[Download] Tài liệu Phương pháp đếm nhanh số đồng phân đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện pptx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 04:20

Download

Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Phương pháp ñếm nhanh số ñồng phân Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài vấn: 1900 58-58-12 – Trang | 1 – PHƯƠNG PHÁP ðẾM NHANH SỐ ðỒNG PHÂN ðÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN I. ðÁP ÁN 1. C 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8. B 9. A 10. D 11. C 12. C 13. B 14. A 15. C 16. B 17. C 18. B 19. C 20. C 21. B 22. B 23. A 24. D 25. B 26. C 27. C 28. B 29. C 30. C 31. D 32. B 33. A 34. A 35. B 36. C 37. A 38. C 39. D 40. C 41. D 42. C 43. D 44. B 45. C 46. C 47. C 48. C 49. A 50. A 51. C 52. C 53. A 54. A 55. D 56. a)D 56. b)C II. HƯỚNG DẪN GIẢI 43. Phản ứng của buta-1,3-ñien với Br2 theo tỷ lệ 1:1 có thể cộng vào các vị trí 1,2 (chỉ tạo sản phẩm duy nhất, không có ñồng phân hình học) 1,4 (có 2 ñồng phân hình học cis- trans-). 53. Ở câu hỏi này không khó ñể tìm ra ñáp án ñúng là 2 axit α – β – amino propanoic (H2N-CH(CH3)-COOH H2N-CH2-CH2-COOH) . Tuy nhiên, nếu không nắm vững ñịnh nghĩa về amino axit (ñồng thời chứa cả 2 loại nhóm chức –COOH –NH2), các em có thể nhầm với ñáp án B do viết thêm công thức CH3-NH-CH2-COOH – không phải amino axit theo ñịnh nghĩa này. 54. Phân tích ñề bài: ðề bài cho 2 số liệu về khối lượng tương ứng của 2 thành phần trước sau phản ứng, ñặc biệt, ñây lại là “phản ứng thế Hiñro linh ñộng”. Do ñó, ta dễ thấy ñây là bài toán liên quan tới quan hệ về khối lượng giải bằng phương pháp Tăng – giảm khối lượng. Hướng dẫn giải: X là hiñrocacbon tác dụng ñược với AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa → X là hiñrocacbon có nối 3 ở ñầu mạch. Do công thức C7H8 có ñộ bất bão hòa k = 4 (bằng CTPT của toluen) nên X có thể mang 1 hoặc 2 nối ba ñầu mạch ta cần ñi xác ñịnh. Giải ñầy ñủ: Ta có: nX = 13,8/92 = 0,15 mol . Cứ 1 mol nhóm -C≡CH tác dụng với AgNO3/NH3 tạo ra 1 mol -C≡CAg kết tủa, khi ñó, khối lượng tăng 107 gam. Theo ñề bài, mtăng = 45,9 – 13,8 = 32,1 gam hay 32,1/107 = 0,3 mol nhóm -C≡CH = 2nX. Giải vắn tắt: CH)13,89245,9 – 13,8108 – 1Sè nhãm (-C = = 2≡ Cách khác: 45,90,15Xn = n = 13,8 = 0,15 mol M = = 306 = 90 + 216 = (92 – 2) + 108 2↓ ↓→ × Do ñó, chất X có 2 nhóm -C≡CH có cấu tạo dạng CH≡CH-C3H6-C≡CH. Trong ñó gốc -C3H6- có 4 ñồng phân -CH2-CH2-CH2- -CH-CH2- -C- CH3CH3CH3-CH-CH2-CH3 55. Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Phương pháp ñếm nhanh số ñồng phân Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài vấn: 1900 58-58-12 – Trang | 2 – Phân tích ñề bài: ðề bài cho 2 số liệu về khối lượng tương ứng của 2 thành phần trước sau phản ứng, ñặc biệt, ñây lại là “phản ứng thế Hiñro linh ñộng”. Do ñó, ta dễ thấy ñây là bài toán liên quan tới quan hệ về khối lượng giải bằng phương pháp Tăng – giảm khối lượng. Hướng dẫn giải: Gọi CTPT của X là CxHyOz. Từ giả thiết, ta có: 7 8 2 n 7 8 221 2 8z : y : z = : : = 7 : 8 : 2 (C H O) C H O12 1 16→ → (vì CTPT trùng với CTðGN). Do X tác dụng với Na tạo ra 2H Xn = n→ X có 2 nguyên tử “H linh ñộng”, do X chỉ có 2 nguyên tử Oxi → 2 nguyên tử H linh ñộng ñó phải thuộc 2 nhóm chức –OH (ancol/phenol). Từ các phân tích ñó, ta thấy có 2 dạng cấu tạo phù hợp với X là: OHCH2OH CH3-C6H4-CH2OH (3 ®ång ph©n: o-, m-, p-) CH3OHOH CH3C6H3(OH)2 (6 ®ång ph©n) Như vậy tổng số ñồng phân của X là 9. Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn . 58-58-12 – Trang | 1 – PHƯƠNG PHÁP ðẾM NHANH SỐ ðỒNG PHÂN ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN I. ðÁP ÁN 1. C 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7 ñó, ta dễ thấy ñây là bài toán liên quan tới quan hệ về khối lượng và giải bằng phương pháp Tăng – giảm khối lượng. Hướng dẫn giải: Gọi CTPT của X

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu Phương pháp đếm nhanh số đồng phân đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện pptx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu Phương pháp đếm nhanh số đồng phân đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện pptx, Tài liệu Phương pháp đếm nhanh số đồng phân đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện pptx, Tài liệu Phương pháp đếm nhanh số đồng phân đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện pptx

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu Phương pháp đếm nhanh số đồng phân đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện pptx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.