[Download] Tải Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Bài viết hướng tới xác định khung năng lực cho vị trí nhân sự quản lý kinh doanh trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam gồm danh mục năng lực, mô tả năng lực và cấp độ chuẩn năng lực.

Bạn đang xem: [Download] Tải Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  KHUNG NĂNG LỰC NHÂN SỰ QUẢN LÝ KINH DOANH
  TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  Dương Thị Hoài Nhung1
  TÓM TẮT
  Khung năng lực đang dần trở thành một công cụ quan trọng, được sử dụng như
  một hệ thống nền tảng để thực hiện hiệu quả các hoạt động quản trị nguồn nhân lực
  trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác này còn bộc lộ nhiều hạn chế bởi những
  khó khăn trong việc xác định danh mục năng lực cho từng vị trí, đánh giá mức độ
  quan trọng, mức độ thành thạo và phạm vi năng lực điều chỉnh. Bài viết hướng tới
  xác định khung năng lực cho vị trí nhân sự quản lý kinh doanh trong các Ngân hàng
  thương mại Việt Nam gồm danh mục năng lực, mô tả năng lực và cấp độ chuẩn năng
  lực. Kết quả nghiên cứu cho phép các nhà quản lý ngân hàng có thể xác định những
  năng lực cần có để đảm trách vị trí nhân sự quản lý kinh doanh, mặt khác có thể
  đánh giá khả năng đáp ứng về năng lực hiện tại của người thực hiện công việc từ đó
  đưa ra quyết định hợp lý về nhân sự.
  Từ khóa: Khung năng lực, nhân sự quản lý kinh doanh, ngân hàng thương mại
  1. Giới thiệu hưởng tới sự thành bại của tổ chức.
  Trong xu thế toàn cầu hóa, lợi thế Trong những năm gần đây, trên thế giới
  cạnh tranh bền vững trở thành yếu tố và Việt Nam đã có một số công trình
  cốt lõi giúp doanh nghiệp thực thi thành nghiên cứu về KNL. Tuy nhiên các
  công chiến lược kinh doanh. Ngày nay, nghiên cứu này chỉ chủ yếu tập trung
  khi mà vốn và công nghệ trở nên dễ nghiên cứu năng lực và KNL của vị trí
  dàng tiếp cận với mọi doanh nghiệp thì quản lý cấp cao trong doanh nghiệp
  lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ đến từ (như lãnh đạo doanh nghiệp hay giám
  năng lực của tổ chức. Nhiều doanh đốc điều hành) và tập trung nhiều vào
  nghiệp đã nhìn nhận chính năng lực nghiên cứu khía cạnh năng lực lãnh
  nhân sự là yếu tố gia tăng lợi thế cạnh đạo, năng lực quản lý mà ít có những
  tranh. Bởi thế mối quan tâm hàng đầu nghiên cứu về các năng lực khác (ví dụ
  của các doanh nghiệp hiện nay là quản như năng lực chuyên môn, năng lực cá
  trị và phát triển năng lực nhân sự. Trong thân, năng lực cốt lõi) cho vị trí quản lý
  đó, sự phát triển của công cụ quản trị cấp cao và cấp trung trong doanh
  theo năng lực với tên gọi là khung năng nghiệp (Kim và Hong, 2005 [1];
  lực (KNL) đang dần trở thành một công Herbison, 2013 [2]; Lê Quân, 2012 [3];
  cụ quan trọng, được sử dụng như một Đỗ Vũ Phương Anh, 2016 [4]).
  hệ thống nền tảng để thực hiện hiệu quả Trong bối cảnh hội nhập kinh tế
  các hoạt động quản trị nhân lực. quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
  Khung năng lực được áp dụng với bùng nổ như hiện nay, công nghệ là yếu
  nhiều đối tượng khác nhau trong tổ tố quan trọng đối với mọi ngành, lĩnh
  chức và doanh nghiệp nhưng chủ yếu là vực. Nhưng riêng với hoạt động ngân
  các đối tượng quản lý như quản lý cấp hàng, nguồn nhân lực mới là yếu tố
  cao và quản lý cấp trung bởi đây là quyết định (Tô Duy Lâm, 2018 [5]).
  những nhân sự nòng cốt, có tầm ảnh Dưới góc độ quản lý hoạt động ngân
  1
  Trường Đại học Ngoại thương
  Email: nhungdth@ftu.edu.vn 26

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  hàng, có thể nói, nguồn nhân lực có ý trung vào một loại năng lực trong tổng
  nghĩa chiến lược không chỉ đối với hiệu thể yêu cầu năng lực của một vị trí (ví
  quả hoạt động mà còn tạo ra sự khác biệt dụ: nhiều nghiên cứu tập trung nghiên
  trong tăng trưởng và phát triển bền vững. cứu năng lực lãnh đạo, năng lực quản
  Trong đó, nhân sự quản lý kinh doanh là lý) chứ không nghiên cứu các nhóm
  một trong những vị trí chủ chốt của quản năng lực cần thiết cho nhà quản lý và hệ
  lý cấp trung trong các Ngân hàng thương thống cấu trúc của KNL.
  mại (NHTM) Việt Nam. Với khoảng trống nghiên cứu đã
  Nhân sự quản lý kinh doanh sẽ giúp được chỉ ra, mục tiêu nghiên cứu của
  tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh, bài viết là xác định cấu trúc KNL nhân
  thúc đẩy hoạt động tín dụng tăng trưởng sự quản lý kinh doanh (bao gồm danh
  tại các ngân hàng, bởi sự năng động, mục năng lực, mô tả năng lực và cấp độ
  khả năng sáng tạo như: đề ra chiến lược chuẩn năng lực). Kết quả nghiên cứu sẽ
  kinh doanh đúng đắn, kỹ năng quản trị có những đóng góp về học thuật và thực
  tốt, sáng tạo trong phát triển sản phẩm, tiễn trong việc quản trị theo năng lực và
  dịch vụ tiện ích và đổi mới không đưa ra những gợi mở cho các nhà quản
  ngừng… là nhiệm vụ quan trọng của vị lý trong việc xây dựng các chính sách
  trí này. Bên cạnh đó, nhân sự quản lý phù hợp để phát triển các năng lực cần
  kinh doanh với vai trò cung cấp các sản thiết đối với vị trí nhân sự quản lý kinh
  phẩm/dịch vụ của ngân hàng thể hiện doanh của ngân hàng trong thời gian
  qua chức năng bán và dịch vụ khách tới.
  hàng góp phần không nhỏ vào việc tạo Cấu trúc của bài viết như sau: (i) hệ
  dựng thương hiệu cho các NHTM. Do thống hóa cơ sở lý luận về KNL nhân
  đó, đội ngũ nhân sự quản lý kinh doanh sự quản lý kinh doanh; (ii) phương pháp
  cần có trình độ quản lý, đạo đức nghề nghiên cứu; (iii) kiểm định KNL nhân
  nghiệp, am hiểu hệ thống quy định của sự quản lý kinh doanh; (iv) kết quả
  ngân hàng, tính tuân thủ kỷ luật thị nghiên cứu và kết luận.
  trường, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt 2. Cơ sở lý luận về khung năng
  động kinh doanh tiền tệ… Yêu cầu về lực nhân sự quản lý kinh doanh
  năng lực đối với nhân sự quản lý kinh 2.1. Khái niệm khung năng lực
  doanh là gì sẽ cần thiết hơn bao giờ hết nhân sự quản lý kinh doanh
  cho các nhà hoạch định nhân sự tại Khái niệm KNL được sử dụng
  ngân hàng để có những chính sách bồi trong môi trường kinh doanh lần đầu
  dưỡng và phát triển năng lực đạt chuẩn tiên đề cập tới trong nghiên cứu của
  nhằm hỗ trợ tốt trong công việc của vị McClelland (1973) [6]. Sau đó, các
  trí này. nghiên cứu về KNL được mở rộng sang
  Tuy nhiên, các nghiên cứu về KNL lĩnh vực quản trị nhân sự trong nghiên
  nhân sự quản lý trong các NHTM còn cứu của các tác giả Boyatzis (1982) [7],
  tương đối hạn chế, các nghiên cứu tiếp Spencer (1993) [8] và Ulrich (1997) [9]…
  cận về KNL thường hướng vào xác định Các nghiên cứu này đều sử dụng các tiêu
  các cấu phần về năng lực. Trong đó, các chí tham chiếu khi liên kết hành vi, kiến
  nghiên cứu trong nước chủ yếu tập

  27

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  thức, kỹ năng và đặc điểm cá nhân với doanh nghiệp, yêu cầu năng lực của vị
  các thang đo cụ thể khi mô tả về KNL. trí này cần được xem xét kỹ càng hơn
  Một KNL đầy đủ nên phản ánh tính và việc thiết lập KNL cho vị trí này
  cụ thể của một tổ chức và thể hiện bản càng trở nên cần thiết. Theo Cron và
  chất thực tế của các vai trò và công việc DeCarlo (2009) [11]: “Khung năng lực
  tồn tại bên trong nó. Hơn nữa, KNL khi nhân sự quản lý kinh doanh được định
  được xây dựng phải minh bạch, dễ hiểu nghĩa là việc mô tả kết hợp các kiến
  và không nên bao gồm các tuyên bố mơ thức, kỹ năng, hành vi và thái độ mà
  hồ hoặc mô tả phức tạp vì có thể dẫn một người quản lý kinh doanh cần có để
  đến sự hiểu nhầm. Tất cả các yếu tố của có thể phát huy hiệu quả trong công
  mô hình phải độc lập với nhau, tức là sự việc, các ngành và loại hình tổ chức
  tồn tại của một năng lực không nên phụ khác nhau”.
  thuộc vào sự tồn tại của một năng lực 2.2. Cấu trúc khung năng lực
  khác. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất nhân sự quản lý kinh doanh
  là xây dựng mô tả về năng lực một cách Thông thường, cấu trúc một KNL
  hợp lý, đặc biệt là những năng lực đặc được xác định gồm có các thành phần
  trưng cho mức độ thực hiện của từng cá sau nhóm năng lực, tên năng lực, định
  nhân, tức là các hành vi cho thấy mức nghĩa về năng lực, các cấp độ năng lực,
  độ năng lực của từng người. Do đó, hành vi để thực hiện công việc hiệu quả.
  khái niệm về KNL được đề tập tới như Cấu trúc KNL sẽ bao gồm các yếu
  sau: “Khung năng lực là việc mô tả sự tố sau:
  kết hợp đặc biệt các kiến thức, kỹ năng • Nhóm năng lực: gồm các năng
  và đặc điểm cần thiết để thực hiện hiệu lực có những đặc điểm, thuộc tính đồng
  quả một nhiệm vụ trong tổ chức và nhất hoặc tương tự nhau.
  được sử dụng như một công cụ hữu • Năng lực: đặt tên cho từng năng
  hiệu để lựa chọn, đào tạo và phát triển, lực cụ thể.
  đánh giá nhân viên và xây dựng kế • Định nghĩa về năng lực: mô tả
  hoạch nguồn nhân lực” (Lucia và một cách khái quát nhất năng lực là gì,
  Lepsinger, 1999 [10]). Như vậy, KNL giải thích khái niệm cơ bản nhất về
  là một tập hợp tất cả các năng lực cần năng lực.
  có của nhân viên trong một tổ chức • Các cấp độ hành vi/cấp độ năng
  được nhóm lại thành các cấu hình phù lực: mô tả các mức độ hành vi khác
  hợp với công việc cá nhân hoặc vai trò nhau mà mỗi cá nhân cần phải có để
  tổ chức đó. hoàn thành công việc. Đó cũng chính là
  Vị trí quản lý kinh doanh là một các cấp độ năng lực. Mỗi năng lực cụ
  trong những vị trí đảm nhận công việc thể sẽ bao gồm một số cấp độ, mỗi cấp
  khó khăn nhất và quan trọng nhất vì độ sẽ được mô tả cụ thể dưới dạng một
  hiệu quả của vị trí thiết yếu này ảnh tập hợp các hành vi, cấp độ sau bao
  hưởng đến sự thành công hay thất bại gồm các năng lực của cấp độ trước đó.
  của hầu hết các doanh nghiệp. Với Tức là các hành vi của cấp độ trước đó
  những vai trò của nhân sự quản lý kinh là tiền đề đối với các hành vi cao hơn.
  doanh ngày một quan trọng hơn trong Mỗi cấp độ năng lực sẽ biểu thị độ rộng

  28

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  và chiều sâu của kiến thức và kỹ năng cứu này, tác giả sử dụng mỗi năng lực
  cấu thành nên năng lực đó. Các cấp độ sẽ bao gồm 5 cấp độ khác nhau biểu thị
  được xác định theo cảm nhận (đánh giá lần lượt các khả năng làm chủ năng lực
  theo thái độ), tức là mang tính miêu tả đó (bảng 1).
  hơn là tính định nghĩa. Trong nghiên
  Bảng 1: Bảng mô tả 5 cấp độ của năng lực
  Cấp độ Mô tả cấp độ
  Cấp độ 1 (entry): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ sơ khai. Nếu được
  Sơ cấp hướng dẫn thì cá nhân ở cấp độ này có thể vận dụng được năng lực
  trong một số trường hợp đơn giản.
  Cấp độ 2 (basic): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ cơ bản. Nếu được
  Trung cấp (cơ bản) hướng dẫn thì cá nhân ở cấp độ này có thể vận dụng được năng lực
  trong những trường hợp có đôi chút khó khăn nhất định, nhưng
  chủ yếu vẫn là những trường hợp thường gặp.
  Cấp độ 3 (inter): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ tương đối vững chắc.
  Vững chắc Cá nhân ở cấp độ này có thể vận dụng được năng lực trong phần
  lớn các trường hợp thường gặp mà không cần hướng dẫn.
  Cấp độ 4 (advanced): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ sâu rộng. Cá nhân ở
  Cao cấp (sâu rộng) cấp độ này có thể vận dụng được năng lực trong các trường hợp
  mới hay có sự thay đổi và ngoài ra, có thể hướng dẫn người khác
  thực thi công việc.
  Cấp độ 5 (expert): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ chuyên gia. Cá nhân ở
  Chuyên gia cấp độ này có thể vận dụng được năng lực trong hầu hết các tình
  huống phức tạp khác nhau, có thể xây dựng và phát triển các
  phương pháp tiếp cận, cách thức tiến hành hay chính sách mới
  trong lĩnh vực liên quan. Cá nhân này được thừa nhận với tư cách
  chuyên gia cả trong và ngoài tổ chức; có thể chủ trì hay định
  hướng việc hướng dẫn người khác.
  (Nguồn: [12, tr. 248-249])
  • Biểu hiện hành vi của năng lực: thành một nhóm năng lực. Cuối cùng,
  mô tả các hành vi hiệu quả có thể quan một tập hợp toàn bộ các nhóm, năng
  sát được khi một người thể hiện năng lực, và các chỉ số hành vi được gọi là
  lực. Chỉ số này rất quan trọng vì chúng một KNL.
  như một công cụ hữu ích về nguồn nhân 3. Phương pháp nghiên cứu
  lực dùng để minh họa khi một năng lực 3.1. Quy trình xây dựng khung
  cụ thể được thể hiện trong một công việc năng lực nhân sự quản lý kinh doanh
  được biểu hiện như thế nào. Việc triển khai xây dựng KNL nhân
  Như vậy, nếu xem xét KNL đi từ cụ sự trong tổ chức thường được thực hiện
  thể tới tổng quát thì sẽ được cấu thành với quy trình gồm nhiều bước. Các bước
  như sau: một bộ tổng hợp các chỉ số thực hiện và trình tự thực hiện phụ thuộc
  hành vi có liên quan tạo thành một năng nhiều vào phương pháp tiếp cận và công
  lực. Sau đó, năng lực được mô tả và cụ sử dụng để thu thập dữ liệu trong quá
  cung cấp với một tiêu đề. Một tập hợp trình xây dựng KNL. Nghiên cứu thiết
  các năng lực liên quan chặt chẽ tạo kế quy trình xây dựng KNL nhân sự

  29

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  quản lý kinh doanh gồm 6 bước dựa trên phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam và
  quy trình xây dựng KNL của Draganidis nguồn lực của nghiên cứu (hình 1).
  và Mentzas (2006) [13] có sửa đổi để

  Bước 1: Xây dựng danh mục năng lực sơ bộ của KNL

  Bước 2: Xác định danh mục năng lực rút gọn

  Bước 3: Kiểm định KNL

  Bước 4: Định nghĩa nhóm năng lực và năng lực trong KNL

  Bước 5: Xác định cấp độ chuẩn năng lực và biểu hiện hành vi cho cấp độ chuẩn
  năng lực

  Bước 6: Phác thảo KNL

  Hình 1: Quy trình xây dựng khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh tại
  các Ngân hàng thương mại Việt Nam theo đề xuất của tác giả
  3.2. Chọn điểm nghiên cứu và sát đều thuộc top 10 NHTM uy tín năm
  chọn mẫu nghiên cứu 2018 (Vietnam Report, 2018) [15] và
  Tính tới tháng 12/2018, số lượng thuộc nhóm các ngân hàng chiếm 80%
  các NHTM Việt Nam hiện nay gồm 35 lực lượng lao động trong ngành Ngân
  ngân hàng, được chia thành 2 nhóm hàng Việt Nam (Kinh tế & Tiêu dùng,
  gồm NHTM Cổ phần và NHTM 2017) [16].
  TNHH 1 thành viên do nhà nước sở 3.3. Phương pháp thu thập số liệu
  hữu (Ngân hàng nhà nước, 2018) [14]. Để kiểm định KNL và xác định cấp
  Để kiểm định KNL nhân sự quản lý độ chuẩn năng lực, tác giả đã tiến hành
  kinh doanh (bước 3), tác giả tiến hành phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
  khảo sát tại 11 NHTM hoạt động tại thông qua phương pháp khảo sát nhằm
  Hà Nội và Quảng Ninh, với cỡ mẫu lấy ý kiến của các đối tượng khảo sát
  thực hiện là 134 quan sát. Để xác định gồm nhân sự quản lý kinh doanh (với
  cấp độ chuẩn năng lực nhân sự quản lý các có chức danh: Trưởng/Phó phòng
  kinh doanh (bước 5), tác giả đã tiến Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng
  hành khảo sát tại 20 NHTM hoạt động bán lẻ, Khách hàng SMEs; Giám
  tại 3 thành phố lớn gồm Hà Nội và đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh
  Quảng Ninh và Hồ Chí Minh, với cỡ NHTM). Ngoài ra, để đánh giá đa chiều
  mẫu thực hiện là 360 quan sát. Các về năng lực của nhân sự quản lý kinh
  NHTM được lựa chọn tham gia khảo doanh, tác giả cũng chọn mẫu đối

  30

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  chứng là cấp trên trực tiếp, cấp dưới, Alpha là một hệ số kiểm định thống kê
  đồng nghiệp của đối tượng nghiên cứu về mức độ tin cậy và tương quan giữa
  nhằm gia tăng tính khách quan cho kết các biến quan sát trong thang đo. Nghiên
  quả khảo sát. cứu sẽ lấy hệ số chuẩn Cronbach
  Bảng hỏi khảo sát kiểm định KNL Alpha>=0,6 là thang đo có thể chấp
  nhân sự quản lý kinh doanh được thiết nhận được về mặt tin cậy để đánh giá độ
  kế gồm 2 phần: phần 1 hỏi thông tin đặc tin cậy của các thang đo năng.
  điểm của đối tượng khảo sát (như giới Phương pháp phân tích nhân tố
  tính, độ tuổi, trình độ, nơi công tác), khám phá (EFA) để phân tích các yếu tố
  phần 2 hỏi các ý kiến đánh giá về tầm cấu thành của KNL có độ kết dính cao
  quan trọng của các năng lực gồm 20 câu hay không và chúng có thể gom lại
  hỏi. Thang đo sử dụng trong khảo sát là thành các nhóm như dự kiến ban đầu
  thang Likert 5 cấp độ (tăng dần): 1- Rất của nghiên cứu hay không. Phép trích
  không đồng ý  5- Rất đồng ý. nhân tố được sử dụng là Principal
  Bảng hỏi khảo sát xác định cấp độ Component với phép quay không vuông
  chuẩn năng lực được thiết kế gồm 2 góc Varimax.
  phần: phần 1 hỏi thông tin đặc điểm của 4. Kết quả nghiên cứu khung
  đối tượng khảo sát (như giới tính, độ năng lực nhân sự quản lý kinh doanh
  tuổi, trình độ, nơi công tác, ví trị hiện 4.1. Danh mục năng lực sơ bộ
  tại), phần 2 hỏi ý kiến đánh giá về yêu của khung năng lực nhân sự quản lý
  cầu cấp độ chuẩn năng lực của nhân sự kinh doanh
  quản lý kinh doanh gồm 13 câu hỏi.  Danh mục năng lực sơ bộ của
  Thang đo sử dụng trong khảo sát là khung năng lực nhân sự quản lý
  thang 5 cấp độ (tăng dần): 1- Cấp độ sơ kinh doanh
  cấp  5- Cấp độ chuyên gia. Các công cụ được sử dụng để xác
  3.4. Phương pháp xử lý số liệu định danh mục năng lực sơ bộ của nhân sự
  Dữ liệu thu thập được xử lý qua quản lý kinh doanh dựa trên bảng mô tả
  phần mềm SPSS 20.0. Trong đó, nghiên công việc của các chức danh như
  cứu sử dụng phương pháp thống kê mô Trưởng/Phó phòng Khách hàng khối
  tả, hệ số Cronbach Alpha, phân tích doanh nghiệp, Khối bán lẻ, Khách hàng
  nhân tố khám phá (EFA). SMEs; Giám đốc/Phó Giám đốc các chi
  Thống kê mô tả được sử dụng để mô nhánh tại các NHTM Việt Nam và các kết
  tả các thuộc tính của nhóm mẫu khảo sát quả nghiên cứu thực chứng của Manasi
  (theo các đặc điểm cá nhân như giới (2014) [17] dành cho đối tượng nhân sự
  tính, độ tuổi, trình độ). Ngoài ra, thông quản lý kinh doanh, Murale & Preetha
  qua việc biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị có (2011) [18] cho đối tượng quản lý cấp
  thể giúp có cái nhìn tổng quát và so sánh trung và nghiên cứu của Đỗ Vũ Phương
  được sự khác biệt trong mức độ đánh giá Anh (2016) [4] dành cho nhân sự quản lý
  giữa các nhóm đối tượng khác nhau. cấp trung tại Việt Nam (xem bảng 2).
  Hệ số Cronbach Alpha để đánh giá Danh mục năng lực sơ bộ của nhân sự
  độ tin cậy (tính nhất quán nội tại) của quản lý kinh doanh được tổng hợp gồm 33
  thang đo năng lực. Hệ số Cronbach năng lực và chia thành 3 nhóm.

  31

 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  Bảng 2: Danh mục năng lực sơ bộ của nhân sự quản lý kinh doanh trong
  các Ngân hàng thương mại Việt Nam
  Nhóm năng lực quản lý Nhóm năng lực chuyên Nhóm năng lực quản trị và
  môn phát triển bản thân
  1. Tham mưu chiến lược 13. Hiểu biết các kiến thức 25. Đề cao liêm chính
  chuyên môn đặc thù theo
  công việc
  2. Quản trị quy định, 14. Nắm vững các kỹ năng 26. Quản trị thông tin
  quy trình tác nghiệp chuyên môn đặc thù theo
  công việc
  3. Lập kế hoạch và tổ chức 15. Hiểu biết về môi trường 27. Quản lý thời gian
  thực hiện công việc kinh doanh và ngành nghề
  4. Dẫn dắt nhóm làm việc 16. Hiểu biết về doanh 28. Cải tiến, đổi mới
  nghiệp
  5. Đánh giá cấp dưới 17. Đảm bảo chất lượng 29. Chủ động
  6. Đào tạo, hướng dẫn 18. Tối ưu ngân sách, chi phí 30. Chịu căng thẳng và áp lực
  cấp dưới được giao
  7. Quản trị xung đột 19. Định hướng mục tiêu và 31. Học hỏi không ngừng
  kết quả
  8. Tư duy phân tích 20. Kỹ năng giao tiếp 32. Kỹ năng nhân sự
  9. Ra quyết định 21. Định hướng khách hàng 33. Đa kỹ năng
  10. Lãnh đạo 22. Kỹ năng đàm phán
  11. Giải quyết vấn đề 23. Kỹ năng thuyết trình
  12. Nhạy bén với hoàn cảnh 24. Kỹ năng bán hàng
  trong kinh doanh

  (Nguồn: [4], [17], [18])
   Danh mục năng lực rút gọn Danh mục năng lực sơ bộ đã được gửi
  của khung năng lực nhân sự quản lý tới 12 chuyên gia trong lĩnh vực nhân
  kinh doanh sự và ngân hàng để tham khảo ý kiến.
  Theo Boyzatzis (1982) [7], để có Kết quả phỏng vấn nhóm có định
  thể sử dụng và quản lý hiệu quả dựa hướng cho thấy, danh mục năng lực sơ
  trên KNL thì số lượng các năng lực chỉ bộ của nhân sự quản lý kinh doanh từ
  nên dao động từ 12 đến 21 năng lực. 33 năng lực được rút gọn còn 20 năng
  Kết quả danh mục năng lực sơ bộ của lực chia thành 3 nhóm: nhóm năng lực
  KNL nhân sự quản lý kinh doanh gồm quản lý (7 năng lực), nhóm năng lực
  33 năng lực chia làm 3 nhóm là khá chuyên môn (5 năng lực) và nhóm năng
  nhiều nên để rút gọn danh mục năng lực lực quản trị và phát triển bản thân (8
  sơ bộ, tác giả đã tiến hành sử dụng công năng lực) (bảng 3).
  cụ phỏng vấn nhóm có định hướng.

  32

 8. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  Bảng 3: Danh mục năng lực rút gọn của khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh
  Nhóm năng lực quản lý Nhóm năng lực chuyên Nhóm năng lực quản
  môn trị và phát triển bản
  thân
  1. Tham mưu chiến lược 8. Kiến thức và kỹ năng 13. Đề cao liêm chính
  chuyên môn đặc thù theo (Tính liêm chính)
  công việc
  2. Lập kế hoạch và tổ chức 9. Hiểu biết về doanh nghiệp, 14. Quản lý thời gian
  thực hiện công việc môi trường kinh doanh và
  ngành nghề
  3. Quản lý nhóm 10. Đảm bảo chất lượng 15. Cải tiến, đổi mới
  (Đổi mới, sáng tạo)
  4. Quản trị xung đột 11. Định hướng mục tiêu và 16. Chủ động
  kết quả
  5. Tư duy phân tích 12. Định hướng khách hàng 17. Chịu căng thẳng và
  áp lực
  6. Giải quyết vấn đề 18. Học hỏi không ngừng
  7. Nhạy bén với hoàn cảnh 19. Quản trị thông tin
  trong kinh doanh
  20. Kỹ năng nhân sự
  (Nguồn: Kết quả phỏng vấn nhóm có định hướng của tác giả)
  4.2. Danh mục năng lực chính từ 6-10 năm kinh nghiệm 35,5% và trên
  thức của khung năng lực nhân sự 10 năm kinh nghiệm 18,7%. Kết quả
  quản lý kinh doanh thống kê cũng chỉ rõ đặc điểm về trình
   Mô tả mẫu nghiên cứu (n=134) độ học vấn của đội ngũ nhân sự tại các
  Để xác định danh mục năng lực NHTM Việt Nam trong mẫu khảo sát
  chính thức của KNL nhân sự quản lý nhìn chung khá cao. Tỷ lệ người tham
  kinh doanh, nghiên cứu đã thực hiện gia khảo sát có trình độ đại học là
  khảo sát tại 11 ngân hàng hoạt động tại 71,6% và thạc sĩ là 28,4%.
  Hà Nội (66,4%) và Quảng Ninh  Kiểm định độ tin cậy và giá trị
  (33,6%) với số lượng phiếu phát ra là của thang đo KNL nhân sự quản lý
  201 và thu về 134 phiếu hợp lệ, đạt tỷ kinh doanh
  lệ 67%. Kết quả kiểm định Cronbach’s
  Đối tượng tham gia khảo sát gồm Alpha cho 3 nhóm năng lực cho thấy ở
  nhân sự quản lý kinh doanh (21,6%) và cả 3 nhóm có tổng số 7 năng lực bị loại
  các bên liên quan (gồm cấp trên trực do hệ số tương quan biến – tổng

 9. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  của năng lực quản lý, năng lực chuyên EFA (xem bảng 4). Giá trị hội tụ của
  môn, năng lực quản trị và phát triển bản các biến đo lường được kiểm định là
  thân đều đạt giá trị >0,7 và các thang đo chấp nhận được thông qua tổng phương
  đều thỏa mãn hệ số tương quan biến – sai trích là 77,8%>50% nghĩa là 3 nhóm
  tổng >0,3 (xem bảng 4). nhân tố (năng lực quản lý, năng lực
  Tác giả tiếp tục đưa 13 năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và phát
  (biến đo lường) vào kiểm tra giá trị hội tụ triển bản thân) giải thích được 77,8%
  của biến quan sát (KNL) bằng phân tích biến thiên của các biến quan sát và tất
  EFA. Với kết quả kiểm định KMO = cả các hệ số tải nhân tố của các nhân tố
  0,860>0,5 và kiểm định Bartlett có ý trong từng nhóm yếu tố đều >0,5 (xem
  nghĩa thống kê (Sig

 10. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  năng lực được chia thành 3 nhóm: Nhóm năng lực quản lý là các năng
  Nhóm năng lực quản lý (Lập kế hoạch lực thể hiện vai trò của nhà quản lý. Các
  và tổ chức thực hiện; Quản lý nhóm; quản lý không thể chỉ dừng lại ở tầm
  Năng lực giải quyết vấn đề và Năng lực vóc của một chuyên gia mà phải có
  nhạy bén với hoàn cảnh trong kinh năng lực quản trị và dẫn dắt người khác
  doanh), Nhóm năng lực chuyên môn cũng như dẫn dắt bộ phận nhằm đạt
  (Kiến thức và kỹ năng chuyên môn đặc được mục tiêu của bộ phận và của tổ
  thù theo công việc; Hiểu biết về doanh chức. Nhà quản lý phải chịu trách
  nghiệp, môi trường kinh doanh và nhiệm về kết quả công việc của nhân
  ngành nghề; Định hướng mục tiêu và viên dưới quyền và đạt mục tiêu thông
  kết quả; Định hướng khách hàng) và qua việc tác động vào nhân viên dưới
  Nhóm năng lực quản trị và phát triển quyền cũng như các đối tác có liên
  bản thân (Tính liêm chính; Quản lý thời quan. “Năng lực quản lý bao gồm kiến
  gian; Đổi mới và sáng tạo; Chịu căng thức về quản lý, kỹ năng về quản lý và
  thẳng và áp lực; Học hỏi không ngừng). thái độ của cán bộ quản lý đối với công
  4.3. Mô tả năng lực trong khung việc mà người đó đang đảm nhận”
  năng lực nhân sự quản lý kinh doanh (Pablo, 2006) [19]. Mô tả các năng lực
   Mô tả nhóm năng lực quản lý thuộc nhóm năng lực quản lý được trình
  bày tại bảng 5.
  Bảng 5: Mô tả các năng lực thuộc nhóm Năng lực quản lý
  Tên năng lực Mô tả năng lực
  1. Lập kế hoạch và tổ Là khả năng xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh bằng
  chức thực hiện công việc cách đặt ra các mục tiêu; triển khai, giám sát từng công việc cụ
  thể phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh theo từng thời kỳ
  của đơn vị và phù hợp với tầm nhìn, định hướng của ngân hàng.
  2. Quản lý nhóm Là năng lực dẫn dắt, điều hành và hỗ trợ nhóm làm việc đạt
  được mục tiêu và kết quả công việc mong muốn trong phạm vi
  chức trách và trong những điều kiện nguồn lực nhất định.
  3. Giải quyết vấn đề Là khả năng nhận ra và giải quyết các vấn đề một cách chủ
  động và bền bỉ, nắm bắt được các cơ hội khi có.
  4. Nhạy bén với hoàn Là năng lực điều chỉnh cách thức hành xử để làm việc một
  cảnh trong kinh doanh cách hiệu quả và hiệu năng khi có thông tin mới, tình huống
  thay đổi hay/hoặc trong một môi trường khác.
  (Nguồn: Tổng hợp từ [4], [12], [20])
   Mô tả nhóm năng lực chuyên môn nhìn của lãnh đạo cấp cao với những
  Trong bối cảnh cạnh tranh diễn ra người trực tiếp thực hiện. Để hoàn
  khốc liệt trên nhiều lĩnh vực và ngân thành nhiệm vụ và vai trò của vị trí,
  hàng không nằm ngoài xu thế đó, nhà nhân sự quản lý kinh doanh cần có năng
  quản lý cấp trung như vị trí nhân sự lực chuyên môn giỏi để hướng dẫn, thúc
  quản lý kinh doanh đóng vai trò quan đẩy, phát triển nhân viên, phối hợp nhân
  trọng trong việc điều hành doanh viên trong bộ phận với nhân viên ở bộ
  nghiệp, là mắt xích liên kết giữa tầm

  35

 11. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  phận khác hoàn thành mục tiêu của đơn những kiến thức, kỹ năng chuyên môn)
  vị và doanh nghiệp. trong lĩnh vực chuyên môn mình đảm
  Nhóm năng lực chuyên môn là các nhiệm. Đặc biệt đối với nhân sự quản
  năng lực thể hiện sự am hiểu và thuần lý cấp trung phải có năng lực chuyên
  thục trong các hoạt động cụ thể yêu cầu môn bởi các năng lực đó cho phép họ
  sử dụng các công cụ, phương pháp, quy đào tạo, định hướng và đánh giá được
  trình, kỹ thuật hay kiến thức chuyên sâu nhân viên cấp dưới thực hiện công việc
  (Shehu & Akintoye, 2011) [21]. Lý do được giao. Mô tả các năng lực thuộc
  các cá nhân khi được đề bạt lên vị trí nhóm năng lực chuyên môn được trình
  quản lý là bởi họ đã thể hiện được trình bày tại bảng 6.
  độ của mình (như có sự am hiểu về
  Bảng 6: Mô tả các năng lực thuộc nhóm Năng lực chuyên môn
  Tên năng lực Mô tả năng lực
  1. Kiến thức và kỹ Là khả năng nhận thức, am hiểu các dữ liệu, thông tin về sản
  năng chuyên môn đặc phẩm của ngân hàng, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, lợi ích
  thù theo công việc và đặc điểm của các sản phẩm đó và khả năng áp dụng các kiến
  thức đó một cách thành thạo vào thực tiễn để tư vấn cho khách
  hàng phương án phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.
  2. Hiểu biết về doanh Là khả năng am hiểu những vấn đề chính của doanh nghiệp (tầm
  nghiệp, môi trường nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi) và những hiểu biết tổng quát môi
  kinh doanh và ngành trường ngành (thị trường tài chính ngân hàng).
  nghề
  3. Định hướng mục Là những nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra (mục tiêu cá
  tiêu và kết quả nhân, mục tiêu của đơn vị, bộ phận) với kết quả tốt nhất và nhất
  quán với mục tiêu chung của doanh nghiệp.
  4. Định hướng khách Nhận diện và đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách
  hàng hàng, cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng
  trong và ngoài tổ chức.
  (Nguồn: Tổng hợp từ [4], [12], [20], đề xuất của tác giả)
   Mô tả nhóm năng lực quản trị đặt ra; cũng như tìm kiếm các nguồn
  và phát triển bản thân lực mới để thích ứng với môi trường
  Năng lực quản trị và phát triển bản công việc [22]. Do đó, năng lực này là
  thân xem xét tới hành vi của một cá cần thiết đối với các nhân sự quản lý để
  nhân mong muốn nhìn thấy sự thay đổi giúp họ có thể tự quản lý bản thân để sở
  của bản thân trong cuộc sống và trong hữu các năng lực có thể dẫn dắt người
  công việc bởi khi một người trở thành khác. Đây cũng là nhóm năng lực có
  nhà quản lý, họ nên biết và hiểu mình là khả năng bổ trợ cho các năng lực
  ai. Daft và cộng sự (2015) cho rằng chuyên môn và năng lực quản lý cũng
  năng lực quản trị và phát triển bản thân như giúp cho nhà quản lý cân bằng
  là những nỗ lực của cá nhân để quản lý được giữa công việc và cuộc sống. Mô
  các hành động và quyết định của mình tả các năng lực thuộc nhóm năng lực
  thông qua việc đánh giá cách thức thực quản trị và phát triển bản thân được
  hiện mục tiêu để giải quyết các vấn đề trình bày tại bảng 7.

  36

 12. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  Bảng 7: Mô tả các năng lực thuộc nhóm Năng lực quản trị và phát triển bản thân
  Tên năng lực Mô tả năng lực
  1. Tính liêm chính Là thái độ chính trực, ngay thẳng, khách quan, thể hiện sự trung thực
  và minh bạch, tuân thủ các giá trị cốt lõi, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc
  ứng xử và các quy định khác của ngân hàng và các thông lệ ngân hàng
  quốc tế.
  2. Đổi mới, sáng tạo Là năng lực tư duy để đưa ra các quy trình, giải pháp công việc không
  theo cách thức tiếp cận thông thường; khai thác các khả năng có thể và
  vượt qua thách thức với những dịch vụ và giải pháp sáng tạo dựa trên kiến
  thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thực nghiệm, nhằm đem lại hiệu quả tốt
  hơn cho hoạt động kinh doanh của đơn vị, bộ phận và của doanh nghiệp.
  3. Quản lý thời gian Là khả năng sắp xếp và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn lực và
  thời gian giới hạn để đảm bảo hoàn thành công việc.
  4. Quản lý áp lực Là năng lực chủ động kiểm soát tâm lý, cảm xúc của bản thân để giữ
  và căng thẳng vững hiệu quả công việc khi phải đối mặt với sự căng thẳng.
  5. Học hỏi không Là khả năng nhận thức ra ưu điểm, sở trường và hạn chế của bản thân, từ
  ngừng đó tận dụng các cơ hội để phát triển năng lực và hoàn thiện bản thân
  nhằm nâng cao giá trị cá nhân và thành quả cho tổ chức.
  (Nguồn: Tổng hợp từ [4], [12], [20], đề xuất của tác giả)
  4.4. Xác định cấp độ chuẩn năng Hà Nội (65,6%), TP. Hồ Chí Minh
  lực của khung năng lực nhân sự quản (22,5%) và Quảng Ninh (11,9%). Tổng
  lý kinh doanh số lượng phiếu khảo sát phát ra 431
  Mỗi năng lực trong KNL cần có phiếu và thu về là 360 phiếu hợp lệ, đạt
  một cấp độ chuẩn phù hợp chung với tỷ lệ 83,5%. Hình thức thu thập dữ liệu
  nhân sự quản lý kinh doanh trong thông qua khảo sát phát phiếu trực tiếp
  NHTM Việt Nam. Cấp độ chuẩn năng và trực tuyến (dùng Google form).
  lực chính là mức độ yêu cầu về năng Đối tượng tham gia khảo sát gồm có
  lực để cán bộ có thể hoàn thành vai trò, vị trí Nhân sự quản lý kinh doanh
  chức năng của mình nhằm đáp ứng yêu (29,1%) và các bên liên quan có quan hệ
  cầu công việc. Để xác định cấp độ trong công việc với vị trí này bao gồm
  chuẩn năng lực, tác giả tiến hành dựa cấp trên trực tiếp (14,9%), đồng nghiệp
  trên tài liệu lý thuyết, nghiên cứu thực ngang hàng (21%) và cấp dưới (35%).
  nghiệm, bảng hỏi khảo sát, xử lý số liệu Về đặc điểm đối tượng tham gia
  bằng phần mềm SPSS 20.0 và phỏng khảo sát có 57,4% là nữ và 42,6% là
  vấn hành vi để xác định cấp độ năng lực nam trên tổng số 360 người tham gia
  cho mỗi năng lực trong KNL nhân sự điều tra. Độ tuổi của các đối tượng tham
  quản lý kinh doanh sẽ được xác định. gia điều tra khá trẻ, nhóm tuổi từ 21-40
  • Mô tả mẫu khảo sát cấp độ tuổi chiếm tỷ trọng lớn 94%, chỉ có 6%
  chuẩn năng lực (n=360) đối tượng tham gia khảo sát là trên 41
  Để xác định cấp độ chuẩn năng lực tuổi. Với độ tuổi khá trẻ thì số lượng
  của nhân sự quản lý kinh doanh, tác giả người tham gia khảo sát có dưới 5 năm
  đã thực hiện khảo sát tại 20 NHTM Việt kinh nghiệm chiếm 38,5%, từ 6-10 năm
  Nam hoạt động tại 3 thành phố lớn gồm kinh nghiệm 36,5% và trên 10 năm kinh

  37

 13. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  nghiệm 25%. Kết quả thống kê cũng chỉ cá nhân ở cấp độ này yêu cầu có thể vận
  rõ đặc điểm về trình độ học vấn của đội dụng được năng lực trong các trường
  ngũ nhân sự tại các NHTM Việt Nam hợp mới hay có sự thay đổi và ngoài ra,
  trong mẫu khảo sát nhìn chung khá cao. có thể hướng dẫn người khác thực thi
  Tỷ lệ người tham gia khảo sát có trình công việc. Đối với nhóm năng lực quản
  độ đại học là 70% và thạc sĩ là 30%. trị và phát triển bản thân có 3 năng lực
  • Kết quả xác định cấp độ chuẩn yều cầu ở cấp độ chuẩn 4 (gồm Tính
  năng lực của khung năng lực nhân sự liêm chính, Quản lý thời gian, và Học
  quản lý kinh doanh hỏi không ngừng) và có 2 năng lực ở
  Kết quả thống kê xác định cấp độ cấp độ chuẩn 3 (gồm Đổi mới và sáng
  chuẩn năng lực cho thấy đối với nhóm tạo; Chịu được áp lực và căng thẳng).
  năng lực quản lý cả 4 năng lực thuộc Các năng lực ở cấp độ chuẩn 3 biểu thị
  nhóm này đều yêu cầu cấp độ chuẩn các kiến thức và kỹ năng ở mức độ cơ
  năng lực ở mức 4; nhóm năng lực bản. Nếu được hướng dẫn thì cá nhân ở
  chuyên môn cũng có 4 năng lực được cấp độ này có thể vận dụng được năng
  yêu cầu ở mức 4 (bảng 8). Điều đó có lực trong những trường hợp có đôi chút
  nghĩa là biểu thị các kiến thức và kỹ khó khăn nhất định, nhưng chủ yếu vẫn
  năng của các năng lực ở 2 nhóm này là những trường hợp thường gặp.
  được yêu cầu ở mức độ sâu rộng. Các
  Bảng 8: Kết quả cấp độ chuẩn năng lực của khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh
  Trung Độ lệch Cấp độ
  N
  KNL nhân sự quản lý kinh doanh bình chuẩn chuẩn
  1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện 360 4,07 0,499 4
  2. Quản lý nhóm 360 4,00 0,308 4
  Nhóm năng 3. Giải quyết vấn đề 360 4,03 0,398 4
  lực quản lý 4. Nhạy bén với hoàn cảnh trong 4
  360 4,01 0,358
  kinh doanh
  5. Kiến thức và kỹ năng chuyên môn 4
  360 3,91 0,525
  đặc thù theo công việc
  Nhóm năng 6. Hiểu biết doanh nghiệp, môi 4
  360 4,02 0,325
  lực chuyên trường kinh doanh, ngành nghề
  môn 7. Định hướng mục tiêu và kết quả 360 4,13 0,494 4
  8. Định hướng khách hàng 360 4,01 0,334 4
  Nhóm năng 9. Tính liêm chính 360 3,99 0,653 4
  lực quản trị 10. Đổi mới và sáng tạo 360 3,04 0,331 3
  và phát 11. Chịu được áp lực và căng thẳng 360 4,05 0,593 4
  triển bản 12. Quản lý thời gian 360 3,45 0,710 3
  thân 13. Học hỏi không ngừng 360 4,04 0,576 4
  (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của tác giả, 2019)
  • Khung năng lực nhân sự quản kinh doanh trong các NHTM Việt Nam
  lý kinh doanh gồm 13 năng lực và chia thành 3 nhóm
  Từ kết quả kiểm định danh mục gồm (i) Nhóm năng lực quản lý, (ii)
  năng lực của KNL nhân sự quản lý kinh Nhóm năng lực chuyên môn, và (iii)
  doanh cho thấy KNL nhân sự quản lý Nhóm năng lực quản trị và phát triển

  38

 14. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  bản thân với các cấp độ chuẩn tương ứng (xem hình 2).

  Nhóm năng lực 1. Lập kế hoạch và tổ chức thực
  quản lý hiện công việc (cấp độ chuẩn 4)
  2. Quản lý nhóm (cấp độ chuẩn 4)
  3. Năng lực giải quyết vấn đề (cấp
  độ chuẩn 4)
  4. Năng lực nhạy bén với hoàn
  cảnh trong kinh doanh (cấp độ
  KNL chuẩn 4)

  Nhóm năng lực
  Nhóm năng lực
  quản trị và phát
  chuyên môn
  triển bản thân

  1. Kiến thức và kỹ năng chuyên môn đặc
  thù theo công việc (cấp độ chuẩn 4)
  1. Tính liêm chính (cấp độ chuẩn 4)
  2. Hiểu biết về doanh nghiệp, môi trường
  2. Đổi mới, sáng tạo (cấp độ chuẩn 3)
  kinh doanh và ngành nghề (cấp độ chuẩn 4)
  3. Chịu căng thẳng và áp lực (cấp độ chuẩn 4)
  3. Định hướng mục tiêu và kết quả (cấp độ
  4. Quản lý thời gian (cấp độ chuẩn 3)
  5. Học hỏi không ngừng (cấp độ chuẩn 4) chuẩn 4)
  4. Định hướng khách hàng (cấp độ chuẩn 4)
  Hình 2: Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các Ngân hàng
  thương mại Việt Nam theo kết quả nghiên cứu của tác giả, 2019
  5. Kết luận hiện công việc. Với hệ thống này, một
  Kết quả nghiên cứu đã xác định mặt các nhà quản lý ngân hàng có thể
  được cấu trúc KNL nhân sự quản lý xác định những năng lực cần có để đảm
  kinh doanh và xác định cấp độ chuẩn trách ở một vị trí công việc, mặt khác
  năng lực. Đây sẽ là cơ sở để các nhân có thể đánh giá khả năng đáp ứng về
  sự quản lý kinh doanh trong các NHTM năng lực hiện tại của người thực hiện
  Việt Nam có thể tham khảo, đối chiếu công việc. Nhờ đó, mà lãnh đạo ra được
  và hoàn thiện hơn về kiến thức – kỹ quyết định hợp lý về nhân sự như tuyển
  năng – thái độ của mình đối với công dụng, đào tạo phát triển, quản lý thành
  việc. KNL cho phép đánh giá mức độ tích, đãi ngộ dành cho đối tượng quản
  phù hợp giữa công việc và người thực lý và nhân viên trong tổ chức.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Kim, S. & Hong J. (2005), “The relationship between salesperson
  competencies and performance in the Korean pharmaceutical industry”, Management
  Revue, 16(2), 259-270
  2. Herbison, G. J. (2013), A focused and learnable competency model for the
  front-line sales managers at a U.S life insurance-based financial services company,
  Wilmington University, Dissertations

  39

 15. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  3. Lê Quân (2012), “Đánh giá năng lực giám đốc điều hành qua mô hình ASK”,
  Chuyên san kinh tế, kinh doanh, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, số
  28, tr. 29‐35
  4. Đỗ Vũ Phương Anh (2016), “Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh
  giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam”,
  Luận án tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội
  5. Tô Duy Lâm (2018), “Nguồn nhân lực – yếu tố tạo sự khác biệt của các ngân
  hàng”, Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng 2018, tr. 2-6
  6. McClelland, D. (1973), “Testing for competence rather than for “intelligence”,
  American Psychologist, 29(1), 1-14
  7. Boyatzis, R. (1982), The competent manager: A model for effective
  performance, Wiley & Sons, New York
  8. Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993), Competence at work, John Wiley &
  Sons, New York
  9. Ulrich, D. (1997), Human Resource Champions: Next Agenda for Adding
  Value and Defining Results, Boston: Harvard Business School Press
  10. Lucia, A. D., & Lepsinger, R. (1999), The art and science of competency
  models: Pinpointing critical success factors in organizations, Jossey-Bass/Pfeiffer,
  San Francisco
  11. Cron, W. L. & DeCarlo, T. E. (2009), Dalrymple’s sales management (10th
  ed.), John Wiley & Sons, Danvers
  12. Lê Quân (2015), Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính
  công, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
  13. Draganidis & Mentzas (2006), “Competency based management: a review of
  systems and approaches”, Information Management & Computer Security, Vol. 14,
  No. 1, 51-64
  14. Ngân hàng Nhà nước (2018), “Báo cáo thường niên của Ngân hàng nhà nước”,
  https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/bctn?_afrLoop=1295581
  539988539#%40%3F_afrLoop%3D1295581539988539%26centerWidth%3D80%25
  25%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfals
  e%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dvhpgsd8rn_215, (truy cập ngày
  15/02/2019)
  15. Vietnam Report (2018), “Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín
  năm 2018”, http://thoibaonganhang.vn/vietnam-report-cong-bo-top-10-ngan-hang-
  uy-tin-nhat-nam-2018-77149.html, (truy cập ngày 15/2/2019)
  16. Kinh tế & Tiêu dùng (2017), “BIDV quán quân số lượng nhân viên và điểm
  giao dịch, nhưng VPBank mới là vô địch tuyển dụng”,
  https://vietnambiz.vn/infographic-bidv-quan-quan-so-luong-nhan-vien-va-diem-giao-
  dich-nhung-vpbank-moi-la-vo-dich-tuyen-dung-45359.html, (truy cập 15/02/2019)
  17. Manasi, D. P. (2014), “Improving Effectiveness of Retail Sector through
  Competency Mapping of Sales Managers”, Indian Journal of Applied Research,
  Vol.4, Issue 10, 328-330

  40

 16. TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 16 – 2020 ISSN 2354-1482

  18. Murale, V. & Preetha, R. (2011), “Middle Level Managers: Competency and
  Effectiveness”, Journal of Indian Management, Vol. 8, 38-50
  19. Pablo, H. M. (2006), “Determinants of self-perceived managerial
  effectiveness in the Canarian health service”, ProQuest Dissertations and Theses.120.
  Retrieved August 15, 2016 from
  http://search.proquest.com/docview/1440111855?accountid=63189. (144)
  20. Seema Sanghi (2007), The handbook of competency mapping:
  understanding, designing and implementing competency models in organizations,
  SAGE Publications
  21. Shehu, Z., & Akintoye, A. (2008), “Construction programme management
  skills and competencies”, The Built and Human Environment Review, Vol. 1, 1-17
  22. Daft, L.R., Marcic, D., Griffin, R.W. & Van Fleet, D.D. (2015),
  Management skills, Cengage, Hampshire
  COMPETENCY MODEL OF SALES MANAGERS
  AT VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS
  ABSTRACT
  Competency model is gradually becoming an important tool, used as a
  foundation system to effectively implement human resource management activities in
  enterprises. However, the application of the model still reveals several limitations
  because of the difficulties in determining the competency portfolio for each position,
  assessing the importance, identifying proficiency level of competencies. The paper
  aims to identify competency model of sales managers in Vietnamese commercial
  banks including the portfolio of competencies, description of competencies and level
  of competency standards. The study results allow bank managers to identify the
  competencies required to hold the position of sales managers and assess the ability
  of employees to meet the competency standard. Hence reasonable decisions about
  personnel will be made. .
  Keywords: Competency model, sales managers, commercial banks

  (Received: 4/9/2019, Revised: 25/11/2019, Accepted for publication: 3/12/2019)

  41

Download tài liệu Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy