[Download] Tải Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia – Tải về File Word, PDF

Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia

Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia
Nội dung Text: Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia

Download


Bài viết đề cập đến kinh nghiệm về kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số nước và bài học kinh nghiệm cho cơ quan hải quan Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia File Word, PDF về máy

Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp
  sau thông quan của một số quốc gia

   TS. Nguyễn Văn Hậu*

  Nhận: 25/6/2020
  Biên tập: 05/7/2020
  Duyệt đăng: 15/7/2020
  Nhật Bản cũng dựa trên phương
  Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp là công việc kiểm tra chứng từ kế
  toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán, để đánh giá sự tuân thủ pháp luật
  pháp quản lý rủi ro, tập trung kiểm
  hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và được thực hiện sau khi tra vào những đối tượng có khả
  hàng hóa thông quan. Thực tế, cơ quan hải quan đang gặp khó khăn năng gian lận cao. Trong quá trình
  trong công tác kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp về tính hợp pháp, kiểm tra tài liệu kế toán DN, công
  hợp lý đối với các khoản chi phí mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã chức Hải quan Nhật Bản chỉ yêu
  khai báo với cơ quan hải quan. Bài viết đề cập đến kinh nghiệm về kiểm cầu kiểm tra những tài liệu trong
  tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số nước và bài báo cáo tài chính và khuyến khích
  học kinh nghiệm cho cơ quan hải quan Việt Nam. DN nhập khẩu đưa ra bản khai
  Từ khóa: kiểm tra tài liệu kế toán, cơ quan hải quan, sau thông quan chính xác để giảm bớt mức thuế bắt
  Abstract: buộc của họ, đồng thời làm giảm
  Examination of accounting documents of enterprises is the work of chi phí kiểm tra và tăng hiệu quả
  checking accounting vouchers, accounting books and accounting reports của quá trình kiểm tra.
  to assess the compliance with the customs legislation for import and ex-
  port goods and is done after goods. customs clearance. In practice, the Phỏng vấn và kiểm tra chứng từ
  Customs authorities are having difficulty in checking the accounting doc- là hai nghiệp vụ được công chức Hải
  uments of enterprises about the legality and reasonableness of the ex- quan Nhật Bản sử dụng chủ yếu,
  penses that the import-export enterprises have declared to the Customs. trong quá trình kiểm tra tài liệu kế
  This article deals with the experience of examining post-clearance enter- toán DN. Khi tiến hành kiểm tra tại
  prise accounting documents of some countries and lessons learned for DN, công chức hải quan nước này
  Vietnamese customs authorities.
  tập trung kiểm tra chứng từ như tờ
  Keywords: Checking accounting documents, customs authorities, after
  customs clearance.
  khai XNK, hóa đơn, chứng nhận
  xuất xứ; các chứng từ liên quan đến
  1. Kinh nghiệm kiểm tra tài hàng, hợp đồng trợ giúp kỹ thuật, vận chuyển: vận tải đơn, hợp đồng
  liệu kế toán doanh nghiệp của cơ hợp đồng về hoa hồng, giấy đặt bảo biểm, hợp đồng (hợp đồng mua
  quan hải quan một số quốc gia hàng, tài liệu hướng dẫn gia công, hàng, hợp đồng bán hàng, giấy đặt
  Kinh nghiệm của Hải quan báo cáo sản xuất, thư tín thương hàng, tài liệu hướng dẫn gia công,
  Nhật Bản mại; Hay các chứng từ thanh toán báo cáo sản xuất, thư tín thương
  như thư tín dụng, điện chuyển tiền mại); các chứng từ thanh toán (thư
  Khi tiến hành kiểm tra tài liệu
  kế toán doanh nghiệp (DN), nhân ra nước ngoài, giấy ghi nợ/tín dụng tín dụng, điện chuyển tiền ra nước
  viên Hải quan Nhật Bản sẽ tập hoặc sổ kế toán như sổ tổng hợp, sổ ngoài, giấy ghi nợ/tín dụng; sổ kế
  trung vào kiểm tra các chứng từ phụ kế toán, chứng từ kế toán để toán (sổ kế toán tổng hợp, sổ phụ kế
  chủ yếu như Tờ khai xuất khẩu, làm rõ trị giá giao dịch của đối toán, chứng từ kế toán) để làm rõ sự
  nhập khẩu (XNK), hóa đơn, chứng tượng được kiểm tra. Hoạt động tuân thủ pháp luật của DN trong
  nhận xuất xứ, các chứng từ liên kiểm tra tài liệu kế toán DN trong hoạt động XNK và nghĩa vụ nộp
  quan đến vận chuyển, vận tải đơn, giai đoạn hậu kiểm của Hải quan thuế XNK đối với Nhà nước.
  hợp đồng bảo hiểm; Hoặc hợp
  đồng mua hàng, hợp đồng bán *Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

  22 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020

 2. Nghiên cứu trao đổi

  Kinh nghiệm của Hải quan In- kiểm tra có kế hoạch, kiểm tra toàn Kinh nghiệm của Hải quan
  donesia diện một cách linh hoạt. Phương Thái Lan
  Hải quan Indonesia đã xây dựng pháp kiểm tra tức thì được tiến hành Nghiệp vụ kiểm tra sau thông
  một trung tâm xử lý phân tích ngay khi hàng hóa được thông quan, quan của Thái Lan được thành lập
  thông tin trên mạng phục vụ cho tập trung vào những lô hàng có dấu
  vào tháng 10/2002. Công chức hải
  công tác kiểm tra tài liệu kế toán hiệu nghi vấn về gian lận trị giá.
  quan kiểm tra sau thông quan phải
  DN, với khả năng tích hợp dữ liệu Hải quan Hàn Quốc tập trung
  nắm vững pháp luật, quy trình thủ
  thông quan, khấu trừ thuế quan, tỷ xem xét, thẩm tra lại hồ sơ, tài liệu,
  giá hối đoái, giao dịch ngoại tệ. thẩm tra làm rõ trị giá giao dịch và tục liên quan đến thương mại quốc
  Trung tâm này phục vụ cho việc thông báo cho nhóm nhân viên giao tế, kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật
  phân tích luồng thông tin về trị giá dịch về những trường hợp cần kiểm kiểm toán, nguyên tắc kế toán
  tính thuế, thu nhập DN, mã hồ sơ tra cũng như phương thức kiểm tra. chung, công nghệ thông tin và phải
  hoặc chính sách mặt hàng đầu tư, Sau đó, nhóm nhân viên giao dịch có trình độ ngoại ngữ nhất định.
  ưu đãi hay cấm nhập một cách có sẽ tiến hành kiểm tra các trường Đến tháng 4/2004, Hải quan
  hiệu quả hơn. Hệ thống này đã hợp được chỉ định theo từng mặt Thái Lan có chương trình kiểm tra
  thích ứng tốt với công cụ tính toán hàng và nhập vào hệ thống điện tử. sau thông quan thông quan kiểm
  tin học cho người sử dụng trong Hải quan Hàn Quốc tiến hành kiểm toán tự nguyện (PCA –VA).
  hoạt động. tra có kế hoạch về kiểm tra tài liệu
  Nguyên tắc của PCA –VA là Cục
  Khi các DN không đáng tin cậy kế toán DN, đối với những DN
  Kiểm tra sau thông qua gửi thư
  được chọn là mục tiêu kiểm tra có không đáng tin cậy. Các DN này
  kế hoạch, thông qua các cuộc khảo được coi là có mức độ rủi ro cao, cảnh báo cho một DN có hồ sơ
  sát của công chức hải quan tới trong việc cố tình trốn thuế hoặc không tốt, nhưng có thể bị nghi ngờ
  nhóm DN liên quan để kiểm tra không chấp hành hướng dẫn tự về gian lận giá tính thuế để tự kiểm
  thông tin nhập khẩu và xem xét dữ nguyện tuân thủ kê khai hải quan. tra và tự nguyện nộp đủ số thuế
  liệu thông quan, dữ liệu thương mại Hải quan Hàn Quốc đã soạn chênh lệch. Nếu không có trả lời
  cũng như tài khoản của các công ty thảo một cẩm nang hướng dẫn tự trong vòng 30 ngày, công chức hải
  liên quan. Trong trường hợp công nguyện tuân thủ và tự khai báo quan Thái Lan sẽ kiểm toán DN.
  chức Hải quan Indonesia phát hiện cung cấp tất cả những nhà nhập Đây được coi là một cách tích cực
  bất cứ dấu hiệu vi phạm nào, vụ khẩu và những nhà đại lý làm thủ để khuyến khích DN tự nguyện
  việc sẽ được chuyển đến vị điều tra. tục hải quan, nhằm tăng cường tính điều chỉnh khai báo hải quan và
  Hải quan Indonesia đã hoàn chính xác trong khai báo và tự
  chấp hành tốt quy định của pháp
  thành sách hướng dẫn kiểm tra sau nguyện tuân thủ của các nhà nhập
  luật. Toàn bộ thông tin liên quan
  thông quan có tính chuẩn mực khẩu, người khai báo.
  chung trong kiểm tra sau thông đến hoạt động kiểm tra sau thông
  Hải quan Hàn Quốc cũng xây
  quan, trong đó có rất nhiều nội quan và DN được lưu trong máy
  dựng một trung tâm xử lý phân tích
  dung đã được các nước ASEAN áp thông tin trên mạng phục vụ cho chủ của cơ quan Hải quan Thái Lan.
  dụng trên thực tiễn. Đến nay, nhiều công tác kiểm tra sau thông quan. 2. Bài học kinh nghiệm cho cơ
  công chức hải quan của những Khi các DN không đáng tin cậy quan Hải quan Việt Nam
  nước thành viên trong khu vực đã được chọn là mục tiêu kiểm tra có Kiểm tra tài liệu kế toán DN là
  được đào tạo về kiểm tra sau thông kế hoạch, thông qua các cuộc khảo một lĩnh vực mới, có nhiều khó
  quan theo chương trình này. sát của công chức hải quan tới khăn, đòi hỏi rất cao mà Việt Nam
  Kinh nghiệm của Hải quan nhóm DN liên quan để kiểm tra còn chưa có kinh nghiệm. Từ việc
  Hàn Quốc thông tin nhập khẩu và xem xét dữ
  khảo sát kinh nghiệm công tác
  Hải quan Hàn Quốc luôn chú liệu thông quan, dữ liệu thương
  kiểm tra tài liệu kế toán DN của các
  trọng vào công tác cải cách quy mại cũng như tài khoản của các
  trình quản lý nghiệp vụ hải quan. công ty liên quan. Trong trường nước, tác giả nhận thấy những bài
  Trong công tác kiểm tra sau thông hợp công chức Hải quan Hàn Quốc học cần thiết cho sự phát triển của
  quan, hải quan Hàn Quốc đã sử phát hiện bất cứ dấu hiệu vi phạm công tác kiểm tra tài liệu kế toán
  dụng linh hoạt nhiều phương pháp nào, vụ việc sẽ được chuyển đến DN ở Việt Nam với cơ quan Hải
  kiểm tra như kiểm tra giao dịch, đơn vị điều tra. quan Việt Nam hiện nay.

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020 23

 3. Nghiên cứu trao đổi

  Thứ nhất, về hoàn thiện hệ + Cơ quan hải quan các nước có dịch ngoại tệ, vận chuyển hàng hóa,
  thống pháp luật thẩm quyền tiếp cận và sử dụng bán hàng hóa sau khi nhập khẩu, có
  Thực tiễn hoạt động kiểm tra các hồ sơ, các dữ liệu thương mại liên quan đến các DN từ ngân hàng,
  sau thông quan của các nước trên về hoạt động mua bán hàng hóa, cơ quan thuế nội địa, cơ quan bảo
  thế giới cho thấy hiệu quả hoạt giao dịch ngoại tệ và vận chuyển hiểm, cơ quan quản lý thị trường,
  động của công tác kiểm tra sau hàng hóa, bán hàng hóa sau khi cơ quan công an cũng như cơ quan
  thông quan chỉ phát huy hiệu quả nhập khẩu có liên quan của các DN khác có liên quan.
  khi hệ thống các quy định pháp từ ngân hàng, cơ quan thuế nội địa, Thứ tư, về ứng dụng công
  luật đồng bộ và đầy dủ. Để khuyến cơ quan bảo hiểm, cơ quan quản lý nghệ thông tin và phương pháp
  khích tính tự tuân thủ pháp luật, thị trường, cơ quan công an cũng quản lý rủi ro:
  Luật Hải quan các nước và các văn như các cơ quan liên quan. Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu
  bản hướng dẫn phải quy định cụ Thứ hai, về công tác cải cách phục vụ cho kiểm tra sau thông
  thể trách nhiệm của cơ quan hải hành chính quan được cập nhật đầy đủ và chia
  quan trong việc tư vấn, cung cấp Kiểm tra sau thông quan của các sẻ kịp thời. Các cơ quan hải quan
  những thông tin cần thiết có liên nước không giống nhau về tên gọi, tiên tiến trên thế giới như Nhật
  quan đến hải quan, quyền được tự cơ cấu tổ chức, môi trường pháp lý, Bản, Hàn Quốc đều thực hiện quản
  điều chỉnh sai sót trong việc khai đào tạo cán bộ nghiệp vụ, nhưng lại lý Nhà nước về mặt hải quan trên
  hải quan mà không bị xử phạt hoặc hoàn toàn giống nhau về chức năng cơ sở một hệ thống hành chính vô
  chỉ bị phạt nhẹ. cơ bản. Đó là phát hiện và ngăn cùng hiệu quả như ứng dụng công
  Hầu hết các nước trên thế giới chặn gian lận thương mại trong nghệ thông tin với một hệ thống hạ
  đề cập ở trên đều thiết lập cơ chế tờ hoạt động XNK thông qua việc tầng về thông tin tiên tiến, cho phép
  khai, tự tính và nộp thuế hiệu quả thực hiện các kiểm tra sau thông hầu hết các công việc được tiến
  gắn với lợi ích của DN. Hệ thống quan. Vì vậy, cải cách hành chính hành một cách tự động hóa.
  pháp luật kiểm tra sau thông quan theo hướng đồng bộ hóa, chuyển
  của Hải quan Nhật Bản, Hải quan Việc lựa chọn đối tượng kiểm
  dần sang biện pháp quản lý rủi ro
  Hàn Quốc và Hải quan Indonesia tra sau thông quan, trong đó công
  và ứng dụng công nghệ thông tin.
  đã xây dựng hệ thống pháp luật tác kiểm tra kế toán DN dựa trên cơ
  Hiện nay, hải quan hầu hết các
  minh bạch về kiểm tra sau thông nước chỉ kiểm tra thực tế hàng hóa sở ứng dụng công nghệ thông tin và
  quan và đã đảm bảo các vấn đề sau: tại cửa khẩu rất ít (không quá 15%) phương pháp quản lý rủi ro là một
  + Quy trình thủ tục rõ ràng, và chủ yếu là tập trung phát hiện bài học quý báu cho Hải quan Việt
  minh bạch và được tuyên truyền hàng cấm, hàng bị hạn chế nhập Nam trong quá trình hiện đại hóa
  phổ biến rộng rãi; khẩu hoặc các lô hàng đặc biệt do và cải cách hành chính. Theo kinh
  + Thẩm quyền của công chức cảnh sát quốc tế (Interpol) hoặc cơ nghiệm thực tế của hải quan các
  hải quan khi thực hiện kiểm tra sau quan tình báo hải quan (Customs nước và khuyến cáo của Tổ chức
  thông quan được quy định rõ ràng; Intelligence) phát hiện. Khâu kiểm Hải quan Thế giới (WCO) thì việc
  + Nghĩa vụ của các tổ chức, cá tra thuế, giá, số lượng bản chất duy trì và phát triển ứng dụng công
  nhân trong việc lưu giữ các chứng hàng hóa, nếu trường hợp nào xét nghệ thông tin và phương pháp
  từ phục vụ kiểm tra sau thông quan thấy cần thiết thì chuyển sang khâu quản lý rủi ro, hệ thống thông tin
  được quy định cụ thể; kiểm tra sau thông quan. cơ sở dữ liệu phục vụ cho kiểm tra
  + Các quy định khác đảm bảo Thứ ba, về công tác phối hợp sau thông quan được cập nhật đầy
  thực thi công tác kiểm tra sau thông trong kiểm tra sau thông quan đủ và chia sẻ kịp thời sẽ giúp cho
  quan được quy định chi tiết; Việc phối hợp trong ngành Hải ngành hải quan:
  + Thẩm quyền và thủ tục truy quan và ngoài ngành Hải quan có – Chống gian lận thương mại có
  thu, truy hoàn thuế được quy định vai trò rất quan trọng trong việc hiệu quả toàn diện hơn, mà vẫn giải
  cụ thể tại luật thuế tiêu thụ nội địa thực hiện có hiệu quả công tác kiểm phóng hàng nhanh hơn, do đó góp
  và thuế quan, nhằm duy trì sự công tra sau thông quan, nhất là kiểm tra phần tích cực hơn vào phát triển
  bằng trong việc tính thuế xuất nhập tài liệu kế toán DN trong giai đoạn thương mại quốc tế;
  khẩu hải quan và các loại thuế khác hậu kiểm. Cơ quan hải quan có – Đảm bảo cho việc chấp hành
  đối với người phải nộp thuế, đồng thẩm quyền tiếp cận và sử dụng các Luật Hải quan, các quy định về
  thời khuyến khích DN trung thực hồ sơ, các dữ liệu thương mại về XNK và các hiệp định thương mại
  tự giác tính thuế đúng; hoạt động mua, bán hàng hóa, giao quốc tế nghiêm túc hơn.

  24 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020

 4. Nghiên cứu trao đổi

  – Giúp cho khâu lưu thông hàng phương thức thanh toán quốc tế. thấy công chức hải quan phải được
  hóa trên thị trường nội địa phát Không có những kiến thức này, trang bị kiến thức về pháp luật hải
  triển thuận lợi và bảo vệ sản xuất nhân viên kiểm tra tài liệu kế toán quan, nguyên tắc kế toán, kỹ
  trong nước tích cực hơn; DN không thể kiểm tra phân tích thuật kiểm toán, ngân hàng,
  – Ngăn chặn tình trạng thất thu các hồ sơ, chứng từ thương mại. thương mại quốc tế, công nghệ
  ngân sách. – Hầu hết hợp đồng, chứng từ thông tin, ngoại ngữ, đặc biệt là
  – Triển khai các quy chế kiểm thương mại, hồ sơ ngân hàng, thư quan tâm đến liêm chính hải quan.
  tra, kiểm soát hải quan tốt hơn. từ điện tín đều sử dụng tiếng Anh. Chính vì vậy, hải quan các nước
  Quản lý tốt hơn các lĩnh vực giấy Vì vậy, cán bộ nghiệp vụ kiểm tra đều quan tâm tới công tác đào tạo
  phép, hạn ngạch xuất nhập khẩu tài liệu kế toán DN phải biết tiếng về nghiệp vụ kiểm tra sau thông
  (quota) và chống bán phá giá (an- Anh, tối thiểu là phải đọc được quan, nhất là kiểm tra tài liệu kế
  tidumping). chứng từ, điện tín giao dịch toán DN cho công chức hải quan,
  – Chấm dứt tình trạng “chỉ cần thương mại. bao gồm cả về số lượng công chức
  qua khỏi cửa khẩu hải quan là bình – Kiểm tra tài liệu kế toán DN tuyển dụng mới, công chức chuyển
  an vô sự” vì không còn ai hỏi đến đòi hỏi mỗi nhân viên của mình từ các bộ phận khác sang và những
  nữa. Nếu như trước đây, hải quan phải có phương pháp tư duy của công chức hiện đang làm ở bộ
  được xem là người gác cửa thì với người làm công tác kiểm tra trong phận kiểm tra sau thông quan.
  kiểm tra sau thông quan, hải quan lĩnh vực pháp luật kinh tế; Mặt Trên đây là công tác kiểm tra tài
  còn là người phát hiện và ngăn khác, kiểm tra tài liệu kế toán DN liệu kế toán DN sau thông quan của
  chặn gian lận thương mại trong thị là công việc của ngành hải quan một số quốc gia. Tác giả hy vọng
  trường nội địa. nên mọi nhân viên, cán bộ kiểm tra đây cũng chính là những kinh
  Thứ năm, về công tác cán bộ tài liệu kế toán DN đều phải được nghiệm cho cơ quan Hải quan Việt
  Các yêu cầu về kiến thức và đào tạo những kiến thức cơ bản về Nam trong thực thi công vụ.
  trình độ nghiệp vụ cũng rất cụ thể, nghiệp vụ Hải quan để tiếp thu vận
  nói một cách khái quát nhất thì công dụng các kiến thức chuyên ngành
  việc yêu cầu mỗi nhân viên kiểm khác theo yêu cầu đặc điểm của
  soát sau thông quan nhất là kiểm tra ngành Hải quan.
  Tài liệu tham khảo
  tài liệu kế toán DN phải có những Sẽ là không thực tế nếu đòi hỏi
  kiến thức cơ bản sau đây: ngay một lúc mọi nhân viên, cán bộ
  1.Luật sửa đổi một số điều của Luật
  – Các kiến thức cơ bản về kinh nghiệp vụ kiểm tra tài liệu kế toán
  Hải quan của Quốc hội nước CHXHCN
  tế sẽ giúp cho nhân viên kiểm tra DN phải có những kiến thức này,
  Việt Nam, số 42/2005/QH11, ngày
  tài liệu kế toán DN có phương pháp nhưng sẽ là cần thiết và hữu ích nếu
  14/6/2005.
  tư duy kinh tế và dễ dàng tiếp cận cán bộ nhân viên hải quan công tác
  2.Tổng cục Hải quan ( 2006 ) , Quyết
  các phương pháp kiểm tra, phân trong lĩnh vực kiểm tra tài liệu kế
  định số 1092/QĐ-TCHQ, ngày 26/6/2006
  tích, xét đoán các chứng từ thương toán DN thấy nghiệp vụ của mình.
  Trong giai đoạn đầu, việc triển khai của Tổng cục Hải quan quy định chức năng,
  mại, kế toán, ngân hàng (thuộc
  hoạt động kiểm tra tài liệu kế toán nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối
  nghiệp vụ kiểm toán). Vì vậy, cán
  DN có thể vận dụng sự kết hợp quan hệ công tác của Chi cục Kiểm tra sau
  bộ nghiệp vụ kiểm tra tài liệu kế
  kiến thức của một nhóm công tác, thông quan trực thuộc Cục hải quan tỉnh,
  toán DN nên chọn những người đã
  mỗi người trong nhóm biết sau về liên tỉnh, thành phố.
  tốt nghiệp các trường đại học thuộc
  khối kinh tế như: Kinh tế Quốc một lĩnh vực và cả nhóm có khả 3.Tổng cục Hải quan, Báo cáo tổng kết
  dân, Tài chính Kế toán, Thương năng giải quyết trọn vẹn các yêu năm 2014.
  mại, Ngoại thương,… cầu thực tế đặt ra. 4.Tổng cục Hải quan, Báo cáo tổng kết
  – Đối tượng quản lý chủ yếu của Một trong những ưu tiên đầu tư năm 2015.
  Hải quan là hoạt động xuất nhập của hải quan các nước là chất lượng 5.Quyết định số 1410/QĐ/2015-
  khẩu, vì vậy, cán bộ nghiệp vụ kiểm và số lượng cán bộ kiểm tra tài liệu TCHQ, ngày 14/5/2015 về quy trình kiểm
  tra tài liệu kế toán DN cần phải nắm kế toán DN, trong giai đoạn hậu tra sau thông quan.
  được các thông lệ thương mại quốc kiểm, về trình độ thường cao hơn 6.Quyết định số 1384/QĐ-BTC ngày
  tế, các kiến thức nghiệp vụ ngoại so với các bộ phận khác. Cụ thể, 20/6/2016 của Bộ Tài chính, về chức năng
  thương cơ bản, các điều kiện và kinh nghiệm hải quan các nước cho nhiệm vụ của cục kiểm tra sau thông quan.

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020 25

Download tài liệu Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia File Word, PDF về máy