[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân

Download


Nội dung của khoá luận gồm có 3 chương: Chương 1 – Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân; Chương 2 – Thực trạng về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân; Chương 3 – Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN
  DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
  CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ
  HỒ CHÍ MINH – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN

  Ngành: Tài chính – Ngân hàng
  Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

  Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Phan Thị Thƣơng Huyền
  Sinh viên thực hiện : Lê Thị Thúy Hằng
  MSSV: 1154020278 Lớp: 11DTNH14

  TP. Hồ Chí Minh, 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN
  DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
  CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ
  HỒ CHÍ MINH – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN

  Ngành: Tài chính – Ngân hàng
  Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

  Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Phan Thị Thƣơng Huyền
  Sinh viên thực hiện : Lê Thị Thúy Hằng
  MSSV: 1154020278 Lớp: 11DTNH14

  TP. Hồ Chí Minh, 2015

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong
  báo cáo thực tập tốt nghiệp đƣợc thực hiên tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển
  thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân, không sao chép bất kỳ nguồn nào
  khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này.
  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015
  Tác giả
  (ký tên)

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu cùng toàn thể quý thầy cô giáo nói
  chung và quý thầy cô khoa Kế Toán – Tài Chính – Ngân Hàng nói riêng đã tận tình chỉ
  bảo, dạy dỗ và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong lĩnh vực chuyên môn
  cũng nhƣ lƣợng kiến thức khác trong đời sống, đó là hành trang để em bƣớc vào cuộc
  sống.
  Em xin cảm ơn ThS. Phan Thị Thƣơng Huyền đã tận tâm hƣớng dẫn em trong suốt
  quá trình thực hiện chuyên đề này.
  Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần
  Phát Triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân, đặc biệt em cảm ơn các
  cô, chú, anh, chị phòng kế toán, phòng hành chính đã chấp nhận và tạo điều kiện cho em
  thực tập tại ngân hàng cũng nhƣ cung cấp cho em những tài liệu, số liệu của ngân hàng
  và hƣớng dẫn tận tình giúp em có thể tiếp cận thực tế và làm quen với công tác quản trị
  tài chính, tạo mọi điều kiện cho em trong suốt quá trình thực tập tại ngân hàng.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2015
  (SV Ký và ghi rõ họ tên)

  Lê Thị Thúy Hằng

  iii

 5. iv
 6. v
 7. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH VIẾT KHÓA LUẬN CỦA SINH VIÊN :

  Họ và tên sinh viên : …………………………………………………………………………..
  MSSV : ………………………………………………………………………………………………
  Lớp : …………………………………………………………………………………………………
  Thời gian viết khóa luận: Từ …………… đến ………………..
  Tại đơn vị: ………………………………………………………………….

  Trong quá trình viết khóa luận của sinh viên đã thể hiện :

  1. Thực hiện viết khóa luận theo quy định:
  Tốt Khá Trung bình Không đạt
  2. Thƣờng xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hƣớng dẫn :
  Thƣờng xuyên Ít liên hệ Không
  3. Đề tài đạt chất lƣợng theo yêu cầu :
  Tốt Khá Trung bình Không đạt

  TP. HCM, ngày …. tháng ….năm 201..
  Giảng viên hƣớng dẫn
  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  vi

 8. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  PGD Phòng giao dịch
  NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc
  TMCP Thƣơng mại cổ phần
  KD Kinh doanh
  PGDDT Phòng giao dịch Duy Tân
  KTTCNH Kế toán tài chính ngân hàng
  HDTD Hợp đồng tín dụng
  CVQHKHCN Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
  CVQHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  TCTD Tổ chức tín dụng

  vii

 9. DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – PGD
  Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014…………………………………………………………………………….. 25
  Bảng 2.2: Tình hình dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP
  Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……………30
  Bảng 2.3: Tình hình dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích vay tại Ngân hàng
  TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ….32
  Bảng 2.4: Tình hình dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo phƣơng thức bảo đảm tại tại
  Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn
  2012 – 2014. ………………………………………………………………………………………………………..34
  Bảng 2.5: Tình hình dƣ nợ cho vay theo nhóm nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ
  Chí Minh – PGD Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. …………………………………………………… 36
  Bảng 2.6:Tình hình tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh –
  Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………………………….. 38
  Bảng 2.7: Tình hình tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh –
  Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………………………….. 40
  Bảng 2.8: Tình hình tỷ lệ tổng dƣ nợ cho vay trên tổng nguồn vốn của Ngân hàng TMCP
  Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ………..41
  Bảng 2.9: Tình hình vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí
  Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……………………………………….42
  Bảng 2.10: Tình hình tỷ lệ thu nhập lãi trên chi phí lãi từ hoạt động cho vay khách hàng
  cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
  giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………………………………………………………………….44

  viii

 10. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
  Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí
  Minh – PGD Duy Tân từ năm 2012 đến năm 2014. ………………………………………………… 26
  Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn tại ngân hàng TMCP
  Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……………30
  Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích vay tại Ngân hàng
  TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. …32
  Biểu đồ 2.4: Cơ cấu doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo phƣơng thức bảo đảm tại
  Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn
  2012 – 2014…………………………………………………………………………………………………………34
  Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo nhóm nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ
  Chí Minh – PGD Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. …………………………………………………… 36
  Biểu đồ 2.6: Cơ cấu tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh –
  Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………………………….. 39
  Biểu đồ 2.7: Cơ cấu tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh –
  Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………………………….. 40
  Biểu đồ 2.8: Cơ cấu tỷ lệ tổng dƣ nợ cho vay trên tổng nguồn vốn của Ngân hàng TMCP
  Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……………41
  Biểu đồ 2.9: Cơ cấu vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí
  Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014 ………………………………………..43
  Biểu đồ 2.10: Cơ cấu tỷ lệ thu nhập lãi trên chi phí lãi từ hoạt động cho vay khách hàng
  cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
  giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………………………………………………………………….44

  Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
  – PGD Duy Tân …………………………………………………………………………………………………..22

  ix

 11. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………… 1
  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
  MINH – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN. ………………………………………………………….. 4
  1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại tín dụng cá nhân …………………………. 4
  1.1.1. Khái niệm tín dụng cá nhân ………………………………………………………………………. 4
  1.1.2. Phân loại tín dụng cá nhân ………………………………………………………………………… 4
  1.1.3.Vai trò tín dụng cá nhân ……………………………………………………………………………. 5
  1.2. Các quy định về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển
  TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân …………………………………………………… 6
  1.2.1. Nguyên tắc cho vay …………………………………………………………………………………. 6
  1.2.2. Điều kiện cho vay ……………………………………………………………………………………. 6
  1.2.3. Hồ sơ vay vốn …………………………………………………………………………………………. 6
  1.2.4. Thủ tục vay vốn ………………………………………………………………………………………. 7
  1.2.5. Thời hạn cho vay …………………………………………………………………………………….. 7
  1.2.6. Lãi suất cho vay ………………………………………………………………………………………. 7
  1.2.7. Mức cho vay …………………………………………………………………………………………… 8
  1.3. Một số sản phẩm tín dụng điển hình tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ
  Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân ………………………………………………………………. 8
  1.4. Quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng
  Giao Dịch Duy Tân. …………………………………………………………………………………………. 11
  1.4.1.Quy trình cho vay …………………………………………………………………………………… 11
  1.4.2. Đánh giá quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh
  – Phòng Giao Dịch Duy Tân ……………………………………………………………………………. 11
  1.5. Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng …………………………………………………………. 12
  1.5.1. Các chỉ số đánh giá hoạt động tín dụng …………………………………………………….. 12
  1.5.2. Các chỉ tiêu dùng đánh giá hoạt động tín dụng ………………………………………….. 14
  1.5.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn (%)…………………………………………………………………………. 14
  1.5.2.2. Tỷ lệ nợ xấu (%) ………………………………………………………………………………. 14
  1.5.2.3. Tổng dƣ nợ cho vay trên tổng nguồn vốn …………………………………………….. 14
  1.5.2.4. Vòng quay vốn tín dụng (vòng) ………………………………………………………….. 14
  x
 12. 1.5.2.5. Thu nhập lãi trên chi phí lãi (lần)………………………………………………………… 15
  1.6. Những nhân tố ảnh hƣởng đến tín dụng cá nhân ……………………………………….. 15
  1.6.1. Nhân tố vĩ mô ……………………………………………………………………………………….. 15
  1.6.2. Nhân tố vi mô ……………………………………………………………………………………….. 15
  1.7. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ các ngân hàng trong nƣớc và quốc tế về
  hoạt động tín dụng cá nhân đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
  – Phòng Giao Dịch Duy Tân. ……………………………………………………………………………. 17
  1.7.1. Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng cá nhân của các ngân hàng nƣớc ngoài tại
  Việt Nam. ………………………………………………………………………………………………………. 17
  1.7.2. Bài học kinh nghiệm về hoạt động tín dụng cá nhân đối với các ngân hàng
  thƣơng mại Việt Nam ……………………………………………………………………………………… 18
  CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
  MINH – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN. ………………………………………………………… 19
  2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển thành phố
  Hồ Chí Minh …………………………………………………………………………………………………… 19
  2.1.1. Giới thiệu chung ……………………………………………………………………………………. 19
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển
  TP. Hồ Chí Minh – PGD Duy Tân: …………………………………………………………………… 20
  2.1.3. Chức năng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh-PGDDT –
  Thực hiện cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam. ……………………. 21
  2.1.4. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng
  Giao Dịch Duy Tân …………………………………………………………………………………………. 21
  2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng
  Giao Dịch Duy Tân. ………………………………………………………………………………………… 22
  2.1.5.1. Bộ máy hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh –
  PGD Duy Tân………………………………………………………………………………………………. 22
  2.1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: …………………………………………… 22
  2.1.6. Mối quan hệ liên kết với các đơn vị trong hoạt động của Phòng Giao Dịch Duy
  Tân ……………………………………………………………………………………………………………….. 24
  2.1.7. Tình hình hoạt động tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh –
  Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……………………………………………… 25

  xi

 13. 2.1.8. Chiến lƣợc, phƣơng hƣớng phát triển của ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ
  Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân ……………………………………………………………… 29
  2.2. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát
  triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014………… 29
  2.2.1. Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí
  Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ………………………………….. 30
  2.2.1.1. Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP Phát
  triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……….. 30
  2.2.1.2. Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích vay tại Ngân hàng TMCP
  Phát triển TP. Hồ Chí Minh Phòng – Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. … 32
  2.2.1.3. Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo phƣơng thức bảo đảm tại Ngân
  hàng thƣơng mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy
  Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……………………………………………………………………………. 34
  2.2.2. Dƣ nợ cho vay theo nhóm nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
  – PGD Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. …………………………………………………………….. 36
  2.2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Phòng
  Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……………………………………………………….. 38
  2.2.4.Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao
  Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. ……………………………………………………………….. 40
  2.2.5. Tỷ lệ tổng dƣ nợ cho vay trên tổng nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Phát triển
  TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014. …………………. 41
  2.2.6. Vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh –
  Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………… 42
  2.2.7. Tỷ lệ thu nhập lãi trên chi phí lãi từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
  Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn
  2012 – 2014 ……………………………………………………………………………………………………. 44
  2.2.8. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển
  TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân. …………………………………………………. 45
  2.2.8.1. Kết quả đạt đƣợc: ……………………………………………………………………………… 45
  2.2.8.2. Một số hạn chế và nguyên nhân:…………………………………………………………. 46
  2.2.8.2.1. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………46
  2.2.8.2.2. Nguyên nhân: ……………………………………………………………………………… 46

  xii

 14. CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
  PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN.49
  3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
  TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân ……………………… 49
  3.1.1. Thuận lợi ………………………………………………………………………………………………. 49
  3.1.2. Khó khăn ………………………………………………………………………………………………. 49
  3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân
  hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân …………….. 50
  3.2.1. Mở rộng dƣ nợ cho vay thông qua việc phát triển sản phẩm. ………………………. 50
  3.2.2. Mở rộng qui mô cho vay đối với các lĩnh vực ƣu tiên. ……………………………….. 51
  3.2.3. Giải quyết vấn đề nợ quá hạn, nợ xấu ………………………………………………………. 52
  3.2.4. Gia tăng thu nhập từ hoạt động cho vay ……………………………………………………. 52
  3.3. Kiến nghị ………………………………………………………………………………………………….. 53
  3.3.1. Đối với ngân hàng Nhà nƣớc và các bộ ngành có liên quan ………………………… 53
  3.3.2. Đối với ngân hàng …………………………………………………………………………………. 54
  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………….. 56
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………….. 57
  PHỤ LỤC

  xiii

 15. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Trong xu thế toàn cầu hoá đang phát triển mạnh mẽ, để hội nhập kinh tế quốc tế thì
  hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng và ảnh hƣởng lớn đến quan hệ kinh tế tài chính.
  Trong rất nhiều lĩnh vực hoạt động thì huy động vốn và cho vay là hai lĩnh vực chiếm tỷ
  trọng lớn trong tổng nguồn vốn và tổng tài sản của ngân hàng. Trong đó, tín dụng là một
  hoạt động kinh doanh quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản có sinh lời của ngân
  hàng. Trong các sản phẩm tín dụng cung cấp trên thị trƣờng thì tín dụng cá nhân là một
  mảng tín dụng quan trọng của ngân hàng. Thực tế cho thấy rằng các khoản cho vay cá
  nhân chiếm một tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng doanh số cho vay, bên cạnh đó thị
  trƣờng tín dụng cá nhân đang là một thị trƣờng đầy sôi động, với sự tham gia của hầu nhƣ
  tất cả của ngân hàng. Trong đó, mảng cho vay đang có mức tăng trƣởng ngày càng cao là
  cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng. Nắm bắt đƣợc nhu cầu của thị trƣờng,
  ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch
  Duy Tân đã ngày càng quan tâm đến khách hàng cá nhân cùng với sự điều chỉnh chính
  sách, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với sự thay đổi của thị trƣờng, cho ra đời các sản
  phẩm mới đa dạng, hấp dẫn giúp cho hoạt động tín dụng cá nhân khởi sắc, hiệu quả nâng
  cao theo đúng định hƣớng cho vay phân tán theo mô hình bán lẻ.
  Hiểu rõ đƣợc thực trạng hoạt động tín dụng sẽ giúp ta thấy đƣợc tình hình hoạt động
  tín dụng, biết đƣợc những ƣu điểm và khuyết điểm trong hoạt động tín dụng của ngân
  hàng. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của
  ngân hàng. Với những lý do trên nên em đã lựa chọn đề tài: “ Phân tích thực trạng hoạt
  động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ
  Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân.” để tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, thực trạng
  tín dụng cá nhân từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
  động tín dụng cá nhân của Phòng Giao Dịch Duy Tân.
  2. Tình hình nghiên cứu.
  Qua khảo sát về nội dung nghiên cứu các luận văn trƣớc đây có liên quan đến đề tài
  tại Phòng Giao Dịch
  – Nguyễn Quỳnh Nhi (2009). Đề tài: “Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá
  nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao
  Dịch Duy Tân”
  1
 16. – Lê Bá Quang (2012). Đề tài: “Mở rộng và nâng cao chất lƣợng tín dụng cá nhân
  tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch
  Duy Tân”.
  – Thái Kiến Tân (2013). Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng
  cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng
  Giao Dịch Duy Tân”.
  3. Mục tiêu nghiên cứu.
  – Phân tích đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Phát Triển
  TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân.
  – Định hƣớng giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho cả ngân hàng và khách hàng hiện
  nay trong hoạt động tín dụng cá nhân.
  4. Đối tƣợng nghiên cứu.
  Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề về tình hình tín dụng cá nhân, dƣ
  nợ, nợ xấu và các chỉ tiêu phân tích tình hình tín dụng cá nhân của Phòng Giao Dịch Duy
  Tân.
  5. Phạm vi nghiên cứu.
  – Về không gian:
  + Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân.
  + Các khách hàng cá nhân đến vay vốn tại Phòng Giao Dịch Duy Tân.
  – Về thời gian:
  + Số liệu đƣợc lấy trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 của Phòng
  Giao Dịch Duy Tân.
  + Thời gian thực hiên đề tài nghiên cứu từ ngày 20/05/2015 đến 31/07/2015.
  6. Phƣơng pháp nghiên cứu.
  – Thu thập thông tin: Số liệu đƣợc thu thập trực tiếp từ các báo cáo của Ngân hàng
  TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân, trên mạng internet, sách
  báo và các tài liệu có liên quan.
  – Xử lý thông tin: Các thông tin sau khi thu nhập đƣợc phân tích, tổng hợp lại trên
  cơ sở chọn lọc sao cho dữ liệu phù hợp với nội dung nghiên cứu.

  2

 17. + Phƣơng pháp so sánh: là phƣơng pháp dựa vào số liệu có sẵn để tiến hành so
  sánh, đối chiếu nhằm xác định xu hƣớng, mức độ biến động của chỉ tiêu nghiên cứu.
  + Phƣơng pháp tỷ số: dùng để đánh giá mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế, biểu
  hiện bằng lần (dƣ nợ trên vốn huy động), vòng (vòng quay vốn tín dụng)…
  7. Nhiệm vụ nghiên cứu.
  Phân tích và đánh giá đƣợc thực trạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát
  triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân. Qua đó có những giải pháp và kiến
  nghị cho quá trình tín dụng và sử dụng vốn tín dụng của khách hàng cá nhân đƣợc hiệu
  quả hơn. Cũng nhƣ tổ chức tín dụng nói chung và Phòng Giao Dịch Duy Tân nói riêng có
  những sản phẩm tín dụng cá nhân đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
  8. Nội dung của khóa luận
  Nội dung của khóa luận gồm 3 chƣơng cụ thể:
  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ
  phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân.
  Chƣơng 2: Thực trạng về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ
  phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân.
  Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại
  Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch
  Duy Tân.

  3

 18. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ
  NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT
  TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHÒNG GIAO DỊCH
  DUY TÂN.
  1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại tín dụng cá nhân
  1.1.1. Khái niệm tín dụng cá nhân
  Tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó ngân hàng thƣơng mại đóng vai
  trò là ngƣời chuyển nhƣợng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ
  gia đình sử dụng trong một thời gian nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích
  phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh dƣới hình thức hộ kinh doanh cá thể.
  1.1.2. Phân loại tín dụng cá nhân
  – Căn cứ vào thời hạn tín dụng
  + Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dƣới một năm và thƣờng đƣợc sử
  dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lƣu động và phục vụ cho nhu cầu sinh
  hoạt của cá nhân.
  + Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm, đƣợc cung
  cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các
  công trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.
  + Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm, loại tín dụng này đƣợc
  sử dụng để cung cấp vốn xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.
  – Căn cứ vào bảo đảm tín dụng
  + Tín dụng có bảo đảm: là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc có bảo lãnh của
  ngƣời thứ ba. Hình thức tín dụng này áp dụng với những khách hàng không đủ uy tín, khi
  vay vốn phải có tài sản bảo đảm hoặc phải có bảo lãnh. Tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh của
  ngƣời thứ ba là căn cứ pháp lý để ngân hàng có thêm nguồn thu dự phòng khi nguồn thu
  chính (dòng tiền) của con nợ thiếu hụt, tạo áp lực buộc con nợ phải trả nợ, giảm thiểu rủi ro
  cho ngân hàng và hầu hết các khoản tín dụng cấp cho cá nhân là tín dụng có bảo đảm.
  + Tín dụng không có bảo đảm: là tín dụng không có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc
  không có bảo lãnh của ngƣời thứ ba. Hình thức này chủ yếu đƣợc áp dụng đối với các
  khách hàng có việc làm và thu nhập ổn định, thu nhập ngoài việc trang trải các chi tiêu
  thƣờng xuyên còn có tích lũy để trả nợ vay (công chức, viên chức trong biên chế nhà

  4

 19. nƣớc, nhân viên có hợp đồng lao động dài hạn…). Hình thức vay tín chấp phù hợp với
  những món vay giá trị không lớn, thời hạn vay thƣờng là ngắn hạn.
  – Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn
  + Tín dụng sản xuất và lƣu thông hàng hóa: là loại cấp phát tín dụng cho các
  khách hàng cá nhân để tiến hành sản xuất và lƣu thông hàng hóa.
  + Tín dụng tiêu dùng: là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp ứng nhu
  cầu tiêu dùng nhƣ: mua sắm, sửa chữa nhà cửa, xe cộ, các hàng hóa bền chắc và cả những
  nhu cầu hàng ngày.
  – Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
  + Tín dụng trực tiếp: là hình thức ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho khách hàng có
  nhu cầu vay vốn đồng thời khách hàng hoàn trả nợ vay trực tiếp cho ngân hàng. Ƣu điểm
  của hình thức tài trợ này là rất linh hoạt vì có sự đàm phán trực tiếp giữa ngân hàng và
  khách hàng, quyết định cho vay hay không hoàn toàn do ngân hàng quyết định, ngoài ra
  ngân hàng có thể sử dụng triệt để trình độ kiến thức kinh nghiệm của cán bộ tín dụng.
  Hơn nữa, khi khách hàng quan hệ trực tiếp với ngân hàng, có nhiều khả năng họ sẽ sử
  dụng các dịch vụ khác của ngân hàng nhƣ mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ chuyển
  tiền … và nhƣ vậy quyền lợi của cả hai phía ngân hàng và khách hàng đều đƣợc thỏa
  mãn trên cơ sở thỏa thuận trực tiếp của cả hai bên.
  + Tín dụng gián tiếp: là hình thức ngân hàng cấp tín dụng qua một trung gian ủy
  thác. Đối với các khách hàng cá nhân, trung gian ủy thác có thể là nhà bán lẻ hàng hóa,
  dịch vụ. Theo hình thức này, ngân hàng sẽ ký kết hợp đồng với chính nhà cung cấp, thực
  ra là mua những khoản nợ để trên cơ sở đó nhà cung cấp sẽ bán chịu hàng hóa cho ngƣời
  tiêu dùng. Hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và nhà cung cấp quy định rõ điều kiện bán
  chịu nhƣ đối tƣợng khách hàng đƣợc bán chịu, loại hàng đƣợc bán chịu, số tiền đƣợc bán
  chịu… Thông qua những điều kiện đó mà nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với khách hàng của
  mình về việc bán chịu hàng hóa.
  1.1.3.Vai trò tín dụng cá nhân
  – Góp phần nâng cao thƣơng hiệu cho ngân hàng.
  – Góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng.
  – Góp phần tạo sự năng động cho các thành phần kinh tế.
  – Góp phần tạo sự ổn định về mặt xã hội.

  5

 20. – Là kênh tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, giúp
  các khách hàng linh hoạt hơn trong việc giải quyết vấn đề thỏa mãn nhu cầu bản thân, giúp
  họ có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành
  1.2. Các quy định về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển
  TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
  1.2.1. Nguyên tắc cho vay
  Khách hàng vay vốn của HDBank – Phòng Giao Dịch Duy Tân phải đảm bảo:
   Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
   Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
  1.2.2. Điều kiện cho vay
   Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, chịu trách nhiệm dân sự.
   Có mục đích sử dụng vốn hợp pháp.
   Có phƣơng án kinh doanh và dự án đầu tƣ khả thi hiệu quả.
   Có năng lực tài chính đủ đảm bảo trả nợ trong suốt thời hạn cam kết.
   Có nguồn thu nhập ổn định.
   Có tài sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
  1.2.3. Hồ sơ vay vốn
  – Hồ sơ pháp lý:
  + Giấy phép thành lập doanh nghiệp.
  + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  + Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
  + Chứng minh nhân dân.
  + Hộ chiếu.
  + Giấy chứng nhận kết hôn.
  + Giấy chứng nhận độc thân.
  – Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay:
  + Bổ sung vốn lưu động: giấy đề nghị vay vốn, phƣơng án kinh doanh, kế hoạch tài
  chính năm kế hoạch, hợp đồng kinh tế kiêm hóa đơn VAT,…
  + Đầu tư tài sản cố định, đầu tư dự án: giấy đề nghị vay vốn, phƣơng án vay vốn,
  giấy phép đầu tƣ, giấy phép xây dựng, hợp đồng mua bán, bảng báo giá thiết bị máy
  móc…
  + Hồ sơ tài chính: báo cáo tài chính 2 hoặc 3 năm và quý gần nhất.

  6

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Duy Tân File Word, PDF về máy