[Download] Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020 – Tải về File Word, PDF

Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020

Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020
Nội dung Text: Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020

Download


Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn về hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020.

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020 File Word, PDF về máy

Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020

 1. THANH UY THANH PHO HO CHI MINH

  TAI LIEU . •

  Hpl NGHI GIAO BAN TRlTC TUYEN GILTA THl/dNG TRU^C
  THANH UY,XHlTOfNG TRUC UY BAN NHAN DAN THANH PHO
  Vdl THlTdNG TRUC CAC QUAN UY,HUYEN UY
  QUY I NAM 2020

  Ngay 12 thang 3 nam 2020

 2. DANHMUC

  Tai lieu Hoi nghi giao ban tryc tuyen gifra Thu’O’ng tryc Thanh uy,
  •> A A ‘
  Thu’O’ng tryc Uy ban nhan dan thanh pho vm thu-crng true
  cac quan uy, huyen uy quy I nam 2020

  ‘ —
  1. Bao cao mot so hoat dong lanh dao, chi dao trong tam cua Ban Thudng vu
  Thanh uy, Thudng true Thanh uy trong thang 1 va 2 nam 2020; nhung nhiem vu
  f •> r

  trong tam tap trung lanh dao, chi dao tu nay den Dai hoi dai bieu Dang bo thanh pho
  Ian thu XI,nhiem ky 2020 – 2025.
  2. Cong van so 82-CV/BCSD ngay 11 thang 3 nam 2020 cua Ban can su dang
  Uy ban nhan dan thkih pho ve trinh bao cao tom tat cac noi dung Hoi nghi giao ban
  true tuyen giua Thubng true Thanh uy voi thucmg true cac quan uy, huyen uy quy I
  nam 2020(kem bao cao).
  3. Bao cao de dan cua Ban To chuc Thanh uy ve tinh hinh chi dao va to chuc
  dai hoi diem doi vdi d^g bo, chi bo co sd nhiem ky 2020 – 2025.
  4. Bao cao cua cac sd, ban, nganh lien quan
  4.1. Bao cao hoat dong phdng, chdng dich COVID-19 tai thanh pho Ho Chi
  Minh va cac giai phap trong thai gian tdi cua Sd Y te.
  y r y

  4.2. Bao cao ve tien do thuc hien cdng tac bdi thudng, ho trq va tai dinh cu
  r f

  du an Idn va cap bach tren dia ban thanh pho cua Sd Tai nguyen va Mdi trudng.
  > f

  4.3. Bao cao ve ket qua thuc hien Chi thi sd 19-CT/TU ngay 19 thang 10
  nam 2018 cua Ban Thudng vu Thanh uy ve thuc hien Cudc van dong “Ngudi dan
  r y r

  Thanh pho Ho Chi Minh khdng xa rac ra dudng va kenh rach, vi Thanh pho sach
  va giam ngap nude” cua Sd Tai nguyen va Mdi trudng.

  4.4. Bao cao ve ket qua thuc hien Chi thi sd 23-CT/TU ngay 25 thang 7
  nam 2019 cua Ban Thudng vu Thanh uy va Ke hoach sd 3333/KH-UBND ngay 12
  *7 r

  thang 8 nam 2019 cua Uy ban nhan dan thanh phd cua Sd Xay dimg.

  4.5. Bao cao ndi dung phuc vu Hoi nghi giao ban true tuyen giua Thudng
  true Thanh uy vdi thudng true cac quan uy, huyen uy quy I nam 2020 cua Sd Giao
  thdng Van tai.

  4.6. Bao cao ve tinh hinh bdi thudng, hd trg va tai dinh cu du an Xay drnig
  Tuyen tau dien ngam sd 2 thanh phd Hd Chi Minh, tuyen Ben Thanh – Tham Luang
  cua Ban quan ly Dudng sat dd thi thanh phd.

 3. THAnHUYTHAmIPHOHOCHIMINH dang CQNG SAN VIET NAM
  VAN PHONG TP. H6 Chi Minh, ngay 11 thdng 3 nam 2020
  *

  BAG CAO
  Mot so boat dong lanh dao, chi dao trong tam cua Ban Thirorng vu Thanh uy,
  Thu-o-ng tryc Thanh uy trong thang 1 va 2 nam 2020; nhu-ng nhiem vu
  trong tam lanh dao,chi dao tir nay den Dai hoi dai bieu Dang bo thanh pho
  Ian thir XI, nhiem ky 2020 – 2025

  Thuc hien cac noi dung cong tac theo Ket luan so 549-KL/TU ngay 31 thang
  12 nam 2019 cua Ban Chap hanh Dang bo thanh ph6 vS tinh hinh kinh tS – van hoa
  – xa hoi nam 2019, phuong huong, nhiem vu trong tam nam 2020; trong thang 1 va
  thang 2 nam 2020, Ban Thuong vu Thanh uy va Thuong true Thanh uy da tap
  trung lanh dao, chi dao thuc hien tren cac mat cong tac da dat dugc mot so ket qua,
  cu the nhu sau:

  1. Cong tac cham lo Tet Nguyen dan Canh Ty
  Ngay tu nhung ngay dau thang 1 nam 2020, Ban Thuong vu Thanh uy da chi
  dao cac cap, cac nganh chu dong xay dung ke hoach va to chuc thuc hien cham lo
  T§t rong khdp tren dia ban thanh pho. Hoat dong T§t da cham lo thilt thuc doi
  s6ng vat chit va tinh thin doi voi cac gia dinh chinh sach c6 cong, c6 hoan canh
  kho khan, ho ngheo, cong nhan, sinh vien, tre em c6 hoan canh dac biet, chuan bi
  chu dao va to chuc trao qua Tit cho kho^g 1 trieu nguoi dan th^ pho, dam bao
  moi nha, moi nguoi diu dugc vui Tet, don Xuan. Cac boat dong van hoa – nghe
  thuat da dap ung nhu ciu thuong ngoan cua nhan dan trong dip Tet. Nhan dan
  thanh phi don Xuan, vui Tit trong khong khi vui tuoi, phan khoi, an toan, lanh
  manh theo dung tinh than Chi thi so 40-CT/TW ngay 10 thang 12 nam 2019 cua
  Ban Bi thu ve viec to chuc Tet nam 2020.

  Ban Thuong vu Thanh uy da ban hanh Thong bao so 4811-TB/TU ngay 04
  thang 02 nam 2020 di chi dao triin khai thuc hien cac nhiem vu trong tam ngay
  sau Tet Nguyen dan Canh Ty nam 2020. ,
  2. To chirc dot boat dong chao mirng Ky niem 90 nam ngay thanh lap
  Dang (03/02/1930 – 03/02/2020)
  Ban Thuong vu Thanh uy, Thuong true Thanh uy da chi dao Ban Tuyen giao
  Thanh uy ban hanh ki hoach ti chuc dgt hoat dong de chao mimg, voi cac hoat
  dong noi bat nhu to chuc mit tinh, to chuc dem van nghe mung ky niem 90 nam
  ngay thanh lap Dang (03/02/1930 – 03/02/2020), ti chuc trao huy hieu Dang cap
  thanh phi cho cac ding chi dang vien 60, 70 nam tuoi Dang. Voi phuong cham
  r ^ ‘

  thiet thuc, hieu qua, nhung hoat dong chao mimg, ky niem da on lai truyen thong
  hao hung, lich sii ve vang cua Dang va da tro thanh dgt sinh hoat chinh tri trong
  toan Dang bg.

 4. 3, Cong tac lanh dao, chi dao phong, chong dich benh Covid-19 tren dia
  ban thanh pho
  r

  Ban Thirong vu Thanh uy, Thuang true Thanh uy rat quan tarn va thucmg
  xuyen lanh dao, chi dao cac nganh, cac cap thuc hien nghiem tuc cac giM phap
  r r

  phong, chong dich. Chi dao cac so Y te, Giao due va Dao tao, Du lich. Thong tin
  ^ ___ ‘

  va Truyen thong, Giao thong van tai, Cong thuong. Van hoa va The thao, chu tich
  9 F 7

  Uy ban nhan dan cac quan, huyen tang cucmg giam sat dien bien dich benh; chuan
  bi cac phuong an phong, chong lay nhiem va dieu tri khi phat hien benh; dam bao
  cung cdp day dii khau trang, nuoc rua tay, ao quan bao ho cho moi gia dinh va can
  bo y te. Thuc hien chi dao cua Ban Bi thu Trung uong D^g, Ban Thuong vu
  > r

  Thanh uy ban hanh Chi thi ve tang cuong cong tac phong, chong dich benh covid-
  19 trong tinh hinh moi. Tang cuong cong tac thong tin, truyen thong cho nhan dan
  7 ‘

  de chu dong phong ngua tai gia dinh, trubng hoc, cac noi cong cong. Kien quyet
  ngan chan va khong che dugc dich benh Corona.
  Duoi su lanh dao, chi dao khan truong, quyet liet cua Ban Thuong vu Thanh
  uy, Thuong true Thanh uy, tinh hinh dich benh covid-19 tren dia ban thanh pho da
  7 r -y

  dugc kiem soat tuong doi hieu qua, dat yeu cau de ra ban dau.
  3. Cong tac lanh dao, chi dao Dai hoi dang bo cac cap tien tol Dai hoi Dai
  O 9 * • a e O a 1. o • a

  bieu Dang bo thanh pho Ian thu* XI, nhiem ky 2020 – 2025
  Tiep tuc thuc hien Chi thi so 35-CT/TW ngay 30 thang 5 nam 2019 cua Bg
  Chinh tri ve Dai hoi dang cac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc Ian thu XIII
  cua Dang va Ke hoach so 324-KH/TU ngay 09 thang 11 nam 2019 cua Ban
  Thuong vu Thanh uy ve chuan bi va tien hanh Dai hgi dang bg co so va cap tren
  CO so nhiem ky 2020 – 2025; Ban Thuong vu Thanh uy da thanh lap Ban Chi dao
  Dai hgi va cac To Giiip viec cua Thanh uy ve dai hgi dang bg co so va cap tren
  CO so nhiem ky 2020 – 2025 theo Quyet dinh so 3015-QD/TU ngay 12 thang 02
  nam 2020; Ban Chi dao Dai hgi dang bg co so va cap tren co so da thanh lap 7 To
  7 f

  Giup viec de true tiep tham muu, giup viec cho Ban Chi dao trong qua trinh theo
  doi dai hgi tai cac to chiic, co so Dang.
  Ban Thuong vu Thanh uy, Thuong true Thanh uy da chi dao Tieu ban Van
  kien Dai hgi XI cua Thanh uy tiep tuc chinh ly, bo sung, cap nhat nhung van de
  moi phat sinh theo chi dao cua Trung uong va thuc tien cua thanh pho; bien tap rut
  ggn du thao Bao cao chinh tri, hoan chinh du thao Bao cao chinh tri (ban du thao
  Ian 2), trinh Ban Thuong vu Thanh uy va bao cao Hgi nghi Thanh uy Ian thu 39 de
  xem xet cho y kien.

 5. r y r

  Thuong true Thanh uy da cho y kien ve Ke hoach tuyen truyen Dai hoi dai
  bieu dang bo thanh pho Ian thu XI, nhiem ky 2020 – 2025 do Ban Tuyen giao
  Thanh uy tham muu trinh. Chi dao Van phong Thanh uy ban hanh Huong dan so
  14-HDA^PTU ngay 03 thang 3 nam 2020 hudng dan bien tap van kien dai hoi dang
  bo quan, huyen va dang bo cap tren co so nhiem ky 2020 – 2025 va cong tac tong
  hop y kien gop y van kien dai hoi.
  4. Cong tac lanh dao, chi dao mot so noi dung trong tam lien quan phat
  trien kinh te – xa hoi, dam bao quoc phong – an ninh tren d|a ban thanh pho
  Ti8p tuc thuc hien c6 hieu qua Nghi quyet so 54/2017/QH14 ngay 24 thang
  11 nam 2017 cua Qu6c hoi, nham tao dieu kien de thanh pho phat trien nhanh va
  b8n vung. Ban Thubng vu Thanh uy da chi dao cac co quan lien quan tich cue
  chuan bi xay dimg De an dieu chinh ty le phan tram phan chia cac khoan thu giua
  ngan sach Trung uong va ngan sach dia phuong giai doan 2021 – 2030; Ban
  Thubng vu Thanh uy da xem xet cho y kien bubc dau. To Cong tac dang tiep tuc
  hoan thien; ben canh do. Ban can su dang Uy ban nhan dan thanh pho chi dao Uy
  ban nhan dan thanh pho chuan hi ke hoach de lay y kien cua cac tinh, thanh pho,
  cac ban Dang, bo, nganh Trung uong gop y cho De an, tiep tuc hoan thien De an
  de trinh xin y kien Bo Chinh tri. Lanh dao, chi dao khan truong tiep tuc trien khai
  De an “Xay dimg Thanh pho Ho Chi Minh thanh thanh pho thong minh giai doan
  2017 – 2020, tam nhin den nam 2025”; cac noi dung lien quan den quy hoach va
  trien khai De an xay dimg Khu do thi sang tao phia Dong thanh pho. Xay dung De
  an thi diem mo hinh chinh quyen do thi tai Thanh pho Ho Chi Minh, trien khai Ke
  hoach sap xep cac dcm vi hanh chinh cap huyen, cap xa tren dia ban giai doan 2019
  t 1 t

  – 2021. Lanh dao, chi dao cac to chuc co so dang, khan truong, nghiem tuc trien
  khai thuc hien day du cac noi dung theo Ket luan so 549-KL/TU ngay 31 thang 12
  nam 2019 cua Ban Chap hanh Dang bo thanh pho ve tinh hinh kinh te – van hoa –
  xa hoi nam 2019, phuong hubng, nhiem vu trong tam nam 2020.
  Tiep tuc lanh dao, chi dao trien khai quyet liet Chi thi so 23-CT/TU cua Ban
  Thubng vu Thanh uy ve tang cubng lanh dao, chi dao nang cao hieu qua cong tac
  > f ‘> t r

  quan ly Nha nubc ve trat tu xay dimg tren dia ban thanh pho, to chuc tong ket 1
  nam thuc hien Chi thi vao thang 8 nam 2020; thuc hien thang Ipi Chi thi so 19-
  CT/TU ngay 19 thang 10 nam 2018 cua Ban Thubng vu Thanh uy ve thuc hien
  Cube van dong “Ngubi dan Thanh pho Ho Chi Minh khong xa rac ra dubng va
  r

  kenh rach, vi thanh pho sach va giam ngap nubc”.
  Lanh dao, chi dao Ban Tuyen giao Thanh uy va cac co quan lien quan trien
  khai manh me cac hoat dong cua “Nam day manh hoat dong van hoa va xay dung
  r r r

  nep song van minh do thi”; chuan hi to chuc cong bo danh muc cac su kien van
  r >> r 7 o r

  hba hang nam cua thanh pho, to chuc doi thoai van hba de tao su chuyen bien mbi
  r r

  trong dbi song van hba cua thanh pho.

 6. y r r

  Vai muc dich phat huy truyen thong dean ket, vuot kho, sang tao cua Dang
  r 9

  bo va Nhan dan thanh pho, tap trung lanh dao va c6 vu can bg, cong chuc, vien
  chuc, dang vien va nhan dan hoan thanh cac cong trinh, du an c6 y nghia voi thanh
  r r

  pho, cac so – nganh, quan – huyen va phirong, xa, thi tran chao mmig Dai hoi Dang
  bo trnig quan, huyen va Dai hoi dai bieu Dang bo thanh pho Ian thu XI, nhiem ky
  2020 – 2025, ti8n toi Dai hoi dai bieu toan quoc Ian thii XIII cua Dang; Ban
  Thuong vu Thanh uy thong nhat to chiic dot thi dua 200 ngay voi 10 noi dung thi
  dua cu the de Chao mung dai hoi Dang bp cac quan, huyen va Dai hoi dai bieu
  Dang bp thanh pho Ian thii XI, nhiem ky 2020 – 2025, tien toi Dai hpi dai bieu toan
  quoc Ian thu XIII cua Dang.
  Ti§p tuc giu vung on dinh, an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hpi, dam bao
  quoc phong trong mpi tinh huong, xay dimg khu vuc phong thu va the tran quoc
  phong toan dan. Dau tranh ngan ch^ hieu qua, dam bao tuyet doi an toan Tet
  Canh Ty va cac le hpi, sir kien chinh tri quan trpng. Tang cubmg cong tac dam bao
  an ninh mang, kip thai phat hien, dau tranh va ngan chan boat dpng tan phat cac
  r >

  thong tin, tai lieu c6 npi dung xau, pha hoai nen tang tu tudng cua Dang, quan
  diem va chinh sach phap luat cua Nha nuac. Tang cucmg cong tac lanh dao cac ca
  quan bao chi thanh pho. Dau tranh hieu qua voi boat dpng pha hoai cua cac ca
  nhan,to chiic phan dpng, nhat la kich dpng tu tap dong nguai, khong de xay ra tinh
  r

  hinh phuc tap, bat ngd.
  5. Mot so nhiem vu trong tam tap trung lanh dao, chi dao cua Ban
  • • • • O • M. O •’ •

  Thirong vu Thanh uy, Thuang true Thanh uy trong thoi gian tdi
  – Voi tinh hinh dich benh Covid-19 dien bien phuc tap. Ban Thuong vu Thanh
  uy tiep tuc tap trung lanh dao, chi dao thuc hien cac giai phap dong bp, hieu qua
  r r

  cong tac phong, chong dich benh Covid-19 tren dia ban thanh pho theo chi dao cua
  Ban Bi thu, Thu tuong Chinh phu. Ban Thuong vu Thanh uy. Quyet tam kiem
  9 •> r

  soat, khong de dich benh lay Ian, bao dam trat tu an toan xa hpi, on dinh doi song
  nhan dan.

  – Tiep tuc lanh dao, chi dao thuc hien thang Ipi Ke hoach so 324-KH/TU ngay
  09 thang 11 nam 2020 cua Ban Thuong vu Thanh uy ve chuan hi va tien hanh dai
  hpi dang bp co so va cap tren co so nhiem ky 2020 – 2025; voi phuong cham dai
  hpi dang bp cap co so va cap tren co so dam bao nguyen tac ke thua, on dinh, doi
  9 r f

  moi, sang tao va phat trien; phat huy dan chu di doi voi giu vung nguyen tac, siet
  r r r

  chat ky luat, ky cuong; cung co, tang cudng hon nua khoi dai doan ket toan dan tpc
  va niem tin cua nhan dan doi voi Dang. Theo doi, giam sat chat che cong tac chuan
  9

  hi van kien, cong tac nhan su trong qua trinh to chiic dai hpi cua cac dang bp co so
  va cap tren co so nhiem ky 2020 – 2025

 7. – Tap trung triln khai lay y ki6n gop y cua cac tang lop nhan dan va cap nhat,
  tf 7

  chinh ly, bo sung hoan chinh du thao Bao cao chinh tri Dai hoi dai bieu Dang bo
  thanh pho Ian thu XI, nhiem ky 2020 – 2025.
  – Ti§p tuc ho^ chinh De an dieu chinh ty le phan tram phan chia cac khoan
  thu giua ngan sach Trung uong va ngan sach dia phuong giai doan 2021 – 2030;
  D§ an thi dilm mo hinh chinh quyen do thi tai Thanh pho Ho Chi Minh, trien khai
  r r f f

  thuc hien ke hoach lay y kien gop y cua cac tinh, thanh pho va cac co quan Trung
  ucmg; hoan chinh cac De an bao cao Bo Chinh tri.
  – Lanh dao, chi dao trien khai manh me cac hoat dong cua “Nam day manh
  r r r

  hoat dong van hoa va xay drmg nep song van minh do thi”; cong bo danh muc cac
  su kien van hoa hang nam cua thanh pho, to chiic doi thoai van hoa hang thang tren
  9 f r

  cac phuong tien thong tin dai chung; trien khai thu tuc dau tu va nang cap he thong
  r f r

  thiet che van hoa cua thanh pho.
  f 9

  – Tiep tuc giam sat viec day manh va tang cubng cac bien phap thuc hien hieu
  qua Chi thi so 23-CT/TU cua Ban Thuong vu Thanh liy ve tang cubng lanh dao,
  chi dao nang cao hieu qua cong tac quan ly Nha nuoc ve trat tu xay dimg tren dia
  ban thanh pho, to chuc tong ket 1 nam thuc hien Chi thi vao thang 8 nam 2020;
  thuc hien thang Igi Chi thi so 19-CT/TU ngay 19 thang 10 nam 2018 cua Ban
  Thuong vu Thanh uy ve thuc hien Cube van dong “Ngubi dan Thanh pho Ho Chi
  Minh khong xa rac ra dubng va kenh rach, vi thanh pho sach va giam ngap nuoc”.
  – Ban hanh va to chuc thuc hien Ket luan cua Ban Thuong vu Thanh uy ve
  ‘ t r

  giam sat tien do thuc hien cac noi dung nhiem vu lien quan phat trien kinh te – xa
  ‘ 7 F 9

  hoi thanh pho nam 2020 doi vbi Uy ban nhan dan thanh pho, cac so nganh va Uy
  ban nhan dan cac quan, huyen.
  F t F 9

  Cac cap uy, chinh quyen. Mat tran To quoc va cac to chuc chinh tri – xa hoi
  cac cap, trong thbi gian qua da nghiem tuc thuc hien nhung noi dung chi dao cua
  Thanh uy. Ban Thuong vu Thanh uy va Thuong true Thanh liy, gop phan thuc hien
  F F

  thang Igi cac nhiem vu chinh tri cua thanh pho trong nam 2020.
  F

  Tren day la mot so ngi dung lanh dao, chi dao va hoat dong trgng tam cua Ban
  Thuong vu Thanh uy trong thang 1 va thang 2 nam 2020./.

  VAN PHONG THANH UY

 8. ‘THANH UY THANH PHO HO CHI MENH DANG CONG SAN VIET NAM
  BAN CAN SU* DANG TP. H6 CMMinh, ngayAithdng 3 nam 2020
  ijY BAN NHAN DAN THANH PHO
  *

  S6: gJ?-CV/BCSD
  V/v trinh bao cao torn tat cac noi dung
  Hoi nghi giao ban true tuySn glQa
  Thuong true Thanh uy vai Thuong true
  cac qum uy, huyen uy Quy I nam 2020

  khan

  Kinh gui: Thuong true Thanh

  Thuc hien chi dao ciia Thuong true Th^ uy tai Cong van so 14534-
  CV/VPTU ngay 07 th^g 02 nam 2020 va Cong van so 14702-CVArPTU ngay
  25 thang 02 nam 2020 eua Van phong Thai^b^y, Ban e^ su dkig Uy ban
  r 9 . r /

  nhan dan thanh pho da ehi dao Uy ban nhan dan thkih pho ehi dao den eae
  don vi lien quan .tri§n khai, ra scat va tong hop tham muu du thao bao eao eae
  noi dung phue vu Hoi nghi giao ban true tuyen giua Thuong true Thanh uy voi
  Thuong true eae quan uy, huyen uy Quy I nam 2020.
  If r

  Ban ean su d^g Uy ban nhan dan thanh pho kinh bao eao Thuong true
  Thanh uy xem xet, ehi dao./.

  Nai uhan: T/M BAN CAN SlT DANG
  – iSIhu tren, HU
  aO
  – Thanh vien BCSD,
  – Van phong Thanh hy,
  -VPUB:CVP,cacPCVP,
  – Phong: KT,NCPC,DT,
  MX
  DA,VX,TH,
  -Luu: VT,(TH/T.Duy).
  (dinh kem du thdo bao cdo) Of

  Nguyen Thanh Phong

 9. UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
  THANH PHO HO CHI MINH Doc lap – Ty do – Hanh phue

  ThanhphS H6 CM Minh, ngay thdng nam 2020

  BAO CAO TOM TAT
  Cac noi dung Hoi nghi giao ban true tuyen giua Thuo’ng true Thanh uy
  voi Thuo’ng true eae quan uy, huyen uy Quy I nam 2020

  Thuc hien chi dao cua Thuang true Thanh uy tai Cong van s6 14534-
  CV/VPTU ngiy 07 thing 02 nam 2020 va Cong van s6 14702-CV/VPTU
  ngay 25 thing 02 nam 2020 cua Van phong Thanh uy, Uy ban nhan dan
  thanh ph6 da chi dao cic don vi lien quan tham muu va bio cio noi dung
  phuc vu hoi nghi, nhu sau:
  1. Ve thue hien Chi thi so 23-CT/TU ngay 25 thing 7 nam .2019
  eua Ban Thuo’ng vu Thanh uy ve tang eucrng linh dao, ehi dao nang eao
  hieu qua eong tie quan ly nha nuo’e ve trat tu xay dung tren dia ban thanh pho
  1.1. Ket qua trien khai thue hien
  a) Tinh hinh quan ly trat tu xay dung sau 06 thing trien khai thue
  hien Chi thi so 23-CT/TU (tir ngay 01/9/2019 den ngay 15/02/2020)
  Sau 06 thing trien khai thue hien Chi thi so 23-CT/TU va Ke hoach so
  3333/KH-UBND, tinh hinh quan ly trat tu xay dimg tren dia ban thanh pho tidp
  tuc CO chuyen hien tich cue, cu the: tong so cong trinh vi ph^: 576 cong trinh
  (sai phep la 343 cong trinh, chiem 59,5%, khong phep la 233^ cong trinh, chiem
  40,5%). Binh quan 3,5 vu/ngay, neu so sanh voi hinh quan s6 yu vi pham truoc
  thoi diem ban hanh Chi thi s6 23-CT/TU la 8,6 vu/ngay, thi s6 vu vi pham sau
  06 thing trien khai thue Men CM thi so 23-CT/TU da giam 5,1 vu/ngay, ty le
  giam la 59,46% (dmh kem Phu luc 1).
  b) Cae nhiem vu trong tam thanh pho da trien khai tir sau Hoi nghi
  SO’ ket 3 thing thue hien Chi thi so 23-CT/TU(15 nhiem vu)
  (1)Cic So, nganh thanh ph6 va Uy ban nhan dan cic quan, huyen da triSn
  khai thue Men dong bo va Men qua CM thi so 23 va Ke hoach so 3333/KH-UBND.
  (2) TriSn khai, pho bidn “So tay hu&ng dan xay dymg nha a rieng le tren
  dia ban Thanh pho Ho Chi Minh
  (3) Huong din viec niem ySt giay phep xay dung tai cic cong trinh xay
  dimg tren dia bah thanh pho.
  (4)Ban hanh Quyit dinh phan cong to chuc cuong che thio do cong trinh
  vi pham trat tu xay dung.
  (5) Ky kS hoach lien tich tang cuong cong tic quan ly trat tu xay.dung
  giua So Xay dung va Uy ban nhan dan 24 quan, huyen.
  (6) Ban hanh Quy che ph6i hop quan ly trat tu xay dimg tren dia ban
  Thanh pho Ho CM Minh.

 10. r>J ^

  (7)Ban TiAnh Quy dmh “Huong dan ho gia dink, cd nhdn ddu tuxdy dung nhd
  d cho cong nhdn, ngudi lad dong thue de d tren dia ban Thanh phd Ho Chi Minh
  1 f

  (8)Horn chinh Quy trinh thi diem xay dung cong trinh tren dat nong nghiep
  tren dia bm cac huyen: Cu Chi, Can Gia, Mia Be.
  r r

  (9) Nghien cuu ap dung cac bien phap ngung cung cap dich vu dien doi
  vai cong trinh vi ph^ trat tu xay drnig tren dia ban th^ ph6.
  •) ■ > A r t r

  (10) Trien khai thuc hien ung dung phan mem true tuyen de tiep nhan y
  kiSn cua nguoi dan ve quy hoach, ddt dai va trat ty xay dimg tren dia ban quan,
  huyen (c6 21/24 quan, huyen da xay dimg phan mgm true tuySnQ.
  (11) Ap dung thi diSm ung dung cong nghe vien tham (CIS)trong cong tac
  quan ly dit dai, quy hoach, xay dung tren dia ban huyen: Nha Be va Hoc Mon.
  (12) Lay y ki§n gop y De an thi di8m th^ lap Doi Quan ly trat tu xay
  dung do thi thuoc Uy ban nhan dan quan^ huyen.
  (13) Huong dan Uy ban nhan dan quan, huyen thao go kho khan, vuong
  mdc lien quan din kinh phi tl chiic thuc hien cac quylt dinh xu phat vi pham
  hanh chinh trong hoat dgng xay dung.
  (14)Thuc hien cong tac pho bien, giao due phap luat.
  (15) Ket qua thuc hien cac nhiem vu dugc phan cong theo Chi thi so 23-
  CT/TU va Ke hoach so 3333/KH-UBND:
  r f ‘

  Cac Sa, ban, nganh thanh pho va Uy ban nhan dan cac quan, huyen trien
  khai thuc hien nghiem 07 nhom giai phap va 108 nhigm vu theo chi dao cua
  Ban Thuong vu Thanh uy va Uy ban nhan dan thanh phi, cu the;
  – Nhom nhiem vu thuong xuyen gim 80 nhiem vu, da trien khai thuc hien
  80/80 nhiem vu, trong do: da hoan thanh 33/80 nhiem vu, chiem ty le 41,25%;
  dang tiep tuc triln khai thuc.hien 47/80 nhiem vu, chiem ty le 58,75%;
  – Nhom nhiem vu cu the gom 28 nhiem vu, da trien khai thuc hien 28/28
  nhiem vu, trong do, da hoan th^ 18/28 nhiem vu, chilm ty le 64,28%; dang
  tiep tuc triln khai thuc hien 10/28 nhiem vu, chilm ty le 35,72%.
  {Dmh kem phu luc 2).
  1.2. Nhan xet, danh gia
  a) Mat dat dirge
  (1) Hieu qua trong cong tac phli hop kilm tra, phat hien va xu ly cac
  hanh vi vi pham xay dung tren dia ban thanh phi dugc nang cao.
  (2) Tinh hinh vi pham trat tu xay dung tren dia ban thanh pho tiep tgc
  dugc keo giam^; han chl dugc tinh trmg vi pham xay dung tran Ian, gop phan
  tang cuong hieu luc, hieu qua quan ly Nha nuac.

  ‘Con Quan 4, 5, huyen Cu Chi chua xay dung ung dung.
  Giam 3,6 vu/ngay so v6i thhi diSm tru’dc so k6t 06 thang thuc hien Chi thi 23,ty le giam la 68%.

 11. b) Mat han che
  (1) Viec ngan ch^ cong trinh vi ph^ tiep tuc thi cong chua dat hieu qua
  cao, nguyen nlian mot phan la do cac giai phap ve ngung cung^cap dich vu dien,,
  nude d6i voi cong trinh vi ph^ trat tu xay dung chua dugc trien khai thuc hien.
  (2) Ket qua chap h^ quyet dinh xii phat vi pham hanh chinh trong hoat
  dong xay dung chua cao^
  (3) Viec thue cac to chuc c6 nang luc thuc hien cong tac cuong che thao
  do cong trinh vi ph^ gap nhieu kho khan, do phan Ion cac to chuc nay khong
  mu6n thuc hien viec thao do cong trinh vi ph^.
  (4) Viec xac minh tai khoan ngan hang cua doi tugng vi ^pham de thuc
  hien cuong che khau tru tien tu tai khoan con gap nhieu kho khan, bat cap, cu the:
  + Tren thuc te rat kho de xac dinh luong hoac thu nhap, tai kho^ cua ca
  nhan,t6 chuc vi pham nen khong the ban hkih quyet dinh cuong che khau tru tien.
  + Doi tugng vi pham khong hgp tac, khong cung cap thong tin ve so tai
  khoan ngan hmg, to chuc tin dung ma doi tugng vi pham mo tm khoan; doi
  tugng vi pham khong c6 tai khom ngan hang hoac c6 tai Idioim nhimg la tai
  khoan rong.
  + Do cac ngan h^g thudng khong tich cue phoi hgp cung cap thong tin
  khach hang cho co quan thi hanh cuong che trong viec khau tru tien, do co che
  giu bi mat, bao ve khach hmg vi muc dich kinh doanh; dong thdi, hien nay, c6
  hon 90 to chuc tin dung dang hoat dong tren dia b^ Thanh pho Ho Chi Minh,
  nen viec xac minh thong tin tai kho^ cua cac to chuc, ca nhan vi pham con gap
  rat nhieu kho khan.
  + Luat Xu ly vi ph^ hanh chinh nam 2012 va cac van ban hudng dan thi
  hanh chua quy dinh, hudng dan cu the ve trinh tg, thu tuc, trach nhiem cua cac
  CO quan, to chuc cd lien quan trong viec phdi hgp de xac minh, thuc hien cuong
  ch§ khau trir mot phan luong, thu nhap, khau tru tien tu tm kho^ dan den hieu
  * ■ r * r r

  qua ap dung bien phap cuong che trong thuc tien rat thap.
  f f r

  (5) Mot so vudng mac, kho khan trong viec ap dung Nghi dinh so
  139/2017/ND-CP, Thong tu s6 03/2018/TT-BXD^de xu phat vi ph^ hanh
  chinh trong hoat dong xay drmg chua dugc hudng dan cu the.
  1.3. Mot so nhiem vu thgc hien trong thoi gian tdi
  a) Cac van ban Sd, nganh va Uy ban nhan dan cac quan, huyen can
  tham muu Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh trong nam 2020
  (1) Quy che phoi hgp giua Sd Tai nguyen va Moi trudng, Sd Quy hoach –
  Kien true, Sd Xay dung va Uy ban nhan dan cac quan, huyen dam bao lien

  ^Tu:nam 2013 -2019: T6ngs6 QuySt dinh xu phat vi pham hMh chmh trong hoat dong xay dvmgdotJy
  ban nhan dan th^ ph6 va Thanh tra Sd ban hmh la 9.920 quySt dinh, da thi hanh xong la 5.258 quyet
  dinh, chiemtyle53%; chua chip hanh xong la 4.662 quyStdinh, chiSm47%,cuthi:
  – Quydt dinh chua chap torn bo (hinh thu’c phat ti§n va bien phap khac phuc hau qua); 1.166/ 4.662
  Quyit dinh (chiem tj’le 15%);
  – Quyet dinh chua chip hanh hinh thuc phat tiin: 1.632/ 4.662 Quylt dinh(chiem ty le 35%);
  – Quyit dinh chua chap hkih bien phap khap phuc hau qua: 1.864/ 4.662 Quyet dinh(chiim ty le 40%).
  3

 12. thong trong cong tac quan ly Nha nirac vS quy hoach, dit dai, xay dung va cap
  giay chiing nhan quyen so huu cong trinh tren dia ban thanh pho: giao So Xay
  dung chu tri ph6i hop So Quy hoach – Ki8n true, So Tai nguyen va Moi truong
  tham muu Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh truoc thang 6 nam 2020.
  (2) Quy che quan ly quy hoach, ki§n true do thi chung thanh ph6: giao So
  Quy hoach – Kien true chu tri phoi hop cac don vi lien quan, tham muu Uy ban
  nhan dan thanh pho phe duyet truoc thang 9 nam 2020.
  (3) Quy che quan ly quy hoach, kien true do thi khu vuc (35 khu vuc da
  dupe Uy ban nhan dan thanh pho chap thuan danh muc): giao^ So Quy hoach –
  Ki8n true chu tri ph6i hop cac don vi lien quan, tham muu Uy ban nhan dan
  thanh pho phe duyet truoc thang 6 nam 2020.
  (4) Quy trinh phoi hop ki8m tra, xu ly vi ph^ trat tp xay dpng tren dia
  hm thanh ph6, ngan chan kip thbi cac h^ vi vi pham tiep diin b^g cac bien
  phap ban che cung cap dien, nude cho boat dpng xay dung: giao So Xay dung
  chu tri phoi hop cac don vi lien quan,tham muu Uy ban nhan dan thanh pho ban
  hanh truoc thang 5 nam 2020.
  (5) Quyet djnh tam ung va hoan tra chi phi cuong ch8 thi hanh quyet dinh
  xu phat vi pham hanh chinh trong boat dpng xay dung, thong nhat thuc hien
  giua So Xay dung va So Tai chinh: giao So Xay dung tham muu Uy ban nhan
  dan thanh pho ban hanh trong thang 3 nam 2020.
  (6) Quy8t dinh thay th8 Quy8t dinh so 60/2017/QD-UBND ngay 05 thang
  12 nam 2017 cua Uy ban nhan dan th^ ph6 quy dinh v8 dien tich toi thi8u
  dupe tach thua tr8n dia ban thanh pho: giao So Tai nguy8n va Moi trurag chu tri
  phoi hpp cac don vi li8n quan, tham muu Uy ban nhan dan th^ pho ban h^
  truoc thang 6 nam 2020.
  (7)Huong din hp gia dinh, ca nhan dau tu xay dung nha 6 cho cong nhan,
  ngudi lao dpng thu8 d8 d tr8n.dia ban Thanh pho Ho Chi Minh: giao So Xay
  dung chu tri ph6i hpp cac don vi li8n quan, tham muu Uy ban nhan dan thanh
  ph6 ban hanh trong thang 3 nam 2020.
  (8) Ti8u chi phan loai xu ly cong trinh vi pham trat tu xay dung: giao So
  Xay dung chu tri ph6i hpp cac don vi li8n quan, tham muu Uy ban nhan dan
  thanh pho ban hanh trong thang 3 nam 2020.
  b) To chue cir&ng che thao do cac cong trinh vi pham
  Giao Uy ban nhan dan cac quan, huyen phoi hpp So Xay dung ra soat, to
  chuc cuong ch8 mot s6 cong trinh vi pham trat tu xay dimg c6 tinh chit, quy mo
  vi pham Idn, nghi8m trong tr8n dia b^,thuc hien trudc thmg 6 nam 2020,trudc
  h8t tap trung xu ly dut di8m mot so cong trinh: so 51 Nguy8n Chi Thanh, Quan 5;
  Gia Trang Quan, huyen Binh Chanh; so 32 phudng Linh Dong, quan Thii Due.
  c) Hoan chinh Be an thi diem thanh lap Dpi quan ly trat tu xay dung
  do thi thuoc Uy ban nhan dan quan, huyen
  Giao So Xay dung tong hop y kien dong gop cua cac Bp, nganh va cac
  don vi CO li8n quan, hoan chinh D8 an thi di8m thanh lap Dpi Quan ly trat tu xay
  dung do thi thupc Uy ban nhan dan qu^, huyen tai Thanh ph6 Hd Chi Minh,
 13. tham mini Uy ban nhan dan thanh ph6 trinh TM tnang Chmh phu theo quy
  dinh; thnc hien trnac thang 6 nam 2020.
  d) Triin khai thnc hien dong bo phan mem tru’c tuyen ve quan ly trat
  ty xay dyng tren toan thanh pho
  > r t

  – Hien nay con 03 quan, huyem chua xay dung phan mem true tuyen de
  tiSp nhan y kiSn cua nguoi dan v8 quy hoach, ddt dai va trat tu xay dung tren dja
  ban, do do, de nghi cac quan, huyen tren khan tru^g trien khai xay dung phan
  mem true tuyen, dam bao den thang 6 nam 2020 tat ca cac quan, huyen tren dia
  ban thanh pho deu c6 phan mem true tuyen.
  – Giao So Khoa.hoe va Cong nghe phoi hop Sd Xay dimg hoan ehlnh
  phdn mSm “Quan ly trat tuxdy dimg tren nen cong nghi GIS” de ap dung dong
  bo tren toki thanh pho trade thang 6 nam 2020.
  d) Xay dyng phan mem nng dung quan ly Quy hoach – Tai nguyen –
  Xay dyng chung cho toan thanh pho
  Giao. Sd Xay dung phdi hop eae don vi lien quan de xuat ke hoaeh xay
  dung phan mSm ung dung qu^ ly Quy hoaeh – Tai nguyen – Xay dung ehung
  eho toan thanh pho.
  e) Nang cao hieu qua quan ly trat ty xay dung
  Thue hien Chu d6 nam 2020:”Nam day manh hoat dong van hoa va xay
  dimg nip sing van mink do thi”, giao Sd Xay dung tap trung trien khai thue
  hien eae noi dung sau:
  (1)Xay dung du lieu so hda edng trinh, du an dau tu de nang eao hieu qua
  quan ly Nha nude Nganh Xay dung.
  (2) Tuyen trayen sau rong de ngudi dan su dung rong rai App mobile.
  SXD247 nhdm nang eao vai trd kiem tra va giam sat eua ngudi dan ddi vdi viee
  ehdp hkih phap luat xay dung tren dia bmi Thanh pho Ho Chi Minh.
  (3) Trien khai trong eay xanh tai eae edng sd, tradng hoe, eae quy dat
  trdng tren dia ban th^ ph6 dd gop phdn tang m^g xanh eho th^ ph6 ehong
  xa rae, xay dung khdng phep tren ddt khdng duge phep xay dung.
  (4)Tridn khai CTng dung quan ly xay dung khdng phep theo GIS.,
  (5)Trmg bude tridn khai danh sd he thdng hd ga tren eae tuyen dudng de
  kiem tra va xu ly vi ph^. Ddng thai, tridn khai thidt kd man he thdng taeh ma
  (nude thai nha hang an udng)trdn eae tuyen dudng ddn eae quan, huyen dd ydu
  eiu eae ehu nha hang phai tuan thu thue hien tranh gay hu hong, xudng cap va
  tie nghen he thdng edng trdn dia ban thanh phd.
  (6) Huong dan eae quan, huyen dang ky thue Men eae edng vide dam bao
  tidu ehuan eay xanh, ehidu sang, eMdu sang nghe thuat va eae tidn ieh di kem dd
  tridn khai tai eae quan, huyen trong nam 2020.
  (7) Tuydn traydn, van ddng Nhan dan ehap hanh tdt eae quy dinh eua
  phap luat; khdng Ian ehidm via he, long dudng. Id dudng; thue Men dung quy

  Qu$n 4, Qu^ 5, huyen Cil Chi.

 14. dinh v§ quan ly, su dung via he, long dudng, bao ve my quan va trat tu do thi
  tren dia ban thanh pho.
  1.4. Mot so nhiem vu cu the
  • • • •

  (1) Uy ban nhan dan cac quan, huyen
  – Tiep tuc trien khai thuc Men nghiem Chi thi so 23-CT/TU va cac chi dao
  cua Uy ban nhan dan thanh pho tai Ke hoach so 3333/KH-UBND.
  – Thuc Men tot cong tac tiep nhan va xu ly thong tin phan anh ve trat tu
  xay dimg tren dia ban.
  – Tiep tuc chan chinh,tang cuong cong tac quM ly trat tu xay dung tren dia bm.
  – Chi dao Uy ban nhan dan cap xa de tiep tuc theo d5i, giam sat doi vai
  cong trinh xay dung sau khi da hoan thanh dua vao su dung.
  – Tang cuong cong tac tuyen truyen phap Mat ve xay dung.
  – Kien quyet cuong che thao da cong trinh, bo phan cong trinh vi ph^
  trat tu xay dung; doi vai cac cong trinh c6 quy mo vi phpn phiic tap, xem xet de
  xudt viec cuong che timg ban muc,theo giai dom.
  – Ra soat cac du an cham trien khai tren dia ban, bao cao, de xuat Uy ban
  nhan dan thMih pho xu ly theo quy dinh.
  – Thuc hien che do giao ban dinh ky hang thang ve cong tac quMi ly trat tu
  xay dung tren dia bmi.
  – Thuc Men nghiem che do thong tin bao cao theo quy dinh.
  r

  * Cac So”, ban, ngdnh thanh pho
  – Tiep tuc trien khai thuc Men nghiem Chi thi so 23-CT/TU va cac chi dao
  cua Uy ban nhan dan thanh pho tM Ke hoach so 3333/KH-UBM).
  – Xay dung quy trinh, phap ly hoa ve cac giai phap tang cuong hieu luc,
  hieu qua cong tac quan ly Nha nuac ve trat tu xay dung.
  (2)So-Xay dung:
  ■ – T6 chuc trien khai thuc Men nghiem Quy che phoi hop quMi ly trat tu xay
  r

  dung tren dia bMi thMih pho.
  ff ^

  – Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat ve hoM dong hanh nghe cua cac
  td chuc, ca nhan tham gia hoM dong xay dimg tren dia ban thMih pho.
  – Duy tri che do giao ban true tuyen vai Uy ban nhan dan cac quan, huyen
  v8 cong tac quMi ly trat tu xay dimg tren dia ban thanh pho.
  (3) So Noi vu: giai quyet che do va tang cuong luc luong cong tac vien
  tM cac quan, huyen c6 tinh Mnh vi pham trat tu xay dung phuc tap.
  (4) So* Quy hoach – Kien true: thuc Men cong tac laj? thiet ke do thi va quy
  chi qum ly quy hoach kien true do thi tren dia ban thanh pho de dam bao phuc vu
  cong tac cap giay phep xay dung.

 15. (5)So- Tai nguyen va Moi tru-o-ng: ra soat nhu cau cho viec giao dk, cho
  thue dk, chuyen muc dich sii dmg dit dang ky nhu cdu su dung dk hkng nam
  de lap ke hoach su dung dat hang nam.
  (6) So- Tir phap: xay dung khung phap ly.di ap dung gim phap ch8 tai
  nhim nang cao hieu luc quan ly ve.trat tu xay dimg.
  (7) So- Khoa hpc va Cong nghe: hoki chinh phan mSni quan ly trat tu
  xay dumg tren nen cong nghe GIS de ap dung tren toan thanh pho.
  (8) Cac do-n vi cung cSp dich vu dien, niro-e: ra scat, trien khai thuc hien
  cac giai han che cung cap dien, nude doi vdi cac hoat dgng xay dung tai cac
  cong trinh vi ph^ tren dia ban thanh pho.
  2. Ve thu-c hien Chi thi so 19-CT/TU ngay 19 thang 10 nam 2018 cua
  Ban Thu-o-ng vu Thanh uy ve thuc hien Cuoc van dong “Nguoi dan
  Thanh pho Ho Chi Minh khong xa rac ra dudng va kenh rach, vi thanh pho
  sach va giam ngap nude
  a) Ket qua trien khai thuc hien: den ngay 29 thang 02 nam 2020
  (1) Thanh ph6 da ban hanh Ke hoach t6 chuc Thatig “Th^ pho sach –
  Thanh pho van hoa mung Xuan Canh Ty 2020, mung Dang 90 nam”(tu ngay 15
  thang 01 den 15 thang 02 nam 2020). Ngay 18 thang 01 nam^2020, Uy bannhan
  dan 24 quan, buyen da phdi hop vdi Mat tran t6 qu6c, cac td chuc chinh tri – xa
  hoi cung cap dong loat to chuc Le ra quan, phat dong Thang hanh dong, vdi tong
  s6 ngudi tham gia la 8.632 ngudi, nh^ tridn khai cong tac tuyen truydn (td
  budm, xe diSu hanh, bang ron,…), trao qua Tdt cho 1.478 ngudi c6 hoki canh
  khd khan,thu gom 738,49 t^ rac thai, trong cay tao mang xanh, don dep khuon
  vien hanh chinh, rao chan nen dat trong, x6a tay 2.699 bien quang cao, rao vat
  trai phep, trang bi them nhieu thung rac,… Tong so lugt tham gia hoat dong
  trong Thang hanh dong la 40.134 ngudi.
  , (2) Tuyen truyen van dgng: cd 322/322 phudng, xa, thi tran da to chuc doi
  thoai vdi nhan dan ve van de ve sinh moi tiudng tai dia ban, lang nghe y kien
  gdp y cua nhan dan (dat ty IS 100%). Toan thanh pho da to chuc 4.840 cugc doi
  thoai cap quan, huyen va phudng, xa, thi tran, tang them 326 cugc doi thoai so
  vdi thdi diem so ket 01 nam la 4.514 cugc doi thoai; v^ dgng dugc 1.578.860
  hg dan ky ban cam ket khong xa rac bua bai, thuc hien bo rac dung noi quy
  dinh, vi thanh pho van minh – sach dep – an toan, tang them 212.772 ban cam ket
  so vdi thdi diem so ket 01 nam la 1.366.088 ban cam ket {dinh kem Phu luc 3).
  (3) TiSp nhan, xii ly nhanh y kiSn cua ngudi dan: 24/24 qu^ huyen (ty IS
  100%)trien khai xay dung he thSng tiSp nhan va xu ly thong tin phan anh cua
  ngudi dan vS tinh tr^g xa rac ra dudng va kSnh rach; da tiSp nhan va giai quySt
  13.769/13.873 y kiSn phan dnh (dat ty IS 99,3%), s6 lugng thong tin tiep nhan
  va xii ly tang thSm 1.816/1.847 y Men so vdi thdi diSm sa kSt 01 nam la
  11.953/12.026 y kien. Van dgng xa hgi hda viSc lap dat, bo sung cac camera an
  ninb vdi 28.257 cai kSt hgp theo doi giam sat vS chat lugng vS sinh moi trudng;
  so lugng camera tang thSm 6.354 camera so vdi thdi diSm so kSt 01 nam la
  21.903 camera.
 16. r ”

  Cong tac xu ly vi pham: nhac nho 4.330 traong hop vi ph^n ve trat tu do
  thi, moi truong, lap bien hm ra quySt dinh xii phat yi ph^ hanh chinh 8.070
  traong hop voi so tien phat khoang 13.523.850.000 dong. Cong tac kiem tra, xu
  ly vi pham tang 1.586 traong hop nhac nhd, 1.353 traong hop lap bien ban yi
  phmn hanh chinh voi so tien phat tang 3.889.710.000 dong so voi thai dikm so ket
  01 nain la nhic nho 2.744 traong hop, lap bien bm vi pham h^ chinh 6.717
  traong hop vdi so tien xu phat la 9.634.140.000 dong {dinh kem Phu luc 4, 5).
  (4) Cong tac bao ve moi traong do thi, khu dan cu: da chuyen hoa 715/761
  diim 6 nhi§m ve rac thm (ty le giai quyet dat 94%), con 46 diem dmg tiep tuc
  trien khai. So voi thai diem sa k§t 01 nam, viec ra soat so luong diem 6 nhiem
  cung nhu giai quyet diem 6 nhiem duqc la 656/733 diem. Nhu vay, Uy ban nhan
  dan quan huyen da tich cue ra soat va giai quyet them rat nhieu diem 6 nhiem.
  Thong ke trong 715 diim 6 nhiem ve rac thai da dugc giai quyet, c6^90 diem da
  dugc chuySn hoa thanh khu vuc sinh boat cong dong nhu san chai the thao, vura
  hoa, cong vien…. Th^ pho da trang hi dugc 34.413 thung rac tren cac tuyen
  duang va tuyen hem tren dia bm, s6 lugng thong ke tang them 737 thung rac so
  voi thai diSm sa k8t 01 nam la 33.676 thung rac {dmh kem Phu luc 6, 7).
  (5) Than loai chat thai ran sinh boat (CTRSH) tai nguon: Thanhi pho da
  thong nhdt chu truong d6i mai phuong thuc phan loai CTRSH tai nguon “thank
  02 nhdm chinh: Nhom chat thai c6 the tai che va Nhom chat thai cdn lav” lam
  CO so di§u chinh cac quyet dinh cua thanh pho de trien khai den nguai dan va
  phu hop voi viec xu ly CTRSH bdng cong nghe dot rac phat dien.
  (6)T6 chuc, sip x§p lai luc lugng thu gom rac dan lap(LLTGRDL): da to
  chuc, sip xip dugc 2.093 t6, duang day thu gom rac dan lap tham gia vao hgp
  tac xa (HTX) hoac doanh nghiep c6 tu each phap nhan (dat ty 18 77,5%, tang
  8,3% so vai thai diem sa ket 01 nam la 69,2%); c6 14/24 quan, huyen^ van dong
  dugc 100% t6/du6ng day thu gom rac dan lap vao HTX hoac doanh nghiep c6
  tu each phap nhan. Th^ ph6 chi dao Sa Tai nguyen va Moi truong xay dung
  dw thao De an ve cac chinh sack ho trff cho LLTGRDL chuyen dot mo hinh
  hoat dong ten HTX hoac doanh nghiep cd tie each phap nhan, trong do de
  xuat cac chinh sach uu dai, h6 trg d6i vai HTX, doanh nghiep, chinh sach ho trg
  cho nguai lao dong true tiep thu gom rac va da to chuc lay y kien cua cac dcm vi
  chiu tac dong chinh sach. Sa Tai nguyen va Moi traong da tong hgp, de xuat va
  hien dang dugc Sd Tu phap ra soat. {dinh kem Phu luc 8).
  (7) Chuin h6a phuong tien thu gom v^ chuyen CTRSH: th^ pho da
  ban hanh cac quy dinh chung ve ky thuat, BVMT doi vdi cac phuong tien thu
  gom, van chuy8n CTRSH tu nguon thai tren dia hkn thanh pho, cong bo 03
  nhom man phuang tien thu gom CTRSH, gom: (p Thung nhua hoac
  composit c6 dung tich 660 lit(thay thi cac thung rac tu che bang sat, inox khong
  dam bao chat lugng ve sinh),(2)Xe dien diy thung rac 660 lit (hd trg di chuyen
  thung 660 lit), (3) Xe 6 to cagidi chd rac (thay the xe tai ben, xe bagat, xe lam,
  xe may keo thung 660 lit). Tuyen truyen chinh sach ho trg dan vi thu gom
  chuyen doi phuong tien nhu: Quy Bao ve moi truong(QBVMT)cho vay 70%
  gia tri phuang tien, lai suat 4,27%/nam trong thai gian vay 07 nam hoac Quy

  ‘ Quan 1,4, 6, 8, 9, 11, Binh Thanh, Thu Dii’c, Binh Tan, Binh Chanh, Cu Chi, Nha Be, Hoc Mon, CSn Gia.

 17. r f t
  trg von xa vien hop tac xa(CCM)thuoc Lien minh Hop tac xa th^ pho de vay
  tin chip voi t6ng mu’c vay khong qua 60 trieu dong. Long nhu can phuong
  tien du ki8n mua sim mdi khokig 2.326 phuong tien voi tong so tiln vay
  klioang 355 ty d6ng. D8n nay, thanh ph6 da c6 608 phuong tien thu gom, van
  chuyin CTRSH da dugc chuyen doi {dinh kern Phu luc 9).
  (8) Ve diSm tap kit, tr^ trung chuyin va van chuyin CTRSH: thkih phi
  hien c6 khomg 703 diSm hen de tap kit chat thai tu cac phuong tifn thu gom tai
  nguon len phuong tien co gioi. Thanh pho da dinh huong h^ che quy mo hoat
  dgng cua cac diem tap ket rac tren dudng pho; moi diem tap ket rac khong qua 03
  thung diy tay 660 lit, thai gian hoat dong khong qua 15 phut; sau thai gian hoat
  dong phai dugc quet don, phun xit ve sinh, khu mui.
  – Vi diu thiu thu gom rac: c6 21/24 quan – huyen da lua chgn dugc don vi
  trung thiu quet dgn, thu gom van chuyen chat thai r§n sinh hoat; ty Iq tiet kiem
  ngan sach nha nuac khi thuc Men dau Mau giMn tu 0,06 den 21,34 ty dong, tuong
  ung giam 0,2% den 13% so vai gia trung than.
  – Ve tr^ trung chuyen CTRSH: thMih pho Men c6 27 tram trung chuyen,
  da ban hanh dinh huong quy hoach mang luai tr^ trung chuyin CTRSH tren dia
  bMi tharih pho den nam den nam 2025 (c6 40 trmn), tam nMn den nam 2050 (c6
  36 tram).
  ^ f r f

  (9) Ve xay dung quy hoach xu ly chat thai ran den nam 2025, tam nhin
  din nmn 2050: tren ca sd Quyet dinh cua Thu tuong CMnh phu phe duyet nhiem
  vu Quy hoach xu ly chat thai ran tren dia ban ThMih pho Ho CM Minh den nam
  2025, tam nhin din nam 2050; thanh pho da chi dao va Men nay don vi tu van
  f t

  dang hoan chinh theo y kien cua Hoi dong tham dinh Do Mi quy hoach xu ly
  chat thai ran thanh pho Ho CM Minh den nam 2025,tam nhin den nam 2050.
  (10) Ve cong tac xu ly CTRSH:
  ■) . f f

  – Da to chuc khdi cong 03 nha may xu ly chat thai rMi trong nam 2019 va
  trong dau nam nay 2020 se tiep tuc khdi cong xay dung them 01 nha may xu ly
  CTRSH (cong mat 500 — 1.000 tdn/ngay cua Cong ty^ Tasco) de g6p phan dap
  ung theo 16 trinh cM tieu cong nghe tien tien thanh pho dat ra den nam 2025 chi
  con tdi da 20% chon lap.
  – Ve diu thM, thaih pho cung dang tiep tuc trien khai cong tac dau thau
  lua chgn du an xii ly rac sinh hoM mdi trong thai gian tdi vdi phuong thuc dau’
  * *

  tu thuc Men theo quy dinh ve hgp tac cong tu (PPP), loM hgp dong Xay dung –
  Thue dich vu – Chuyen giao (BLT) quy dinh tai Nghi dinh so 63/2018/ND-CP
  ngay 04 thang 5 nam 2018 cua CMnh phu”.
  t
  – Nhdm ho trg cac nha may chuyen doi cong nghe dam bao tien do de ra,
  r f t

  Uy ban nhan dan thanh pho da cM dao Sd nganh lien quan phoi hgp day nhanh
  giai quyit cac thii tuc phap ly cho cac nha may, giao Sd Cong thuong tham dinh,
  de xuat bo sung du an dien rac vao quy hoach phat trien nguon dien su dung
  chit thai ran quoc gia, Tong cong ty
  ■>
  dien
  *
  luc
  *
  thanh phof dam
  f
  bao chuan bi
  ^
  san
  sang, dau tu xay dung tram dien de phuc vu cho viec ket ndi, mua ban dien tu
  cac dir an xu ly chat thai rai trong cac khu lien hgp xu ly chat thai cua thanh
  phi. Trong thai gian tdi, Uy ban nhaa dan thanh pho tap trung tang cudng cM
  dao giai quyet triet de, nhanh chdng cac vudng rnac (neu c6) cho cac nha may

 18. xu’ ly rac thai. D6ng thai, chi dao cac so, nganh tiep tuc nghien cuii don gian hoa
  cac thu tuc, nghien cmi b6 sung cac chinh sach ho trg cac nha dau tir trong^lTnh
  vuc moi trnong xu ly rac dS the hien su quyet tarn, dong hanh cua thanh pho vdi
  cac nha dau tu ITnh virc nay.
  b) Giai phap thu’c hien trong thoi gian to’i
  * Nhiim vu, chi tiiuphan dau din hit nam 2020:(08 chi tieu)
  (1) Van dong han 80% ho dan tren dia ban thanh ph6 thnc hien ban cam
  ket ve gin gin ve sinh moi truong, khong xa rac ra duang va kenh rach.
  (2) 100% ho dan dang ky thu gom rac thai tai khu vuc c6 tuyen thu gom.
  Rieng cac dia ban chua c6 tuyen thu gom, 100% hp dan thuc hien xu ly rac thai
  hop ve sinh tai ho gia dinh.
  (3) 100% ho dan sinh s6ng, kinh doanh a mat tien duang giu gin ve sinh
  moi truang, tu trang hi thiet bi luu chua rac thai.
  (4) 100% phan anh cua nguai dan ve ve sinh moi truang va trat tu do thi
  dugc tiep nhan va xu ly kip thai.
  (5) 100% diSm 6 nhilm do t6n dong rac thai tren dia ban thatih ph6 dugc
  giai quydt va duy tri chit lugng ve sinh moi truang, my quan tai cac khu vu’c da
  cai tao, chuyen hoa; khong de phat sinh cac diem 6 nhiem mai.
  (6) 100% luc lugng thu gom rac dan lap dugc chuyen doi thanh cac hop
  tac xa hoac doanh nghiep c6 tu each phap nhan.
  (7) 100% he thong sieu thi, trung tam thuang mai, cua hang tien Igi, nha
  sach,… su dung cac bao bi than thien moi truoug thay thi tui ni long kho phan
  hiiy; tiSu thuang tai cac chg dan sinh gi^ 50% su dung tui ni long kho phan.
  huy trong viec dong goi, dung san pham cho khach hang.
  (8) Van dong 50% cac hp dan tring cay xanh, treo cay kiing di tao mang
  xanh trong hp gia dinh.
  Ben canh do, Uy ban nhan dan th^ phi se chi dao tap trung trien khai
  hoan thanh mot so nhiem vu trpng tam nam 2020 nhu sau:
  – Hoan thanh cac chi tieu danh gia ty le phuong – xa-thj tran dat tieu chi
  “Sach, khong xa rac ra duong va kenh rach” cap qum,huyen: din ngay 30 thang
  4 nam 2020 dat 50%, din ngay 30 thang 7 nam 2020 dat 70% ya din ngay 23
  thmg 9 nam 2020 ft nhit dat 90%. Moi quan, huyen c6 it nhit rnpt mo hinh
  “Phuong – xa – thi trin sach va xanh, than thien” theo tieu chi cua Uy ban nhan
  dan thanh pho (dugc cong nhan truac ngay 23 thang 9 nam 2020).
  – Thuc hien Ki hoach “Xay dung Thanh pho Xanh – Than thien moi
  truang giai doan 2020 – 2025” dugc Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh tai
  Quyet dinh so 529/QD-UBND ngay 14 thang 02 nam 2020; trien khai cac giai
  phap xay dung ca quan, cong so xanh, truang hpc xanh, benh vien xanh, cong
  vien xanh, ton tao cay xanh va tao cac mang xanh tren cac tuyin duang,…
  – Giai quyit dut diem 46 diim 6 nhiem do ton dpng rac thai, duy tri chit
  lugng ve sinh tai- cac khu vuc da cai tao va khong d§ phat sinh diSm mai; neu di
  tinh trang phat sinh rac thai bua bai tren duang thi Uy ban nhan dan qum, huyen
  phai chiu trach nhiem.
  10
 19. – Ban hMi cac chinh sach de ho trg chuyen doi lire lugng thu gom rac dan
  lap thanh HTX hoac doanh nghiep c6 tn each phap.nhan, ehinh saeh h6 trg
  ehuySn d6i phirong tien thu gom, van ehuyen CTRSH sinh hoat; bo sung von
  eho Quy Bao ve moi truomg di h6 trg thue hien ngi dung nay.
  – Tang eudng eong tae quan ly Nha nuae, xu ly nghiem eae vi pham ye ve
  sinh moi truang, eae truong hgp 1^ ehiSm eiia xa, ham ga thoat nude, lap bit
  mieng thu nude, eong trinh Ian ehiem tren kenh raeh.
  – De xuat bo sung du an dien rae vao quy hoaeh phat trien nguon dien su
  dung ehit thai ran qu6e gia, d^ bao ehuin hi sin smg, ddu tu xay dung tram
  dien dd phue vu eho viee kSt ndi, mua bdn dien tu eae du an xu ly ehat thai ran
  trong eae khu lien hgp xu ly ehat thai eua thanh pho.
  * Track nhiem va giaiphdp thwc hien:
  (1)Sd Tai nguyen va Moi trirdng: tap trung tham muu Uy ban nhan dan
  thanh phd eae giai phap dS trien khai dong bg eong tae qu&n ly ehat thai ran sinh
  boat tren dia bm th^ pho; trien khai va don d6e eae sd, ban, ngMi, Uy ban
  nhan dan eae quan, huyen trien khai hieu qua Ke hoaeh so 3098/KH-UBND ngay
  29 thang 7 nam 2019 eua Uy ban nhan dan thanh pho; trien khai eae giai phap xay
  dung “Ca quan, eong sd xanh” tren dia bm thanh pho, phat trien mkng xanh trong
  CO quan, don vi va td ehiie danh gia, ehung nhan ea quan, eong sd dat tieu ehi; de
  xuat eae hinh thiie khen thudng phu hgp doi vdi eae ea nhan,tap the thue hien tot
  va tham muu trien khai Hoi nghi tong ket 02 nam thue hien Chi thi so 19.
  (2)Sd Van hoa va The
  >
  thao: thue
  * r
  hien
  * r
  eae bien phap tuyen truyen nang
  eao y thue eua ngudi dan ve xay dung nep song van minh, khong xa rac xung
  quanh khu vue t6 ehue boat dgng, le hgi, su kien va eung ehung tay giu gin ye
  sinh, bao ve moi truong, khong xa rae ra dudng; bien soan va in an tm lieu, khau
  hieu tuyen truyen Cuoe van dgng; to ehue tga dam ve xda bo qukig eao rao vat
  trai phep (gan vdi thue hien Chi thi so 19).
  (3)Sd Thong tin va Truyen thong: hudng dan eae ea quan bao ehi thanh
  phd thue hien edng tae tuyen truyen, truyen thdng tren mang va eae an pham
  tuyen truyen eho Cude van dgng.
  (4)Sd Giao due va Dao tao: Idng ghep eae ndi dung ve Chi thi sd 19 vao
  eae ehuang trinh giang day, ngoai khoa eho hoe sinh tat ea eae bae hoe tren dia
  ban thanh phd trong eae nam hge 2020 – 2021; trien khai ehuang trinh xay dung
  ^ 9 ■ 9

  “Truong hge xanh” nham day manh eae boat dgng bao ve mdi truong, phat trien
  mang xanh, giao- due va truyen thdng ve bao ve mdi truong tai eae truong tren dia
  f t

  ban thanh phd; td ehue danh gia, ehung nhan eae truong dat yen eau theo tieu ehi.
  (5)Sd Xay dung: ehu tri, phdi hgp vdi Uy ban nhan dan eae qum, huyen
  va don vi lien quan xu ly kip thdi eaC diem ngap cue bd va ngan ehan khdng de
  phat sinh didm ngap mdi; day nhanh tien do dau tu eae du an ehdng ngap tren
  dia ban thanh pho; phdi hgp quan, huyen kiem tra, xu ly eae edng trinh, nha eua
  xay dung lin ehiem eua xa, hd ga thoat nude va he thdng sdng, kenh, raeh tren
  dia ban thanh phd; xay dung ke hoaeh nao vet kenh raeh tu nay den nam 2020
  va td ehue thue hien vide nao vet, duy tu, bao duong he thdng kenh raeh, he
  f 9 ^ 9

  thdng thoat nude theo tham quyen; trien khai eae giai phap xay dimg “Cdng vien
  xanh” tren dia ban thanh phd, tdn tao eay xanh, ehu trgng phat trien eae mang
  11

 20. xanh tren cac tuyin duong va t6 chuc danh gia, chiing nhm cac cong vien dat
  yeu cau theo tieu chi.
  (6) So- Cong Thircng: thuc hien cong tac tmyen thong den cac doaiA
  nghiep trong he th6ng phan phoi (cho, sieu thi, trung tarn thuong mai), khuyen
  khich su dung tiii, bao hi ni long de phan huy va than thien voi moi truong;
  Trien khai cac giai phap thuc hien nham dat chi tieu nam 2020: 100% he thong
  sieu thi, trung tarn thuong mai, cua hang tien Igi, nha sach,… su dung cac bao bi
  than thien moi truong thay th8 tui ni long kho phan huy; tiSu thuong tai cac chg
  dan sinh giam 50% su dung tui ni long kho phan huy trong viec dong goi, dung
  san phdm cho khach hang; tham muu, de xuat bo sung du an dien rac^vao quy
  hoach phat trien ngu6n dien su dung chat thai ran quoc gia, chi dao Tong cong
  ty dien luc thanh pho d^ bao chuan bi sin sang, diu tu xay dung tram dien d8
  phuc vu cho viec k8t n6i, mua bm dien tu cac du an xii ly chat thai ran trong cac
  khu lien hgp xu ly chat thai cua thanh pho.
  (7) Su Y te: trien khai cac giai phap xay dung “Benh vien xanh” tren dia
  ban thanh pho, phat tridn mang xanh trong khuon vien cac benh vien, trung tam
  y t8 va t6 chuc danh gia, chung nhm cac benh vien, trung tam y te dat tieu chi.
  (8) Su Tai chinh: can d6i, b6 tri kinh phi tu’ ngu6n chi diu tu phat triin
  va ngu6n chi su nghiep de thuc hien c6 hieu qua cac nhiem vu trong qua trinh
  tridn khai Chi thi s6 19; huong din va tham dinh kinh phi cho cac so, ban,
  nganh, Uy ban nhan dan quan, huyen va cac don vi lien quan thuc hien thu, chi,
  thanh quyet toan va su dung nguon kinh phi theo dung quy dinh
  (9) Uy ban nhan dan 24 quan, huyen: tiep tuc chi dao, c6 ke hoach va to
  chuc giam sat Uy ban nhan dan phudng, xa, thi trin trong pham vi qum ly duy tri
  thuc hien cong tac doi thoai vdi nhan dan ve ve sinh moi tru’dng, t6 chuc d6i tho^ai
  dinh Icy it nhit 06 thang/lln; phin dau dat va giu vung danh hi?u “Khu ph6 – ap
  sach, khong xa rac ra duong va kenh rach”,”Phuong – xa – thi trIn khong xa rac
  ra duong va kenh rach”,”Cong trinh – giai phap – sang kien xanh”. PhIn diu den
  hit nam 2020, van dong hon 80% ho dan tren dia hki th^ ph6 thuc hien ban
  cam ket v8 giu gin ve sinh moi truong, khong xa rac ra duong va kenh rach; iTng
  dung cong nghe thong tin vao viec xay dung co so du lieu,, quan ly, kiem tra, xu
  ly ve ITuh vuc moi truong; tiep nhan va xu ly nhanh, hieu qua y kien cua ngubi
  dan qua tin nhan, dien thoai, hinh chup, thu dien tu, kenh tuong tac true tuyen,…
  ve tinh trang xa rac ra duong va kenh rach dam bao 100% y kien phm anh phai
  dugc xu ly kip thbi; tiep tuc t6 chuc, sip xep lai luc lugng thu gom rac dm l|p,
  dam bao dSn thang 12 nam 2020, 24/24 qum huyen phai horn thanh chuyen d6i,
  sip xep 100% luc luong thu gom rac dan lap thanh cac hop tac xa hoac doanh
  nghiep c6 tu each phap nhan; tang cuong cong tac quan.^ly Nha nuoc, xii^ly
  nghiem cac vi pham vl ve sinh moi truong, cac tru’rag hop lln chilm cua xa, ham
  ga thoat nude, lap bit mieng thu nude, cong trinh Ian chiem tren kenh rach va cac
  noi dung khac theo phan cong cua Ke hoach 3333/KH-UBND cua Uy ban nhan
  dan’th^ ph6 dong thdi tiep tuc de ra chi tieu, nhiem vu v8 cong tac bao ve moi
  truong cua dia phuong trong xay dung van kien Dai hoi nhiem ky 2020 – 2025.
  (10)De nghi Mp tran To quoc Viet Nam va cac Doan the, Hoi cac cap:
  tilp tuc phat huy vai tro cua Mat tran To qu6c, cac to chuc chinh tri – xa hoi, chuc
  12

Download tài liệu Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy, thường trực ủy ban nhân dân thành phố với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020 File Word, PDF về máy