15 Hợp đồng xây dựng IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp VAS 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp IAS 14 Báo cáo bộ phận VAS 28 Báo cáo bộ phận IAS 16 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng VAS 03 Tài sản cố định IAS 17 Thuê tài sản VAS 06 Thuê tài sản IAS 18 Doanh thu VAS 14 Doanh thu thu nhập khác IAS 19 Quyền lợi của nhân viên Không có chuẩn mực tương ứng IAS 20 Kế toán trình bày các khoản tài trợ trợ cấp chính phủ Không có chuẩn mực tương ứng IAS 21 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái VAS 10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái IAS 23 Chi phí đi vay VAS 16 Chi phí đi vay IAS 24 Thông tin về các bên liên quan VAS 26 Thông tin về các bên liên quan IAS 26 Kế toán báo cáo các chương trình quyền lợi hưu trí Không có chuẩn mực tương ứng IAS 27 Báo cáo tài chính hợp nhất riêng lẻ VAS 25 Báo cáo tài chính hợp nhất kế toán khoản đầu tư vào công ty con IAS 28 Các khoản đầu tư vào công ty liên kết VAS 07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết IAS 29 Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát Không có chuẩn mực tương ứng IAS 30 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng tổ chức tài chính tương tự VAS 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng tổ chức tài chính tương tự IAS 31 Quyền lợi trong các công ty liên doanh VAS 08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh IAS 32 Các công cụ tài chính: Thuyết minh trình bày Không có chuẩn mực tương ứng IAS 33 Lãi trên cổ phiếu VAS 30 Lãi trên cổ phiếu IAS 34 Báo cáo tài chính giữa niên độ VAS 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ IAS 36 Giảm giá trị tài sản Không có chuẩn mực tương ứng IAS 37 Các khoản dự phòng, tài sản nợ tiềm tàng VAS 18 Các khoản dự phòng, tài sản nợ tiềm tàng IAS 38 Tài sản vô hình VAS 04 Tài sản cố định vô hình IAS 39 Các công cụ tài chính: Ghi nhận xác định Không có chuẩn mực tương ứng IAS 40 Bất động sản đầu tư VAS 05 Bất động sản đầu tư IAS 41 Nông nghiệp Không có chuẩn mực tương ứng 4 III. BẢNG SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA VAS IAS/IFRS VAS IAS/IFRS Số CM Mô tả Số CM Mô tả 02 Hàng tồn kho 02 Hàng tồn kho Nói chung Phạm vi Không đề cập Chuẩn mực này không áp dụng cho: – Công việc đang dở dang theo các hợp đồng xây dựng; – Công cụ tài chính; – Nông lâm sản quặng khoáng sản; – Tài sản sinh học liên quan đến hoạt động nông nghiệp. Chi phí mua hàng Chi phí mua hàng Không đề cập Chi phí mua hàng có thể bao gồm chênh lệch tỷ giá phát sinh trực tiếp trong lần mua hàng tồn kho gần nhất được tính bằng ngoại tệ trên hóa đơn trong một số ít các trường hợp được phép, theo phương pháp hạch toán thay thế được chấp nhận trong IAS 21- Tác động của các thay đổi về tỷ giá hối đoái Chi phí khác Chi phí khác Không đề cập Trong một số trường hợp hạn chế, chi phí đi vay được bao gồm trong chi phí hàng tồn kho. Những trường hợp này được xác định trong phương pháp hạch toán thay thế được phép trong IAS 23- Chi phí đi vay Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho Các công thức giá trị hàng tồn kho VAS 2 giới thiệu bốn phương pháp tính chi phí hàng tồn kho được xếp hạng như sau: – Phương pháp tính theo giá đích danh – Phương pháp bình quân gia quyền – Phương pháp nhập trước, xuất trước – Phương pháp nhập sau, xuất trước Trong IAS 2, phương pháp nhập sau xuất trước chỉ là một phương pháp hạch toán thay thế được phép Thuyết minh Thuyết minh Thuyết minh về chi phí hàng tồn kho trong báo cáo hoạt động kinh doanh được phân loại theo các yếu tố chi phí Báo cáo tài chính cần thuyết mín: – Phần nguyên giá hàng tồn kho được ghi nhận vào chi phí trong kỳ, hoặc – Chi phí hoạt động (áp dụng cho cả doanh thu), được ghi nhận như là một chi phí trong kỳ, được phân loại theo bản chất của các chi phí 03 Tài sản cố định hữu 16 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng 5 hình Nói chung Phạm vi Không đề cập Chuẩn mực này không áp dụng cho: – Tài sản sinh học liên quan đến hoạt động nông nghiệp; – Tài nguyên rừng các nguồn tài nguyên tương tự tái sinh được; – Các quyền về khoáng sản, quyền thăm dò khai thác khoáng sản, dầu, khí thiên nhiên, các nguồn tài nguyên tương tự không tái sinh được. Không đề cập IAS 40- Bất động sản đầu tư cho phép doanh nghiệp áp dụng IAS 16 cho các tài sản đang được xây dựng phát triển cho việc sử dụng trong tương lai như là bất động sản đầu tư. Tuy nhiên, khi việc xây dựng phát triển đã hoàn thành, doanh nghiệp phải áp dụng IAS 40 Định nghĩa Định nghĩa Không đề cập IAS đề cập đến “tổn thất do giảm giá trị” Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình Ghi nhận đất đai, nhà xưởng, thiết bị 4 tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình đã được giới thiệu: – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó – Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy – Thời gian sử dụng ước tính hơn một năm – Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo các quy định hiện hành IAS chỉ đề cập đến 3 tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình: – Có khả năng doanh nghiệp thu được các lợi ích kinh tế gắn liền với tài sản đó trong tương lai – Nguyên giá tài sản của doanh nghiệp có thể được xác định một cách đáng tin cậy – Tài sản được dự kiến sẽ sử dụng trong nhiều hơn một kỳ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình trong các trường hợp cụ thể Các cấu phần tạo nên nguyên giá Không đề cập Chi phí ước tính của việc dỡ bỏ chuyển tài sản đi nơi khác khôi phục lại địa điểm theo IAS 37- các khoản dự phòng, nợ tài sản tiềm tàng được cho phép bao gồm trong nguyên giá tài sản được ghi nhận ban đầu Xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu Xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu- phương pháp hạch toán thay thế cho phép – Tài sản cố định hữu hình chỉ được đánh giá lại theo quy định của nhà nước sau khi ghi nhận ban đầu – Giá trị đánh giá lại được chấp nhận như là phương pháp hạch toán thay thế được phép cho việc xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu. Quyết định được thực hiện bởi ban lãnh đạo doanh nghiệp 04 Tài sản cố định vô hình 38 Tài sản vô hình Nói chung Phạm vi 6 Không đề cập Chuẩn mực này không áp dụng cho: – Tài sản vô hình được quy định theo IAS khác – Tài sản tài chính (IAS 32) – Các quyền về khoáng sản, quyền thăm dò khai thác khoáng sản, dầu, khí thiên nhiên, các nguồn tài nguyên tương tự không tái sinh được – Tài sản vô hình phát sinh trong các doanh nghiệp bảo hiểm từ các hợp đồng với người tham gia bảo hiểm Định nghĩa Định nghĩa Không đề cập IAS đề cập đến “tổn thất do giảm giá trị” Ghi nhận xác định giá trị ban đầu Ghi nhận xác định giá trị ban đầu của tài sản vô hình VAS giới thiệu 4 tiêu chuẩn ghi nhận cho tài sản cố định vô hình: – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó, – Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy – Thời gian sử dụng ước tính hơn một năm – Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo các quy định hiện hành IAS chỉ yêu cầu hai tiêu chuẩn: – Có khả năng doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế trong tương lai gắn liền với tài sản đó – Nguyên giá tài sản có thể được xác định một cách đáng tin cậy Tài sản vô hình được tạo ra trong nội bộ doanh nghiệp- giai đoạn triển khai Tài sản vô hình được tạo ra trong nội bộ- giai đoạn triển khai Ngoài 6 tiêu chuẩn như IAS, VAS 04 có thêm một yêu cầu: – Một tài sản cố định vô hình phát sinh trong giai đoạn triển khai cần được ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng giá trị theo quy định cho tài sản vô hình IAS không đề cập về tiêu chuẩn giá trị vòng đời hữu ích Ghi nhận chi phí Ghi nhận chi phí Các chi tiêu sau được ghi nhận là chi phí được khấu hao trong tối đa là 3 năm: – Chi phí thành lập – Chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo IAS yêu cầu những khoản chi tiêu này được ghi nhận là chi phí khi phát sinh 7 phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập – Chi phí trong giai đoạn nghiên cứu – Chi phí chuyển dịch địa điểm 14 Doanh thu thu nhập khác 18 Doanh thu Nói chung Phạm vi Nói chung chỉ loại trừ doanh thu thu nhập chịu sự điều chỉnh của các chuẩn mực khác Chuẩn mực không áp dụng cho doanh thu phát sinh từ: – Hợp đồng xây dựng (IAS 11) – Hợp đồng thuê (IAS 17) – Cổ tức phát sinh từ các khoản đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu (IAS 28) – Hợp đồng bảo hiểm – Thay đổi về giá trị hợp lý của tài sản/ nợ tài chính hay khi nhượng bán chúng (IAS 39) – Thay đổi về giá trị của các tài sản ngắn hạn khác – Ghi nhận ban đầu từ thay đổi về giá trị hợp lý của tài sản sinh học liên quan đến hoạt động nông nghiệp (IAS 41) – Ghi nhận ban đầu sản phẩm nông nghiệp – Khai thác quặng, khoáng sản Xác định giá trị doanh thu Xác định giá trị doanh thu Không đề cập Khi giá trị hợp lý của số tiền bán hàng bằng tiền mặt hay tương đương tiền mặt nhận được phải thu nhỏ hơn số tiền mặt danh nghĩa nhận được hay phải thu, thì phần chênh lệch được ghi nhận là doanh thu lãi Thu nhập khác Thu nhập khác được xử lý trong chuẩn mực này bao gồm thu từ các hoạt động không định kỳ bất thường, chứ không phải hoạt động sinh ra doanh thu, bao gồm: – Thanh lý bán tài sản cố định – Tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng – Tiền bồi thường bảo hiểm nhận được – Các khoản trước đây đã xóa sổ nay thu hồi được – Các khoản phải trả mà người phải trả tiền Không đề cập 8 không còn tồn tại – Giảm hoàn thuế – Khác Thuyết minh Thuyết minh Các báo cáo tài chính cần thuyết minh: – Thu nhập khác mà yêu cầu các thuyết minh cụ thể về việc phân loại Doanh nghiệp thuyết minh bất cứ công nợ tiềm tàng hay tài sản tiềm tàng nào theo IAS 37 “dự phòng, nợ tiềm tàng tài sản khác”. Nợ chưa xác định tài sản chưa xác định có thể phát sinh từ các khoản mục như chi phí bảo hành, tiền đòi bồi thường, tiền phạt hay tổn thất có thể xảy ra 01 Chuẩn mực chung 01 Chuẩn mực chung lập trình bày báo cáo tài chính Không đề cập Chuẩn mực chung của IAS mô tả các mục tiêu của báo cáo tài chính Các nguyên tắc kế toán cơ bản Xác định giá trị của các yếu tố trong báo cáo tài chính Nguyên giá Tài sản được ghi nhận theo nguyên giá. Nguyên giá không thay đổi trừ khi có yêu cầu khác theo chuẩn mực cụ thể Nguyên giá Một sốsở xác định giá trị khác nhau được áp dụng theo các mức độ khác nhau theo các kiểu kết hợp khác nhau trong báo cáo tài chính. Các cơ sở đó bao gồm: – Nguyên giá – Giá hiện hành – Giá có thể thực hiện được – Giá trị hiện tại Nguyên tắc phù hợp Doanh thu cần phải phù hợp với chi phí Nguyên tắc phù hợp Chuẩn mực chung IAS không có phần giải thích riêng về sự phù hợp giữa chi phí doanh thu nhưng có đề cập đến việc đó trong phần ghi nhận chi phí, phần này yêu cầu “Việc ghi nhận đồng thời hay kết hợp doanh thu chi phí phát sinh trực tiếp đồng thời từ một giao dịch hoặc các sự kiện khác” Tính thống nhất Các chính sách thông lệ kế toán do doanh nghiệp lựa chọn cần được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán Tính thống nhất Chuẩn mực chung IAS không có phần giải thích riêng về tính thống nhất được đề cập đến trong phần các định tính của báo cáo tài chính-Tính so sánh được yêu cầu thể hiện ảnh hưởng tài chính của các giao dịch sự kiện giống nhau phải được thực hiện theo một phương thức thống nhất trong toàn bộ doanh nghiệp trong suốt thời gian đối với doanh nghiệp đó, theo một phương thức thống nhất đối với các doanh nghiệp khác nhau Yêu cầu về thông tin kế toán Các đặc điểm định tính của báo cáo tài chính Tính trung thực Thông tin kế toán cần được ghi chép thuyết minh theo như xác nhận của đầy đủ bằng chứng hợp lệ thể hiện được nội dung của giao dịch kinh tế về mặt bản chất giá trị Tính trung thực Chuẩn mực chung IAS không có phần giải thích riêng về tính trung thực nhưng có nói về các đặc điểm của tính trung thực trong: Các định tính của báo cáo tài chính – nội dung hơn hình thức: “Nếu thông tin phải trình bày trung thực các giao dịch các sự kiện khác mà thông tin dự định thể hiện, điều cần thiết là các giao dịch đó được hạch toán trình bày theo nội dung thực tế kinh tế của chúng chứ không chỉ đơn thuần theo hình thức pháp lý 9 Tính khách quan Thông tin kế toán cần được ghi chép thuyết minh đúng sự thật, trung thực không thiên vị Tính khách quan Chuẩn mực chung IAS không có phần giải thích riêng về tính khách quan nhưng có nói về đặc điểm của tính khách quan trong: – Các định tính của báo cáo tài chính – Thể hiện trung thực : “Để tin cậy được, thông tin phải thể hiện một cách trung thực các giao dịch các sự kiện khác mà thông tin đó dự định được thể hiện hay được dự kiến thể hiện – Các định tính của báo cáo tài chính – Tính trung thực : “Để tin cậy được, thông tin trong báo cáo tài chính phải trung lập, nghĩa là không định kiến”. Tính đầy đủ Các giao dịch phát sinh trong kỳ kế toán cần được ghi chép báo cáo đầy đủ Tính đầy đủ Để tin cậy được, thông tin trong báo cáo tài chính phải đầy đủ trong phạm vi tính trọng yếu chi phí Tính kịp thời Thông tin kế toán cần được báo cáo kịp thời, nghĩa là vào hay trước ngày đến hạn Tính kịp thời Chuẩn mực chung IAS không có phần giải thích riêng về tính kịp thời, nhưng có đề cập tới giới hạn về thời gian đối với thông tin có liên quan đáng tin cậy Tính liên quan Không có định nghĩa tương đương Tính liên quan Để có ích, thông tin phải có tính liên quan đến các nhu cầu ra quyết định của người sử dụng. Thông tin có liên quan khi thông tin đó gây được ảnh hưởng lên các quyết định kinh tế hay người sử dụng bằng cách giúp họ đánh giá các sự kiện trong quá khứ, hiện tại trong tương lai, hay xác nhận hay đính chính lại các đánh giá trước kia. Tính tin cậy được Không có định nghĩa tương đương Tính tin cậy được Để có ích, thông tin còn phải đáng tin cậy. Thông tin có chất lượng về độ tin cậy khi thông tin đó không có sai sót trọng yếu không định kiến, người sử dụng có thể dựa vào thông tin đó để thể hiện một cách trung thực những gì mà họ dự định thể hiện hay được dự kiến thể hiện một cách hợp lý. Tình trạng tài chính Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình trạng tài chính là tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu. Các yếu tố này được định nghĩa như sau: – Tài sản là một nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai – Vốn chủ sở hữu: VAS 01 phân tích cụ thể về vốn chủ sở hữu được phản ánh trong bảng cân đối kế toán. Các yếu tố trong báo cáo tài chính Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình trạng tài chính là tài sản, công nợ vốn. Các yếu tố này được định nghĩa như sau: – Tài sản là một nguồn lực được doanh nghiệp kiểm soát như là kết quả của các sự kiện trong quá khứ có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai – Vốn chủ sở hữu: Quy định chung của IAS chi cung cấp hướng dẫn tổng quát về trình bày phân loại vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán 10 […]… pháp ghi nhận phần góp vốn vào các doanh nghiệp đồng kiểm so t Báo cáo tài chính hợp nhất kế toán khoản đầu từ vào công ty con 02 Báo cáo tài chính riêng rẽ hợp nhất Chuẩn mực này chỉ áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào công ty con Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào công ty con các công ty được đồng kiểm so t các cơ sở liên kết trong báo cáo tài chính riêng của công… Một số thuyết minh khác quy định tại đoạn 19 21 Kế toán các khoản đầu tư công ty liên kết 28 Kế toán các khoản đầu tư công ty liên kết Phạm vi Phạm vi Không quy định trường hợp ngoài phạm vi Chuẩn mực này không được áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào các công ty liên kết của: – Các công ty liên kết của – Các quỹ đầu tư chung, quỹ tín thác các tổ chức tương tự bao gồm các quỹ bảo hiểm… đầu tư vào công ty liên kết Báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư Báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư Trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo nguyên tắc giá gốc Khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán trong báo cáo tài chính riêng biệt của chủ đầu tư hoặc theo giá gốc hoặc theo quy định của chuẩn mực IAS 39 Trình bày báo cáo tài chính… dụng những chính sách kế toán được trình bày trong chuẩn mực khác VAS21 Những thay dổi trong chính sách kế toánKhai báo Những yêu cầu về lựa chọn áp dụng những chính sách kế toán được trình bày trong chuẩn mực Không đề cập 17 Những yêu cầu về lựa chọn áp dụng những chính sách kế toán được trình bày trong chuẩn mực này Khi doanh nghiệp áp dụng chuẩn mực mới được ban hành nhưng chưa có hiệu lực, doanh… báo cáo tài chính được phép phát hành nhuywng chưa được ghi nhận là một sự phân chia cho các chủ sở hữu trong kỳ, giá trị mỗi cổ phiếu có liên quan (b) Giá trị của những cổ tức ưu đãi tích lũy chưa được ghi nhận Thay đổi chính sách kế toán , ước tính kế toán các sai sót 8 Thay đổi chính sách kế toán , ước tính kế toán các sai sót Những yêu cầu về lựa chọn áp dụng những chính sách kế toán được… IAS có đề cập đến Trình bày Tài sản thuế nợ thuế Trình bày Tài sản thuế nợ thuế 33 Tài sản thuế nợ thuế cần được trình bày tách riêng ra khỏi TS công nợ khác trong bản Cân đối kế toán. TS nợ thuế hoãn lại cần được phân biệt với tài sản nợ thuế hiện hành Khi doanh nghiệp thực hiện phân biệt giữa tài sản công nợ ngắn hạn , dài hạn trong các báo cáo tài chính ,doanh nghiệp cần phân… của báo cáo tài chính …Một khoản mục được ghi nhận trong báo cáo tài chính khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau… Ghi nhận là việc đưa vào bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh một khoản mục thỏa mãn định nghĩa của một yếu tố thỏa mãn những tiêu chuẩn ghi nhận đề ra tại đoạn 83 Ghi nhận tài sản Ghi nhận tài sản Tài sản không được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi các… trường hợp doanh nghiệp đều phải cần trình bày Tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Một tài sản được xếp vào loại tài sản ngắn hạn khi tài sản này (a)… (b)… (c) ….; hoặc Một tài sản được xếp vào lại tài sản ngắn hạn khi tài sản này thoả mãn bất kì tiêu chuẩn nào sau đây (a) …… (b) ………… (c) ………… ; hoặc (d) Là tiền hoặc tài sản tương đương tiền 27 (d) Là tiền hoặc tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng không… kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm Các thông tin phải trình bày trong bảng cân đối kế toán Các thông tin phải trình bày trong bảng cân đối kế toán Bảng cân đối toán phải bao gồm các khoản mục tối thiểu sau đây: (a) Tiền các khoản tương đương tiền (b) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (c) Các khoản phải thu thương mại phải thu khác (d) Hàng tồn kho (e) Tài sản ngắn hạn khác (f) Tài sản cố… đối kế toán Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toàn năm 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toàn năm Định nghĩa Định nghĩa Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh Nội dung của VAS 23 về cơ bản giống nội dung IAS10 đưa ra nhiều ví dụ minh họa cho các sự kiện phát sinh sau ngày kết . 34 2 SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN – Chuẩn mực kế toán: gồm những nguyên tắc và phương. thống chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm 08 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và 30 chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) do Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) pdf – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) pdf, Tài liệu SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) pdf, Tài liệu SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) pdf

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS) pdf . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button