[Download] Tải Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting – Tải về File Word, PDF

Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting

Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting
Nội dung Text: Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting – Tải về File Word, PDF

Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting. After studying this section you should be able to: analyze and record transactions that affect owner’s equity; analyze and record sales and receipt of cash on account,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting File Word, PDF về máy

Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting

Download tài liệu Lecture Accounting principles – Lesson 3.3: Transactions Affecting Owner’s Equity and Asset Accounting File Word, PDF về máy