[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo

Download


Mục tiêu nghiên cứu là nêu rõ thực trạng tài chính tại doanh nghiệp, từ đó chỉ ra những điểm mạnh hay những điểm yếu của doanh nghiệp. Đồng thời giúp doanh nghiệp nhìn thấy được khả năng tình hình tài chính của mình có sự biến động lớn hoặc nhỏ để đưa ra những biện pháp giải quyết khắc phục thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI
  SÁNG TẠO

  Ngành: Tài chính ngân hàng

  Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

  Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Hải Nam

  Sinh viên thực hiện: Võ Kế Long

  MSSV: 1154021436 Lớp: 11DTNH1

  TP.HCM 2015

 2. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong luận văn tốt
  nghiệp đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại Sáng Tạo, không sao chép bất
  kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

  Ký tên

  Võ Kế Long

  i

 3. LỜI CẢM ƠN

  Trƣớc tiên, Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong trƣờng Đại học
  Công nghệ TP.HCM nói chung và các thầy cô trong khoa Kế toán – Tài chính Ngân hàng
  nói riêng đã tận tình giảng dạy, trang bị cho Em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong
  thời gian qua, giúp Em có một nền tảng kiến thức vững chắc để hoàn thành Luận văn tốt
  nghiệp này.
  Em cảm ơn anh chị nhân viên Công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại Sáng Tạo đã tận tình
  giúp đỡ em hoàn thành Luận văn này.
  Đặc biệt, Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy ThS. Phạm Hải Nam đã tận tình
  giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo em trong suốt thời gian làm Luận văn.
  Sau cùng, xin gửi lời cám ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã động viên, đóng góp ý
  kiến và giúp đỡ Em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận văn
  Để hoàn thành Luận văn với đề tài : “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH
  Công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại Sáng Tạo”, Em đã cố gắng rất nhiều trong việc tự
  nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu tham khảo. Song do kiến thức còn hạn chế, trình độ nhận
  thức vấn đề còn chƣa sâu sắc nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy
  cô góp ý bổ sung để Luận văn của Em đƣợc hoàn thiện hơn.
  Kính chúc thầy cô, anh chị, bạn bè sức khỏe và thành công trong công việc.

  Xin chân thành cảm ơn!
  TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

  Ký tên

  Võ Kế Long

  ii

 4. iii
 5. iv
 6. MỤC LỤC Trang

  LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………………………………………i

  LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………………ii

  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP………………………………………………………………..iii

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢƠNG DẪN ……………………………………………………..iv

  MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………v

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ……………………………………………………viii

  DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG ……………………………………………………………………ix

  LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………1

  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
  1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính …………………………………….4

  1.1.2 Tài liệu và phƣơng pháp phân tích tài chính………………………………………………………10

  1.1.3 Các phƣơng pháp phân tích ……………………………………………………………………………11

  1.1.3.1 Phƣơng pháp so sánh ………………………………………………………………………..11

  1.1.3.2 Phƣơng pháp phân tích nhân tố ………………………………………………………….12

  1.1.3.3 Phƣơng pháp liên hệ cân đối ………………………………………………………………12

  1.1.3.4 Phƣơng pháp thay thế liên hoàn………………………………………………………….13

  1.1.4 Sự cần thiết của việc phân tích tài chính doanh nghiệp ……………………………………….13

  1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ……………………………………………………………..15

  1.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán ……………………………………………………………………….15

  1.2.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ……………………………………………….15

  1.2.3 Phân tích báo cáo lƣu chuyển tiền tệ ……………………………………………………………….16

  v

 7. 1.2.4. Phân tích các chỉ số tài chính ………………………………………………………………………….17

  1.2.4.1 Phân tích khả năng thanh toán ……………………………………………………………17

  1.2.4.2 Phân tích tỷ số cơ cấu tài chính ………………………………………………………….18

  1.2.4.3 Phân tích hiệu quả hoạt động ……………………………………………………………..19

  1.2.4.4 Phân tích về tỷ số doanh lợi ……………………………………………………………….22

  1.2.4.5 Phân tích tài chính Du Pont ……………………………………………………………….24

  1.2.5 Phân tích tình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính ………………………………..24

  1.2.6 Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu với đòn bẩy tài chính

  1.2.7 Phân tích các khoản phải thu …………………………………………………………………………31

  1.2.8. Phân tích các khoản phải trả ………………………………………………………………………….32

  1.2.9 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí …………………………………………………………………32

  CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG
  MẠI SÁNG TẠO………………………………………………………………………………………………….35

  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SÁNG TẠO

  2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty ……………………………….35

  2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý ở công ty ……………………………………………………………..36

  2.1.3 Quyền hạn chức năng và nhiệm vụ …………………………………………………………….37

  2.1.4 Tình hình công ty những năm gần đây ……………………………………………………….37

  2.1.5 Thuận lợi, khó khăn, phƣơng hƣớng phát triển ……………………………………………39

  2.2 . PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SÁNG
  TẠO …………………………………………………………………………………………………………………….40

  2.2.1 Phân tích khái quát về tài chính của công ty ……………………………………………….40

  2.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán ………………………………………………………….40

  2.2.1.2 Phân tích bảng Kết quả hoạt đông kinh doanh …………………………………….52
  vi

 8. 2.2.1.3 Phân tích báo cáo lƣu chuyển tiền tệ ………………………………………………….55

  2.2.2 Phân tích các chỉ số tài chính …………………………………………………………………….59

  2.2.2.1 Phân tích khả năng thanh toán …………………………………………………………..59

  2.2.2.2 Phân tích tỷ số cơ cấu tài chính …………………………………………………………61

  2.2.2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động …………………………………………………………….62

  2.2.2.4 Phân tích về tỷ số doanh lợi ………………………………………………………………64

  2.2.2.5 Phân tích tài chính Du Pont ………………………………………………………………66

  CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SÁNG TẠO ………………………..68

  3.1. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI
  SÁNG TẠO ………………………………………………………………………………………………………….68

  3.1.1 Ƣu Điểm………………………………………………………………………………………………………68

  3.1.2 Nhƣợc điểm và nguyên nhân ………………………………………………………………………….69

  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SÁNG …………………………………….73

  3.2.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng
  mại Sáng Tạo ………………………………………………………………………………………………………..73

  3.2.2 Kiến nghị nhằm hoàn thiện tình hình tài chính công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại
  Sáng Tạo ………………………………………………………………………………………………………………84

  KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………….88

  TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………………….90

  PHỤ LỤC …………………………………………………………………………………………………………….92

  vii

 9. DANH MỤC HIỆU V CHỮ VIẾT TẮT

  DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc

  NDH Nợ dài hạn

  NNH Nợ ngắn hạn

  TNHH Trách nhiệm hữu hạn

  TP Trái phiếu

  TSCĐ Tài sản cố định

  TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình

  TSCĐVH Tài sản cố định vô hình

  TSDH Tài sản dài hạn

  TSNH Tài sản ngắn hạn

  VQHTK Vòng quay hàng tồn kho

  VQKPT Vòng quay khoản phải thu :

  ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu

  ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản

  ROS Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu
  NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc
  NHTM Ngân hàng thƣơng mại
  QTD Quỹ tín dụng
  TSTT Tỷ số thanh toán
  LP Lạm phát

  viii

 10. DANH MỤC BẢNG SỬ DỤNG

  Trang:
  ảng 2.1 Phân tích biến động theo thời gian của chỉ tiêu tài sản ……………. 41
  ảng 2.2 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu của chỉ tiêu tài sản ……… 42
  ảng 2.3 Phân tích biến động theo thời gian tiền và khoản tƣơng đƣơng .. 43
  ảng 2.4 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu của tiền và các khoản
  tƣơng đƣơng tiền …………………………………………………………………………….. 43
  ảng 2.5 Phân tích biến động theo thời gian các khoản phải thu …………… 44
  ảng 2.6 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu các khoản phải thu ……… 44
  ảng 2.7 Phân tích biến động theo thời gian của hàng tồn kho ……………… 45
  ảng 2.8 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu hàng tồn kho ……………… 45
  ảng 2.9 Phân tích biến động theo thời gian của tài sản dài hạn ……………. 46
  ảng 2.10 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu tài sản dài hạn ………….. 46
  ảng 2.11 Phân tích biến động theo thời gian của nguồn vốn ……………….. 47
  ảng 2.12 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu nợ phải trả ……………….. 48
  ảng 2.13 Phấn tích biến động theo thời gian của nợ ngắn hạn …………….. 49
  ảng 2.14 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu nợ ngắn hạn …………….. 49
  ảng 2.15 Phân tích biến động theo thời gian của nợ dài hạn ……………….. 50
  ảng 2.16 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu nợ dài hạn ……………….. 50
  ảng 2.17 Phân tích biến động theo thời gian tổng vốn chủ sở hữu ……….. 51
  ảng 2.18 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu tổng vốn chủ sở hữu …. 51
  ảng 2.19 Phân tích biến động theo thời gian của doanh thu ………………… 52
  ảng 2.20 Phân tích biến động theo thời gian của chi phí …………………….. 53
  ảng 2.21 Phân tích biến động theo thời gian của lợi nhuận …………………. 55
  ảng 2.22 Phân tích biến động theo thời gian lƣu chuyển tiền hoạt động
  kinh doanh ………………………………………………………………………………………. 56
  ảng 2.23 Phân tích biến động theo thời gian lƣu chuyển tiền từ hoạt
  động đầu tƣ……………………………………………………………………………………… 57

  ix

 11. ảng 2.24 Phân tích biến động theo thời gian lƣu chuyển tiền từ hoạt
  động tài chính …………………………………………………………………………………… 58
  Bảng 2.25 Bảng tính tỷ số khả năng thanh toán hiện thời ………………………. 59
  ảng 2.26: Bảng tính tỷ số khả năng thanh toán nhanh …………………………. 60
  Bảng 2.27: Bảng tính tỷ số khả năng thanh toán bằng tiền …………………….. 60
  ảng 2.28: Bảng tính tỷ số nợ ……………………………………………………………. 61
  Bảng 2.29: Bảng tính tỷ số thanh toán lãi vay ………………………………………. 61
  ảng 2.30: Bảng tính kỳ thu tiền bình quân …………………………………………. 62
  Bảng 2.31: Bảng tính vòng quay hàng tồn kho……………………………………… 63
  ảng 2.32: Bảng tính hiệu quả sử dụng TSCĐ……………………………………… 63
  Bảng 2.33: Bảng tính vòng quay tài sản ………………………………………………. 64
  ảng 2.34: Bảng tính doanh lợi tiêu thụ ………………………………………………. 64
  Bảng 2.35: Bảng tính doanh lợi tài sản ………………………………………………… 65
  ảng 2.36: Bảng tính doanh lợi vốn tự có ……………………………………………. 65
  Bảng 2.37: Bảng phân tích các nhân tố tác động đến doanh lợi vốn tự có … 66

  x

 12. LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài:
  Ngày nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trƣờng cùng với sự cạnh tranh
  ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra không ít khó khăn và đầy thử
  thách cho các doanh nghiệp. Chính vì thế, mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp là
  luôn luôn tối đa hóa lợi nhuận hay gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Để đạt đƣợc, các
  nhà doanh nghiệp và các bên có liên quan đến doanh nghiệp đều muốn biết tình tài chính
  của doanh nghiệp đó về cơ cấu vốn, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán … Quá trình
  phân tích tài chính sẽ giúp cho nhà đầu tƣ đánh giá tổng quan tình hình tài chính của
  doanh nghiệp, từ đó có thể so sánh về rủi ro và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
  Mỗi một khả năng sinh lời đều có đi kèm theo một mức độ rủi ro nhất định. Thông
  thƣờng mức sinh lời cao có thể sẽ có mức độ rủi ro cao. Chính vì thế, việc đánh giá khả
  năng tài chính của một doanh nghiệp đều phải đánh giá và phân tích trên hai khía cạnh
  này. Nguyên tắc lựa chọn là hài hòa mức sinh lời và rủi ro trong khả năng chịu đựng rủi
  ro của mình. Nếu khả năng chịu đựng rủi ro cao thì có thể chọn những doanh nghiệp có
  khả năng mang lại lợi nhuận cao trong tƣơng lai và ngƣợc lại.
  Từ quan điểm trên, tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh
  nghiệp là bảng Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là các chứng từ cần thiết trong kinh
  doanh. Các nhà quản lý sử dụng chúng để đánh giá năng lực thực hiện và xác định các
  lĩnh vực cần thiết phải đƣợc can thiệp, sử dụng chúng để theo dõi tình hình vốn đầu tƣ
  của mình đang đƣợc quản lý nhƣ thế nào. Các nhà đầu tƣ bên ngoài dùng chúng để xác
  định cơ hội đầu tƣ. Còn ngƣời cho vay và nhà cung ứng lại thƣờng xuyên kiểm tra báo
  cáo tài chính để xác định khả năng thanh toán của những doanh nghiệp mà họ đang giao
  dịch.
  Nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo nhiều doanh nghiệp cũng ra đời để đáp
  ứng nhu cầu của thị trƣờng. Nhƣng để cạnh tranh và tồn tại lâu dài thì đòi hỏi doanh
  nghiệp cần có một nguồn tài chính vững mạnh. Việc phân tích tài chính không kém phần
  quan trọng, vì một doanh nghiệp cần phải biết đƣợc tình hình tài chính của công ty nhƣ
  thế nào để đƣa ra các biện pháp hoặc đề xuất các hƣớng đi trong tƣơng lai, giúp cho
  doanh nghiệp phát triển hơn và tránh đƣợc các rủi ro, hạn chế tổn thất trong kinh doanh
  cũng nhƣ đƣa ra các quyết định đầu tƣ. Mặt khác việc phân tích tài chính còn giúp cho
  các nhà đầu tƣ biết đƣợc khả năng trả nợ, khả năng sinh lời hay lỗ của một công ty để mà

  1

 13. đƣa ra các quyết định về tài chính có nên đầu tƣ hay không và khả năng rủi ro là bao
  nhiêu phần trăm.
  Phân tích tài chính là một tập hợp khái niệm, phƣơng pháp và công cụ cho phép tập hợp
  và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác nhằm trợ giúp cho việc ra quyết định
  tài chính.
  Mỗi đối tƣợng khác nhau sẽ quan tâm tới các nội dung tài chính khác nhau của
  doanh nghiệp. Tuy nhiên, về cơ bản, quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp gồm các
  bƣớc: thu thập thông tin; xử lý thông tin; dự báo và đƣa ra quyết định tài chính. Thông tin
  sử dụng trong phân tích tài chính bao gồm thông tin kế toán và các thông tin khác, trong
  đó, thông tin kế toán có vai trò quan trọng nhất.
  Vì thế mà việc phân tích tài chính là một vấn đề rất quan trọng trong một Công ty đồng
  thời cũng rất quan trọng đối với các nhà đầu tƣ. Chính vì vậy, Em đã chọn đề tài “Phân
  tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại Sáng Tạo”. ố cục Luận
  văn gồm 3 chƣơng:
  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ
  THƢƠNG MẠI SÁNG TẠO

  CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH
  T I CHÍNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SÁNG TẠO

  Mục đích nghiên cứu

  Mục tiêu nghiên cứu là nêu rõ thực trạng tài chính tại doanh nghiệp, từ đó chỉ ra
  những điểm mạnh hay những điểm yếu của doanh nghiệp. Đồng thời giúp doanh nghiệp
  nhìn thấy đƣợc khả năng tình hình tài chính của mình có sự biến động lớn hoặc nhỏ để
  đƣa ra những biện pháp giải quyết khắc phục thích hợp.
  Phạm vi nghiên cứu

  Giới thiệu khái quát và phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Đầu tƣ
  Thƣơng mại Sáng Tạo từ năm 2012 đến 2014 và đƣa ra biện pháp hoàn thiện tình hình tài
  chính của công ty.
  Phƣơng pháp nghiên cứu

  – Thu thập các dữ liệu, số liệu từ công ty.
  – Thu thập từ các tài liệu từ sách báo, website
  2

 14. – Phƣơng pháp đƣợc dùng phân tích số liệu: Chủ yếu sử dụng phƣơng pháp so sánh,
  ngoài ra còn dùng các phƣơng khác nhƣ phƣơng pháp số chênh lệch, phƣơng pháp thay
  thế liên hoàn và phƣơng pháp liên hệ cân đối.

  3

 15. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  1.1 Tổng quan về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

  1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính

  Khái niệm tài chính
  Tài chính là một mặt của quan hệ phân phối biểu hiện dƣới hình thái tiền tệ, đƣợc
  sử dụng để phân phối của cải xã hội, xây dựng và hình thành nên những quỹ tiền tệ tập
  trung và không tập trung và sử dụng những quỹ tiền tệ đó để đảm bảo cho quá trình sản
  xuất và nâng cao đời sống cho mọi thành viên trong xã hội.
  Ta có thể thấy các hoạt động tài chính thể hiện ra thành sự vận động của vốn tiền
  tệ, nhất là sự vận động phân phối sản phẩm dƣới hình thức tiền tệ, vì vậy các quan hệ tài
  chính là các quan hệ phân phối của cải xã hội dƣới hình thức tiền tệ. Các quan hệ này có
  các đặc điểm sau:
  – Quan hệ phân phối gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ của Nhà nƣớc và
  đáp ứng nhu cầu chung của xã hội.
  – Quan hệ phân phối luôn gắn liền với việc hình thành, phân phối và sử dụng các
  quỹ tiền tệ tập trung và không tập trung, đƣợc sử dụng trên phạm vi toàn xã hội hoặc
  trong từng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế. Đây là điểm đặc trƣng của phân phối tài
  chính.
  Khái niệm tài chính doanh nghiệp
  Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối các nguồn
  tài chính gắn với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp để phục vụ
  cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Tài chính doanh nghiệp có một số đặc điểm riêng khác so với tài chính, cụ thể là:
  – Các quan hệ tài chính doanh nghiệp đa dạng phát sinh gắn liền với quá trình hoạt
  động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  – Sự vận động của vốn kinh doanh luôn gắn liền với các yếu tố vật tƣ, lao động và
  đƣợc bổ sung từ kết quả kinh doanh.
  Chức năng của tài chính doanh nghiệp
  Chức năng huy động vốn
  Vai trò của tài chính doanh nghiệp trƣớc hết thể hiện ở việc xác định đúng đắn nhu
  cầu vốn cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ, tiếp đó phải lựa

  4

 16. chọn các phƣơng pháp và hình thức huy động vốn thích hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu
  vốn hoạt động của doanh nghiệp một cách nhịp nhàng liên tục với chi phí huy động vốn
  là thấp nhất.
  Chức năng phân phối thu nhập
  Chức năng phân phối thu nhập của tài chính doanh nghiệp đƣợc biểu hiện tập
  trung ở việc phân phối thu nhập của doanh nghiệp từ doanh thu bán hàng và thu nhập từ
  các hoạt động khác. Thu nhập của doanh nghiệp thƣờng đƣợc phân phối nhƣ sau:
  – Sử dụng để bù đắp các yếu tố đầu vào tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp nhƣ chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), chi phí vật tƣ, chi
  phí nhân công, các chi phí quản lý…và sử dụng để nộp thuế và các loại phí cho Nhà
  nƣớc.
  – Phần lợi nhuận còn lại đƣợc sử dụng để bù đắp các chi phí không hợp lệ, chia lãi
  cho các cổ đông góp vốn và phân phối vào các loại quỹ khác nhau.
  Chức năng giám đốc tài chính
  Tình hình tài chính của doanh nghiệp phản ánh một cách chính xác nhất hoạt động
  kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua số liệu do các chỉ tiêu tài chính thể hiện, nhà
  quản lý có thể dễ dàng nhận thấy hiện trạng kinh doanh của doanh nghiệp, đƣa ra đánh
  giá khái quát và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện kịp thời những vƣớng
  mắc, tồn tại để đƣa ra các quyết định phù hợp nhằm điều chỉnh đƣợc hoạt động của
  doanh nghiệp để đạt mục tiêu đã định.
  Bên cạnh đó, các đối tƣợng khác quan tâm đến doanh nghiệp vì nhiều mục đích
  khác nhau cũng có thể thông qua chức năng kiểm soát của doanh nghiệp để có thể có một
  cái nhìn chuẩn về hiện trạng của doanh nghiệp, từ đó có thể có các quyết định phù hợp
  với mục đích của mình.
  Các mối quan hệ chủ yếu của tài chính doanh nghiệp
  Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm nảy sinh hàng loạt
  các quan hệ tài chính, mà cụ thể là quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp, quan hệ
  tài chính giữa doanh nghiệp với thị trƣờng và quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và
  Nhà nƣớc. Các quan hệ này phát sinh từ sự vận động của vốn tiền tệ phát sinh trong quá
  trình sảnh xuất kinh doanh và phân phối các nguồn tài chính trong và ngoài doanh
  nghiệp, luôn gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp nhằm

  5

 17. phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các mối quan hệ tài chính
  chủ yếu của doanh nghiệp cụ thể là:
  – Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp: là quan hệ tài chính giữa các bộ
  phận sản xuất kinh doanh, giữa chủ sở hữu và nhà quản lý, giữa quyền sử dụng và quyền
  sở hữu vốn, lƣơng thƣởng ngƣời lao động, cấp phát vốn, phân phối thu nhập…
  – Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và thị trƣờng: Các quan hệ tài chính doanh
  nghiệp có thể tham gia với thị trƣờng bao gồm các quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ,
  lao động, tham gia mua cổ phiếu, trái phiếu, vay vốn, tham gia các hoạt động tín dụng
  hoặc bảo hiểm…
  – Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và Nhà nƣớc: Tài chính doanh nghiệp thuộc
  mọi thành phần kinh tế đều phải nộp thuế, các khoản phí và lệ phí, bảo hiểm cho Ngân
  sách Nhà nƣớc và Ngân sách Nhà nƣớc tiến hành tài trợ vốn dƣới nhiều hình thức khác
  nhau, bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
  Khái niệm về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là việc sử dụng các phƣơng pháp phân
  tích, các công cụ xử lý số liệu tài chính để đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp
  trong quá khứ và hiện tại, giúp cho nhà quản lý đƣa ra các quyết định quản lý chuẩn xác
  và đánh giá đƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc
  phân tích tài chính doanh nghiệp giúp các đối tƣợng quan tâm đến doanh nghiệp có thể
  đƣa ra những dự đoán chính xác về tài chính của doanh nghiệp để có các quyết định phù
  hợp với lợi ích của chính họ.
  Việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là việc sử dụng các công cụ phân
  tích tài chính nhƣ phƣơng tiện hỗ trợ để hiểu rõ và nắm chắc các số liệu tài chính đƣợc
  báo cáo. Thêm vào đó, phân tích tài chính doanh nghiệp tạo cơ sở cho việc đƣa ra các dự
  đoán tƣơng lai của doanh nghiệp, tính toán các khả năng vủa các sự cố kinh tế có thể xảy
  ra trong tƣơng lai.
  Việc phân tích tài chính doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  – Cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích cho các đối tƣợng quan tâm để các đối tƣợng
  này có thể ra các quyết định đúng đắn.
  – Thông tin trình bày phải rõ ràng, dễ hiểu đối với nhiều đối tƣợng sử dụng khác
  nhau.

  6

 18. – Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp đƣợc những thông tin quan trọng nhất
  cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ, chủ nợ và ngƣời sử dụng khác…
  – Phải cung cấp thông tin về các nguồn lực kinh tế, các nghĩa vụ tài chính, kết quả
  quá trình, biến động nguồn vốn để thể hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng nhƣ các
  tác động đến tài chính của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để dự đoán biến
  động trong tƣơng lai.
  Ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  Hoạt động tài chính có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó,
  tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hƣởng đến tình hình tài chính của
  doanh nghiệp. Ngƣợc lại tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác dụng thúc đẩy hoặc
  kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy cần phải thƣờng xuyên theo dõi
  kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  Đối với nhà quản lý doanh nghiệp
  Các vấn đề nhƣ tính cân đối tài chính, khả năng sinh lời, rủi ro tài chính là các vấn
  đề đƣợc quan tâm bởi không những nhà quản trị mà còn bởi các nhà đầu tƣ và đối tƣợng
  liên quan khác. Thêm vào đó, nhà quản trị doanh nghiệp còn cần phải quan tâm đến các
  vấn đề về ngƣời lao động, chất lƣợng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm, vì vậy việc phân tích tài chính một cách tổng quát, đầy đủ, toàn diện là rất quan
  trọng đối với nhà quản lý doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý có một cái nhìn đầy đủ và
  đúng đắn để định hƣớng chính xác các quyết định đầu tƣ, tài trợ và phân chia lợi nhuận,
  đồng thời phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Do có lợi thế về các thông tin thu nhập đƣợc, nhà quản trị doanh nghiệp có thể
  phân tích một cách chi tiết tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên nhiều mặt khác
  nhau. Thông tin nhà quản trị yêu cầu không chỉ là thông tin về tình hình tài chính mà còn
  là tác động của tình hình tài chính đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp, mối quan tâm hàng
  đầu là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Ngoài ra họ còn quan tâm đến nhiều mục
  tiêu khác nhau nhƣ: tạo ra công ăn việc làm, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, cung cấp
  nhiều sản phẩm, hàng hóa dịch vụ với chi phí thấp, đóng góp nhiều cho phúc lợi xã hội,
  góp phần bảo vệ môi trƣờng… Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện đƣợc
  các muc tiêu này nếu đáp ứng đƣợc hai thử thách sống còn và là hai mục tiêu cơ bản. Đó
  là: kinh doanh có lãi và thanh toán đƣợc nợ. Một doanh nghiệp nếu bị lỗ liên tục, rút cuộc

  7

 19. sẽ bị can kiệt các nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh nghiệp không
  có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng phải buộc bị ngừng hoạt động và
  đóng cửa.
  Nhƣ vậy, hơn ai hết các nhà quản trị doanh nghiệp và các chủ doanh nghiệp cần có
  đủ thông tin và hiểu rõ doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính đã qua, thực hiện
  cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, sinh lợi, rủi ro và dự đoán tình hình tài chính
  nhằm đề ra quyết định đúng.
  Đối với nhà đầu tƣ
  Mối quan tâm chủ yếu của nhà đầu tƣ là khả năng hoàn vốn, mức sinh lời, khả
  năng thanh toán vốn và rủi ro của doanh nghiệp. Thông tin nhà đầu tƣ yêu cầu là thông
  tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và khả năng phát triển
  của doanh nghiệp. Hơn nữa, nhà đầu tƣ cũng tìm kiếm thông tin về hoạt động quản lý của
  doanh nghiệp. Thông qua phân tích tài chính, các thông tin này sẽ đƣợc nhà đầu tƣ rút ra
  một cách chính xác và đầy đủ.
  Đối với các nhà đầu tƣ, mối quan tâm của họ hƣớng vào các yếu tố nhƣ sự rủi ro,
  thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn,…Vì vậy họ cần những thông
  tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh và các tiềm năng
  tăng trƣởng của doanh nghiệp. Đồng thời, các nhà đầu tƣ cũng rất quan tâm đến việc điều
  hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý. Những điều đó nhằm bảo đảm sự
  an toàn và tính hiệu quả cho các nhà đầu tƣ.
  Đối với nhà tài trợ
  Mối quan tâm chủ yếu của nhà tài trợ là khả năng thanh toán vốn và lãi vay của
  doanh nghiệp. Họ đặc biệt quan tâm đến hoạt động của các luồng tiền, tính thanh khoản
  của tài sản để biết đƣợc khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khi phân
  tích tài chính doanh nghiệp, các nhà tài trợ rất quan tâm đến khả năng sinh lợi của doanh
  nghiệp, vì đây là cơ sở cho việc chi trả lãi vay của doanh nghiệp. Thông qua phân tích
  tình hình tài chính doanh nghiệp, nhà tài trợ sẽ quyết định đƣợc khoản vay của doanh
  nghiệp là khả dĩ hay không và có thể đƣa ra quyết định đúng đắn.
  Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm chủ yếu của
  họ hƣớng chủ yếu vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, họ đặc biệt chú ý đến
  số lƣợng tiền và các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền nhanh, từ đó, so sánh với số
  nợ ngắn hạn để biết đƣợc khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó,

  8

 20. các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số lƣợng vốn chủ sở
  hữu, bởi vì số vốn chủ sở hữu này là khoản bảo hiểm cho họ trong trƣờng hợp doanh
  nghiệp gặp rủi ro. Không mấy ai sẵn sàng cho vay nếu các thông tin cho thấy ngƣời vay
  không bảo đảm chắc chắn rằng khoản vay đó có thể và sẽ đƣợc thanh toán ngay khi đến
  hạn.
  Đối với Nhà nƣớc
  Từ việc theo dõi các biến động trên tài sản, nguồn vốn và các khoản đóng góp của
  doanh nghiệp cho Nhà nƣớc, các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền sẽ kiểm soát đƣợc các
  hoạt động của doanh nghiệp có thích hợp và tuân thủ pháp luật hay không, từ đó có các
  biện pháp đối phó thích hợp. Các cơ quan Nhà nƣớc cũng rất quan tâm đến khả năng sinh
  lợi của các doanh nghiệp vì đây là cơ sở để tính toán thuế và các khoản phí doanh nghiệp
  phải nộp cho Nhà nƣớc.
  Nhƣ đối với cơ quan thuế, thông qua thông tin trên báo cáo tài chính xác định các
  khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với nhà nƣớc, cơ quan thống kê tổng hợp phân
  tích hình thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê…
  Nhƣ vậy có thể nói mục đích tối cao và quan trọng nhất của phân tích tình hình tài
  chính là giúp những ngƣời ra quyết định lựa chọn phƣơng án kinh doanh tối ƣu và đánh
  giá chính xác thực trạng và tiềm năng của doanh nghiệp.

  Nhiệm vụ phân tích tài chính

  Với những định nghĩa ở trên, cung cấp thông tin chính xác về mọi mặt về tài chính
  doanh nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu của phân tích tài chính doanh nghiệp. Bao gồm:

  – Phân tích tài chính mà cụ thể là phân tích báo cáo tài chính phải cung cấp đầy đủ
  thông tin hữu ích cho các nhà đầu tƣ, ngƣời cho vay và ngƣời sử dụng thông tin khác,
  Nhằm mục đích giúp họ đƣa ra những quyết định đúng đắn khi đƣa ra quyết định.

  – Cung cấp đầy đủ thông tin cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tƣ và các nhà cho
  vay, những ngƣời sử dụng thông tin khác trong việc đánh giá khả năng và tính chắc chắn
  của dòng tiền vào, tình hình sử dụng tài sản sao cho hiệu quả nhất, tình hình và khả năng
  thanh toán của các doanh nghiệp.

  – Cung cấp thông tin về nguồn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả quá trình hoạt
  động kinh doanh, các tình huống và những sự kiện làm biến đổi nguồn vốn và các khoản
  nợ của doanh nghiệp.
  9

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Sáng Tạo File Word, PDF về máy