Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3 docx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2014, 00:20

BÀI THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU SỐ 3Cho lược đồ sở dữ liệu như sau:Loai(MaLoai, TenLoai)SanPham(MaSP, TenSP, MaLoai)NhanVien(MaNV, HoTen, NgaySinh, Phai)PhieuXuat(MaPX, NgayLap, MaNV)ChiTietXuat(MaPX, MaSP, SoLuong)+ Tên sản phẩm là duy nhất nhưng không là khóa chính.+ Mã phiếu xuất là số nguyên tự động tăng. Các mã số của các bảng còn lại là phải nhập vào và kiểu là char(5).+ Số lượng xuất kho là số nguyên.+ Phái của nhân viên giá trị là 1 (nếu là nữ) hoặc -1 (nếu là nam), mặc định là -1+ Giá trị cho ngày sinh của nhân viên là > 20 tuổi và <= 35 tuổi.Hãy thực hiện các yêu câu sau:Câu 1: Viết SQL Script tạo các bảng trên theo đúng các quy tắc ràng buộc trênCâu 2: Viết script để nhập dữ liệu cho các bảngBảng LOAIMã loại Tên loại1 Vat lieu xay dung2 Hang tieu dung3 Ngu cocBảng SanPhamMã sp Tên SP Mã loại1 Xi mang 12 Gach 13 Gao nang huong 34 Bot mi 35 Ke chen 26 Dau Xanh 3Bảng NhanVienMã nv Ho tên Ngay sinh PhaiNV01 Nguyen Mai Thi 15/5/82 NuNV02 Tran Dinh Chien 2/12/80 NamNV03 Le Thi Chi 23/1/79 NuBảng PhieuXuấtMã phiếu xuất Ngày lập Mã NV1 12/3/2005 NV012 3/2/2006 NV023 1/6/2006 NV03Trang 1 / 34 16/6/2006 NV01Bảng chi tiết phiếu xuấtMAPX MASP Số lượng1 1 101 2 151 3 52 2 203 1 203 3 254 5 12Câu 3: Tạo các view theo yêu cầu sau:3.1 cho biết: “mã sản phẩm, tên sản phẩm, tổng số lượng xuất của từng sản phẩm trong năm 2006”. Lấy dữ liệu từ View này sắp xếp tăng dần theo tên sản phẩm.3.2 cho biết mã sp, tên sp, tên loại sp mà đã được bán từ ngày 1/1/2006 đến 30/6/20063.3 cho biết số lượng sp trong từng loại sp gồm các thông tin: mã loại sp, tên loại sp, số lượng các sản phẩm 3.4 cho biết tổng số lượng phiếu xuất trong tháng 6 năm 2006.3.5 cho biết thông tin về các phiếu xuất mà nhânl viên mã NV01 đã xuất3.6 cho biết danh sách nhân viên nam tuổi trên 25 nhưng dưới 30.3.7 thông kê số lượng phiếu xuất theo từng nhân viên.3.8 Lấy ra tên của nhân viên số lượng phiếu xuất lớn nhất3.9 Lấy ra tên sản phẫm được xuất nhiều nhất trong năm 2005 Câu 4: Tạo các function sau:4.1 Function f1 2 tham số vào là: tên sản phẩm, năm. Function cho biết: số lượng xuất kho của tên sản phẩm này trong năm này. (Chú ý: Nếu tên sản phẩm này không tồn tại thì phải trả về 0)4.2 Function F2 1 tham số nhận vào là mã nhân viên. Function trả về số lượng phiếu xuất của nhân viên truyền vào. Nếu nhân viên này không tồn tại thì trả về 0.4.3 Function F3 1 tham số vào là năm, trả về danh sách các sản phẩm được xuất trong năm truyền vào. 4.4 Function F4 một tham số vào là mã NV để trả về danh sách các phiếu xuất của nhân viên đó. Nếu mã nhân viên không truyền vào thì trả về tất cả các phiếu xuất.4.5 Function F5 để cho biết tên nhân viên của một phiếu xuất mã phiếu xuất là tham số truyền vào.4.6 Function F6 để cho biết danh sách các phiếu xuất từ ngày t1 đến ngày t2. (t1, t2 là tham số truyền vào). Chú ý t1 <= t24.7 Function F7 để cho biết ngày xuất của một phiếu xuất với mã phiếu xuất là tham số truyền vào.Câu 5: Tạo stored procedure sau:5.1 Procedure tên là P1 cho 2 tham số sau:+ 1 tham số nhận vào là: tên sản phẩm.Trang 2 / 3+ 1 tham số trả về cho biết: tổng số lượng xuất kho của tên sản phẩm này trong năm 2006 (Không viết lại truy vấn, hãy sử dụng Function F1 ở 4.1 để thực hiện) 5.2 Stored Procedure tên là P2 2 tham số sau:+ 1 tham số nhận vào là: tên sản phẩm.+ 1 tham số trả về cho biết: tổng số lượng xuất kho của tên sản phẩm này trong khoảng thời gian từđầu tháng 4/2006 đến hết tháng 6/2006 (Chú ý: Nếu tên sản phẩm này không tồn tại thì trả về 0)5.3 Stored Procedure tên là P3 chỉ duy nhất 1 tham số nhận vào là tên sản phẩm. Trong Stored Procedure này khai báo 1 biến cục bộ được gán giá trị là: số lượng xuất kho của tên sản phẩm này trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4/2006 đến hết tháng 6/2006. Việc gán trị này chỉ được thực hiện bằng cách gọi Stored Procedure P2.5.4 Procedure P4 để insert một record vào trong table Loai. Giá trị các field là tham số truyền vào5.5 Procedure P5 để xoá một record trong table nhân viên theo mã nhân viên. Mã NV là tham số truyền vào.Câu 6: Viết các trigger để thực hiện các ràng buộc sau:6.1 Chỉ cho phép một phiếu xuất tối đa 5 chi tiết phiếu xuất.6.2 Chỉ cho phép một nhân viên lập tối đa 10 phiếu xuất trong một ngày6.3 Khi người dùng viết 1 câu truy vấn nhập 1 dòng cho bảng chi tiết xuất thì CSDL kiểm tra nếu mã phiếu xuất mới đó chưa tồn tại trong bảng phiếu xuất thì CSDL sẽ không cho phép nhập và thông báo lỗi “Phiếu xuất này không tồn tại” cho người dùng. Hãy viết 1 trigger đảm bảo điều này. Hết Trang 3 / 3 . BÀI THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ 3 Cho lược đồ cơ sở dữ liệu như sau:Loai(MaLoai, TenLoai)SanPham(MaSP,. MASP Số lượng1 1 101 2 151 3 52 2 20 3 1 20 3 3 254 5 12Câu 3: Tạo các view theo yêu cầu sau: 3. 1 cho biết: “mã sản phẩm, tên sản phẩm, tổng số lượng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3 docx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3 docx, Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3 docx, Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3 docx

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3 docx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button