[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát

Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát

Download


Khoá luận này hướng tới mục tiêu nhằm phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính nhằm tìm ra những mặt mạnh và cả những mặt bất ổn, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN
  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH
  THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT
  NGA KIM PHÁT

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Linh Nhâm
  Sinh viên thực hiện : Bùi Hạnh Dung
  MSSV: 1154020182 Lớp: 11DTNH8

  TP. Hồ Chí Minh, 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN
  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH
  THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT
  NGA KIM PHÁT

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Linh Nhâm
  Sinh viên thực hiện : Bùi Hạnh Dung
  MSSV: 1154020182 Lớp: 11DTNH8

  TP. Hồ Chí Minh, 2015

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN
  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong
  báo cáo khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
  Sản Xuất Nga Kim Phát, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách
  nhiệm trước Nhà trường về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2015
  Sinh viên thực hiện

  BÙI HẠNH DUNG

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Tôi xin được gởi lời cảm ơn đến GV – ThS. Nguyễn Linh Nhâm đã tận tình hướng
  dẫn tôi trong suốt quá trình viết đề tài khóa luận này.

  Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy, Cô trong khoa Kế Toán – Tài Chính
  – Ngân hàng đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi. Với vốn kiến thức được tiếp thu
  trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu đề tài mà còn là
  hành trang quý báu để tôi bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.

  Tôi xin cảm ơn đến Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nga Kim Phát
  đã giúp cung cấp số liệu, thông tin của quý công ty và đồng thời đã tạo điều kiện cho tôi
  được tiếp xúc với thực tế, được học hỏi nhiều điều mới cũng như tạo điều kiện thuận lợi,
  giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập.

  Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý Thầy Cô, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
  Sản Xuất Nga Kim Phát dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp.

  Xin chân thành cảm ơn.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2015
  Sinh viên thực hiện

  BÙI HẠNH DUNG

  iii

 5. iv
 6. v
 7. vi
 8. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  CSH Chủ sở hữu
  ĐTDH Đầu tư dài hạn
  ĐTNH Đầu tư ngắn hạn
  ĐTTC Đầu tư tài chính
  HĐKD Hoạt động kinh doanh
  KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh
  LNTT Lợi nhuận trước thuế
  NN Nhà nước
  QLDN Quản lý doanh nghiệp
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  TSCĐ Tài sản cố định
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TSDH Tài sản dài hạn
  TSLĐ Tài sản lưu động
  TSNH Tài sản ngắn hạn

  vii

 9. DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang

  Bảng 2.1: Cơ cấu nhân sự công ty Nga Kim Phát ……………………………………………………. 18
  Bảng 2.2: Tình hình doanh thu qua ba năm ……………………………………………………………..18
  Bảng 2.3: Địa bàn kinh doanh ………………………………………………………………………………. 20
  Bảng 2.4: Phân tích sự biến động về tài sản …………………………………………………………….23
  Bảng 2.5: Phân tích sự biến động về nguồn vốn ……………………………………………………… 23
  Bảng 2.6: Cân đối (1) giữa Tài sản và Nguồn vốn …………………………………………………… 24
  Bảng 2.7: Cân đối (2) giữa Tài sản và Nguồn vốn …………………………………………………… 26
  Bảng 2.8: So sánh vốn đi chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng ……………………………………..27
  Bảng 2.9: Cân đối (3) giữa Tài sản và Nguồn vốn …………………………………………………… 28
  Bảng 2.10: Phân tích tình hình phân bổ tài sản tại công ty ………………………………………..29
  Bảng 2.11: Phân tích cơ cấu nguồn vốn ………………………………………………………………….34
  Bảng 2.13: Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2013 ………………………………………37
  Bảng 2.14: Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2014 ………………………………………38
  Bảng 2.16: Phân tích tình hình doanh thu ………………………………………………………………..38
  Bảng 2.17: Phân tích tình hình chi phí…………………………………………………………………….39
  Bảng 2.18: Phân tích tình hình lợi nhuận ………………………………………………………………..41
  Bảng 2.19: Tổng hợp các chỉ tiêu khoản phải thu ……………………………………………………. 44
  Bảng 2.20: Phân tích tình hình các khoản phải trả …………………………………………………… 46
  Bảng 2.21: Phân tích khả năng thanh toán của công ty …………………………………………….. 48
  Bảng 2.22: Tổng hợp các chỉ tiêu thanh toán …………………………………………………………..48
  Bảng 2.23: Các tỷ số về kết cấu tài chính ………………………………………………………………..51
  Bảng 2.24: Các tỷ số về hiệu suất sử dụng vốn ………………………………………………………..53
  Bảng 2.25: Tổng hợp các tỷ số về khả năng sinh lời ………………………………………………… 56

  viii

 10. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
  Trang

  Biểu đồ 2.1: Phương thức kinh doanh …………………………………………………………………….20

  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ DUPONT ………………………………………………………………………………….. 13
  Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nga Kim
  Phát ……………………………………………………………………………………………………………………17
  Sơ đồ 2.2: Phương trình Dupont ……………………………………………………………………………. 60

  ix

 11. MỤC LỤC
  Trang

  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………… 1

  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ……………………………. 3
  1.1 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp …………………………………………………… 3
  1.1.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………………… 3

  1.1.2 Mục đích ………………………………………………………………………………………………….. 3

  1.1.3 Ý nghĩa ……………………………………………………………………………………………………. 3

  1.1.4 Vai trò ……………………………………………………………………………………………………… 4

  1.2 Dữ liệu dùng để phân tích hoạt động tài chính …………………………………………………….. 5
  1.2.1 Bảng cân đối kế toán …………………………………………………………………………………. 5

  1.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ………………………………………………… 6

  1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ …………………………………………………………………………. 7

  1.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính ……………………………………………………………………. 7

  1.3 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 7
  1.3.1 Phương pháp nghiên cứu phân tích các chỉ số tài chính …………………………………. 7

  1.3.1.1 Tỷ số giữa các khoản phải thu so với tổng tài sản lưu động ……………………… 8

  1.3.1.2 Tỷ số các khoản phải thu so với các khoản phải trả ………………………………… 8

  1.3.1.3 Tỷ số giữa các khoản phải trả so với tổng tài sản lưu động ………………………. 8

  1.3.1.4 Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán ………………………………………………………. 8

  1.3.1.4.1 Hệ số khả năng thanh toán tổng hợp (k) ………………………………………….. 8

  1.3.1.4.2 Vốn luân chuyển ròng …………………………………………………………………… 9

  1.3.1.4.3 Khả năng thanh toán hiện thời ……………………………………………………….. 9

  1.3.1.4.4 Hệ số thanh toán nhanh…………………………………………………………………. 9

  1.3.1.5 Nhóm tỷ số về cơ cấu tài chính …………………………………………………………… 10

  1.3.1.5.1 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) ……………………………………………… 10

  1.3.1.5.2 Tỷ số nợ trên tài sản có (D/A) ……………………………………………………… 10
  x

 12. 1.3.1.5.3 Tỷ số về khả năng thanh toán lãi vay (TIE) …………………………………… 10

  1.3.1.6 Nhóm các tỷ số về hiệu suất sử dụng vốn …………………………………………….. 10

  1.3.1.6.1 Số vòng quay hàng tồn kho …………………………………………………………. 10

  1.3.1.6.2 Số vòng quay các khoản phải thu …………………………………………………. 11

  1.3.1.6.3 Kỳ thu tiền bình quân (DSO) ……………………………………………………….. 11

  1.3.1.6.4 Số vòng quay vốn lưu động …………………………………………………………. 11

  1.3.1.6.5 Số vòng quay vốn cố định …………………………………………………………… 11

  1.3.1.6.6 Vòng quay tổng tài sản ……………………………………………………………….. 12

  1.3.1.7 Nhóm các tỷ số về khả năng sinh lời …………………………………………………… 12

  1.3.1.7.1 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu …………………………………………………….. 12

  1.3.1.7.2 Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) …………………………………… 13

  1.3.1.7.3 Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ……………………………………….. 13

  1.3.2 Phương pháp DUPONT ……………………………………………………………………………. 13

  1.4 Kết luận ………………………………………………………………………………………………………… 14
  CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH
  THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGA KIM PHÁT 2012 – 2014 ………………. 15
  2.1 Giới thiệu chung về công ty …………………………………………………………………………….. 15
  2.1.1 Lịch sử hình thành …………………………………………………………………………………… 15

  2.1.2 Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Nga Kim
  Phát ……………………………………………………………………………………………………………….. 15

  2.1.3 Tình hình nhân sự ……………………………………………………………………………………. 17

  2.1.4 Doanh số ………………………………………………………………………………………………… 18

  2.1.5 Địa bàn kinh doanh ………………………………………………………………………………….. 19

  2.1.6 Phương thức kinh doanh …………………………………………………………………………… 20

  2.1.7 Khả năng cạnh tranh ………………………………………………………………………………… 21

  2.1.8 Định hướng phát triển cho công ty trong những năm tới ………………………………. 22

  xi

 13. 2.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nga
  Kim Phát giai đoạn 2012 – 2014 thông qua Bảng cân đối kế toán ……………………………… 22
  2.2.1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn. ……………………………. 22

  2.2.1.1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản …………………………………………… 22

  2.2.1.2 Đánh giá khái quát sự biến động về nguồn vốn …………………………………….. 23

  2.2.1.3 Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn…………………………………… 24

  2.2.1.3.1 Cân đối 1 …………………………………………………………………………………… 24

  2.2.1.3.2 Cân đối 2 …………………………………………………………………………………… 26

  2.2.1.3.3 So sánh vốn chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng ……………………………… 27

  2.2.1.3.4 Cân đối (3) ………………………………………………………………………………… 28

  2.2.2 Phân tích cơ cấu tài sản ……………………………………………………………………………. 28

  2.2.2.1 Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn …………………………………………………… 30

  2.2.2.2 Tài sản cố định và đầu tư dài hạn ………………………………………………………… 32

  2.2.2.3 Đánh giá chung tình hình vốn kinh doanh ……………………………………………. 32

  2.2.3 Phân tích tình hình nguồn vốn kinh doanh ………………………………………………….. 33

  2.2.3.1 Nợ phải trả ……………………………………………………………………………………….. 35

  2.2.3.2 Vốn chủ sở hữu ………………………………………………………………………………… 35

  2.2.3.3 Đánh giá chung tình hình nguồn vốn …………………………………………………… 36

  2.2.4 Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn ……………………………………………. 36

  2.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng kết quả hoạt động kinh doanh …………. 38
  2.3.1 Tình hình doanh thu…………………………………………………………………………………. 38

  2.3.2 Tình hình chi phí …………………………………………………………………………………….. 39

  2.3.2.1 Giá vốn hàng bán ……………………………………………………………………………… 39

  2.3.2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp …………………………………………………………….. 40

  2.3.2.3 Chi phí tài chính ……………………………………………………………………………….. 41

  2.3.3 Tình hình lợi nhuận …………………………………………………………………………………. 41

  2.3.3.1 Lợi nhuận gộp ………………………………………………………………………………….. 42
  xii

 14. 2.3.3.2 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh …………………………………………………….. 42

  2.3.3.3 Tổng lợi nhuận trước thuế ………………………………………………………………….. 43

  2.3.3.4 Lợi nhuận sau thuế ……………………………………………………………………………. 44

  2.4 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty ……………………………………… 44
  2.4.1 Phân tích tình hình thanh toán của công ty …………………………………………………. 44

  2.4.1.1 Phân tích khoản phải thu ……………………………………………………………………. 44

  2.4.1.2 Phân tích khoản phải trả …………………………………………………………………….. 46

  2.4.2 Phân tích khả năng thanh toán của công ty …………………………………………………. 47

  2.4.2.1 Vốn lưu chuyển ròng …………………………………………………………………………. 49

  2.4.2.2 Khả năng thanh toán hiện thời ……………………………………………………………. 49

  2.4.2.3 Khả năng thanh toán nhanh ………………………………………………………………… 50

  2.5 Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua các tỷ số tài chính và bằng
  phương trình Dupont ……………………………………………………………………………………………. 50
  2.5.1 Phân tích qua các tỷ số tài chính ……………………………………………………………….. 50

  2.5.1.1 Nhóm các tỷ số kết cấu tài chính ………………………………………………………… 50

  2.5.1.1.1 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu ………………………………………………………. 51

  2.5.1.1.2 Tỷ số nợ trên tài sản ……………………………………………………………………. 51

  2.5.1.1.3 Khả năng thanh toán lãi vay ………………………………………………………… 52

  2.5.1.2 Nhóm các tỷ số hiệu suất sử dụng vốn …………………………………………………. 52

  2.5.1.2.1 Số vòng quay hàng tồn kho …………………………………………………………. 53

  2.5.1.2.2 Số vòng quay khoản phải thu……………………………………………………….. 53

  2.5.1.2.3 Kỳ thu tiền bình quân …………………………………………………………………. 54

  2.5.1.2.4 Số vòng quay vốn lưu động …………………………………………………………. 54

  2.5.1.2.5 Số vòng quay vốn cố định …………………………………………………………… 55

  2.5.1.2.6 Số vòng quay toàn bộ vốn …………………………………………………………… 56

  2.5.1.3 Nhóm các tỷ số về khả năng sinh lợi …………………………………………………… 56

  2.5.1.3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ………………………………………………….. 57
  xiii

 15. 2.5.1.3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ………………………………………….. 57

  2.5.1.3.3 Tỷ suất lợi nhuận trên toàn bộ vốn ……………………………………………….. 58

  2.5.1.4 Tóm tắt đánh giá các tỷ số tài chính …………………………………………………….. 58

  2.5.2 Phân tích bằng phương trình Dupont …………………………………………………………. 59

  2.6 Kết luận ………………………………………………………………………………………………………… 62
  CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
  CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGA KIM PHÁT ……… 63
  3.1 Những tồn tại của công ty ……………………………………………………………………………….. 63
  3.1.1 Về cơ cấu tài chính ………………………………………………………………………………….. 63

  3.1.2 Về hoạt động kinh doanh ………………………………………………………………………….. 64

  3.1.3 Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán ………………………………………….. 65

  3.1.4 Về hiệu quả sử dụng vốn ………………………………………………………………………….. 66

  3.2 Giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả tài chính …………………………………………… 66
  3.2.1 Dự đoán sơ bộ những nhân tố ảnh hưởng đến công ty trong năm tới ……………… 66

  3.2.2 Điều chỉnh lại cơ cấu tài chính ………………………………………………………………….. 66

  3.2.2.1 Xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu …………………………………………………………. 66

  3.2.2.2 Đối với tài sản – nguồn vốn ……………………………………………………………….. 67

  3.2.3 Nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh …………………………………………………….. 67

  3.2.4 Hạn chế rủi ro trong thanh toán …………………………………………………………………. 68

  3.3 Kiến nghị ………………………………………………………………………………………………………. 68
  3.3.1 Đối với cơ quan chức năng ……………………………………………………………………….. 68

  3.3.2 Đối với công ty ……………………………………………………………………………………….. 69

  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………….. 70

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………….. 72

  PHỤ LỤC A

  PHỤ LỤC B

  xiv

 16. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng thúc đẩy mở cửa hợp tác với các
  quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới và đã có những bước phát triển mạnh mẽ
  về mọi mặt như: kinh tế, chính trị, văn hóa….
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các doanh nghiệp cần được đối xử bình đẳng trên một
  sân chơi chung “Mạnh thắng, yếu thua”, đó là quy luật của nền kinh tế nhiều cơ hội
  nhưng cũng đầy những thách thức. Sự đào thải khắc nghiệt ấy đòi hỏi các doanh nghiệp
  Việt Nam phải xem xét thận trọng trong từng bước đi, từng yếu tố ảnh hưởng đến sức
  cạnh tranh của mình, trong đó vấn đề “Tài Chính” là vấn đề quan trọng hàng đầu.
  Như chúng ta đã biết “Tài chính” quyết định đến sự tồn tại, phát triển và cả sự suy
  vong của doanh nghiệp. Do đó, cần thiết phải tìm hiểu và phân tích tình hình tài chính để
  hiểu rõ sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, phát huy những mặt mạnh trong công tác tài
  chính đồng thời phát hiện kịp thời những mặt yếu kém nhằm khắc phục và hoàn thiện
  hơn tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Vì sự cần thiết trên, nên tôi chọn đề tài luận văn
  tốt nghiệp là “Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH
  Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nga Kim Phát”.

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chung: Phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính nhằm tìm ra những mặt
  mạnh và cả những mặt bất ổn, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn
  và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn.
  Mục tiêu cụ thể:
  – Đánh giá khái quát tình hình tài chính.
  – Phân tích kết cấu tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.
  – Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty.
  – Phân tích hiệu quả kinh doanh.
  – Phân tích các tỷ số tài chính thông qua các báo cáo tài chính của công ty.
  – Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời của vốn và nguồn vốn.

  1

 17. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Phương pháp chọn vùng nghiên cứu: Dựa vào báo cáo tài chính công ty TNHH
  Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nga Kim Phát.
  Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài
  chính của công ty.
  Phương pháp phân tích số liệu:
  – Phương pháp so sánh.
  – Phương pháp phân tích các chỉ số tài chính.
  – Phương pháp DUPONT.

  4. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tôi tập trung nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH
  Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nga Kim Phát giai đoạn từ 2012 đến 2014 và đề ra các
  giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nga
  Kim Phát.

  5. Kết cấu của đề tài: Gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính.
  Chương 2: Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản
  Xuất Nga Kim Phát giai đoạn 2012 – 2014.
  Chương 3: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH Thương
  Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nga Kim Phát.

  2

 18. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  1.1 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
  1.1.1 Khái niệm
  Phân tích tài chính doanh nghiệp là một trong những nội dung phân tích hoạt động
  doanh nghiệp. Phân tích tài chính có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả
  quản lý chi phí, hiệu quả trong việc quản lý tài sản cũng như việc duy trì một cơ cấu tài
  chính phù hợp nhằm cân bằng giữa hai mục tiêu là gia tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro
  của doanh nghiệp.
  Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình đi sâu nghiên cứu nội dung, kết cấu và
  mối ảnh hưởng qua lại của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính để có thể đánh giá tình hình
  tài chính doanh nghiệp thông qua việc so sánh với các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra
  hoặc so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, từ đó đưa ra quyết định và các giải pháp
  quản lý phù hợp.

  1.1.2 Mục đích
  Phân tích báo cáo tài chính là nhằm để “hiểu được các con số” hoặc để “nắm chắc
  các con số”, tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ
  để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo.
  Do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định,
  một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương
  lai. Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố
  gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân
  tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng
  của những biến cố kinh tế trong tương lai.
  Phân tích tài chính nhằm đánh giá các chính sách tài chính trên cơ sở các quyết định
  kinh doanh của một doanh nghiệp; nhận biết được các tiềm năng tăng trưởng và phát
  triển, cũng như những mặt tồn tại về tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời giúp cho
  doanh nghiệp có cơ sở để lập nhu cầu vốn cần thiết cho năm kế hoạch.

  1.1.3 Ý nghĩa
  Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các
  số liệu tài chính hiện hành và quá khứ.
  3

 19. Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân
  phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của
  doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
  Phân tích tình hình tài chính là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị có
  hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở
  cho ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và
  điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh.
  Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý
  của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ,
  chính sách về tài chính của Nhà nước, xem xét việc cho vay vốn…

  1.1.4 Vai trò
  Đối với nhà quản lý: Việc đánh giá tình hình tài chính giúp cho các nhà quản lý
  thấy được tình hình sử dụng vốn, tìm ra sự cân đối giữa vốn tự có và nguồn vốn của
  doanh nghiệp, xác định được vốn huy động từ đâu, từ đó nhà quản lý có định hướng khai
  thác hợp lý và đi đến quyết định thực hiện các phương án kinh doanh trước mắt và lâu dài
  một cách hiệu quả. Mặt khác phân tích tình hình tài chính giúp cho doanh nghiệp biết
  được các chỉ tiêu về vốn tự có và nguồn vốn của công ty, chỉ tiêu về doanh thu và lợi
  nhuận để từ đó lập kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện và điều chỉnh hoạt động kinh
  doanh làm sao có lợi nhất.
  Đối với chủ sở hữu: Thông qua việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp họ nhận
  biết khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh
  lợi hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro… để họ cân nhắc, lựa chọn và
  đưa ra các quyết định phù hợp
  Đối với ngƣời cho vay và nhà đầu tƣ: Khi cho vay hoặc đầu tư vào một đơn vị
  nào đó, người cho vay và nhà đầu tư đều chú trọng đến tình hình thanh toán cũng như
  quan tâm đến vốn chủ sở hữu, khả năng sinh lợi, khả năng trả nợ của đơn vị đó trước khi
  ra quyết định cho vay hoặc đầu tư.
  Đối với cơ quan chức năng: Thông qua phân tích số liệu trên báo cáo tài chính sẽ
  giúp họ xác định được các khoản nghĩa vụ của đơn vị đó phải thực hiện với Nhà nước.

  4

 20. 1.2 Dữ liệu dùng để phân tích hoạt động tài chính
  Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là những tài liệu chủ
  yếu được sử dụng khi phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

  1.2.1 Bảng cân đối kế toán
  Là một báo cáo tài chính chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh
  nghiệp theo hai cách phân loại là tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm
  nhất định (cuối tháng, cuối quý, cuối năm). Bảng cân đối kế toán là bức tranh toàn cảnh
  về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Bảng cân đối kế toán là
  tài liệu quan trọng đối với việc nghiên cứu, đánh giá khái quát tình hình tài chính, quy mô
  cũng như trình độ quản lý và sử dụng vốn. Do đó nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với
  nhiều đối tượng có quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý kinh tế tài chính trong quá trình hoạt
  động của doanh nghiệp.
  Bảng cân đối kế toán được kết cấu dưới dạng bảng cân đối số dư các tài khoản kế
  toán và được sắp xếp theo trật tự phù hợp với yêu cầu quản lý. Bảng cân đối kế toán có
  thể được trình bày theo một trong hai hình thức: Hình thức cân đối hai bên: một bên là tài
  sản, một bên là nguồn vốn. Hình thức cân đối theo hai phần liên tiếp: phần trên là tài sản,
  phần dưới là nguồn vốn, trong đó:
  Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại
  thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu
  phản ánh ở bên phần tài sản được sắp xếp theo nội dung kinh tế và công dụng của từng
  loại tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tài sản được chia:
  A. Tài sản ngắn hạn.
  B. Tài sản dài hạn.
  Xét về mặt kinh tế: Số liệu phần tài sản phản ánh quy mô và kết cấu các
  loại tài sản của doanh nghiệp hiện có đến thời điểm báo cáo đang tồn tại dưới hình thái
  vật chất nào. Cụ thể: Tài sản lưu động bao gồm tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải
  thu và tồn kho. Tài sản cố định gồm tài sản cố định hữu hình và vô hình, tài sản cố định
  thuê dài hạn, đầu tư dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, ký cược, ký quỹ dài hạn.
  Căn cứ vào các chỉ tiêu bên phần tài sản có thể đánh giá một cách tổng quát quy mô tài
  sản, tính chất hoạt động và trình độ sử dụng tài sản.

  5

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nga Kim Phát File Word, PDF về máy