[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3 – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3

Download


Mục tiêu nghiên cứu của khoá luận là phân tích tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Quận 3. Đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Quận 3. Rút ra được bài học kinh nghiệm về tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Quận 3. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3 File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Đề tài:
  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN
  HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
  PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG
  CHI NHÁNH QUẬN 3

  Ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S PHẠM HẢI NAM

  Sinh viên thực hiện: NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƢ

  MSSV: 1154021466 Lớp: 11DTNH1

  _ TP.Hồ Chí Minh – 2015_

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Đề tài:

  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN
  HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
  PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG
  CHI NHÁNH QUẬN 3

  Ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S PHẠM HẢI NAM
  Sinh viên thực hiện : NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƢ
  MSSV: 1154021466 Lớp: 11DTNH1

  _ TP.Hồ Chí Minh – 2015_

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi, đƣợc dựa trên sự nghiên cứu lý
  thuyết, kiến thức chuyên môn và những kết quả và các số liệu trong khóa luận tốt nghiệp
  đƣợc thực hiện tại VPBank chi nhánh Quận 3, không sao chép từ bất kỳ nguồn khác.
  Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015

  Tác giả

  Nguyễn Ngọc Huỳnh Nhƣ

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành đƣợc Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn
  hạn tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Quận 3” một
  cách tốt nhất, em xin chân thành cảm ơn Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng đã tạo
  điều kiện cho em. Với sự hƣớng dẫn và giúp đỡ của thầy em mới có thể hoàn thành đƣợc
  Khóa luận này, em xin đặc biệt cảm ơn thầy Phạm Hải Nam – Giảng viên hƣớng dẫn em
  trong bài Báo cáo thực tập này.

  Trong thời gian vừa qua, em đã có cơ hội đƣợc thực tập và trải nghiệm thực tế về những
  công việc mà em chỉ học đƣợc trên lý thuyết hay những công việc em chƣa từng đƣợc trải
  nghiệm nhƣ thế cùng với các anh chị ở Trung tâm SME thuộc VPBank chi nhánh Quận
  3. Em xin chân thành cảm ơn

  Anh Nguyễn Mạnh Cƣờng – Giám đốc Ngân hàng đã tiếp nhận để em có thể đƣợc
  thực tập tại đây. Chị Phạm Thị Thu Phƣơng đã trực tiếp hƣớng dẫn em khi thực tập tại
  Ngân hàng và cung cấp cho em các tài liệu cần thiết để viết Khóa luận này.
  Trong quá tr nh thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, với thời gian và khả năng còn hạn
  chế, Khóa luận tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong
  nhận đƣợc sự góp chân t nh từ qu Thầy Cô và các ạn để Khóa luận tốt nghiệp này
  đƣợc hoàn thiện hơn.

  Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến quý Thầy Cô.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015

  iii

 5. iv
 6. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN :

  Họ và tên sinh viên : …………………………………………………………………………..

  MSSV : ………………………………………………………………………………………………

  Lớp : …………………………………………………………………………………………………

  Thời gian thƣc tập: Từ …………… đến ………………..

  Tại đơn vị: ………………………………………………………………….

  Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện :

  1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định:
  Tốt Khá Trung nh Không đạt

  2. Thƣờng xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hƣớng dẫn :
  Thƣờng xuyên Ít liên hệ Không

  3. Đề tài đạt chất lƣợng theo yêu cầu :
  Tốt Khá Trung nh Không đạt

  TP. HCM, ngày …. tháng ….năm 201..

  Giảng viên hƣớng dẫn

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  v

 7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BKS Ban kiểm soát.
  CK Chứng khoán.
  CPC Trung tâm tín dụng cá nhân.
  CVNH Cho vay ngắn hạn.
  CBNV Cán bộ nhân viên.
  CNV Công nhân viên.
  DSCV Doanh số cho vay.
  DSCVNH Doanh số cho vay ngắn hạn.
  DNTDNH Dƣ nợ tín dụng ngắn hạn.
  HĐQT Hội đồng quản trị.
  HĐTD Hoạt động tín dụng.
  HĐDV Hoạt động dịch vụ.
  GTCG Giấy tờ có giá.
  GĐ Giám đốc.
  TGĐ Tổng giám đốc.
  NH Ngân hàng.
  NHTM Ngân hàng thƣơng mại.
  NHNN Ngân hàng nhà nƣớc.
  TDNH Tín dụng ngắn hạn.
  TNNH Thu nợ ngắn hạn.
  TM,SX,CB Thƣơng mại, sản xuất, chế biến.
  SME Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  XDCB Xây dựng cơ ản.
  VPBank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam
  Thịnh Vƣợng.

  vi

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1: Các sản phẩm dịch vụ chính của VPBank …………………………………………………..29
  Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank Chi nhánh Quận 3 ………………….. 35
  Bảng 2.3: So sánh chênh lệch tình hình hoạt động kinh doanh …………………………………….37
  Bảng 2.4: T nh h nh huy động vốn của VPBank Chi nhánh Quận 3 ………………………………40
  Bảng 2.5: Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tƣợng tại ngân hàng ……………….42
  Bảng 2.6: So sánh chênh lệch doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tƣợng ……………………..42
  Bảng 2.7: Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh ……………….44
  Bảng 2.8: So sánh chênh lệch doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh ….45
  Bảng 2.9: Tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn theo đối tƣợng……………………………………..48
  Bảng 2.10: So sánh chênh lệch doanh số thu nợ ngắn hạn theo đối tƣợng ……………………..48
  Bảng 2.11: Tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành ngề kinh doanh ………………….50
  Bảng 2.12: So sánh chênh lệch doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh …50
  Bảng 2.13: Tình hình dƣ nợ ngắn hạn theo đối tƣợng ………………………………………………….52
  Bảng 2.14: So sánh dƣ nợ ngắn hạn theo đối tƣợng ……………………………………………………. 53
  Bảng 2.15: T nh h nh dƣ nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh ………………………………55
  Bảng 2.16: So sánh chênh lệch dƣ nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh …………………55
  Bảng 2.17: T nh h nh dƣ nợ tín dụng theo chất lƣợng nợ…………………………………………….58
  Bảng 2.18: Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu trong dƣ nợ tín dụng ngắn hạn …………………..59
  Bảng 2.19: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng …………………………………………………..59

  vii

 9. DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

   Hình ảnh

  Hình 1.1: Logo của VPBank …………………………………………………………………………………….18

   Biểu đồ

  Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh tại VPBank Chi nhánh Quận 3 …………………..38

  Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng ………………………………………………………….40

  Biểu đồ 2.3: Doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tƣợng tại ngân hàng ………………………… 43

  Biểu đồ 2.4: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh tại ngân hàng ……..47

  Biểu đồ 2.5: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo đối tƣợng tại ngân hàng ……………………………49

  Biểu đồ 2.6: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh tại ngân hàng ………..52

  Biểu đồ 2.7: Dƣ nợ ngắn hạn theo đối tƣợng tại ngân hàng ………………………………………..54

  Biểu đồ 2.8: Dƣ nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh tại ngân hàng ………………………57

   Sơ đồ

  Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của VPBank ……………………………………………………………………22

  Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức của VPBank Chi nhánh Quận 3 ………………………………………..24

  Sơ đồ 2.3: Quy trình xét duyệt tín dụng của ngân hàng ……………………………………………….34

  viii

 10. MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………. 1

  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TÍN DỤNG …………………………………………………………… 3

  1.1.Một số vấn đề cơ ản về tín dụng ………………………………………………………………………. 3

  1.1.1.Khái niệm về tín dụng ……………………………………………………………………………………. 3

  1.1.1.1.Khái niệm …………………………………………………………………………………………………..3

  1.1.1.2.Đặc điểm ……………………………………………………………………………………………………3

  1.1.1.3.Chức năng ………………………………………………………………………………………………….4

  1.1.1.4.Vai trò ………………………………………………………………………………………………………4

  1.1.2.Các loại hình tín dụng ……………………………………………………………………………………. 4

  1.1.2.1.Mục đích sử dụng vốn…………………………………………………………………………………. 5

  1.1.2.2.Thời hạn tín dụng ………………………………………………………………………………………..5

  1.1.2.3.Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng …………………………………………..5

  1.1.2.4.Căn cứ vào phƣơng thức cho vay ………………………………………………………………….6

  1.1.3.Nguyên tắc tín dụng ………………………………………………………………………………………. 7

  1.1.3.1.Nguyên tắc cho vay……………………………………………………………………………………..7

  1.1.3.2.Điều kiện cho vay ……………………………………………………………………………………….7

  1.1.4.3.Vai trò ……………………………………………………………………………………………………….9

  1.1.4.4.Các yếu tố ảnh hƣởng đến lãi suất tín dụng …………………………………………………… 9

  1.1.4.5.Nguyên tắc xác định lãi suất …………………………………………………………………………9

  1.2.Các vấn đề cơ ản về hoạt động tín dụng ngắn hạn ……………………………………………. 10

  1.2.1.Các hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thƣơng mại ……………………………….. 10

  1.2.1.2. Khái niệm hoạt động huy động vốn …………………………………………………………….10

  1.2.1.1.Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM …………………………………………………….. 11

  1.2.2.Các hoạt động cơ ản của tín dụng ngắn hạn ………………………………………………….. 11

  1.2.2.1.Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn ………………………………..11
  ix

 11. 1.2.3.Vai trò của tín dụng ngắn hạn ……………………………………………………………………….. 14

  1.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn ……………………………….. 15

  1.3.1.Các chỉ tiêu định tính …………………………………………………………………………………… 15

  1.3.2.Các chỉ tiêu định lƣợng ………………………………………………………………………………… 15

  CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VPBANK CHI NHÁNH
  QUẬN 3 …………………………………………………………………………………………………………….. 18

  2.1. Giới thiệu khái quát về NH …………………………………………………………………………….. 18

  2.1.1. Lịch sử hình thành ……………………………………………………………………………………… 18

  2.1.1.1. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng …………………………………………………. 18

  2.1.1.2.VPBank Chi nhánh Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh ………………………………….20

  2.1.2.Bộ máy tổ chức của Ngân hàng …………………………………………………………………….. 21

  2.1.2.1. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng…………………………………………………………….21

  2.1.2.2.VPBank chi nhánh Quận 3………………………………………………………………………….24

  2.1.3.Đặc điểm, lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng ……………………………………………….. 28

  2.1.4.Điều kiện xét duyệt tín dụng của NH VPBank ………………………………………………… 32

  2.1.5.Quy trình xét duyệt tín dụng của Ngân hàng …………………………………………………… 33

  2.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ………………………………………………… 35

  2.3.T nh h nh huy động vốn tại NH ……………………………………………………………………….. 39

  2.4.Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH ………………………………………………… 41

  2.4.1.Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn tại VPBank …………………………………………… 41

  2.4.1.1. Theo đối tƣợng cho vay …………………………………………………………………………….41

  2.4.1.2.Theo ngành nghề kinh doanh ………………………………………………………………………44

  2.4.2.Phân tích doanh số thu nợ cho vay tại NH………………………………………………………. 47

  2.4.2.1.Theo đối tƣợng cho vay ……………………………………………………………………………..47

  2.4.2.2.Theo ngành nghề kinh doanh ………………………………………………………………………50

  2.4.3.Phân tích dƣ nợ ngắn hạn tại NH …………………………………………………………………… 52

  2.4.3.1.Theo đối tƣợng cho vay ……………………………………………………………………………..52

  x

 12. 2.4.3.2.Theo ngành nghề kinh doanh ………………………………………………………………………55

  2.4.4.Tình hình nợ xấu ngắn hạn của NH ……………………………………………………………….. 57

  2.5.Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ……………………………………… 59

  2.5.1. Tỷ lệ tăng trƣởng doanh số cho vay ngắn hạn ………………………………………………… 60

  2.5.2. Tỷ lệ tăng trƣởng doanh số thu nợ ngắn hạn ………………………………………………….. 60

  2.5.2.Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng ngắn hạn …………………………………………………….. 60

  2.5.3.Hệ số thu nợ. ………………………………………………………………………………………………. 61

  2.5.5. Hiệu quả sử dụng vốn. ……………………………………………………………………………….. 61

  2.5.4.Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn. ………………………………………………………………… 61

  2.6.7. Tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn. ………………………………………………………………………….. 62

  2.5.5.Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn. …………………………………………………………………………………. 62

  CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………….. 63

  3.1. Nhận xét tình hình hoạt động ngắn hạn tại Ngân hàng ……………………………………….. 63

  3.2. Kiến nghị các giải pháp cho hoạt động tín dụng ngắn hạn ………………………………….. 65

  KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………… 68

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………. 69

  PHỤ LỤC

  xi

 13. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Trong giai đoạn hiện nay, một mặt nền kinh tế của m nh có cơ sở hạ tầng đƣợc cải
  thiện hơn rất nhiều, mặc khác Nhà nƣớc có nhiều chính sách khuyến khích đầu tƣ, các
  doanh nghiệp đƣợc thành lập ngày càng nhiều và đƣợc mở rộng kinh doanh hơn, chính v
  thế nhu cầu vốn đối với nền kinh tế không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, thị trƣờng vốn hiện
  nay chƣa phải là kênh phân phối vốn hiệu quả và an toàn do đó các vốn đầu tƣ cho hoạt
  động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế đều phải dựa vào nguồn vốn tín dụng của hệ
  thống ngân hàng.

  Hiện nay thì tình hình kinh doanh giữa các doanh nghiệp đều có sự cạnh tranh gay gắt và
  đa số đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp này đa phần đều có nhu cầu
  vốn trong thời gian ngắn hạn. Bên cạnh đó, các cá nhân hiện nay cũng có nhu cầu vốn về
  chi tiêu, du lịch,…th nhu cầu vốn trong ngắn hạn lại càng tăng cao. Và qua thực tế cho
  thấy, tín dụng ngắn hạn đối với ngân hàng thực sự là một thị trƣờng tiềm năng, đem lại
  hiệu quả kinh doanh tốt, khả năng thu hồi vốn nhanh và cao, hạn chế đƣợc khả năng mất
  vốn của ngân hàng.

  Nắm đƣợc tình hình kinh tế hiện tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng đã đề ra
  những chính sách hợp l thu hút các đối tƣợng có nhu cầu vốn ngắn hạn. Trong địa bàn
  hoạt động kinh doanh là ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận th đây là một địa bàn tập
  trung rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân, nhu cầu về vốn ngắn hạn là rất lớn, bên cạnh đó
  còn phải đối mắt với sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác nhau nhƣng Ngân hàng TMCP
  Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBANK) Chi nhánh Quận 3 đã có nhiều chính sách áp dụng
  hợp l để thu hút khách hàng. Để phần nào đƣợc tiếp cận thực tế và học hỏi đƣợc nhiều
  kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực này nên em đã chọn đề tài Khóa luận tốt nghiệp là
  “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt
  Nam Thịnh Vƣợng Chi nhánh Quận 3”.

  2. Mục tiêu đề tài

  Việc nghiên cứu đề tài nhằm đạt đƣợc mục tiêu sau

   Phân tích tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Quận 3
   Đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Quận 3

  1

 14.  Rút ra đƣợc bài học kinh nghiệm về tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng VPBank chi
  nhánh Quận 3
  3. Phƣơng pháp nghiên cứu

  Thu thập số liệu: từ đơn vị thực tập và các áo cáo liên quan đến tín dụng ngắn hạn

  Xử lý số liệu: dùng phƣơng pháp so sánh để đánh giá chung về doanh số, dƣ nợ cho
  vay ngắn hạn

  4. Phạm vi nghiên cứu
   Thời gian nghiên cứu: từ ngày 13/4/2015 đến ngày 28/5/2015

  Nghiên cứu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2012 – 2014

   Không gian nghiên cứu

  Tại Ngân hàng TMCP Việt Vam Thịnh Vƣợng Chi nhánh Quận 3

  Đi sâu vào nghiên cứu tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP VIệt Nam Thịnh
  Vƣợng Chi nhánh Quận 3.

  5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề

  Đề tài gồm phần:

  – Chƣơng 1: Cơ sở lý luận tín dụng
  – Chƣơng 2: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại VPBank Chi nhánh Quận 3
  – Chƣơng 3: Nhận xét và giải pháp phát triển tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng
  – Kết luận
  – Tài liệu tham khảo
  – Phụ lục

  2

 15. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TÍN DỤNG

  1.1. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng
  1.1.1. Khái niệm về tín dụng
  1.1.1.1. Khái niệm

  Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng
  hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế – xã hội. Quan hệ tín dụng đƣợc
  phát sinh và tồn tại từ đòi hỏi khách quan của quá tr nh lƣu thông vốn nhằm giải quyết
  hiện tƣợng dƣ thừa, thiếu hụt vốn diễn ra thƣờng xuyên giữa các chủ thể trong nền kinh
  tế.

  Tín dụng (credit) là sự chuyển nhƣợng tạm thời một lƣợng giá trị tài sản vốn từ
  ngƣời sở hữu sang ngƣời sử dụng trong một khoản thời gian nhất định trên cơ sở tín
  nhiệm, ngƣời sử dụng vốn hiệu quả và có khả năng hoàn trả một lƣợng giá trị lớn hơn giá
  trị tài sản vốn an đầu.

  Rõ hơn về tín dụng ta có thể hiểu tín dụng là việc một bên (bên cho vay) cung cấp
  nguồn tài chính cho đối tƣợng khác ( ên đi vay) trong đó ên đi vay sẽ hoàn trả tài chính
  cho bên cho vay trong một thời gian thỏa thuận thƣờng kèm theo lãi suất. Do đó, tín dụng
  phản ánh một mối quan hệ giữa hai bên – một ên là ngƣời cho vay, và một ên là ngƣời
  đi vay. Quan hệ giữa hai bên ràng buộc bởi cơ chế tín dụng, thỏa thuận thời gian cho vay,
  lãi suất phải trả.

  Đối với ngân hàng, các nghiệp vụ cấp tín dụng bao gồm các nghiệp vụ cho vay,
  chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh và các nghiệp vụ khác. Và hoạt động cho vay là
  hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất tại các NHTM.

  1.1.1.2. Đặc điểm

  Tín dụng dựa trên cơ sở tín nhiệm. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào
  việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng hạn, còn ngƣời vay th tin tƣởng khả năng kiếm
  đƣợc tiền trong tƣơng lai để trả nợ vay.

  – Tín dụng là quan hệ vay mƣợn có thời hạn và có hoàn trả.
  – Hoạt động của tín dụng có sự vận động đặc biệt của giá cả.
  – Phạm vi huy động vốn rộng lớn, vừa trong nƣớc, vừa ngoài nƣớc.

  3

 16. – Hình thức huy động phong phú, đa dạng, có thể là tiền, vàng hay hiện vật.
  1.1.1.3. Chức năng

  Tín dụng có 3 chức năng:

  – Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ: đây là chức năng cơ ản nhất của
  tín dụng, nhờ chức năng này mà các nguồn vốn tiền tệ trong xã hội đƣợc điều hòa
  từ nơi thừa sang nơi thiếu để sử dụng nhằm phát triển kinh tế.
  – Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lƣu thông cho xã hội
  – Chức năng phản ánh và kiểm soát hoạt động kinh tế. Đây là chức năng phát sinh,
  là hệ quả của hai chức năng trên
  1.1.1.4. Vai trò

  Đối với nền kinh tế:

  – Thúc đẩy sản xuất lƣu thông hàng hóa và tăng trƣởng kinh tế. Phân bổ hiệu quả
  các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế
  – Là công cụ điều tiết kinh tế xã hội của Nhà nƣớc. Góp phần lƣu thông tiền tệ, ổn
  định giá trị đồng tiền, và giá cả hàng hóa.

  Đối với khách hàng:

  – Đáp ứng kịp thời nhu cầu về số lƣợng và chất lƣợng vốn cho khách hàng.
  – Tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp (so với sử
  dụng vốn chủ sở hữu thì tín dụng lại ràng buộc khách hàng phải hoàn trả vốn gốc
  và lãi trong thời hạn nhất định).

  Đối với ngân hàng

  – Tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng
  – Thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng mở rộng đƣợc các loại hình dịch vụ
  khác nhƣ thanh toán, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tƣ vấn…
  1.1.2. Các loại hình tín dụng

  Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay thì thị trƣờng tín dụng hoạt động rất đa dạng
  và phong phú. Tùy theo hình thức phân loại mà tín dụng đƣợc phân thành nhiều loại khác
  nhau

  4

 17. 1.1.2.1. Mục đích sử dụng vốn

  Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn, tín dụng đƣợc chia làm hai loại là tín dụng sản
  xuất lƣu thông hàng hóa và tín dụng tiêu dùng.

  – Tín dụng sản xuất và lƣu thông hàng hóa: là loại cấp phát tín dụng cho các doanh
  nghiệp và các chủ thể kinh tế khác để tiến hành sản xuất hàng hóa và lƣu thông
  hàng hóa.
  – Tín dụng tiêu dùng: là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu
  tiêu dùng nhƣ mua sắm nhà cửa, xe cộ, các hàng hóa bền chắc và cả những nhu
  cầu hàng ngày. Tín dụng tiêu dùng có thể đƣợc cấp phát dƣới các hình thức bằng
  tiền hoặc dƣới hình thức bán chịu hàng hóa.
  1.1.2.2. Thời hạn tín dụng

  Căn cứ vào thời hạn tín dụng, tín dụng đƣợc chia thành các hình thức sau:

  – Tín dụng không kỳ hạn: là loại tín dụng mà ngƣời cho vay không quy định thời
  hạn cho vay, khi cần có thể yêu cầu ngƣời đi vay hoàn lại bất kỳ lúc nào. Nguồn
  tín dụng này chủ yếu là nguồn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi chƣa sử dụng đến hoặc
  những nguồn tiền tệ không thể đầu tƣ có thời hạn trƣớc rủi ro do tiền tệ mất giá
  gây ra.
  – Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn đến 12 tháng và thƣờng đƣợc sử
  dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lƣu động và phục vụ cho nhu cầu
  sinh hoạt của cá nhân.
  – Tín dụng trung hạn: là tín dụng có thời hạn từ 1 – 5 năm, đƣợc cung cấp để mua
  sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng xây dựng các công trình
  nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.
  – Tín dụng dài hạn: là loại có thời hạn trên 5 năm, loại tín dụng này đƣợc sử dụng để
  cung cấp vốn XDCB, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.

  Tín dụng trung, dài hạn đƣợc đầu tƣ để hình thành vốn cố định và một phần tối thiểu
  cho hoạt động sản xuất.

  1.1.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng

  5

 18. – Cho vay không có bảo đảm: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố
  hoặc có sự bảo lãnh của ngƣời thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của
  khách hàng
  – Cho vay có bảo đảm: là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm nhƣ thế chấp
  hoặc cầm cố, hoặc có sự bảo lãnh của ngƣời thứ ba.
  1.1.2.4. Căn cứ vào phƣơng thức cho vay

  Các ngân hàng thƣờng sử dụng các phƣơng thức cho vay phổ biến trên cơ sở thỏa
  thuận với khách hàng gồm các loại hình:

  – Cho vay từng lần: mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng phải thực hiện
  vay vốn và kí kết hợp đồng tín dụng theo quy định.
  – Cho vay theo hạn mức tín dụng: tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thỏa
  thuận hạn mức tín dụng duy trì trong khoảng thời gian nhất định, đồng thời ký kết
  hợp đồng tín dụng cho cả thời gian duy trì hạn mức đó.
  – Cho vay theo dự án đầu tƣ: tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện
  các dự án đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tƣ phục
  vụ đời sống.
  – Cho vay hợp vốn: một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với dự án vay vốn
  hoặc phƣơng án vay vốn của khách hàng, trong đó có một tổ chức tín dụng làm
  đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Việc cho vay hợp vốn
  thực hiện theo quy định của Quy chế này và Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức
  tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc ban hành.
  – Cho vay trả góp: khi vay vốn, tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thỏa
  thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc đƣợc chia ra để trả nợ theo nhiều
  kỳ hạn trong thời hạn cho vay.
  – Cho vay theo hạn mức dự phòng: tổ chức tín dụng cam kết bảo đảm sẵn sàng cho
  khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng
  và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức
  trả phí cho hạn mức tín dụng dự phòng.
  – Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: tổ chức tín dụng
  chấp nhận cho khách hàng đƣợc sử dụng vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng
  để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động
  hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng.
  6

 19. – Cho vay theo hạn mức thấu chi: là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thỏa thuận
  bằng văn ản chấp thuận cho khách hàng chi vƣợt số tiền trên tài khoản thanh toán
  của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc
  Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
  1.1.3. Nguyên tắc tín dụng
  1.1.3.1. Nguyên tắc cho vay

  Nguyên tắc hoàn trả: khoản tín dụng phải đƣợc thanh toán đầy đủ nguyên gốc sau
  khi sử dụng để ngân hàng bảo toàn đƣợc vốn ở mức tối thiểu nhất để có thể duy tr đƣợc
  hoạt động

  Nguyên tắc thời hạn: khoản tín dụng phải đƣợc hoàn trả đúng vào thời điểm đã
  đƣợc hai ên xác định cụ thể và đƣợc ghi nhận trong thỏa thuận vay vốn giữa khách hàng
  và ngân hàng.

  Nguyên tắc trả lãi: ngoài việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản gốc, khách hàng
  phải có trách nhiệm thanh toán khoản lãi tính bằng tỷ lệ % trên số tiền vay, đƣợc coi là
  giá mua quyền sử dụng vốn

  Nguyên tắc tài sản đảm bảo: để bảo vệ nguồn vốn của ngân hàng khi khách hàng
  vi phạm các điều kiện vay vốn hoặc khi chủ nhân của các tài sản thế chấp không còn khả
  năng thanh toán cho ngân hàng.

  Nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích: tất cả các khoản tín dụng phải đƣợc
  sử dụng đúng mục đích vay thể hiện trong hồ sơ vay vốn.

  1.1.3.2. Điều kiện cho vay

  Khách hàng phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu
  trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

  Khách hàng phải có khả năng tài chính đảm bảo trả đƣợc nợ trong thời hạn cam
  kết

  Mục đích sử dụng vốn vay phải hợp lý

  Có dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi, phƣơng án đầu
  tƣ, phục vụ đời sống khả thi kèm theo phƣơng án trả nợ khả thi và phù hợp với quy định
  của pháp luật
  7

 20. Thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của Chính phủ,
  Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc.

  1.1.4. Lãi suất tín dụng
  1.1.4.1. Khái niệm

  Lợi tức tín dụng là thu nhập mà ngƣời đi vay trả cho ngƣời cho vay khi sử dụng
  tiền vay. Lãi suất tín dụng đƣợc hiểu theo nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng (là tỷ lệ
  mà theo đó tiền lãi đƣợc ngƣời vay trả cho việc sử dụng tiền mà họ vay từ một ngƣời cho
  vay). Và lãi suất đƣợc biểu hiện bằng quan hệ tỷ lệ giữa lợi tức tín dụng và tổng số tiền
  vay trong một thời gian nhất định.

  1.1.4.2. Phân loại

  Lãi suất tín dụng đƣợc phân làm 4 loại nhƣ sau:

  – Phân loại theo nguồn sử dụng:
   Lãi suất huy động: là loại lãi suất quy định tỷ lệ lãi phải trả cho các hình thức nhận
  tiền gửi của khách hàng.
   Lãi suất cho vay: là loại lãi suất quy định tỷ lệ lãi mà ngƣời đi vay phải trả cho
  ngƣời cho vay.
  – Phân loại theo giá trị thực:
   Lãi suất danh nghĩa: là loại lãi suất đƣợc xác định cho mỗi kỳ hạn gửi hoặc cho
  vay, thể hiện trên quy ƣớc giấy tờ đƣợc thỏa thuận trƣớc.
   Lãi suất thực: là loại lãi suất xác định giá trị thực của các khoản lãi đƣợc trả hoặc
  thu đƣợc.
  – Phân loại theo phƣơng pháp tính lãi:
   Lãi suất đơn: là tỷ lệ cho vay theo năm, tháng, ngày của số tiền lãi so với an đầu
  không gộp lãi vào tiền vay an đầu để tính lãi thời hạn kế tiếp.
   Lãi suất kép: là tỷ lệ theo năm, tháng, ngày của số tiền lãi so với số tiền vay, số
  tiền vay này tăng lên do có gộp lãi qua từng thời kỳ cho vay.
  – Phân loại theo tiền:
   Lãi suất nội tệ

  8

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận 3 File Word, PDF về máy