[Download] Tải Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam

Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam
Nội dung Text: Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam

Download


Nội dung của bài viết trình bày khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAn và bối cảnh kinh tế Malaysia; ngân hàng Malaysia hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN; bài học rút ra đối với các ngân hàng Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam File Word, PDF về máy

Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam

 1. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  KINH NGHIÏÅM HÖÅI NHÊÅP CÖÅNG YSIA
  ÀÖÌNG KI
  VAÂ BAÂI HOÅC RUÁT RA ÀÖËI VÚÁI NGÊ
  LÏ THÕ THU TRANG – LÏ THANH THUÃY*
  Ngaây nhêån:11/3/2019
  Ngaây phaãn biïån:
  15/4/2019
  Ngaây duyïåt àùng:
  24/5/2019

  Toám tùæt: 
  Höåi nhêåp cöång àöìng kinh tïë ASEAN (AEC) mang laåi nhiïìu cú höåi cho caác ngên haâng Viï
  cuäng ài keâm vúái thaách thûác, vò vêåy viïåc têån duång nhûäng cú höåi, tòm ra nhûäng hûúáng ài phuâ hú
  maâ chuáng ta cêìn quan têm. Àöëi vúái caác ngên haâng Viïåt Nam, àïí nêng cao nùng lûåc caånh tranh, ngaây
  trong AEC vaâ nïìn kinh tïë thïë giúái, thò möåt trong nhûäng àiïìu quan troång nhêët chñnh laâ tòm hiïíu vaâ
  quöëc gia khaác trïn thïë giúái. Trong àoá, nhûäng kinh nghiïåm tûâ Malaysia trong böëi caãnh höåi nhêåp AE
  vúái Viïåt Nam
  Tûâ khoáa: 
  cöång àöìng kinh tïë ASEAN, Malaysia, ngên haâng, höåi nhêåp, baâi hoåc kinh nghiïåm.
  MALAYSIA’S ASEAN ECONOMIC COMMUNITY EXPERIENCE AND LEARNING LESSO
  Integration of ASEAN economic community (AEC) brings many opportunities for Vietnamese banks. Ho
  also comes with challenges, so taking advantage of opportunities and finding appropriate directions by Vietna
  something we need to consider. For Vietnam commercial banks, in order to improve their competitiveness
  integration in the AEC and the world economy, one of the most important things is to learn experience from o
  the world. In particular, experiences from Malaysia in the context of AEC integration will be valuable lesson
  Keywords: ASEAN economic community, Malaysia, banking, integration, lessons learned.

  1. Khaái quaát vïì cöång àöìng kinh tïë ASEAN vaâ roä Malaysia laâ quöëc gia phaát triïín möåt caách tûâ töën,
  böëi caãnh kinh tïë Malaysia chùæc chùæn vaâ thûåc sûå bïìn vûäng. Vaâo nùm 1957, khi
  Cöång àöìng kinh tïë ASEAN (ASEAN Economic Liïn Bang Malaysia ra àúâi, Malaysia coá GDP (PPP)
  Community – AEC) laâ möåt khöëi kinh tïë khu vûåc cuãa trung bònh/ngûúâi xêëp xó 200 USD. Trong hún 60 nùm
  10 quöëc  gia thaânh  viïn ASEAN àûúåc  chñnh  thûác qua, kinh tïë Malaysia phaát triïín bïìn vûäng liïn tuåc,
  tuyïn böë thaânh lêåp vaâo ngaây 31 thaáng 12 nùm 2015. vúái töëc àöå trung bònh khoaãng 6.5%/nùm. Nùm 2017,
  Muåc àñch cuãa AEC laâ: tùng cûúâng nùng lûåc caånh theo baáo caáo cuãa IMF, GDP (tñnh theo PPP) trung
  tranh thöng qua höåi nhêåp nhanh hún, nhùçm thuác bònh/ngûúâi cuãa Malaysia laâ 30.330 USD (xïëp khoaãng
  àêíy tùng trûúãng vaâ phaát triïín kinh tïë cuãa ASEAN, thûá 40 thïë giúái). Quöëc gia naây àùåt ra muåc tiïu vaâo
  phaát triïín kinh tïë cên bùçng vaâ höåi nhêåp àêìy àuã nïìn Top 20 thïë giúái trong nùm 2025 theo baáo caáo cuãa
  kinh tïë toaân cêìu..Trong 3 nùm qua, kïí tûâ khi tuyïn IMF vïì kinh tïë Malaysia.
  böë coá hiïåu lûåc, caác thaânh viïn trong Hiïåp höåi caác Trong tiïën trònh chuêín bõ cho sûå ra àúâi cuãa Cöång
  quöëc gia Àöng Nam AÁ (ASEAN) àïìu àang nöî lûåc àöìng Kinh tïë ASEAN, Malaysia luön laâ möåt trong
  nhùçm nêng cao nùng lûåc caånh tranh trïn moåi lônh nhûäng quöëc gia thaânh viïn ASEAN tiïn phong trong
  vûåc hoaåt àöång vaâ ngaânh nghïì trong àoá coá ngaânh taâiviïåc tûå do hoáa thûúng maåi, dõch vuå. Vúái viïåc chñnh
  chñnh ngên haâng. thûác thaânh lêåp Cöång àöìng ASEAN 2015 taåi Lïî kyá
  Malaysia laâ möåt trong nùm thaânh viïn saáng lêåp “Tuyïn böë Kuala Lumpur 2015”, Malaysia àûúåc coi
  ra ASEAN, vai troâ cuãa Malaysia laâ rêët quan troång khi nhû caánh chim àêìu àaân cho möåt cöång àöìng kinh tïë
  AEC ra àúâi vaâo nùm Malaysia nùæm cûúng võ laâ Chuã ASEAN bònh àùèng vaâ cuâng phaát triïín, höåi nhêåp kinh
  tõch ASEAN. Laâ nïìn kinh tïë haâng àêìu khu vûåc hiïån
  nay, nhûng nhòn laåi quaá trònh phaát triïín, coá thïí thêëy * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  85 cöng àoaâ
  Söë 15 thaáng 5/2019

 2. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 – 28/7/2019)

  tïë toaân cêìu. Chñnh phuã Malaysia ngay sau àoá àaä coá Thûá nhêët,  Àöëi  vúái  Ngên  haâng  Trung  ûúng
  nhûäng àiïìu chónh chñnh saách cho phuâ húåp vúái böëi Malaysia (BNM)
  caãnh phaát triïín múái cuãa khu vûåc. Sau khi ASEAN Àêy laâ Ngên haâng quaãn lyá hïå thöëng ngên haâng
  thöng qua Tuyïn böë Hoâa húåp Bali II (nùm 2003) vïì trong nïìn kinh tïë Malaysia vaâ coá nhûäng àõnh hûúáng,
  viïåc thaânh lêåp Cöång àöìng ASEAN göìm 3 truå cöåt vaâochuã trûúng nhùçm höåi nhêåp cöång àöìng kinh tïë AEC
  nùm 2020, Kïë hoaåch Töíng thïí AEC 2007-2015, Chñnh cho caã hïå thöëng ngên haâng nhû sau:
  phuã Malaysia àaä àûa ra chñnh saách kinh tïë vúái tïn – Chuã trûúng chiïëm lônh thõ trûúâng trong nûúác vaâ
  goåi “Mö hònh Kinh tïë Múái” (NEM) vaâo thaáng 3/2009. tiïëp cêån thõ trûúâng ngên haâng khu vûåc, àöìng thúâi
  Àïën thaáng 6/2010, Malaysia àaä thöng qua Kïë hoaåch thuác àêíy liïn kïët vaâ höåi nhêåp.
  Malaysia thûá 10 (TMP, 2011 – 2015). Coá thïí noái, caã Trûúác hïët Ngên haâng trung ûúng Malaysia chuã
  NEM vaâ TMP – Kïë hoaåch Malaysia lêìn thûá 10, àïìu trûúng chiïëm lônh thõ trûúâng nöåi àõa, tùng cûúâng sûå
  àûa ra caác chiïën lûúåc vaâ chñnh saách phaát triïín kinh öín àõnh taâi chñnh, bùçng viïåc siïët chùåt khuön khöí quy
  tïë phuâ húåp vúái kïë hoaåch töíng thïí cuãa AEC. Muåc tiïu àõnh, thanh tra giaám saát, vúái giaãi phaáp cuå thïí: Xêy
  chuã yïëu cuãa toaân böå àiïìu chónh chñnh saách àûúåc dûång khuön khöí phaáp lyá hiïåu quaã, vúái viïåc aáp duång
  àûa ra laâ thûåc hiïån chuyïín àöíi Malaysia tûâ möåt nûúác Luêåt Ngên haâng trung ûúng múái, phên àõnh roä hún
  thu nhêåp trung bònh thaânh möåt nûúác phaát triïín vaâo traách nhiïåm cuãa BNM; Tùng cûúâng hiïåu lûåc khuön
  nùm 2020 vúái caác chûúng trònh chuyïín àöíi kinh tïë, khöí phaáp lyá, tûâ chïë àöå dûåa trïn caác quy àõnh chuyïín
  xaä höåi vaâ chñnh phuã. Trong NEM, Malaysia têåp trung sang xu hûúáng dûåa trïn nguyïn tùæc nhêën maånh vaâo
  vaâo nhûäng nguöìn lûåc tùng trûúãng múái cho nïìn kinh quaãn trõ àiïìu haânh laânh maånh vaâ traách nhiïåm lúán
  tïë vúái caách tiïëp cêån múái, dûåa trïn àöång lûåc tùng hún cuãa caác àõnh chïë taâi chñnh trong quaãn  lyá ruãi
  trûúãng laâ khu vûåc tû nhên, tùng nùng suêët lao àöång, ro; Nêng cao sûå giaám saát vaâ têåp trung vaâo caác ruãi ro
  höî trúå nêng cao nùng lûåc cöng nghïå cho caác ngaânh, chuã yïëu, vúái nhûäng àaánh giaá mang tñnh caãnh baáo vaâ
  phaát triïín caác cuåm vaâ haânh lang kinh tïë. Bïn caånh siïët chùåt möëi quan hïå phöëi húåp giûäa caác cú quan
  viïåc khuyïën khñch phaát triïín khu vûåc tû nhên vaâ caác giaám saát; Tùng cûúâng maång lûúái an toaân taâi chñnh
  doanh  nghiïåp,  chñnh  saách  phaát  triïín  múái  cuãa vúái sûå thaânh lêåp baão hiïím tiïìn gûãi Malaysia nùm
  Malaysia têåp trung phaát triïín nguöìn nhên lûåc. Àöìng 2005 àïí baão vïå ngûúâi gûãi tiïìn trong tònh huöëng xaãy
  thúâi nöåi dung quan troång khaác trong àiïìu chónh chñnh ra àöí vúä ngên haâng.
  saách cuãa Malaysia trong tham gia AEC laâ thûåc hiïån Sau khi  chiïëm lônh  thõ trûúâng  nöåi àõa,  Ngên
  chuyïín àöíi khu vûåc cöng. haâng Trung ûúng Malaysia chuã trûúng tiïëp cêån thõ
  Àïí thuác àêíy húåp taác vaâ höåi nhêåp coá hiïåu quaã trûúâng khu vûåc. Ngaây 14/3/2018, Philippines vaâ
  trong AEC, Böå Thûúng maåi vaâ Cöng nghiïåp Quöëc tïë Malaysia àaä kyá kïët möåt thoãa thuêån song phûúng
  cuäng thûúâng xuyïn phöëi húåp vúái Böå Ngoaåi giao khi taåo àiïìu kiïån cho caác ngên haâng hai bïn coá cú höåi
  baân thaão vïì nhûäng vêën àïì höåi nhêåp kinh tïë quan kinh doanh vaâo thõ trûúâng nöåi àõa, dûåa trïn khuön
  troång cuãa khu vûåc taåi caác Cuöåc hoåp Böå trûúãng Ngoaåi khöí Cöång àöìng kinh tïë ASEAN. Thoãa thuêån cho
  giao ASEAN (AMM) haâng nùm, nhêët laâ Höåi nghõ cêëp pheáp ba ngên haâng thuöåc haång tiïu chuêín àûúåc
  cao ASEAN diïîn ra tûâ 1 àïën 2 lêìn trong nùm. Bïn pheáp tiïëp cêån vaâ hoaåt àöång möåt caách linh hoaåt úã
  caånh àoá, phuâ húåp vúái viïåc thûåc hiïån nöåi dung cuãa Kïëcaác nûúác àöëi taác. Hoaåt àöång naây thïí hiïån möåt
  hoaåch töíng thïí AEC, Malaysia àïì ra chñnh saách thu bûúác tiïën quan troång trong sûå tiïën böå vaâ phaát triïín
  heåp khoaãng caách phaát triïín. Nhûäng àöíi múái chñnh cuãa möåt thõ trûúâng ngên haâng höåi nhêåp ASEAN,
  saách nhùçm giaãm bêët bònh àùèng vaâ chïnh lïåch phaát àöìng thúâi hûúáng túái tùng cûúâng thûúng maåi vaâ
  triïín giûäa caác khu vûåc bao göìm: giaãm nhûäng khaác àêìu tû nöåi haåt. Thaáng 3 nùm 2017, Böå trûúãng Taâi
  biïåt vïì thu nhêåp thöng qua caác chûúng trònh höî trúå chñnh vaâ Thöëng àöëc Ngên haâng Trung ûúng caác
  cho caác nhoám ngûúâi bêët lúåi, têåp trung vaâo nhoám 40% nûúác ASEAN àaä kyá kïët Hiïåp àõnh khung ASEAN
  thu nhêåp thêëp nhêët; giaãm sûå khaác biïåt giûäa caác khuvïì Dõch  vuå (AFAS) nhùçm  tiïën túái quaá trònh höåi
  vûåc vúái caác giaãi phaáp phaát triïín coá hiïåu quaã caác cuåm
  nhêåp múái, trong àoá thûåc hiïån àiïìu phöëi vaâ cho
  kinh tïë; nêng cao khaã nùng tiïëp cêån caác cú höåi möåt pheáp caác ngên haâng hoaåt àöång tûå do trong khu
  caách cöng bùçng vaâ bònh àùèng, nhû cú höåi vïì viïåc vûåc vúái tû caách laâ thaânh viïn Cöång àöìng Kinh tïë
  laâm, giaáo duåc, y tïë, cú höåi kinh doanh, àaãm baão an ASEAN. Caác ngên haâng cuãa Malaysia coá khaã nùng
  sinh xaä höåi… têån duång lúåi thïë tûâ thoãa thuêån cuãa ASEAN. Taåi
  2. Ngên haâng Malaysia höåi nhêåp cöång àöìng Viïåt  Nam,  nùm  2016  ngên  haâng  100%  vöën
  kinh tïë ASEAN Malaysia thûá 2 àûúåc cêëp pheáp thaânh lêåp. Ngên

  86 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 15 thaáng 5/2019

 3. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  haâng coá tïn àêìy àuã bùçng tiïëng Viïåt: Ngên haâng maåi Malaysia cuäng chuã àöång höåi nhêåp AEC thöng
  TNHH MTV CIMB Viïåt Nam. Vöën àiïìu lïå cuãa Ngên qua nhûäng giaãi phaáp thûåc thi:
  haâng  TNHH  MTV  CIMB  Viïåt  Nam  laâ  3.203  tyã – Àêíy maånh quaá trònh taái cêëu truác nhùçm nêng cao
  àöìng vúái thúâi haån hoaåt àöång laâ 99 nùm. nùng lûåc taâi chñnh cuãa caác Ngên haâng thûúng maåi
  Ngoaâi ra, Ngên haâng Trung ûúng Malaysia múã Malaysia: Quaá trònh taái cêëu truác àaä têåp trung vaâo giaãi
  cûãa cho sûå caånh tranh nûúác ngoaâi, bùçng viïåc cêëp quyïët 4 vêën àïì chuã yïëu, àoá laâ: xûã lyá núå xêëu; tùng
  pheáp thaânh lêåp múái cho 5 ngên haâng àûúåc xaác àõnh cûúâng caác quy àõnh thêån troång vaâ ra àúâi caác chuêín
  laâ seä coá khaã nùng cung ûáng caác giaá trõ tûúng àöëi lúánmûåc vaâ thöng lïå quaãn trõ ruãi ro; caãi thiïån hiïåu quaã
  trong hoaåt àöång dõch vuå, taåo ra cú chïë hoaåt àöång hoaåt àöång cuãa caác Ngên haâng thöng qua nêng cao
  linh hoaåt hún àöëi vúái caác ngên haâng nûúác ngoaâi, loaåi chêët lûúång cuãa höåi àöìng quaãn trõ vaâ ban àiïìu haânh;
  boã caác haån mûác vïì vöën tûå coá cuãa nûúác ngoaâi. Ngoaâi cuãng cöë lúåi thïë caånh tranh thöng qua saáp nhêåp caác
  5 ngên haâng nûúác ngoaâi naây, BNM cuäng cêëp pheáp töí chûác taâi chñnh, thuác àêíy caác töí chûác taâi chñnh nöåi
  thaânh lêåp hai ngên haâng nûúác ngoaâi khaác theo thoãa àõa têåp trung phaát triïín laânh maånh vaâ giaãi quyïët caác
  thuêån song phûúng: Ngên haâng Cöng thûúng Trung yïëu keám, àöìng thúâi, thuác àêíy sûå tham gia cuãa caác
  Quöëc vaâ Ngên haâng Baroda . BNM thuác àêíy höåi nhêåp àöëi taác chiïën lûúåc. Quaá trònh naây àûúåc tiïën haânh tûâ
  toaân cêìu, vúái 6 têåp àoaân ngên haâng nöåi àõa thiïët lêåpnùm 2009, àïën nùm 2016 hïå thöëng Ngên haâng nöåi
  sûå hiïån diïån taåi 19 quöëc gia trïn thïë giúái, múã röång àõa chó coân 9 têåp àoaân ngên haâng thûúng maåi lúán,
  têìm aãnh hûúãng ra phaåm vi toaân cêìu.    vúái nùng lûåc taâi chñnh huâng maånh vaâ phaåm vi hoaåt
  – Àaãm baão tûå do hoáa vaâ cöng bùçng cho moåi loaåiàöång toaân cêìu; khöng coân cöng ty taâi chñnh, do àûúåc
  hònh ngên haâng saáp nhêåp vaâo caác têåp àoaân ngên haâng; 11 ngên haâng
  Chñnh saách phaát triïín kinh tïë múái taåi Malaysia Höìi giaáo vaâ 15 ngên haâng àêìu tû; khöng coân trung
  giai àoaån höåi nhêåp AEC laâ khuyïën khñch khu vûåc têm chiïët khêëu, do àûúåc saáp nhêåp vaâo caác ngên haâng
  kinh tïë tû  nhên, taåo moåi àiïìu kiïån, tûå do hoáa vaâ àêìu tû; 25 cöng ty baão hiïím, cuâng vúái 5 ngên haâng
  cöng bùçng cho moåi loaåi hònh ngên haâng. Têët caã caác nûúác ngoaâi àûúåc cêëp pheáp, giûä vai troâ chuã àaåo trïn
  loaåi hònh ngên haâng taåi Malaysia göìm: ngên haâng thõ trûúâng nöåi àõa vaâ coá têìm hoaåt àöång röång trïn thõ
  thûúng maåi, ngên haâng Höìi giaáo, ngên haâng àêìu tû, trûúâng khu vûåc vaâ thïë giúái.
  cuâng vúái caác ngên haâng nûúác ngoaâi àûúåc Ngên haâng – Àêìu tû múã röång chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån:
  Trung ûúng Malaysia taåo moåi àiïìu kiïån thuêån lúåi cho Caác Ngên haâng thûúng maåi Malaysia quan têm àïën
  hoaåt àöång. Thûåc tïë, àêy laâ nhûäng loaåi hònh ngên viïåc múã chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån nhiïìu hún laâ
  haâng coân laåi sau taái cêëu truác giai àoaån 2010 – 2012 goáp vöën vaâo möåt Töí chûác tñn duång naâo àoá úã nûúác
  taåi Malaysia, do vêåy hïå thöëng naây àang coá möåt nïìn ngoaâi. Nhòn trong khu vûåc, Maylaysia chñnh laâ quöëc
  taãng taâi chñnh vûäng maånh. gia tñch cûåc nhêët vïì hoaåt àöång àêìu tû khai phaá thõ
  – Khuyïën khñch caác ngên haâng àöíi múái cöng nghïå trûúâng ngên haâng Viïåt Nam. Vúái Malaysia, sûå hiïån
  Ngên haâng Trung ûúng Malaysi hïët sûác chuá troång diïån goáp vöën taåi AnBinhBank cuãa Maybank, töí chûác
  àêìu tû, hoaân thiïån kïët cêëu cú súã haå têìng vïì cöng lúán thûá tû chêu AÁ vïì taâi chñnh naây àöìng thúâi cuäng àaä
  nghïå thöng tin àïí coá thïí hiïån àaåi, tûå àöång hoáa hêìu giuáp Ngên haâng haâng àêìu cuãa quöëc gia Malaysia
  hïët caác quy trònh nghiïåp vuå ngên haâng, phaát triïín thiïët lêåp  maång lûúái trïn thõ  trûúâng taâi chñnh –  thõ
  dõch vuå ngên haâng thöng qua ûáng duång cöng nghïå trûúâng vöën noái chung, bïn caånh cöåt möëc chuyïín àöíi
  söë, xêy dûång mö hònh chi nhaánh hiïån àaåi, dûåa vaâo Cöng ty chûáng khoaán Kimeng Viïåt Nam coá vöën goáp
  nïìn taãng cöng nghïå tûå àöång hoáa, kïët nöëi àa chiïìu vaâ cuãa tûâ Singapore sang Cöng ty chûáng khoaán 100%
  thöng minh hoáa cuãa caách maång cöng nghiïåp 4.0. vöën àêìu tû nûúác ngoaâi àêìu tiïn taåi Viïåt Nam.
  Ngên haâng Trung ûúng Malaysia àaä xêy dûång àûúåc – Chuá troång nêng cao chêët lûúång nguöìn nhên lûåc:
  kïnh tûúng taác hiïåu quaã giûäa caác bïn tham gia (Ngên Àöëi vúái möîi Ngên haâng thûúng maåi taåi Malaysia àïìu
  haâng Trung ûúng, doanh nghiïåp, chuyïn gia), taåo hiïíu roä trong ngaânh ngên haâng, àïí àaáp ûáng nhûäng
  àiïìu kiïån cho caác ngên haâng tiïëp nhêån vaâ laâm chuã àiïìu kiïån, khoa hoåc kyä thuêåt múái, àùåc biïåt laâ theo xu
  caác cöng nghïå, cung cêëp caác saãn phêím dõch vuå coá hûúáng cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 thò chêët
  sûác caånh tranh cao trïn thõ trûúâng taâi chñnh. lûúång nguöìn nhên lûåc ngaânh caâng cêìn chuá troång.
  Thûá hai,   Àöëi vúái caác Ngên  haâng  thûúng  maåi Nguöìn nhên lûåc khi caác Ngên haâng thûúng maåi tuyïín
  Malaysia duång vaâo àïìu àûúåc kiïím tra vïì kyä nùng söë vaâ tinh
  Dûúái sûå quaãn lyá vaâ àõnh hûúáng cuãa Ngên haângthöng nghiïåp vuå; trònh àöå ngoaåi ngûä (caác Ngên haâng
  Trung ûúng Malaysia baãn thên caác Ngên haâng thûúng Malaysia àïìu thûúâng yïu cêìu nhên viïn thöng thaåo

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  87 cöng àoaâ
  Söë 15 thaáng 5/2019

 4. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 – 28/7/2019)

  tiïëng Anh vaâ tiïëng Trung Quöëc). Cöng taác àaâo taåo cuå thïí vöën àiïìu lïå phaãi tùng lïn mûác töëi thiïíu  laâ
  sau tuyïín duång cuäng àûúåc caác Ngên haâng Malaysia 10.000 tyã àöìng vaâo nùm 2015 vaâ àïën nùm 2020 möåt
  rêët xem troång vaâ daânh tûâ 2 – 3% lúåi nhuêån àïí daânh söë ngên haâng vöën àiïìu lïå phaãi àaåt con söë 1 tyã USD.
  cho cöng taác naây. Chñnh vò vêåy, quaá trònh taái cêëu truác caác Ngên haâng
  3. Baâi hoåc ruát ra àöëi vúái caác Ngên haâng thûúng maåi Viïåt Nam cêìn àûúåc àêíy nhanh nhùçm
  Viïåt Nam nêng cao nùng lûåc taâi chñnh.
  Thûá nhêët, àöëi vúái Ngên haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam – Àêìu tû múã röång quy mö kinh doanh: Vúái xu
  nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm ruát ra tûâ Ngên haâng Trung hûúáng àêìu tû múã röång, nhiïìu Ngên haâng thûúng
  ûúng Malaysia àoá laâ: maåi  Viïåt  Nam  cuäng  múã  NH  100%  vöën  hoùåc  chi
  – Têåp trung phaát triïín caác àõnh chïë taâi chñnh nöåi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån taåi caác thõ trûúâng nûúác
  àõa trûúác khi múã cûãa cho sûå caånh tranh cuãa nûúác baån. Cuâng vúái caác liïn doanh, BIDV àang laâ Ngên
  ngoaâi thöng qua caác chñnh saách nhêët quaán. Ngên haâng coá söë lûúång àaåi diïån thûúng maåi röång khùæp úã
  haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam cêìn àõnh hûúáng caác Ngên khu vûåc AEC, dêîn àêìu trong hïå thöëng Ngên haâng
  haâng thûúng maåi têåp trung phaát triïín töët thõ trûúâng thûúng maåi Viïåt Nam. Cuâng vúái BIDV, Vietinbank,
  trong nûúác àïí àuã nùng lûåc caånh tranh vúái caác Ngên Sacombank, khaá súám, cuäng àaä àêìu tû Ngên haâng
  haâng nûúác ngoaâi. Ngên haâng Nhaâ nûúác múã cûãa cho taåi Laâo, taåi Campuchia. Vietinbank coân cho biïët seä
  caác têåp àoaân taâi chñnh hay Ngên haâng nûúác ngoaâi tiïëp tuåc thûåc thi kïë hoaåch vaâo Myanmar, nhû möåt
  vaâo Viïåt Nam song vêîn coá nhûäng chñnh saách höî trúå trong nhûäng thõ trûúâng múái meã vaâ hêëp dêîn úã AEC.
  vúái caác Ngên haâng nöåi àõa. Àêy laâ xu hûúáng cêìn àûúåc tiïëp tuåc àêìu tû àïí höåi
  – Àaãm baão tûå do hoáa vaâ cöng bùçng cho moåi loaåinhêåp AEC ngaây caâng sêu röång cuãa caác Ngên haâng
  hònh ngên haâng. Ngên haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam cêìn thûúng maåi Viïåt Nam.
  coá nhûäng quy àõnh, chñnh saách phuâ húåp vúái àùåc thuâ – Nêng cao chêët lûúång nguöìn nhên lûåc: caác Ngên
  kinh doanh cuãa caác Ngên haâng thûúng maåi, nhû vúái haâng thûúng maåi Viïåt Nam cêìn thêëy roä trong böëi
  Ngên haâng Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön caãnh höåi nhêåp kinh tïë quöëc tïë vaâ caách maång cöng
  nhûäng quy àõnh vïì tyã lïå dûå trûä bùæt buöåc, laäi suêët coánghiïåp 4.0 buâng nöí nhû hiïån nay, nguöìn nhên lûåc laâ
  ûu àaäi, song khöng ngoaâi nhûäng quy àõnh, chñnh yïëu töë quyïët àõnh. Caác Ngên haâng thûúng maåi Viïåt
  saách vaâ löå trònh chung cho hïå thöëng Ngên haâng. Nam cêìn quan têm tûâ cöng taác tuyïín duång nhên
  Nhûäng quy àõnh vïì vöën àiïìu lïå, tyã lïå an toaân vöën, lûåc, àaâo taåo nhên lûåc vaâ böë trñ sûã duång nhên lûåc húåp
  caác chûúng trònh höî trúå laäi suêët, löå trònh cöí phêìn hoáalyá àïí àuã khaã nùng caånh tranh vúái caác Ngên haâng
  cêìn àaãm baão cöng bùçng chung cho caác Ngên haâng nûúác ngoaâi trong àiïìu kiïån höåi nhêåp AEC.
  thûúng maåi. Kïët luêån, coá  thïí noái nhûäng  kinh  nghiïåm  cuãa
  – Khuyïën khñch caác Ngên haâng àöíi múái cöng nghïå. Malaysia àöëi vúái caác ngên haâng trong böëi caãnh höåi
  Ngên haâng Nhaâ nûúác cêìn thûúâng xuyïn cêåp nhêåt, töí nhêåp AEC laâ nhûäng baâi hoåc rêët quyá giaá àöëi vúái Viïåt
  chûác caác höåi thaão vaâ hoåc têåp kinh nghiïåm vïì caáchNam. Àêy laâ möåt quöëc gia trong cöång àöìng chung
  maång cöng nghïå 4.0, phöí biïën nhûäng nöåi dung naây ASEAN nïn sûå phaát triïín vïì kinh tïë, nhûäng àõnh
  cho caác Ngên haâng thûúng maåi. Höî trúå thïm kinh hûúáng, chñnh saách coá nhiïìu àiïím tûúng àöìng. Àùåc
  phñ àïí caác Ngên haâng thûúng maåi coá thïí àöíi múái biïåt, böëi caãnh höåi nhêåp àùåt ra vaâo thúâi àiïím hiïån taåi
  cöng nghïå, àêíy nhanh tiïën trònh höåi nhêåp AEC. khi caác Ngên haâng Viïåt Nam cuäng àang coá nhûäng
  Thûá hai,  àöëi vúái caác Ngên haâng thûúng maåi Viïåt bûúác tiïën maånh meä àïí höåi nhêåp sêu röång vaâo cöång
  Nam baâi hoåc kinh nghiïåm ruát ra laâ: àöìng kinh tïë AEC. 
  – Àêíy nhanh quaá trònh taái cêëu truác: hiïån nay töëc
  àöå phaát triïín hïå thöëng ngên haâng vaâ thõ trûúâng taâiTAÂI LIÏåU THAM KHAÃO
  chñnh cuãa Viïåt Nam laâ tûúng àöëi nhanh, qua àoá caãi 1. World Bank (2017), Financial Inclusion in Malaysia – Distilling
  thiïån àaáng kïí cuãa àöå sêu taâi chñnh. Tuy nhiïn, sûå Lessons  for  Other  Countries,  Knowledge  &  Research,  World
  Bank Group.
  tùng trûúãng vïì söë lûúång khöng tûúng àöìng vúái chêët
  2. Cordelia Mason, Raymond Madden, Ho Jo Ann, (2016), Bank
  lûúång tùng trûúãng. Söë lûúång ngên haâng lúán, nhûng Simpanan Nasional: Pioneering Financial Inclusion in Malaysia,
  quy mö cuãa hêìu hïët caác Ngên haâng thûúng maåi Viïåt Asian  Institute of Finance
  Nam laâ nhoã hún so vúái caác ngên haâng coá quy mö 3. Trêìn Thõ  Thaái Haâ  (2013), Tûå  do hoáa  taâi chñnh – Kinh nghiïåm
  trung bònh cuãa khu vûåc. Theo löå trònh, caác Ngên haâng quöëc tïë vaâ nhûäng gúåi yá cho Viïåt Nam, Àïì taâi nghiïn cûáu khoa
  thûúng maåi Viïåt Nam cêìn phaãi tùng vöën àïí àaáp ûáng hoåc cêëp Àaåi hoåc Quöëc gia, Haâ Nöåi.
  nhu cêìu höåi nhêåp do Ngên haâng Nhaâ nûúác quy àõnh, 4. IMF (2017, 2018), Baáo caáo vïì kinh tïë Malaysia.

  88 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 15 thaáng 5/2019

Download tài liệu Kinh nghiệm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của Malaysia và bài học rút ra đối với ngân hàng Việt Nam File Word, PDF về máy