[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép

Download


Mục tiêu của đề tài này nhằm tìm hiểu, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty. Chính vì thế, quá trình phân tích chủ yếu dựa vào sự biến động của các báo cáo tài chính để thực hiện các nội dung: đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty, phân tích sự biến động trong các khoản mục của bảng cân đối kế toán cũng như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích các tỷ số tài chính để đưa ra một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
   
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM 
   
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
   
   
   
   
   
   
   
   
  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 
   
   
   
   
   
   
   
   
  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – CÁI MÉP
   
   
   
   
   
  Ngành            :  KẾ TOÁN 
   
  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Giảng viên hướng dẫn  : PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN 
     
  Sinh viên thực hiện       : NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 
   
  MSSV : 1215181274  Lớp: 12HKT07 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    TP. Hồ Chí Minh, 2014 
   
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
   
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM 
   
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
   
   
   
   
   
   
   
   
  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 
   
   
   
   
   
   
   
   
  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – CÁI MÉP
   
   
   
   
   
  Ngành            :  KẾ TOÁN 
   
  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Giảng viên hướng dẫn  : PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN 
     
  Sinh viên thực hiện       : NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 
   
  MSSV : 1215181274  Lớp: 12HKT07 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  TP. Hồ Chí Minh, 2014 

   

 3.  
   
  LỜI CAM ĐOAN 
   
  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu 
  trong báo cáo khoá luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty Cổ Phần Tân Cảng – 
  Cái Mép, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
  trước nhà trường về sự cam đoan này. 
   
  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 
  Tác giả

   
  Nguyễn Thị Cẩm Tú

 4. LỜI CẢM ƠN 
   
  Lần đầu tiên em xin gởi lời cảm ơn đến các thầy cô của trường Đai học Công 
  Nghệ TP.HCM, đặc biệt là các thầy cô khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng của 
  trường đã tạo điều kiện cho em làm khoá luận tốt nghiệp này, đây là một cơ hội tốt 
  để cho em có thể thực hành các kỹ năng được học trên lớp và cũng giúp ích rất lớn 
  để em càng ngày càng tự tin về bản thân mình hơn. 
  Em  xin  gởi  lời  cảm  ơn  chân  thành  đến  giáo  viên  hướng  dẫn  thầy  PGS.TS 
  Phan Đình Nguyên trong suốt thời gian vừa qua đã không ngại khó khăn và đã nhiệt 
  tình hướng dẫn, giúp đỡ em có thể hoàn thành tốt bài khoá luận tốt nghiệp này. 
  Em xin gởi lời cảm ơn đến toàn bộ các cán bộ nhân viên Công ty Cổ Phần 
  Tân Cảng – Cái Mép, đặc biệt là các anh chị trong phòng Tài chính – kế toán đã trực 
  tiếp hướng dẫn và đã cho em nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực 
  tập tại Công ty. 
  Trong  quá  trình  thực  tập,  cũng  như  trong  quá  trình  làm  bài  khoá  luận  khó 
  tránh  khỏi  sai  sót,  rất  mong  các  Thầy,  Cô  bỏ  qua.  Đồng  thời  do  trình  độ  lý  luận 
  cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài khoá luận không thể tránh khỏi 
  những  thiếu sót,  em  mong  nhận  được ý  kiến  đóng  góp  Thầy,  Cô  để  em học  thêm 
  nhiều kinh nghiệm. 
  Em xin chân thành cảm ơn ! 
   
  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 
   
   
   
  Nguyễn Thị Cẩm Tú

  ii 

 5.  

  iii 

 6.  
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 
  ……………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 
   
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng ….năm 2014
  Giảng viên hướng dẫn

  iv 

 7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  TCCT  Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép 

  PGĐKD  Phó giám đốc kinh doanh 
  PGĐKT  Phó giám đốc kỹ thuật 

  P.KD  Phòng kinh doanh 

  P.TC – KT  Phòng tài chính – kế toán 
  P.TCHC  Phòng tài chính hành chính 

  P.KT – VT  Phòng kỹ thuật – vật tư 
  NH  Ngân hàng 

  DTBH và CCDV  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  LN  Lợi nhuận 
  KD  Kinh doanh 
  TNDN  Thu nhập doanh nghiệp 
  CP  Chi phí 
  TC  Tài chính 

  CPBH  Chi phí bán hàng 

  CPQLDN  Chi phí quản lý doanh nghiệp 
  DOL  Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh 
  DFL  Độ nghiêng đòn bẩy tài chính 

  DTL  Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp 
  CB – CNV  Cán bộ – công nhân viên 

  ROE  Tỷ số lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu 
  BHXH  Bảo hiểm xã hội 
  BHYT  Bảo hiểm y tế 

  KPCĐ  Kinh phí công đoàn 

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG 
  Trang 
  Bảng 2.1 Phân tích kết cấu và tình hình biến động tài sản tại Công ty ………………… 29 
  Bảng 2.2 Phân tích tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tại Công ty ………………….. 31 
  Bảng 2.3 Phân tích kết cấu vốn bằng tiền tại Công ty………………………………………. 32 
  Bảng 2.4 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn tại Công ty …………………………. 33 
  Bảng 2.5 Phân tích nợ phải trả tại Công ty …………………………………………………….. 34 
  Bảng 2.6 Phân tích nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty …………………………………….. 35 
  Bảng 2.7 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty……………………………………. 36 
  Bảng 2.8 Bảng phân tích tác động của đòn bẩy lên doanh lợi và rủi ro ……………….. 38 
  Bảng 2.9 Bảng tình hình lợi nhuận của Công ty ……………………………………………… 45 
  Bảng 2.10 Bảng tình hình nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của Công ty …………… 48 

  vi 

 9. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Trang 
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty ………………………………………………….. 23 
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức kế toán của Công ty …………………………………………………. 25 
  Sơ đồ 2.3: Cách thức sử dụng phần mềm kế toán tại Công ty …………………………….. 27 
  Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo chứng từ ghi sổ tại Công ty ……………………. 28 

  vii 

 10. MỤC LỤC 
  LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………. 1 

  1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………………….. 1 

  2. Mục đích nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 2 

  3. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………………………. 2 

  3.1 Không gian nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 2 

  3.2 Thời gian nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 2 

  4. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 2 

  5. Kết cấu đề tài …………………………………………………………………………………………. 2 

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH 
  NGHIỆP ………………………………………………………………………………………………………. 3 

  1.1  Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phân tích báo cáo tài chính …. 3 

  1.1.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………. 3 

  1.1.2 Mục đích ………………………………………………………………………………………… 3 

  1.1.3 Ý nghĩa ………………………………………………………………………………………….. 3 

  1.1.4 Tác dụng của việc phân tích báo cáo tài chính………………………………………. 4 

  1.2  Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính ……………………………….. 5 

  1.2.1 Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………….. 5 

  1.2.2 Mục tiêu ………………………………………………………………………………………… 5 

  1.3  Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính ………………………………. 5 

  1.3.1 Tài liệu được sử dụng phân tích báo cáo tài chính …………………………………. 5 

  1.3.1.1 Bảng cân đối kế toán …………………………………………………………………… 5 

  1.3.1.1.1 Mục đích của bảng cân đối kế toán …………………………………………. 5 

  1.3.1.1.2 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán …………………………………….. 6 

  1.3.1.1.3 Các thành phần của bảng cân đối kế toán …………………………………. 6 

  1.3.1.1.4 Phân tích bảng cân đối kế toán ……………………………………………….. 6 

  viii 

 11. 1.3.1.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ……………………………………. 7 

  1.3.1.2.1 Mục đích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ……………….. 7 

  1.3.1.2.2 Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh …………….. 7 

  1.3.1.2.3 Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ………………………….. 7 

  1.3.1.2.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ……………………….. 7 

  1.3.1.3 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ ……………………………………………………. 7 

  1.3.1.3.1 Bản chất, ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ ………………………. 7 

  1.3.1.3.2 Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ ………………………………….. 8 

  1.3.1.3.3 Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ …………………………….. 8 

  1.3.1.4 Bảng thuyết minh báo cáo tài chính ……………………………………………….. 9 

  1.3.2 Phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính ……………………………. 9 

  1.3.2.1 Phương pháp phân tích ………………………………………………………………… 9 

  1.3.2.2 Điều kiện so sánh ……………………………………………………………………….. 9 

  1.3.2.3 Tiêu chuẩn so sánh ……………………………………………………………………… 9 

  1.3.2.4 Mục tiêu so sánh ………………………………………………………………………. 10 

  1.3.2.5 Phân tích theo chiều dọc và phân tích theo chiều ngang ………………….. 10 

  1.4 Nội dung phân tích ………………………………………………………………………………. 10 

  1.4.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán …………………………. 10 

  1.4.1.1 Phân tích tình hình biến động cơ cấu tài sản ………………………………….. 10 

  1.4.1.2 Phân tích tình hình biến động và kết cấu nguồn vốn ……………………….. 12 

  1.4.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .. 13 

  1.4.2.1 Phân tích tình hình doanh thu ……………………………………………………… 13 

  1.4.2.2 Phân tích tình hình lợi nhuận ………………………………………………………. 13 

  1.4.2.3 Phân tích tác động của đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi …………….. 14 

  1.4.2.4 Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính ………………………. 15 

  1.4.2.4.1 Tỷ số khả năng thanh toán …………………………………………………… 15 

  ix 

 12. 1.4.2.4.2 Cơ cấu vốn ………………………………………………………………………… 16 

  1.4.2.4.3 Các tỷ số hoạt động …………………………………………………………….. 17 

  1.4.2.4.4 Tỷ số sinh lợi …………………………………………………………………….. 18 

  1.4.3 Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước của 
  Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép ……………………………………………………….. 19 

  1.4.3.1 Ý nghĩa …………………………………………………………………………………… 19 

  1.4.3.2 Mục đích …………………………………………………………………………………. 20 

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
  TÂN CẢNG – CÁI MÉP……………………………………………………………………………….. 21 

  2.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty …………………………….. 21 

  2.1.1 Giới thiệu về Công ty ……………………………………………………………………… 21 

  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty …………………………………………. 21 

  2.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý tại Công ty …………………………………………………….. 23 

  2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Công ty ………………………………………………………. 23 

  2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban ………………………………………… 23 

  2.3.1 Bộ máy tổ chức kế toán tại Công ty ………………………………………………….. 25 

  2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ ………………………………………………………………….. 25 

  2.4 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp ………………………………………… 27 

  2.5 Tổ chức nghiệp vụ kế toán tại Công ty ……………………………………………………. 27 

  2.5.1 Hình thức sổ sách kế toán ……………………………………………………………….. 27 

  2.5.2 Cách thức tiến hành sổ sách kế toán ………………………………………………….. 28 

  2.6 Thực trạng tình hình lập và báo cáo tài chính tại Công ty …………………………… 29 

  2.6.1 Phân tích tình hình báo cáo tài chính năm tại Công ty ………………………….. 29 

  2.6.1.1 Lập bảng cân đối kế toán tại Công ty ……………………………………………. 29 

  2.6.1.2 Phân tích kết cấu và tình hình biến động tài sản tại Công ty …………….. 29 

  2.6.1.3 Phân tích tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tại Công ty ……………….. 31 

 13. 2.6.1.4 Phân tích kết cấu vốn bằng tiền tại Công ty …………………………………… 32 

  2.6.1.5 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn tại Công ty………………………. 33 

  2.6.1.6 Phân tích nợ phải trả tại Công ty …………………………………………………. 34 

  2.6.1.7 Phân tích nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty ………………………………….. 35 

  2.6.2 Phân tích tình hình qua báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty …………….. 35 

  2.6.2.1 Lập báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty ………………………………….. 35 

  2.6.2.2 Phân tích tình hình doanh thu ……………………………………………………… 36 

  2.6.2.3 Phân tích tác động đòn bẩy lên doanh lợi và rủi ro …………………………. 38 

  2.6.2.3.1 Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh ……………………………………………. 38 

  2.6.2.3.2 Độ nghiêng đòn bẩy tài chính (DFL) ……………………………………… 39 

  2.6.2.3.3 Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp (DTL) …………………………………….. 39 

  2.6.3 Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính …………………………….. 39 

  2.6.3.1 Phân tích tỷ số khả năng thanh toán ……………………………………………… 39 

  2.6.3.1.1 Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành …………………………………….. 39 

  2.6.3.1.2 Tỷ số khả năng thanh toán nhanh ………………………………………….. 40 

  2.6.3.1.3 Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay …………………………………………. 40 

  2.6.3.2 Cơ cấu vốn ………………………………………………………………………………. 41 

  2.6.3.2.1 Tỷ số nợ trên tài sản ……………………………………………………………. 41 

  2.6.3.2.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu ……………………………………………….. 41 

  2.6.3.3 Phân tích tỷ số hoạt động ……………………………………………………………. 41 

  2.6.3.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho ………………………………………………….. 41 

  2.6.3.3.2 Số vòng quay các khoản phải thu ………………………………………….. 42 

  2.6.3.3.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định ………………………………………….. 42 

  2.6.3.3.4 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản ………………………………………….. 42 

  2.6.3.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu …………………………………………. 43 

  2.6.4 Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận và tỷ xuất lợi nhuận của Công ty …….. 43 

  xi 

 14. 2.6.4.1 Mục đích và ý nghĩa ………………………………………………………………….. 43 

  2.6.4.2 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu ……………………………………………………. 47 

  2.6.4.3 Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ……………………………………….. 47 

  2.6.4.4 Tỷ số lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu (ROE) ……………………………. 48 

  2.6.5 Phân tích tình hình nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước cùa Công ty …………….. 48 

  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – 
  CÁI MÉP ……………………………………………………………………………………………………. 50 

  3.1 Nhận xét chung về tình hình tài chính của Công ty ……………………………………. 50 

  3.1.1 Thuận lợi của Công ty …………………………………………………………………….. 50 

  3.1.2 Khó khăn đối với Công ty ……………………………………………………………….. 50 

  3.1.2.1 Về cơ cấu tài sản ………………………………………………………………………. 51 

  3.1.2.2 Về cơ cấu nguồn vốn …………………………………………………………………. 51 

  3.1.2.3 Về hoạt động kinh doanh ……………………………………………………………. 51 

  3.2 Kiến nghị về tình hình tài chính tại Công ty …………………………………………….. 52 

  3.2.1 Về cơ cấu tài sản ……………………………………………………………………………. 52 

  3.2.2 Về cơ cấu nguồn vốn ……………………………………………………………………… 53 

  3.2.3 Về hoạt động kinh doanh ………………………………………………………………… 53 

  3.2.4 Kiến nghị khác ………………………………………………………………………………. 54 

  KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 57 

  xii 

 15. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào đều gắn liền với hoạt 
  động tài chính. Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến 
  tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả và tình hình thực hiện các mặt hoạt động 
  của doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính. Các báo cáo này cung cấp 
  thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho nhà quản lý, chủ sở 
  hữu, các nhà tài trợ từ bên ngoài, các nhà đầu tư tương lai, cơ quan chức năng… 
  Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, 
  các  doanh nghiệp thuộc  các  loại  hình  sở  hữu khác  nhau  nhưng  đều được  cạnh  tranh 
  bình đẳng trước pháp luật. Công ty cổ phần tân Cảng – Cái Mép là một Công ty được 
  sự  quản  lý  của  Nhà  nước  nhưng  vẫn  gặp  nhiều  khó  khăn  trong  kinh  doanh  như:  sự 
  cạnh tranh gay gắt của các Công ty lớn, chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và có 
  nước ngoài đầu tư vào các Công ty cùng ngành. Ngoài ra, sự biến động không ngừng 
  của thị trường đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng là yếu tố làm cho 
  tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty còn chịu sự áp 
  lực về vốn đầu tư, chi phí lãi vay của Công ty khá lớn, trong khi một số dự án trung và 
  dài hạn của Công ty chưa mang được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, chi phí nguyên liệu, 
  chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá tăng cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá thành dịch vụ của 
  Công ty. Từ những khó khăn đó, doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường 
  cần phải có những chiến lược phù hợp với xu thế phát triển. Bởi lẽ, để hoạt động kinh 
  doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt những 
  tín hiệu của thị trường, xác định đúng đắn về nhu cầu vốn, sử dụng vốn, chi phí hợp lý 
  để đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy các doanh nghiệp cần nắm vững được những nhân 
  tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính 
  doanh nghiệp.  
  Chính vì thế, trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép, 
  tôi thức được tầm quan trọng của việc tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo 
  tài  chính  của  doanh  nghiệp.  Do  đó,  tôi  quyết định  đi  tìm  hiểu  về  đề  tài:  “Phân tích
  báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép” để thực hiện khoá luận 
  tốt nghiệp của mình. 

 16. 2. Mục đích nghiên cứu
  Mục tiêu của đề tài này nhằm tìm hiểu, phân tích, đánh giá tình hình tài chính 
  của Công ty. Chính vì thế, quá trình phân tích chủ yếu dựa vào sự biến động của các 
  báo cáo tài chính để thực hiện các nội dung: đánh giá khái quát tình hình tài chính của 
  Công ty, phân tích sự biến động trong các khoản mục của bảng cân đối kế toán cũng 
  như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích các tỷ số tài chính để đưa ra một 
  số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty. 
  3. Phạm vi nghiên cứu
  3.1 Không gian nghiên cứu
  Trong  đề  tài  này,  em  tập  trung  nghiên  cứu  và  phân  tích  tình  hình  tài  chính  của 
  Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép thông qua các bảng báo cáo tài chính của Công 
  ty gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu 
  chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. 
  3.2 Thời gian nghiên cứu
  Do quá trình tiếp xúc chưa nhiều, thời gian thực tập còn hạn chế nên chưa thể 
  kết hợp chặt chẽ giữa vấn đề tài chính với các yếu tố thị trường cũng như xu hướng 
  phát triển của Công ty. Với hai phương pháp so sánh và liên hệ cân đối nên đề tài chỉ 
  giới hạn trong việc phân tích tình hình tài chính của một Công ty riêng lẽ chưa kết hợp 
  với các Công ty khác cùng ngành nghề. Do đó việc phân tích, đánh giá tình hình của 
  Công ty một cách toàn diện và xác thực là điều rất khó khăn. Với kiến thức hạn hẹp, 
  tôi xin tìm hiểu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Thu thập thông tin và tài liệu từ nguồn tài liệu nội bộ của Công ty bằng phương 
  pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính của Công ty. 
  5. Kết cấu đề tài
  Gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. 
  Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép. 
  Chương 3: Nhận xét, kiến nghị và giải pháp tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép. 

 17. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI
  CHÍNH DOANH NGHIỆP
  1.1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phân tích báo cáo tài chính
  1.1.1 Khái niệm
  Phân tích báo cáo tài chính là tiến trình xử lý, tổng hợp các thông tin được thể 
  hiện trên báo cáo tài chính và các báo cáo thuyết minh bổ sung thành các thông tin hữu 
  ích cho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, thành các dữ liệu làm cơ sở cho nhà 
  quản lý, nhà đầu tư, người cho vay, hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại và dự đoán tiềm 
  năng trong tương lai để đưa ra những quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư 
  thích hợp, đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác. 
  Hệ  thống  báo  cáo  tài  chính  ban  hành  theo  quyết  định  15/2006/QĐ-BTC  ngày 
  20/03/2006 do Bộ Tài Chính ban hành quy định chế độ kế toán tài chính định kỳ bắt 
  buộc doanh nghiệp phải lập và nộp, kèm theo các văn bản, Thông tư, Chuẩn mực bổ 
  sung đến Thông tư 20/2006/TT-BTC Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006, hệ 
  thống báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm: 
  – Bảng cân đối kế toán          Mẫu số B 01-DN 
  – Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    Mẫu số B 02-DN 
  – Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ        Mẫu số B 03-DN 
  – Bảng thuyết minh báo cáo tài chính      Mẫu số B 09-DN 
  1.1.2 Mục đích
  Là giúp nhà phân tích đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi, 
  tiềm năng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá những triển vọng cũng như những 
  rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp, từ đó để đưa ra quyết định thích hợp. 
  1.1.3 Ý nghĩa
  – Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở 
  hữu,  người  cho  vay,  nhà  đầu  tư,  ban  lãnh  đạo  Công  ty.  Để  họ  có  những  quyết  định 
  đúng đắn trong tương lai để đạt được hiệu quả cao nhất về tình hình thực tế của doanh 
  nghiệp. 
  – Đánh giá đúng thực trạng của Công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, mật 
  độ, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản hiện có tìm ra sự tồn tại và nguyên nhân để có biện 

 18. pháp phù hợp trong kỳ dự đoán. Để có những chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm 
  đạt được mục tiêu mà Công ty đặt ra. 
  – Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử 
  dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục đích làm gia tăng lợi nhuận trong 
  tương  lai.  Kết  quả  phân  tích  tài  chính  phục  vụ  cho  những  mục  đích  khác  nhau,  có 
  nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. 
  1.1.4 Tác dụng của việc phân tích báo cáo tài chính
  – Đối với nhà quản lý: Mối quan tâm của họ là điều hành quá trình sản xuất 
  kinh  doanh  sao  cho  có  hiệu  quả,  tìm  được  lợi  nhuận  tối  đa và  khả  năng  trả nợ.  Dựa 
  trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính nhà quản lý có thể định hướng hoạt động, lập kế 
  hoạch, kiểm tra tình hình thực hiện và điều chỉnh quá trình hoạt động sao cho có 
  lợi nhất. 
  – Đơn vị chủ sở hữu: Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự 
  an toàn của tiền vốn bỏ ra, thông qua phân tích báo cáo tài chính để giúp họ đánh giá 
  hiệu  quả  của  quá  trình  sản  xuất  kinh  doanh,  khả  năng  điều  hành  hoạt  động  của  nhà 
  quản trị để quyết định sử dụng hoặc bải miển nhà quản trị, cũng như quyết định phân 
  phối kết quả kinh doanh. 
  – Đối với chủ nợ: Mối quan tâm của họ hướng vào khả năng trả nợ của doanh 
  nghiệp.  Do  đó,  họ cần  chú  ý  tình  hình  và khả  năng  thanh  toán  của  đơn  vị  cũng  như 
  quan tâm đến lượng vốn chủ sở hữu, khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng 
  trả  nợ  được  hay  không  trước  khi  quyết  định  cho  vay,  bán  chịu  sản  phẩm  cho 
  doanh nghiệp… 
  – Đối với nhà đầu tư tương lai: Điều mà họ quan tâm đầu tiên đó là sự an toàn 
  của  lượng  vốn  đầu  tư,  kế  đó  là  mức  độ  sinh  lãi, thời  gian  hoàn vốn.  Vì  vậy, họ  cần 
  những  thông  tin  tài  chính,  tình  hình  hoạt  động,  kết  quả  kinh  doanh,  tiềm  năng  tăng 
  trưởng của doanh nghiệp. Do đó, họ thường phân tích báo cáo tài chính của đơn vị qua 
  các thời kỳ, để quyết định đầu tư vào đơn vị hay không, đầu tư dưới hình thức nào và 
  đầu tư vào lĩnh vực nào. 
  – Đối với cơ quan chức năng: Như cơ quan thuế, thông qua thông tin trên báo 
  cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với Nhà nước, cơ 
  quan thống kê tổng hợp phân tích thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê… 
   
 19. 1.2 Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính
  1.2.1 Nhiệm vụ
  Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ đối với các nhà 
  quản trị, nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước mà còn là mang một nhiệm vụ quan trọng đối 
  với chính phủ Nhà nước. Trong xu thế cạnh tranh ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp, 
  các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng xã hội 
  nó còn là một sự thể hiện quan tâm cộng đồng xã hội, thể hiện sự minh bạch công khai 
  kinh doanh tạo ra một thị trường kinh doanh lành mạnh công bằng. 
  1.2.2 Mục tiêu
  Mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để “hiểu được 
  các con số” hoặc để “nắm các con số”, tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính 
  như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy, 
  người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm  để miêu tả những 
  quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. 
  Tiếp theo, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra 
  quyết định, một mục tiêu quan trọng khác nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự 
  đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay 
  tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các 
  công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn 
  cứ về tình hình tài chính tương lai của Công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính 
  trong  quá  khứ  và  hiện  tại,  và  đưa  ra ước tính  tốt  nhất về  khả năng của  những sự  cố 
  trong tương lai. 
  1.3 Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính
  1.3.1 Tài liệu được sử dụng phân tích báo cáo tài chính
  1.3.1.1 Bảng cân đối kế toán
  1.3.1.1.1 Mục đích của bảng cân đối kế toán
  Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài 
  sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài 
  sản và nguồn hình thành tài sản. Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng để nghiên 
  cứu, đánh giá  một cách tổng quát tình  hình  và kết quả kinh doanh, trình độ sử dụng 
  vốn và triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. 
     
 20. 1.3.1.1.2 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán
  – Cột số đầu năm: lấy số liệu từ cột số cuối năm của bảng cân đối kế toán được 
  lập vào cuối năm trước để ghi. 
  – Cột số cuối năm: lấy số dư cuối kỳ của các tài khoản tổng hợp và chi tiết phù 
  hợp với từng chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán để ghi. 
  – Lấy số dư cuối năm trên sổ Cái của các tài khoản từ loại 1 đến loại 4 để ghi 
  vào các chỉ tiêu tương ứng trên bảng cân đối kế toán. 
  – Các tài khoản dự phòng: tài khoản 129, 139, 159, 229; tài khoản hao mòn tài 
  sản cố định 214; tài khoản 412, 413, 421 nếu phát sinh nợ thì được ghi âm và theo quy 
  định và ghi trong ngoặc đơn. 
  –  Các  khoản  trả  trước  cho  người  bán  và  các  khoản  phải  trả  cho  người  bán, 
  khoản nợ phải thu khách hàng và khoản khách hàng ứng trước không được bù trừ khi 
  lập bảng cân đối kế toán mà dự vào sổ chi tiết để phản ánh vào từng chỉ tiêu cho phù 
  hợp với quy định. 
  1.3.1.1.3 Các thành phần của bảng cân đối kế toán 
  – Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có thuộc quyền quản lý và 
  sử dụng của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo. Căn cứ vào số liệu này có thể 
  đánh giá một cách tổng quát quy mô tài sản và kết cấu các loại vốn doanh nghiệp hiện 
  có đang tồn tại dưới hình thái vật chất. Xét về mặt pháp lý, số lượng của các chỉ tiêu 
  bên  phần  tài  sản  thể  hiện  số  vốn  đang  thuộc  quyền  quản  lý  và  sử  dụng  của 
  doanh nghiệp.  
  –  Phần nguồn vốn:  Phản  ánh  những  nguồn  vốn  mà doanh  nghiệp  quản lý  và 
  đang sử dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế, khi xem xét phần nguồn vốn 
  các nhà quản trị có thể biết trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang 
  quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp.  
  1.3.1.1.4 Phân tích bảng cân đối kế toán
    – Xem xét sự biến động của tổng tài sản và của từng loại tài sản. Qua đó thấy 
  được quy mô kinh doanh, năng lực kinh doanh của Công ty. 
    – Xem xét  cơ cấu vốn có hợp lý hay không? Cơ cấu vốn có tác động như thế 
  nào đến quá trình kinh doanh. 
    – Khái quát xác định mức độ độc lập (hoặc phụ thuộc) về mặt tài chính của 
  kinh doanh. 

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép File Word, PDF về máy