Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Tài liệu CÔNG ƯỚC CHICAGO docx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 10:20

CÔNG ƯỚC CHICAGOCÔNG ƯỚC CHICAGOSỰ RA ĐỜISỰ RA ĐỜICông ước Pari vê không vận năm 1919 không còn Công ước Pari vê không vận năm 1919 không còn phù hợp với thực tế hoạt động hàng không dân phù hợp với thực tế hoạt động hàng không dân dụng quốc tếdụng quốc tếHội nghị quốc tế về hàng không dân dụng được tổ Hội nghị quốc tế về hàng không dân dụng được tổ chức tại Chi-ca-go từ ngày 01/11 – 07/12/1944 với chức tại Chi-ca-go từ ngày 01/11 – 07/12/1944 với sự tham gia của 52 nướcsự tham gia của 52 nước để soạn thảo công ước để soạn thảo công ước quốc tế về hàng không dân dụngquốc tế về hàng không dân dụng Ngày 07/12/1944 Hội nghị Chi-ca-go đã kết thúc Ngày 07/12/1944 Hội nghị Chi-ca-go đã kết thúc bằng việc ký Văn bản cuối cùng, Hiệp định lâm bằng việc ký Văn bản cuối cùng, Hiệp định lâm thời về hàng không dân dụng quốc tế (34 nước thời về hàng không dân dụng quốc tế (34 nước ký), ký), Công ước về hàng không dân dụng quốc tế và Công ước về hàng không dân dụng quốc tế và thành lập Tổ chức hàng không dân dụng quốc tếthành lập Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (38 nước ký), Hiệp định về vận tải hàng không quá (38 nước ký), Hiệp định về vận tải hàng không quá cảnh (26 nước ký) và Hiệp định về vận tải hàng cảnh (26 nước ký) và Hiệp định về vận tải hàng không quốc tế (11 nước ký)không quốc tế (11 nước ký) BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚCCÔNG ƯỚCCông ước gồm 4 phần (22 chương) Công ước gồm 4 phần (22 chương) với 96 điều (và một số điều bổ sung với 96 điều (và một số điều bổ sung như 3 bis, 83 bis, 93 bis )như 3 bis, 83 bis, 93 bis )Nhóm quy phạm: Nhóm quy phạm: Các qui định chung Các qui định chung điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia trong hoạt động của hàng không dân trong hoạt động của hàng không dân dụng trên trường quốc tế vdụng trên trường quốc tế và à qui định qui định trình tự tổ chức và hoạt động của Tổ trình tự tổ chức và hoạt động của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tếchức hàng không dân dụng quốc tế NỘI DUNG CÔNG ƯỚCNỘI DUNG CÔNG ƯỚCSự khẳng định lại nguyên tắc chủ quyền quốc gia Sự khẳng định lại nguyên tắc chủ quyền quốc gia đối với vùng trời nằm trên lãnh thổ quốc gia và đối với vùng trời nằm trên lãnh thổ quốc gia và các hậu quả pháp lý của nócác hậu quả pháp lý của nó Quốc tịch tàu bay và vấn đề đăng ký quốc giaQuốc tịch tàu bay và vấn đề đăng ký quốc gia Nghĩa vụ bảo đảm an toàn và hiệu quả cho họat Nghĩa vụ bảo đảm an toàn và hiệu quả cho họat động của hàng không dân dung quốc tếđộng của hàng không dân dung quốc tế Vấn đề không phân biệt đối xử giữa các quốc gia Vấn đề không phân biệt đối xử giữa các quốc gia thành viên icaothành viên icao Các qui định đặc biệt về vận tải hàng không quốc Các qui định đặc biệt về vận tải hàng không quốc tếtế Giải quyết tranh chấp và các chế tàiGiải quyết tranh chấp và các chế tài KHẲNG ĐỊNH NGUYÊN TẮC CHỦ KHẲNG ĐỊNH NGUYÊN TẮC CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI VÙNG TRỜIQUYỀN ĐỐI VỚI VÙNG TRỜIQuyền liên quan đến việc điều chỉnh sự đi Quyền liên quan đến việc điều chỉnh sự đi lại trong phạm vi vùng trời lãnh thổ của lại trong phạm vi vùng trời lãnh thổ của mình;mình;Quyền liên quan đến điều chỉnh hoạt động Quyền liên quan đến điều chỉnh hoạt động thương mại của các hãng hàng không thương mại của các hãng hàng không nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ của nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ của mình;mình;Quyền liên quan đến thực hiện tài phán Quyền liên quan đến thực hiện tài phán hành chính, dân sự, hình sự và các quyền hành chính, dân sự, hình sự và các quyền tài phán khác đối với tầu bay, tổ bay của tài phán khác đối với tầu bay, tổ bay của tàu bay, hành khách, hàng hoá và bưu tàu bay, hành khách, hàng hoá và bưu kiện trên tàu bay đó.kiện trên tàu bay đó. QUỐC TỊCH TÀU BAY VÀ ĐĂNG QUỐC TỊCH TÀU BAY VÀ ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCHKÝ QUỐC TỊCHQuốc tịch của tàu bay là cơ sở pháp lý để xác định qui chế Quốc tịch của tàu bay là cơ sở pháp lý để xác định qui chế pháp lý của tầu baypháp lý của tầu bay Nghĩa vụ của quốc gia đăng ký:Nghĩa vụ của quốc gia đăng ký:Duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tầu bay mang quốc Duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tầu bay mang quốc tịch của mình phù hợp với các tiêu chuẩn khả phi mà quốc tịch của mình phù hợp với các tiêu chuẩn khả phi mà quốc gia này chấp thuận hoặc các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay;gia này chấp thuận hoặc các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay;Giao việc điều khiển tầu bay cho các thành viên tổ bay Giao việc điều khiển tầu bay cho các thành viên tổ bay được đào tạo chuyên môn phù hợp với bằng cấp tương ứng;được đào tạo chuyên môn phù hợp với bằng cấp tương ứng;Bảo đảm việc tầu bay mang quốc tịch của mình cũng như Bảo đảm việc tầu bay mang quốc tịch của mình cũng như tổ bay, hành khách, hàng hoá và bưu kiện chuyên chở trên tổ bay, hành khách, hàng hoá và bưu kiện chuyên chở trên tầu bay đó tuân thủ các qui định của nước ngoài về việc ra, tầu bay đó tuân thủ các qui định của nước ngoài về việc ra, vào, ở lại lãnh thổ của nước ngoài đó.vào, ở lại lãnh thổ của nước ngoài đó.Bảo đảm không sử dụng tàu bay vào các hoạt động trái với Bảo đảm không sử dụng tàu bay vào các hoạt động trái với mục tiêu của Công ước Chi-ca-gomục tiêu của Công ước Chi-ca-go không cho phép tầu bay có đăng ký képkhông cho phép tầu bay có đăng ký kép BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO HOẠT BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾĐỘNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾQui định các biện pháp và qui tắc Qui định các biện pháp và qui tắc nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho sự khai thác một cách tin cậy các sự khai thác một cách tin cậy các phương tiện và trang thiết bị kỹ phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật hàng không;thuật hàng không;Vấn đề đấu tranh với các hành vi can Vấn đề đấu tranh với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động thiệp bất hợp pháp vào hoạt động của hàng không dân dụng, đe doạ an của hàng không dân dụng, đe doạ an toàn của hàng không dân dụngtoàn của hàng không dân dụng KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬKHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬQuyền vận chuyển nội địa (cabotage) sẽ không được trao hoặc Quyền vận chuyển nội địa (cabotage) sẽ không được trao hoặc nhận trên cơ sở riêng biệt có thể được hiểu là ngăn cấm sự phân nhận trên cơ sở riêng biệt có thể được hiểu là ngăn cấm sự phân biệt đối xử giữa các nước ngoài;biệt đối xử giữa các nước ngoài;Khi các quốc gia qui định các khu vực cấm hoặc khu vực hạn chế Khi các quốc gia qui định các khu vực cấm hoặc khu vực hạn chế vì các lý do cần thiết thì không được có sự phân biệt đối xử giữa vì các lý do cần thiết thì không được có sự phân biệt đối xử giữa các tàu bay quốc gia thực hiện các chuyến bay quốc tế với các tàu các tàu bay quốc gia thực hiện các chuyến bay quốc tế với các tàu bay nước ngoài thực hiện các chuyến bay tương tự;bay nước ngoài thực hiện các chuyến bay tương tự;Các qui định về hàng không của mỗi quốc gia sẽ được áp dụng Các qui định về hàng không của mỗi quốc gia sẽ được áp dụng không có sự phân biệt đối xử về quốc tịch của tàu bay;không có sự phân biệt đối xử về quốc tịch của tàu bay;Các điều kiện đồng nhất sẽ được áp dụng đối với việc các tàu bay Các điều kiện đồng nhất sẽ được áp dụng đối với việc các tàu bay quốc gia và nước ngoài sử dụng cảng hàng không và các phương quốc gia và nước ngoài sử dụng cảng hàng không và các phương tiện không lưu, việc thu lệ phí sử dụng cảng hàng không và các tiện không lưu, việc thu lệ phí sử dụng cảng hàng không và các phương tiện không lưu sẽ được thực hiện như nhau đối với tàu phương tiện không lưu sẽ được thực hiện như nhau đối với tàu bay quốc gia và tàu bay nước ngoài thực hiện khai thác các loại bay quốc gia và tàu bay nước ngoài thực hiện khai thác các loại chuyến bay quốc tế;chuyến bay quốc tế;Các qui định hoặc hạn chế về chuyên chở đạn dược hoặc các khí Các qui định hoặc hạn chế về chuyên chở đạn dược hoặc các khí cụ chiến tranh trên hoặc trong lãnh thổ của mình do mỗi quốc gia cụ chiến tranh trên hoặc trong lãnh thổ của mình do mỗi quốc gia qui định không có sự phân biệt giữa tàu bay quốc gia và tàu bay qui định không có sự phân biệt giữa tàu bay quốc gia và tàu bay của các nước khác khi thực hiện không vận quốc tế tương tự.của các nước khác khi thực hiện không vận quốc tế tương tự. CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT VỀ CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT VỀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾVẬN CHUYỂN QUỐC TẾVấn đề chủ quyền quốc gia đối với vùng trời;Vấn đề chủ quyền quốc gia đối với vùng trời;Qui định về quyền bay không thường lệ;Qui định về quyền bay không thường lệ;Vấn đề vận chuyển hàng không thường lệ;Vấn đề vận chuyển hàng không thường lệ;Quyền vận chuyển nội địa;Quyền vận chuyển nội địa;Qui định về nghĩa vụ của quốc gia thành viên đệ trình báo cáo vận Qui định về nghĩa vụ của quốc gia thành viên đệ trình báo cáo vận chuyển, chi phí, các bản báo cáo thống kê và tài chính của kinh chuyển, chi phí, các bản báo cáo thống kê và tài chính của kinh doanh vận chuyển hàng không quốc tế;doanh vận chuyển hàng không quốc tế;Qui định không thu lệ phí đối với tàu bay của quốc gia thành viên Qui định không thu lệ phí đối với tàu bay của quốc gia thành viên khác thực hiện quyền bay qua, bay vào hoặc bay ra khỏi lãnh thổ khác thực hiện quyền bay qua, bay vào hoặc bay ra khỏi lãnh thổ của mình;của mình;Trao đổi ý kiến và khuyến cáo các quốc gia trong trường hợp các Trao đổi ý kiến và khuyến cáo các quốc gia trong trường hợp các phương tiện cảng hàng không và không lưu không bảo đảm an phương tiện cảng hàng không và không lưu không bảo đảm an toàn và khai thác hiệu quả các chuyến bay quốc tế;toàn và khai thác hiệu quả các chuyến bay quốc tế;Tài trợ các phương tiện bảo đảm không lưu;Tài trợ các phương tiện bảo đảm không lưu;Bảo dưỡng và cung cấp các phương tiện không lưu ở lãnh thổ của Bảo dưỡng và cung cấp các phương tiện không lưu ở lãnh thổ của các quốc gia riêng biệt, trợ giúp kỹ thuật, chiếm hữu hoặc sử dụng các quốc gia riêng biệt, trợ giúp kỹ thuật, chiếm hữu hoặc sử dụng đất đai, thu hồi các phương tiện;đất đai, thu hồi các phương tiện;Các tổ chức khai thác chung vận tải hàng không quốc tế.Các tổ chức khai thác chung vận tải hàng không quốc tế.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPGIẢI QUYẾT TRANH CHẤPQui định một hệ thống giải quyết Qui định một hệ thống giải quyết tranh chấp liên quan đến việc áp tranh chấp liên quan đến việc áp dụng hoặc giải thích Công ước nàydụng hoặc giải thích Công ước này Thương lượng?Thương lượng?Khiếu kiện ra trong tài Adhoc hoặc Khiếu kiện ra trong tài Adhoc hoặc toà án?toà án? . CÔNG ƯỚC CHICAGO CÔNG ƯỚC CHICAGO SỰ RA ĐỜISỰ RA ĐỜI Công ước Pari vê không vận năm 1919 không còn Công ước Pari vê không vận. 01/11 – 07/12/1944 với sự tham gia của 52 nướcsự tham gia của 52 nước để soạn thảo công ước để soạn thảo công ước quốc tế về hàng không dân dụngquốc

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu CÔNG ƯỚC CHICAGO docx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu CÔNG ƯỚC CHICAGO docx, Tài liệu CÔNG ƯỚC CHICAGO docx, Tài liệu CÔNG ƯỚC CHICAGO docx

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu CÔNG ƯỚC CHICAGO docx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button