[Download] Tải Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash – Tải về File Word, PDF

Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash

Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash
Nội dung Text: Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash – Tải về File Word, PDF

Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash. After studying this section you should be able to: post amounts from a general journal; demonstrate how to prove cash,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash File Word, PDF về máy

Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash

Download tài liệu Lecture Accounting principles – Lesson 4.2: Posting from a General Journal to a General Ledger and Proving Cash File Word, PDF về máy